(Baothanhhoa.vn) - Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều dự án đầu tư, cải tạo lưới điện và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm sớm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw5Xhu7TDlOG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6Myw5Uv4bu0w5TDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thu60p4buo4bu2xqDhurUpY+G7tsagMinDqjIoxqAgKTTGoCApxq8yxqDhu7gzxqDhu6YyKcagKWXhurcyKMag4bu2ZFXGoEDhu6Q8xqDhu7h94bu2Kcag4buZeOG6vuG7peG7lS3hu5xUT8ag4bq/xIM8xqDhurUpZcOjMijGoOG7tilWMcag4oCc4bqsKT7hu7YpxqDDqTIoxqBVMsag4bqtM8OZMk/GoDA8MinGoCkz4buk4bqtxqDhur/DmcagKTw74bqpxqDDouG6qeG7puKAnU/GoDIp4buqMcagMlYyKMag4bu2VTPGoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoxqDhu7bhuqkyKMag4bu2V+G6tcagQDw7Mk/GoEDhu6YxxqDhu7Thu6YzxqDhu7bhuqkyKMagw6kyKMagQDw7MsagVTLGoOG6rTPDmTJPxqDhuqEyxqBAfTIpT8agMDwmMsag4bqtY+G7tk/GoOG6tSlj4bu2xqDhur9jxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsagIDwyKcag4bqtP8agLcag4buHxajGoCnDoDzGoOG6v8OZxqAyKeG6qcag4bu2WOG6qcag4bqnPDIpxqApM+G7pOG6rcag4bu2ZFXGoHcpVjLGoOG7uFYyxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6rVsyKcag4bqsKVUyKcagw7k0VU/GoOG6rSnhuq88xqAoPFUyxqDDouG6qVXGoOG6rOG6oTIoxqDhu5k5MijGoOG6reG7g8ag4buXPDsyxqAw4bq74bu2xqAxPDoyxqDhu5Phu6jhu7bGoOG7tsSRMijGoDIpZcag4buZOTIoxqDhuq3hu4PGoOG7lzw7MsagMOG6u+G7tsag4bqsKVUyKcagw7k0VcagQMWoxqDhuq3huqU8LDLGoCApVTzGoDIpPDrhuqnGoOG7uOG6u8agw5oyxqBAWOG6qcag4bqtZU/GoOG7tuG7pjzGoOG6reG7pDPGoDBlxIM8xqBAPDsyxqDhur/Dmcag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoDE2PMagMijhuqnDoTLGoDDhurvhu7ZPxqDDouG6qeG7gz/huq3GoOG6rVYxxqDhuqfEgzHGoEBlVcag4bu2w5rhu7bGoOG7uOG6u8agw5oyxqDhur/DmTPGoOG6v1kyxqApw5kyKcagQOG6qzIoxqDhuq08PzLGoEDDoMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhu7jhuq0p4bqpMeG7tMagPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFDhu57hu57hurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4buiUOG7muG7mlThuq1S4bua4bucUlAw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu5xT4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5R3KcOqMijGoDIow5nhu4PGoDLDmeG7g8ag4bqt4bqlJjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozJPxqDhu7bDmuG7tsagMinDmcag4bqtKVjhuqnGoOG7h1bhu4PGoDDhu6jhurVPxqDhuq1lxqDhur9XMsag4bqtKTw/4bqtxqAgP0/GoOG6rWXGoOG6v1cyxqAoPMOaMcag4bqnw5rhuq3igKbGoEBVMijGoCApw50yxqDhuq3huqVlw6MyKMagKTPDmTLGoOG6rSnDmTIpxqAyKcOqMijGoOG7tjkyKMagQDPhu6QyxqDhu7bhuqlhPMag4bu2YjIoxqBALMagQGVVxqDhu7jhurvGoMOaMsag4bq/w5kzxqDhur9ZMsagKcOZMinGoEDhuqsyKMag4bqtPD8yxqBAw6BPxqBAw5rhurXGoMOpMijGoOG7gybhuqnGoOG7tljhuqnGoOG7tuG6qTIoxqDhu7ZX4bq1xqBAPDsyw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bug4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFEv4bucU+G7muG7uOG7oOG7nOG7ouG7oFPhu55R4bqtUeG7ouG7nuG7oFMw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4bui4bue4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7oOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5XhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLGoOG7tjTGoOG7tik8OuG6qcag4bu4w5k8xqDhu5xTT+G7oFBUxqAgMcag4bq/xIM8xqBS4buixqDhur99xqDhuq3huqU+xqDhu7bDoOG6rcag4bq/w5nGoOG7tjTGoOG6reG6oTIoxqAxw6nhu7bGoEBY4bqpxqDhuq1lxqApw6MyxqDhu5zhu5zhu6JPUcag4bqtaMagQMOhMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFDhu57hu57hurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4bue4bua4bui4bugVOG6reG7nlDhu5xT4buaMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUeG7oFHhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqs4bqlJjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bue4bue4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlHcow5nhu4PGoOG7nFIt4buc4bucT8agOTIoxqDhu68mxqDDguG6qVUyKMag4bqsKcOaPE/GoOG6tCk0xqDhuqzhuqEyKMagw7o8w5oxxqBAYeG7tsag4bqs4bqhMijGoOG7mTkyKMag4bqt4buDxqDhu5c8OzLGoDDhurvhu7bGoDE8OjLGoOG7k+G7qOG7tsagQMWoxqDhuq3huqXhurvhu7bGoOG6rTw/4bq1xqBAPMagIDwsMcag4bqt4bqlVcag4bqtPD8yxqBAw6DGoOG6reG6pTwsMsagIClVPMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6Myw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQUVThurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4buiUOG7nuG7nFPhuq3hu6Lhu57hu6Dhu6BSMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUFFR4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFFU4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7uTIoxqDDuTPDmTIoxqDhuqwpVTIpxqDhuqbDozJPxqDDujzDmjHGoEBh4bu2xqDhu5k5MijGoOG6reG7g8ag4buXPDsyxqAw4bq74bu2xqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqDhu7YpM8ag4bu0PD/huq1NxqDhuqzhuqUzMijGoMOi4bqpw5rGoOG6reG6pXsyKcag4bqt4bqlPCwyxqAgKVU8xqDhuq0pPMag4bu2OTIoxqDhu7jhurvGoMOaMk/GoOG6tOG7mcag4bqsKVUyKcagw7k0VcagQMWoxqDhu7YpZMagQMOgMijGoCnhuqPGoOG6reG6peG6scag4bu2w5rhu7bGoDIpw5nGoOG6rSlY4bqpxqAoPOG7pjzGoMOi4bqp4buDP+G6rcag4bu2w5rhu7bGoOG6v2XEgzIoxqAx4buo4bu2xqDhuq3huqUzMijGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG7tMOhPMag4bqtKWXhuq8yKMagKDzhu6Y8xqDhurUpNDIoxqAx4buw4bqtxqDhu7Thu6oyKE/GoOG7tsOa4bu2xqDhur/GrzLGoOG7tOG7pjJPxqDhuq0pZMag4bqtY+G7tsag4bq1KcOa4bq1xqAw4buFxqDhu7bEkTIoxqAyKWXGoMOi4bqpVTLGoOG6rVYxT8agIDwsMcag4bqnM8Oa4bqtxqDhuq08PzLGoEDDoMagKeG7qjIoxqAyKMOZ4buDT8ag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoEA5MsagQGHhu7bGoOG7tsOa4bu2xqAyKcOZxqDhuq0pWOG6qcagQMOd4buDxqAyKVUyKcag4bqtPD8yxqBAw6DGoOG6rSk8xqDhu7Y5MijGoOG7uOG6u8agw5oyw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQUuG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6BRL+G7nFPhu5rhu7jhu6Dhu5zhu6JQUeG7nOG7oOG6reG7oOG7muG7muG7nlEw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pRUeG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqzhuqUmMsag4bu2OTIoxqDhuq3huqVl4bqvMijGoOG7uOG6u8agw5oyxqBAZeG6rzIoxqDhu7hW4buDxqDhur/Dmcag4bqt4bql4bukMcag4bu0PD8yxqDDmuG6tcag4buc4buc4buaIOG6vsagdyhVxqDhuqbDozJPxqBAZeG6rzIoxqDhu7hW4buDxqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqDhu5NbMcag4bqmw6MyxqAtxqB3KFXGoOG6psOjMuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZT4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llBS4bue4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG6vsSDPMag4buFxqAyKCldVcag4bq/w5nGoOG6rVgxxqDDouG6qVUyxqDhuq3huqU2MijGoDHDmcag4bu44bq7xqDDmjLGoDFVMijGoDDhu6Q8T8ag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoOG6rSk8xqDhu7Y5MijGoDDhuqk5MsagMilZMsagQGXhurHhu7bGoOG6p+G6u8agw6LhuqlVMsag4bqtVjFPxqDhurUpYTzGoCnhurHhurXGoOG7tmRVxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bq/w5nGoOG7tik+MinGoMOi4bqp4buDOjLGoEB9Vcag4bq1KWXDozIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFEv4bucU+G7muG7uOG7oOG7nOG7nuG7mlLhu5zhu5zhuq3hu57hu6Dhu57hu5xRMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bui4bui4bue4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu7kyKMag4buvJsagw4LhuqlVMijGoOG6rCnDmjxPxqDhurQpNMag4bqs4bqhMijGoMO6PMOaMcagQGHhu7bGoOG6rOG6oTIoxqDhu5k5MijGoOG6reG7g8ag4buXPDsyxqAw4bq74bu2xqAxPDoyxqDhu5Phu6jhu7bGoCgpPMagMilZMsag4bqn4bq7xqDhu7ZhxqAo4buoMihPxqAy4bqjxqAw4bq74bu2xqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoOG6rSlVMcagKDxVT8agQMOhMijGoOG6rSnhuq88xqDhu4Mm4bqpxqDhu7ZY4bqpxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLGoOG6tSnhu6Y8xqBAZeG6seG7tsagQDQyKMagQDw7MsagMihV4buDxqDhuq3huqUzMijGoOG6rSnDmjIoxqDhu5zhu5wt4bui4bua4bui4buiw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQUFHhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4buiUFLhu5rhu5rhuq1UVFFQUzDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7ilRS4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFBR4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7mTkyKMagMilWMsag4buZOTIoxqDhuq3hu4PGoOG7lzw7MsagMOG6u+G7tsag4bqsKVUyKcagw7k0VcagIDwsMcag4bqt4bqlVcag4bqtKTw/4bqtxqDhu7R9xqAoPFUzxqDhuq08P+G6tcagQH1VxqDhu5zhu5zhu5og4bq+w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFEv4bucU+G7muG7uOG7oOG7nOG7olBS4bueUOG6rVBTUFRUMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUeG7nFDhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqs4bqlJjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bue4bue4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7mTkyKMagMilWMsagIDwsMcag4bqt4bqlVcagKTPhu6Thuq3GoEDDoDIoxqAxw5rhu4PGoEAzxqAyKTw74bqtxqBAw6DGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFDhu57hu57hurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4buiUFPhu5rhu6Lhuq3hu6Lhu5zhu5rhu6JRMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bui4bui4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5nDmjLGoOG7tMOgxqDhuq0pPsagMigpPDsxxqAgPCwxxqDhuq3huqVVxqDhuq1kxqDhurUpVjLGoOG6tSlhPMagMijhuqnDoTLGoDHDoOG6rcag4bu2KTw64bqpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQU1LhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bugUS/hu5xT4bua4bu44bug4buc4buiUFThu55R4bqtUOG7olThu5pQMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4buc4bua4bug4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFNS4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG6rCk8xqDhu7Y5MihPxqAgPCwxxqDhuq3huqVVxqApM+G7pOG6rcagQMOgMijGoOG6tSk1MijGoOG6tSlWMsag4bq1KWE8xqAwZcSDPMag4bueUCDhur7GoOG6v8OZxqDhu6Lhu6Ig4bq+w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFEv4bucU+G7muG7uOG7oOG7nOG7nuG7muG7muG7nuG7ouG6reG7olPhu6BR4buiMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUVHhu5rhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqs4bqlJjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bue4bue4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7mcOaMsag4bu0w6DGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rcagIDwsMcag4bqt4bqlVcag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bqtKT7GoDIoKTw7McagKTw74bqpxqDhu7YpWzIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFEv4bucU+G7muG7uOG7oOG7nOG7nuG7ouG7nOG7nuG7nuG6rVDhu55RUlQw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu5zhu5xS4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5nDmjLGoOG7tMOgxqDhuq0pPsagMigpPDsxxqAgPCwxxqDhuq3huqVVxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhuq0pPsagMigpPDsxxqApPDvhuqnGoOG7tilbMinGoOG6rSk8P+G6rcag4bu0fcagQDw7MsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUOG7nuG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6BRL+G7nFPhu5rhu7jhu6Dhu5zhu57hu5rhu6Lhu5pU4bqtU+G7nFBTUjDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7ouG7nFHhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqs4bqlJjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7jhurvGoMOaMsagQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4bq/w5nGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyT8agQGXhuq8yKMag4bu4VuG7g8ag4buc4buc4buaIOG6vsag4buTWzHGoOG6psOjMsagLcagdyhVxqDhuqbDozLhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bue4bue4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG6rOG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoHcoVcag4bqmw6MyxqBAZeG6seG7tsagQFjhuqnGoOG6rWXGoOG6reG6pVUyKMag4bqtKTw/4bqtxqDhu7R9xqApPDsyxqBA4bukPMag4bqtKSMzxqApZcSDMijGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoCApOTIoxqAyKGXhuq88xqDhuq3huqXhurvhu7bGoCg04bq1xqDhurUpWDLGoOG6reG7pDPGoOG6pVXGoOG7tGXEg+G7tsagQMOg4bqtxqDhurUpw5rGoOG6reG6pTMyKMag4bq/PDvhu7bGoOG6rSkjM8ag4bu4ODxPxqDhu7ZZ4bq1xqAyKVnhuq3GoOG6rSll4bqvMijGoOG7h+G6qeG7gyYyT8agMDwmMsag4bqtY+G7tsag4bqtezIpxqDhuq3huqXhu6QyKMagKTPhu6Thuq3GoEDDoDIoxqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoDAz4bukPMagMcOa4buDxqAxNOG7tk/GoOG6rSk8P+G6rcag4bu0fcag4bqt4bukPMag4bqs4buTw61OxqBAw6EyKMag4bqtKeG6rzzGoCg84bumMcagQMOaMijGoCAsxqAw4bq74bu2xqAwZeG6sTIoT8agMilWMsag4bu2OTIoxqDDouG6qeG7pjLGoDDhu4XGoOG6reG6peG6u+G7tsag4bqtPD/hurXGoOG6reG7pDzGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoDLDmeG7g8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUOG7nuG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6BRL+G7nFPhu5rhu7jhu6Dhu5zhu57hu5xU4buaUeG6rVBSU+G7nlEw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4bua4bug4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rOG6pSYyxqDhu7Y5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu44bq7xqDDmjLGoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu5zhu5zhu5og4bq+xqB3KFXGoOG6psOjMk/GoEBl4bqvMijGoOG7uFbhu4PGoOG7nOG7nOG7miDhur7GoOG7k1sxxqDhuqbDozLGoC3GoHcoVcag4bqmw6My4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5liMijGoOG6v8SDPMag4bu44bq7xqDDmjLGoOG7nOG7nOG7muG7reG6vsagw4Lhuqnhu6YyKMag4buGZcOjMijGoC3GoOG6plgxxqDhuqbDozJPxqBAVuG7g8agMMOZxqAxw6Dhuq3GoOG6reG6pTMyKMagKVU8xqDhu7jhurvGoMOaMsag4bqt4bqlNjIoxqBAPCwxxqDhuq3huqUzMijGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7ouG7osOTxqDhu60pPMag4bu2w5rhu7bGoOG7uOG6u8agw5oyxqAyw5nhu4PGoEA8xqDhur/DmTPGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMag4bqnKsagQOG7pjHGoOG7tOG7pjPGoOG7tlfhurXGoEA8OzLGoFUyxqDhuq0zw5kyT8ag4bqhMsagQH0yKcag4bu2KTPGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7tsOa4bu2xqBAfVXGoOG6tSllw6MyKMagdyhVxqDhuqbDozJPxqDhu5NbMcag4bqmw6MyT8agw4Lhuqnhu6YyKMag4buGZcOjMihPxqDhuqZYMcag4bqmw6MyxqDhur/DmcagMcOg4bqtxqDhuqdhxqDhur9iMijGoOG6tSljxqDhu7ZZMk/GoEDDmuG6tcagw6kyKMagIH3hurXGoOG6rSnhuq88T8agQFjhu4PGoEBkxqAyKeG6qcag4bu2WOG6qcag4bq/OsagQDw7Msag4bq1KWPhu7bGoOG6v2PGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAgPDIpxqDhuq0/xqAtxqDhu4fFqMagKcOgPMag4bq/w5nGoEDhuq88xqDhuqdhMijGoHcpVjLGoOG7uFYyxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w63huqnhuq0pM+G6peG7lsOUdjwyKcagw7k8P+G6qcagLcagdyjhuqnhu4MuMsag4buvZcOjMijDlS/hurXDlA==

Minh Hiếu - Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]