(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại 2 huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQxqHDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qDzDqeG6sTMp4bua4bqp4bqn4bq94bu44bua4bqoXTM84buaxJHhu4Xhu5rGocOj4bua4bqo4bqnNzMp4bua4bulw6kzKeG7mjA+LjLhu5rhuqnhuqfDmsOT4bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44buaw6I8NjMp4bua4bu4PMOhMynhu5oxZeG7mjFk4bqp4bua4bqp4bumPuG7muG7nuG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6qDzhu6bhu7g84bua4bqoPOG7pDM8w5Phu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buFw5QvPOG7ouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4bulPcOaQMag4buQ4buaeCnhu6Thu4Xhu5rhu6Dhu6ItVMOT4buaI8OgMynhu5rhu7g8e+G7msahw6Phu5rhuqjhuqc3Mynhu5rhu6XDqTMpw5Phu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qDzDqeG6sTMp4bua4bqp4bqn4bq94bu44bua4bqoXTM84buaxJHhu4XDk+G7muG6qOG6p8Op4bqzMynhu5rGoTThu6Qz4buaxqHhu5nhuqThu6Xhu5rhuqldMzzhu5ojxq/hu5ojPuG7mjA+LjLhu5rhuqnhuqfDmsOT4bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44buaw6I8NjMp4bua4bu4PMOhMynhu5oxZeG7mjFk4bqp4bua4bqp4bumPuG7muG7nuG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6qDzhu6bhu7g84bua4bqoPOG7pDM8w5Phu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buFw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7olThu6BRL1BUQFHhu6JU4bucVeG7nFPhuqnhu57hu6BSUDFRw5Igw6IpxqDhu5ov4buQ4buaxqHDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qDzDqeG6sTMp4bua4bqp4bqn4bq94bu44bua4bqoXTM84buaxJHhu4Xhu5rGocOj4bua4bqo4bqnNzMp4bua4bulw6kzKeG7mjA+LjLhu5rhuqnhuqfDmsOT4bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44buaw6I8NjMp4bua4bu4PMOhMynhu5oxZeG7mjFk4bqp4bua4bqp4bumPuG7muG7g8av4bua4buV4buyMuG7muG6rMSDM+G7muG7juG7leG7sjLhu5rhuqg8xJHhu4XDlcOS4buaw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVYzMp4buaIz7hu5rhu7g14buaI+G7pj7hu5pAPiwz4buaMcavMzzhu5oj4bumNOG7muG7meG6oeG7muG7lTxd4buaPOG6q+G7heG7muG6pOG6q1cz4bua4bqt4bq94bua4bqpXTM8w5Phu5rhu6XhuqE+4bua4buVPOG6v+G7muG6qTzDncOi4buaIzjhu5rhuqldMzzDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVOG7oFEvUFRAUeG7olThu5xV4bucU+G6qVFRVOG7nDFRw5Igw6IpxqDhu5ov4buQ4buaeDw+O+G6q+G7mkA+LDPhu5rhuql74bu4POG7mjJ7w5rhu5rhuqnhuqc/M+G7miNbw5rhu5rhu7bhu6Qz4bua4bue4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bqoPOG7puG7uDzhu5rhuqg84bukMzzhu5rhu4Hhu6Thu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buF4buaMynDncOi4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bu2Pi4z4buaM8Op4bqv4bu4w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qDw9NOG7muG7tsOZNOG7muG7uMOZNOG7mjM8w5ozPOG7muG7uMSRw5rhu5o84bqr4buFLDPhu5rhuqg84bum4bu4POG7muG6qDzhu6QzPMOT4buaQDThu5oyw6nDmuG7mjHhuq8zw5Phu5oy4bq94bu44buaM8Op4bqv4bu44bua4bqtYTMp4bua4buZw6nhurM+4buaQFczKeG7muG7uMOaNMOT4buaIzoz4bua4bui4bui4buaKT7hurHhu5rhuq3DmTMp4bua4bug4buiLVTDk+G7mjLhur3hu7jhu5ozw6nhuq/hu7jhu5rhuq1hMynhu5rhu5nDqeG6sz7hu5ojNOG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qeG7pj7hu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p1gz4bua4buvPjLhu5rhuqhXM+G7mjHhu6Thu5rhu6Lhu6LDk+G7nuG7nOG7mjLDk+G7muG7gcOp4bq34bqp4bua4bu2w5k04buaI+G6oTMp4bua4bun4bun4buaMDw0xagzKeG7muG7nuG7nOG7muG7uDLDkuG7mnjDqeG6r+G7uOG7muG6rWEzKeG7muG7mcOp4bqzPuG7mkBXMynhu5ojxq/hu5ox4bukMuG7mjMpw53DouG7muG6qTxhM+G7mngpN+G7uOG7muG7mcOgw5Phu5rhu4PGr+G7muG6qDzhu6QzPOG7muG7rz4yw5Lhu5p4KcOa4buF4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bqtw5kzKeG7mjPDmuG7hcOT4bua4bu4PHszPOG7muG6peG6q+G7hTsz4buaI1vDmuG7msOiPMOpxIMzKeG7miPGr+G7muG6qcOdw6Lhu5rhuqnhuqfhuqszKeG7mjHhur3hu7jhu5oxw6nhurczKeG7muG6rcSD4bua4bqpw5kz4buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5rhuqk8YTPhu5ojOjPhu5ozxIM+4buaw5oz4bua4bqpNOG7pDPDkuG7muG7mT8z4bua4bu44bumMzzhu5ojNcOT4bua4bqp4bqnPzPhu5ojW8Oa4bua4bu24bukM+G7mjzhuqvhu4UsM+G7muG7uDXhu5rhu6Lhu57hu5rhu4PGr8OT4bua4bug4bug4bua4bqpPGEzw5Phu5pQ4bui4bui4buaPOG6oeG7mkBXM+G7muG7geG7pOG7mjzhu6QzKeG7muG6qeG6p+G7qDLhu5o8w5rhu5oxYsOaw5Phu5oye8Oaw5Phu5rhuqfDmuG6q+G7mjLhu6Thuqvhu5rhu7Zb4buaMynDncOi4bua4bqp4bqnNDMp4buaM8Op4bqv4bu44buaMWXDkuG7muG6qDw9NOG7miPDmTM84buaKT7DmeG7muG7uMSRw5rhu5o84bqr4buFLDPDk+G7muG6rTThu5rhu4Hhuq8+4buaMjc+4buaM+G7qDLDk+G7mjFl4bua4bqp4bqnPzPhu5rhuq1hMynhu5rhu5nDqeG6sz7hu5o8Piwz4bua4bqp4bumPuG7muG7geG7tDPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5rhuqlZMuG7mjA+LjLhu5rhuq00w5nhuqnDkuG7muG6qOG6q+G7heG7mjM8Pj8zw5Phu5rhuqk8Pizhuqnhu5o84bumPuG7mjPhu6wzKeG7mjM8WOG6qeG7muG7geG7tDPhu5ox4buk4bua4bu4V+G7heG7mjJ7w5rhu5rhu7jEkcOa4buaMynDqeG6sT7hu5ozYTMp4buaQFczw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7olThu6BRL1BUQFHhu6JU4bucVeG7nFPhuqlRVOG7ouG7njFSw5Igw6IpxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DGocOgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5l74bua4bqpPMOp4bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qeG6p+G6veG7uOG7muG6qF0zPOG7msSR4buFw5Phu5rhuqjhuqfDqeG6szMp4buaxqE04bukM+G7msah4buZ4bqk4bul4bua4bqpXTM84buaxqHDo+G7muG6qOG6pzczKeG7muG7pcOpMynhu5ox4bukMuG7muG7gT4s4bu44bua4buB4bqvPuG7mjHGrzM84buaI+G7pjThu5o84bqr4buFLDPhu5rhuqg84bum4bu4POG7muG6qDzhu6QzPMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqjhu6Y+4buaPOG6q+G7hSwz4bua4buV4buyMuG7muG6qDzEkeG7hcOT4buaI8OgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5l74bua4bqpPMOp4bua4bqoPMOp4bqxMynhu5rhuqnhuqfhur3hu7jhu5rhuqhdMzzhu5rEkeG7hcOT4bua4bqo4bqnw6nhurMzKeG7msahNOG7pDPhu5rGoeG7meG6pOG7peG7muG6qV0zPOG7msahw6Phu5rhuqjhuqc3Mynhu5rhu6XDqTMp4buaI8av4buaIzoz4bua4bqpPOG7qDLhu5o8OD7Dk+G7miPhuqEzKeG7muG7gT4/M+G7muG7uMOZ4bu44buaPOG6oeG7mkBXM+G7muG7tlvhu5ozKcOdw6Lhu5oxZOG6qeG7muG6s+G7muG7g8av4bua4buV4buyMuG7muG7gFcz4bua4buB4buk4buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhu7Zb4buaMynDncOi4buaMWThuqnhu5ojw5ozKeG7msOiPMWoPuG7muG6rcSD4bua4bqpw5kz4bua4bqp4bumPuG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnWDPhu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buF4bua4buB4buk4bua4buDxq/hu5rhu5Xhu7Iy4bua4buAVzPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVOG7oFEvUFRAUeG7olThu5xV4bucU+G6qVBSU1Ix4bugw5Igw6IpxqDhu5ov4buQxqHDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqnhuqfhur3hu7jhu5rhuqhdMzzhu5rEkeG7heG7msahw6Phu5rhuqjhuqc3Mynhu5rhu6XDqTMp4bua4bqpPOG7qDLhu5o8OD7hu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG7g8av4bua4buV4buyMuG7muG7gFcz4bua4buO4buV4buyMuG7muG6qDzEkeG7hcOVw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qDw9NOG7muG7tsOZNOG7muG7uMOZNOG7mjM8w5ozPOG7muG7uMSRw5rhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buFw5Phu5ojOjPhu5owPDTFqDMp4bua4bui4bug4buaKT7hurHhu5rhu7g8Pjvhuqvhu5rhu6Dhu6ItVMOT4buaM8Op4bqv4bu44bua4bqp4bqnPzPhu5rhuq1hMynhu5p3xq/hu5rhuqnhu6Y+4bua4bqo4bqn4bumMuG7muG6qDzEkeG7heG7muG7geG7qDPhu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buF4buaIzThu5ojw6nhurfhu7jhu5ox4buk4bua4bue4buiw5NS4bui4buaMsOT4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu7bDmTThu5oj4bqhMynhu5rhu6fhu6fhu6fhu5owPDTFqDMp4bua4buiw5Phu6Lhu5oyw5Lhu5p4w6nhuq/hu7jhu5oxZeG7miPGr+G7muG7uDw+w5rhu5rhu7jhu6rhuqnhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7g8av4bua4bqp4bqnNDMp4buaPOG6q+G7hSwz4buaKcOgMk7hu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPOG7puG7uDzDk+G7muG7leG7sjLhu5rhuqg84bukMzzDk+G7muG7leG7sjLhu5rhu5l9MzzDk+G7muG7leG7sjLhu5p2w6nEgzMp4bua4buB4buk4buaMuG6oeG6qeG7muG6rcOh4bua4bqpPGEz4bua4bu4xJHDmuG7muG7g8av4bua4buV4buyMuG7muG6rMSDM8OS4bua4buZPzPhu5rhu7jhu6YzPOG7miM1w5Phu5oxZeG7mjHhuq8z4buaI8av4buaMeG7pDLhu5rhu6Lhu5ozKWE+4buaMzzhu6Thu5rhu7Zb4bua4bqtw53DouG7mjw04bukM+G7muG6qTThu6Qzw5Phu5rhu7g14buaVOG7miM+LjLhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMpw5Phu5oy4bqh4bqp4bua4bqtw6Hhu5ozPOG7pOG7muG7geG7qDPhu5o8NcOa4bua4bqpPGEzw5Phu5rhu7bDqeG6q+G7miM+LDPhu5rhu4Hhu6gz4buaPDXDmuG7muG7g8avw5Phu5rhuqnhuqfhu6Yy4bua4bu2xIMyw5Phu5rhuqnhuqfhu6Yy4bua4bu2Pjoz4buaw5nDouG7muG7geG7pOG7muG7oMOSVVNU4buaPOG6oeG7mkBXM+G7muG7tlvhu5ozKcOdw6JP4bua4bugw5JQU1Dhu5o84bqh4buaQFcz4bua4buB4bqvPuG7mjA8NMWoMynhu5rhu6JVw5Lhu5zhu5zhu5zhu5ozPFcz4buaMDzhu7Lhuqvhu5rDojzFqD7hu5rhuq3Eg+G7muG6qcOZM+G7miM6M+G7mjPEgz7hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM8OS4bua4bqo4bqnNDMp4bua4bqpw6E+4bua4bug4bucLVTDk+G7mjzhuqvhu4UsM+G7miPGr+G7muG6qcOdw6Lhu5rhuqnhuqfhuqszKeG7muG7uDxd4buaI+G7pjThu5rhu7jDmeG7uOG7muG7g8avw5Phu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p1gz4buaI8Opw5rhu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7miM6M+G7mjPEgz7hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM8OT4buaMzxY4bqp4buaMeG7pOG7mjMpw6nhurE+4buaKT7hu6Thu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqcq4buaMzw4w5Lhu5rhu5VhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7mik+4bq/4buaKX0z4buaw5oz4buaMz4zPOG7muG6qeG6p8Od4bqp4bua4bqp4bq9w5Phu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7mjzDneG6q+G7muG7uFkz4bua4bu4PDThu5rhu7jDmeG7uOG7mjzhuqHhu5rhuq3Eg+G7muG6qcOZM+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG7tsWoNOG7miPFqDLDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVOG7oFEvUFRAUeG7olThu5xV4bucU+G6qVRQ4bugUDHhu57DkiDDoinGoOG7mi/hu5DGocOgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5l74bua4bqpPMOp4bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qeG6p+G6veG7uOG7muG6qF0zPOG7msSR4buF4buaxqHDo+G7muG6qOG6pzczKeG7muG7pcOpMynDk+G7mjHhu6Qy4bua4buBPizhu7jhu5rhu4Hhuq8+4buaMcavMzzhu5oj4bumNOG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG7leG7sjLhu5rhuqg8xJHhu4XDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw4I8w5nhuqnhu5rhu7Y+LuG6q+G7muG6qeG7pj7hu5rhu7jDmeG7uOG7miNbw5rhu5rDojzDqcSDMynhu5ojOjPhu5owPi4y4bua4bqp4bqnw5rDk+G7miPDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qDzDqeG6sTMp4bua4bqp4bqn4bq94bu44bua4bqoXTM84buaxJHhu4XDk+G7muG6qOG6p8Op4bqzMynhu5rGoTThu6Qz4buaxqHhu5nhuqThu6Xhu5rhuqldMzzhu5rGocOj4bua4bqo4bqnNzMp4bua4bulw6kzKeG7miPDmTM84buaKT7DmeG7muG7uMOaNOG7muG6qT4zPOG7muG6qTxZM+G7muG7uDzEkeG7miPhuqEzKeG7muG6uTMp4buaw6I8NeG7muG7geG6rz7hu5oxZeG7mjFk4bqp4bua4bu4xJHDmuG7muG7nuG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6qDzhu6bhu7g84bua4bqoPOG7pDM8w5Phu5rhu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buFw5Lhu5rGocOgMynhu5rhu7g8e+G7mjM8WDPhu5oy4bumMzxO4buaeDzhur8zKeG7mjPhu6gy4buaKVkz4buaI1fhu4XDk+G7muG6qTzhurE+4bua4bqpPjrhuqnhu5pAPiEz4bua4bu2Pjoz4buaw6I84bq54bu44bua4bqp4bumw6Lhu5rhu4Hhu6Thu5rhu7ZY4bqp4buaMynhurHDk+G7muG7gX3hu5rhu4HDneG7hcOT4bua4bu4w5nhu7jhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu7hZM+G7muG6qTw9NOG7mkA5PuG7muG6rcOZ4bqp4bua4bqtw5o0w5Phu5pA4bq94bua4bu2w5k04bua4bqtw5nhuqnhu5rhuql9Mzzhu5o8fTM84buaMsOpw5rhu5oxZeG7miMu4bua4bu4NeG7msOiPMOpxIMzKeG7msOZM+G7muG6uTMp4buaw6I8NeG7mjBbw6Lhu5rhuqk84bqxPsOS4buaxqHDoDMp4bua4bqpPOG6sT7Dk+G7muG6qTzhur3hu7jhu5o8Piwz4buaMyk8Pj8y4bua4bqpYuG7uOG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4YTMp4buaIz4sM+G7muG7uDxd4buaI+G7pjThu5rDojw2Mynhu5rhu7g8w6EzKeG7muG6qTw+PzPhu5rhuqnDmj7hu5rhu7jEkcOa4bua4bqpXTM8w5Lhu5rhuqjhuqfDqeG6r+G7uOG7mkA+ITPhu5rhu7Y+OjPhu5rhu7jEkcOa4buaMWXhu5oxZOG6qeG7mjw+LDPhu5ozw5rhu4XDk+G7muG7uMOZ4bu44buaPOG6q+G7hSwz4bua4bu4WTPhu5rhu7g8xJHhu5oj4bqhMynhu5rDojxXM+G7muG7uGEzKeG7muG6qTzhu6QzPOG7muG7gT4/M+G7muG7mcOaM+G7muG7lTxd4buaI+G7pjThu5rDgjw2Mynhu5rhu7g8w6EzKeG7muG6qTw+PzPhu5rhuqnDmj7hu5rhu4Hhu6Thu5rhuqh9MuG7mjA+OjLhu5rhu7jhurnhuqvhu5oz4bumM+G7muG7g+G6q8OhMynhu5rhu7jEg+G7muG6reG6s8OT4bua4bu2w5ky4buaM+G7qjLhu5ojW8Oa4bua4bu24bukM8OT4buaMFvDouG7muG6qTzhurE+4buaKT5iw6Lhu5oj4bq14bua4bu4w5nhu7jhu5rhu4PGr8OT4bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqdYM+G7muG6qeG6pzQzKeG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44bua4bq5Mynhu5rDojw14bua4buB4buk4buaKT5iw6Lhu5oj4bq14buaMzxXM+G7mkBXM+G7muG7tlvhu5rFqDM84buaPMOp4bqzMynhu5rhu7bhurM+4buaMWXhu5oxZOG6qcOS4bua4buVw5nhu7jhu5o84bqr4buFLDPhu5oxw6nhuqvhu5pm4bua4bu2xag04bua4buBLOG7muG6qeG7pD7hu5rhuq3FqDPDk+G7muG6qXszPOG7mjLhu6YzKeG7muG7uDw04buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPDk+G7muG6qeG6p8OZMzzhu5ojLuG7muG7g8Wo4buF4bua4bqnw5rhu5rhuq3hur3hu5rhu4E+LOG7uOG7miPDmTMp4bua4bqpPjrhu7hP4bua4bqpw53DouG7muG6qeG6p+G6qzMp4bua4bqpPj/huqvhu5piMynhu5rhu7g8NOG7mjM84bq/Mynhu5rhu4FjMynhu5rhu7Zb4buaMynDncOi4buaMWThuqnDk+G7muG7tsWoNOG7muG7gSzhu5rhu7hX4buF4bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7uDw04buaMynDqeG6sT7hu5pAVzNP4bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7mjHhur3hu7jhu5oxw6nhurczKeG7muG6qeG6p+G6veG7uOG7miM/4bua4buB4buk4buaMzzhur8zKeG7miM+LjLhu5rhu4PhuqszKeG7muG7hTrhuqvhu5rhu55QL+G7nlDhu5opPuG6scOS4bua4buZPzPhu5rhu7jhu6YzPOG7miM1w5Phu5oj4buy4buF4buaMuG7pjM84bua4bu4YTMp4bua4bqpw5nhu7jhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTsz4buaMz/huqvhu5rhu7jDmjThu5ozPMOdM+G7muG6qTzhurnhu7jDk+G7muG6reG6veG7muG7uDzEkeG7miPhuqEzKeG7muG7uMSRw5rhu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG6qeG6pzQzKeG7msOiPDYzKcOT4bua4bqp4bqnw5kzPOG7muG6qTw+PzPhu5rhuqnDmj7Dk+G7mjFl4buaMWThuqnDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVOG7oFEvUFRAUeG7olThu5xV4bucU+G6qVNT4buiUDFQw5Igw6IpxqDhu5ov4buQxqHDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqnhuqfhur3hu7jhu5rhuqhdMzzhu5rEkeG7heG7msahw6Phu5rhuqjhuqc3Mynhu5rhu6XDqTMp4bua4bqpPOG7qDLhu5o8OD7Dk+G7miPhuqEzKeG7muG7gT4/M+G7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4buaI8OaMynhu5rhuq3Eg+G7muG6qcOZM+G7mkA04buaMWXhu5rhurPhu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p1gz4bua4buV4buyMuG7muG6qDzEkeG7hcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DGocOgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5l74bua4bqpPMOp4bua4bqoPMOp4bqxMynhu5rhuqnhuqfhur3hu7jhu5rhuqhdMzzhu5rEkeG7hcOT4bua4bqo4bqnw6nhurMzKeG7msahNOG7pDPhu5rGoeG7meG6pOG7peG7muG6qV0zPMOT4buaMcOp4bqr4buaZk7hu5rhu5VYw6Lhu5rEkeG7heG7miPFqDMpw5Phu5rhu7g8ezM84bua4bql4bqr4buFOzPhu5rhu7jDmeG7uOG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6qDzhu6bhu7g84bua4bqoPOG7pDM84bua4buB4buk4bua4buV4buyMuG7muG6qDzEkeG7heG7muG6reG6rzLhu5rhuqk84buoMuG7mjw4PsOT4bua4bu4PD7DmuG7muG6rSrhu5owW8Oi4bua4bqpPOG6sT7hu5ojw6E+4bua4buB4bqvPuG7mjMpw6nhurE+4buaQFczw5Phu5pANMOaMzzhu5ozKTw+LMOi4bua4bu2W+G7muG6qTw+LOG6qeG7mjzhu6Y+4buaM+G7rDMp4buaQDThu5oxZeG7mjFk4bqpw5Lhu5rhuqzDmuG6q+G7mjA8PuG7mjPDqeG6r+G7uOG7muG6p2LhuqnDk+G7muG7uFkz4buaPOG6q+G7heG7miPhuqEzKeG7mjHhur3hu7jhu5oxw6nhurczKeG7miM04bukM+G7muG7gT4/M8OT4bua4bqpPMOaMzzhu5ozPj8z4bua4buBO+G7muG7gWMzKeG7muG7tlvhu5ozKcOdw6Lhu5oxZOG6qeG7mik+YsOi4buaQFcz4bua4bqtw6rDmuG7muG7uDzhur/DmsOT4buaQDcz4buaQCXDouG7mjM84buk4bua4bu4w6rDmsOT4bua4bu4POG6q8OgMynhu5rhuqnhuqfhu6Y+w5Phu5owPGE+4buaw6I8ZOG7uOG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnDkuG7mnfhu6zhuqnhu5owPMOZ4bu4w5Phu5rhu7g8XeG7miPhu6Y04bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7jEg+G7muG6peG6q8OaM8OT4buaI8SDM+G7muG7gVvhu5rhuqnDncOi4bua4bqp4bqn4bqrMynhu5rhu7g8NOG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44bua4buBLOG7muG6rT4zPOG7mjJhPuG7muG6qeG6p8Op4bqxMynDk+G7muG6qT4/4bqr4buaI+G6oeG7uMOT4buaMDzDquG7muG6qeG6p2MzKcOS4buaxqHDoT7hu5rhu4Hhuq8+4buaPOG6q+G7hSwz4bua4buV4buyMuG7muG6qDzEkeG7hcOT4bua4bqtw5rhuqvhu5oxZeG7mjA84buyM+G7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7mjA84buq4bu44buaw6I8ZOG7uMOT4bua4bqtw6rDmuG7muG7uDzhur/DmuG7muG7uMOZ4bu44buaIz4uMuG7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5rhu7Zb4buaPMOp4buaPDgzKeG7miMu4buaMFvDouG7muG7uDw04buaMynhu6Thu4Xhu5owPMOaPuG7mik+xagzKeG7mjPhu6gy4buaPDfhu7jhu5oy4bqvPsOS4bua4buA4bqvPuG7mjA+OjPhu5ozKTxb4buaPMOj4bua4bqp4bqn4bq34buaw5k04buaw6I8w5o04bua4bu4PDThu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG7gWMzKeG7mjFl4bua4bu4xJHDmuG7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6qDzhu6bhu7g84bua4bqoPOG7pDM8w5Phu5ojw6AzKeG7muG7uDx74buaw4I8NeG7muG7mXvhu5rhuqk8w6nhu5rhuqg8w6nhurEzKeG7muG6qeG6p+G6veG7uOG7muG6qF0zPOG7msSR4buFw5Phu5rhuqjhuqfDqeG6szMp4buaxqE04bukM+G7msah4buZ4bqk4bul4bua4bqpXTM84buaKT7DmjThu5rhu7g8NOG7muG7peG6oT7hu5rhu5U84bq/4bua4bqpPMOdw6Lhu5ojOOG7muG6qV0zPOG7muG6qeG6pz4uM+G7mjA8w5o+4bua4bqt4bqvMsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu6JU4bugUS9QVEBR4buiVOG7nFXhu5xT4bqpVeG7oFUx4bugw5Igw6IpxqDhu5ov4buQw5TDouG7kOG7lzThu5rhu7Zb4buaMynDncOi4buaMWThuqnDk+G7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4buDxq/hu5rhuqg84bukMzzhu5rhu6XDqTMp4bua4buO4bqoPOG7puG7uDzhu5rhuqg84bukMzzDleG7msOiPMWoPuG7mkA+4bua4bu4POG6q+G7hS4z4bua4bu24buwMynhu5rhuqk84bqr4buFOzPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVOG7oFEvUFRAUeG7olThu5xV4bucU+G6qVHhu55SVTHhu57DkiDDoinGoOG7mi/hu5DhuqThuqvDoeG7uOG7mjHhuqHhu5rhu57hu6JT4buaIzThu6Yz4bua4bql4bqrw5rhu5rhu4PGr+G7muG7leG7sjLhu5p4KTfhu7jhu5rhu47hu5Xhu7Iy4bua4bqoPMSR4buFw5Xhu5rhu7Zb4bua4bu4PD7DmuG7muG7uOG7quG6qcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B4PFcz4buaQFvDouG7mjPhu6Thu4XDk+G7muG6qTxhMynhu5rhuqXhuqvDmuG7muG7uMOZ4bu44buaI8OgMynhu5rhu7g8e+G7mjHGrzM84buaI+G7pjThu5o84bqr4buFLDPDk+G7miPDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjw14bua4buZe+G7muG6qTzDqeG7muG6qDzDqeG6sTMp4bua4bqp4bqn4bq94bu44bua4bqoXTM84buaxJHhu4XDk+G7muG6qOG6p8Op4bqzMynhu5rGoTThu6Qz4buaxqHhu5nhuqThu6Xhu5rhuqldMzzhu5rGocOj4bua4bqo4bqnNzMp4bua4bulw6kzKeG7minDqj7hu5ox4bqxPuG7muG6qTzhu6gy4buaPDg+4buaIzoz4bua4bu4WMOi4buaxJHhu4Xhu5ojxagzKcOT4bua4bu4PHszPOG7muG6peG6q+G7hTsz4bua4buB4buk4buaMzxXM+G7mkBXM+G7muG7uMOZ4bu44bua4buDxq/hu5rhu7Zb4bua4bqpPD4s4bqp4buaPOG7pj7hu5pANOG7mjFl4buaMWThuqnDk+G7mjM8WOG6qeG7mjHhu6Thu5opPsOa4buaI30zPOG7muG7uDzDmeG6q+G7muG7tiThu5rhu7Zb4buaMWXhu5rhu7jhuqvDoTPhu5rhuqnhuqdhPuG7muG6qeG7pj7hu5rhu4PGr+G7muG7leG7sjLhu5rhu5l9MzzDksOUL8Oi4buQ

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]