(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31-8, UBND huyện Quan Hóa đã cử đoàn công tác tới kiểm tra, thị sát tình hình thiệt hại tại trường tiểu học xã Trung Sơn và gấp rút thực hiện các phương án bố trí nơi học mới cho các em học sinh, bảo đảm khai giảng năm học mới đúng ngày 5-9.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jGoeG6oWLhu7IhTuG7ueG6oeG7lCFOxqEp4buUTkBVOE5h4bqjw6BOxahdTsOgYSROITI9TiM+xq9Ow6DDmThOxq8jKE7Gr+G7lsavTuG7sC5OIz7Gr07DoT0hI07Gr+G7lsavTsOgYeG6tzQhQE4jPsavTsWoKk7DocOZOOG7ii8jw5Phu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOMah4buw4buU4buoTeG7iE51QMagYk7hu4zDky3hu5JHTuG6oGp1bE4j4bqhYuG7siFO4bu54bqh4buUIU7GoSnhu5RO4buq4buiTsav4bqlTuG7qijGoCFOxq9bIUBOw6Dhu5bGr07DoDM9Tjs94bu0Lk7DoGHhu5RHTsOgIypOw6Hhu5bDoE7DoCUhI04jJSEjTsOgIz3hu7LDoE4j4buaPU7DoOG7mj1Ow6Bh4bq3NCFATsOgPeG7tOG6oU4jPsavTuG6q+G7ok7DgGHhuqEhQE7DgTIhTuG6rcagTkBVOE5h4bqjw6BOw6Ajw6LGr04jPeG7siFOxq/hu5bGr044I+G6tzIhQE7hu5YhTsWoXU7DoGEkTiEyPU4jPsavTi4zPU7GryMoTsav4buWxq9O4buwLk4jPsavTsOhPSEjR07FqOG7nChO4buq4bucLk47I+G7lD1OQD3hu5whQE4h4bueLk4jPsavTi4zPU7hu6rhuqMhQE4hQMagYk7DlS3hu5hI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOw6Fhxq/hurxNLy/Gr+G7qCFIxajhu5Qow6Aj4buUISMjKOG7lEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OT4buS4buMw5Uv4buO4buS4buow5XDk8OUw5XDkuG7jsOVw6Dhu5Lhu5jDlOG7jizhu5hIOjhATU4v4buITsOAYeG6tzQhQE7DoD3hu7ThuqFOIz7Gr07huqvhu6JOw4Bh4bqhIUBOw4EyIU7FqCpOw6HDmThHTsOSw5Thu45OIz7Gr07DoT0hI047I1shQE7GrzwhTiEyPU7hu6rhu7ROIz7Gr047Iz1OIUDGoGJOOyPhu5Q9TkA94bucIUBO4buq4buiTsavw5khTjvDnUhO4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Bh4bq3M8avTuG7qilHTi7hurfhu5ROLDMhTuG7quG7ok5AVGJOw6Hhu5rDoE4sNkdOO+G7rChOw6Aj4buwKE4jxqAhQE4hQCMlIU4u4buMTuG7qlXDoEdO4buq4buWTuG7qjBO4bqr4bqhXSFATjsj4bqhTuG6rcOixq9Ow4Bh4bq3NCFATsOgPeG7tOG6oU4jPsavTuG6q+G7ok7DgGHhuqEhQE7DgTIhTizGoC5Ow6HDmThO4buo4buiYk4hI8agTsavVThO4buOTkAiLk7hu4xOOCM8IUBOIz7Gr07FqMagTsOSTjgjPCFATsavI+G6s8avTiHhu54hQEdOOyPhuqFOISPGoE7Dkk7DoMOaIUBOQCIuTsOUTjgjPCFATiM+xq9Oxq/hurEhQE7FqCpO4buqME7DocOZOE4jKMagIU7DoCjGoCFITm09w53huqFOIcagYk7hu6oiIUBOIUAjP+G7lE7huq0zPU7huq094buyxq9Ow5LDlOG7jk7hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq/huq/hu5ROw6Bh4bq3NCFATsOhV047I1shQE7GrzwhTiEyPU7hu6rhu7ROIz7Gr0dOw6BhKCFATjsjPU4hQMagYk47I+G7lD1OQD3hu5whQE4uMz1O4buq4buiTsavw5khTjvDnUhOdSPGoE7DoGHhurc0IUBOxq/hurEhQE7hu6rhu6JOOyo4TsOgIzQ9TuG7qD1O4buoND1OxajGoCFOQCNZR07DoGHhu5QhQE7DoCM9WcOgTsWoKk7DoGHhurczxq9OOyM9Tsav4buWxq9OOCM8IUBOIz7Gr07hu6owTsOhw5k4R07hu6oiIUBOw6AjND1Ow6EyTsOg4buWIU7DoV1Oxq/hu5YhTsWoIEdOQD3hu5YoTuG6rT1YIU7DoGEoIUBOOyPhuqFOw6DDmThOw6Aj4bu0Tsav4bqv4buUTiEjxqBOw6Bh4bq3NCFATsOgMz1OITI9TuG7lCFOw6AoxqAhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIasagTuG7tyPhu5ouTsOAIypOxqEo4buUR07hu7cjKU5rI+G6r07DoCrGryNO4bqganVsTiPhuqFi4buyIU7hu7nhuqHhu5QhTsahKeG7lE7GryMoTsWoPVnDoOG7hE5rIz3DneG6oU7hu4zDky3hu5JHTuG6oGp1bE4j4bqhYuG7siFO4buq4buiTsOgME7GryPhurPGr07Gr+G6oSDGr04jPjhHTjsj4bukIU7DoGHhurcyIUBOw6BhPeG7tCFOOyPhu5Q9Tsav4buWxq9OOCPhurcyIUBO4buWIU47I+G7oMavTjgjxIPGr04jw5nhuqFOOeG6oeG7nE4u4bq34buUTizhurFITsah4bqhYuG7siFO4buq4buiTsavKU44I+G6tzIhQE7hu5YhTsOhV04u4bq3NSFOw6FdTjgjPCFATjZOw40hI8agTizhu6A4TkAj4busOMOMTuG7qMagISNOxq8jKE7Gr1shQE4hI1QhTuG6rcagTiEjxqBO4buqPcOd4bqhTiPGoCEjTsav4bqv4buUTmtbIUBOw6BiTsOAdcahxqFOdMOA4bqsTsOAI+G6r2JO4buqPeG7siFOw4Bh4bqhIUBOw4EyIU4sxqAuTiEyPU4jPsavTsOg4buaLk7DoCM0PU7GryMoTsav4buWxq9O4buwLk4jPsavTsOhPSEjTsOgYeG6tzQhQE7DoD3hu7ThuqFOIz7Gr07DgGHhuqEhQE7DgTIhSE5tKuG7lE7hu6o94bu0Lk4hxqBiTiFQLk7Gr+G7lsavI07hu6o94bu0Lk7DoGHhurc0IUBOxq8jJCEjTjsjKOG7nCFATsOTOy5ITsOA4bqhYk7huq3DmWJHTuG7qChOLOG6tzUhQE4jPsavTsOhPSEjTsav4bqv4buUTsOgYeG6tzQhQE47I+G7lk7hu6pbIUBOIVghTsOhXU44IzwhQE4hKT1Ow6BhWCFOOyNbIUBO4buq4buWOE7hurMhQE7hu6rhuq9HTuG6rSVO4bqtw5liTsav4buWxq9O4buwLk4jPsavTsOhPSEjTsOhV07hu6rhurc1xq9Oxq8jPeG7lE7huq3DnU7Gr+G7lsavTuG7qj3hu7QuTixWTsOgYVghTuG7qirhu5ROxajGoCFO4bqr4buiSE7hu7cjPCFATuG7lz3hu5YoTuG7qMSDxq9O4bqtxqBObcagKE7DoOG7mihHTuG6oGp1bE7huqvhu6JOw4Bh4bqhIUBOw4EyIUdOauG7lCFOQD3hu5YuTiM94buy4bqhR07Gr+G7liFOxaggTkA94buWKE7huq09WCFOxq/huq/hu5ROISPGoE7DoGHhurc0IUBOw6FXTiExTizDosavTsWoXU7DoGEkTsWoxqAhTkAjWUdO4buoxIMhQE7Gr8SDR07hu6oiTuG7qMOjIUBOIz7Gr07DoMOZOE7DoOG7mj1OITI9Ti4zPUdOOCNVIU7hu6pV4bqhTuG7quG7tE7Gr+G7lsavTuG7sC5OIz7Gr07DoT0hI047I+G7lD1OQD3hu5whQE4h4bueLk4jPsavTi4zPU7hu6rhuqMhQE4hQMagYk7DlS3hu5hITm1dPU7huq0zPU7Gr+G7lsavTsOgYeG6tzQhQEdOxq/hu5bGr07hu6o94bu0Lk7DoGHhurc0IUBOxagqTsOgIz3hu7LDoE4j4buaPU42Ti7hurPGr07hu6ogTiEj4buuTiMyIUdOI+G6oWLhu7IhTuG7quG7ok7GryMmTuG7quG7mihOxq/hu5bGr07huqvhu6JHTsav4buWxq9Ow6Bh4bq3NCFATjsj4bukIU7DoGHhurcyIUBOOyPhu6DGr044I8SDxq9OI8OZ4bqhTjnhuqHhu5xHTsOgI+G6oU7hu6g+IU7DoGHhurc0IUBOLDM4R05AVThOYeG6o8OgTsavI+G6oeG7pCFOxagqTsav4buWxq9O4buqPcOd4bqhTjs94buyIU47KjhOIUDGoGJOOyPhu5Q9TkA94bucIUBOIeG7ni5OIz7Gr04uMz1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jGoeG6oWLhu7IhTuG7ueG6oeG7lCFOxqEp4buUTuG7quG7ok7huq3GoE7hu6rhu5QhQE4j4bqhYk7hu6ogIUBOLuG7lmJOLinGr0dOOCPhurcyIUBOw6A94buyIU5APeG7nD1Ow6B74buUTsav4buWxq9O4buqPeG7tC5Ow6Hhu5rDoE4sNk7hu5bGryNOw6Dhu6DGr0dOxq8jPeG7lE7Gr+G7oMOgTkA94buUKE7DoCNbIUBOw6BhWCFOxq/hu5bGr07DoOG6oWJZIU454bqhXcavTiwgR07hu6rhurc0IUBOw6AmISNO4bqtxqBO4buq4bq3NCFATiw9WCFOw6AjWyFHTiw9WCFOxajhu5whR07hu6oiIUBOw6AjND1Ow6A9WThOw6DEg8avTsWoXU7DoGEkTizDosavTizhurc1IUBOxq/hu6AuTsavI13DoE7DoOG7mj1Oxq/hu5bGr07hu6o94bu0Lk4hQMOZOE7huqMhQEdOw6Hhu5rDoE4sNkdOxq/DmuG6oU7DoGHhu7AoTsWoKk7Gr+G6oV0hTsOgYVs9R07DoD1ZOE7DoMSDxq9OYcagTsOhKOG7lsOgR07hu6g9TuG7qDQ9Tsav4buWxq9OIyBO4buoVCFOIVAuTsOgYSghQE7huq3DoyFATiFA4bqhYk4jPeG7tC5Ow6AzPU4hMj1O4buUIU7DoCjGoCFI4buKLzjhu4g=

MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]