(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022), tối 18-5 tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương, đất nước với chủ đề “Bài ca dâng Bác”.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQ74bu0ROG7jFF74buMROG6q1E+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRRCDDjeG7qEThu6hQUeG7nEThu6Y2ROG7qFLhu5zGr0RF4bq4w4lE4buow43Gr0Thu6hQRjJEOlLhu6hRROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hR4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pmxRS+G7qEThu6Y2ROG7qFLhu5zGr0RF4bq4w4lE4buow43Gr0Thu6hQRjJEOlLhu6hRROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hRROG6tEXhu4Yt4bq8LUXhu4Dhu4bEkEQtREXhu4Yt4bq8LcOJxJDDicOJw4LhurBEO1lSREXhu4At4bq8RDtHUkTEqVEsRCDDjeG7qERR4buw4buCRDs+JOG7qFBE4buoUuG7nMavROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hR4bqwRHLhu59EclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEw5VJRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4bucROG7jOG7gkThu6hQPVJE4bqrUSlEO1Xhu4xRRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFFEIEZEJizhu5ZEUT7hu7jhu6hQ4bqwRMOVTDtE4buoPkDhu4xEIEBSROG7jFEpRMOV4buaROKAnOG6qUZSROG7jOG7gkThu45L4buoUEThuqnhu4Thu4zigJ3hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUPhu447USzGr8OSRFLhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkThu4DEkMSQKjHhuq5EUcOUUlBRO8SCROG6uuG7gOG6uiox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicOJxJAvReG6vOG6uOG7juG6uMOJRcOJw4rEkOG6ujvhu4DhurrEkMOKw4rFqMSQ4bq24bukKlDDgz9BRUXhu4BDROG7gsWoO0FDcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQ74bu0ROG7jFF74buMROG6q1E+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRRCDDjeG7qEThu6hQUeG7nEThu6Y2ROG7qFLhu5zGr0RF4bq4w4lE4buow43Gr0Thu6hQRjJEOlLhu6hRROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hRQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurrhu4DhurpDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhuqtRPuG7uOG7qFBEOz9U4buoUUQgw43hu6hE4buoUFHhu5xE4buM4buCROG7qFA9UkThuqtRKUQ7VeG7jFFEZsOdROG6q1FTRGtS4buoUUQgRkQmLOG7lkRRPuG7uOG7qFDhurBEw5VMO0Thu6g+QOG7jEQgQFJE4buMUSlEw5Xhu5pE4oCc4bqpRlJE4buM4buCROG7jkvhu6hQROG6qeG7hOG7jOKAneG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZiW0Thu4xRPuG7uOG7qFBEOz9U4buoUUThu4zhu7BE4buM4buE4buMRMOVw53hu6hQROG7jFFTxIJEauG7lkQ44buoUUR2LEvhu6jhurBEw7kyRCBS4buW4buoROG6qeG7guG7qERyUT4j4buoUEQgKERyw5rhu6hRRCky4bqwROG6qVNEO1E+RHJRRuG7qFFEKTLhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRGZjbGJEcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7guG6rkRyP1Xhu6hRRGYsMkRyP1Lhu5os4bqwRHLDmuG7qFFEKTJEIFLhu5bhu6jhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkRy4bufRHJR4buC4buoUURm4buw4buC4bquRMWoSeG7qFFEw5VH4buqRHEkROG7rcON4buoRFHhu7Dhu4JELURyUeG7okQ7UeG7guG7qkQgRkRiLETFqFXhu4xR4bquROG7jOG7hOG7jETDlcOd4buoUEThu4xRU0RyUT4j4buoUEQ7P1vhu4xEclFG4buoUUQpMuG6sERmY2xi4bqwRHPhuqlsYuG6sETDuTJEw5Lhu4Lhu6hEa3Jy4buhRHLhu59EclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4Lhuq5ExahJ4buoUUTDlUfhu6pE4buM4buE4buMRCpRPiPhu6hQ4bqwRDFJROG7jCHhu6hQRMOVWOG7qFBEw5VI4buqROG7jOG7hOG7qETDkuG7suG6sETDlUjhu6hQRCBS4buW4buoRCBGROG7jOG7hOG7jEQ7TeG7qFBExahAKkRsUUvhu6hE4buOS+G7qEQ7P+G7luG7qETDlVXhu4JEw5JG4buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq84bq84bq8KjHhuq5DRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DicOJw4nEkC9F4bq84bq44buO4bq4w4lFw4nhu4DDicOJO+G7gOG7gOG7gMOJ4bq+xajEkOG6tuG7pCpQw4M/QcOJ4bq4xJBDROG7gsWoO0FDcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQ74bu0ROG7jFF74buMROG6q1E+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRRCDDjeG7qEThu6hQUeG7nEThu6Y2ROG7qFLhu5zGr0RF4bq4w4lE4buow43Gr0Thu6hQRjJEOlLhu6hRROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hRQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurzhurzhurxDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhuqvhu4Thu4xEw5VHUkTDklLhu6IsROG7jltE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4buc4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq8w4nhurwqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDicSQL0Xhurzhurjhu47hurjDiUXhurjhurjhurjhurg7w4rhurjDieG7gOG7hsWoxJDhurbhu6QqUMODP0HDiuG6uuG6vkNE4buCxag7QUNy4bufRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4bqrUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4bucROG7pjZE4buoUuG7nMavREXhurjDiUThu6jDjcavROG7qFBGMkQ6UuG7qFFE4bqrUSlEO1Xhu4xRRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFFDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6vMOJ4bq8Q0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6q1E+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRRCBAUkThu4zhu4Thu4xEw5JGUkRR4buEO0Thu6hQPVJE4buM4buCROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hR4bqwROG7qFE+xIJEOFJEMuG7lixE4bqp4buE4buMRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFHhurBE4bq1xq9EO1Thu6hRRCYs4buWROG6qeG7hOG7jOG6sERsUSLhu6hQRMOSWOG7qFBEUeG7quG7gkQ7P+G7quG7qFBEID4j4buoROG6qeG7hOG7jOG6sERj4buWxq9E4buoUFHDlERR4buEO0TDleG7rETDlT7hu4JE4buoUUBE4bqp4buE4buM4bqwRGxQPiNSRMWoRkThu6hS4buaxq9EO1Lhu6hEO0w7RDtRw4zhu6hQ4bqwRGzhu7hSRD994buoUEQ7UVjhu6hQROG7jOG7quG7qEThu45b4buoUEQ7Pj3hu6hQRMOVRlJE4bqp4buE4buM4oCmROG7plFY4buoUEThu4xRw5pE4bumUcOM4buMRFHhu67hu4JEUVThu6hRREjhu6hRROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hRRC1EIFVExahJ4buoUUQ7KETGryxY4buoRCBG4buoROG7plPhu6hRRDLhu5YsROG7jCnhu4JE4buOS+G7qEQ74buy4buM4bqwRMavRkThu4zhu6zhu6hEO1Hhu6JEUVLhu5zhu6hE4buoUSLhu6hQRDtU4buoUUThu4xIxq9EO1FS4buW4buoUETFqFLhu5bhu6hQ4bqwRMWo4bus4buoUETDklLGoDtE4bu44buoRCBYRFFH4buoROG7jCnhu4JEY0jhu6hQRMOS4buy4bqwROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6hEIEZEbFFL4buoROG7jkvhu6hEcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlVlSRCBAUkThu4xY4buoUETFqOG7guG7qkQgw5lEw5VHUkThu4wp4buCROG6q1EpRDtV4buMUURmw51E4bqrUVNEa1Lhu6hRRDs/4buq4buoUEQ6W0Thu6hQUVLhu5wqRMOVTCxEOz/hu4Lhu6hR4bqwRFBSSFJEKlHhu7Dhu6hQROG7jkvhu6hEO+G7suG7jOG6sEQxSzJE4buOW+G7qFBEw5VMO0Thu6g+QOG7jOG6rkThu4w84buoUEThu6hRPkQ7VOG7qFFEMuG7lixEO1E+4bu44buoUEQgWETDkiNEw5LGoOG7qETGr0ZEbFA+I1JE4buORuG7qFFE4buMUeG7qkRsUUvhu6hE4buOS+G7qEThu4zhu4Thu4xE4buOS+G7qEQ74buy4buMROG7rVLhu5w7RGzhu4LGr0QgRkQmLOG7lkRRPuG7uOG7qFBEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4buAxJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurzDieG6uiox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicOJxJAvReG6vOG6uOG7juG6uMOJRcOJ4buG4bq8w4o74buA4bq44bq44bq8RcWoxJDhurbhu6QqUMODP0Hhu4DEkOG6ukNE4buCxag7QUNy4bufRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4bqrUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4bucROG7pjZE4buoUuG7nMavREXhurjDiUThu6jDjcavROG7qFBGMkQ6UuG7qFFE4bqrUSlEO1Xhu4xRRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFFDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6vMOJ4bq6Q0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7oSzhu4JE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4bucROG7qFHhu4rGr0Q7R+G7qkThu6ZRWOG7qFBE4bumUVNEICxSRDs+4bu4UkThu6hRS+G7qEThu6Y2ROG7qFLhu5zGr0RF4bq4w4lE4buow43Gr0RsUEYyRDpS4buoUUThu4wp4buCROG6qeG7hOG7jOG6sERQ4buwKkQqUU3hu6hEO0fhu6pEOltEO1FZ4buoUEThu6hRTDtEOz/hu6rhu6hQRGNI4buoUETDkuG7suG6sEQ6W0TDlcOd4buoUEQ7USxO4buoRDFJRFHhu7JS4bqwROG7plFT4buMUUTFqOG7nOG6sETDleG7suG7qFBEIFLhu5bhu6hE4buM4buE4buoRMOS4buy4bqwRMOVSOG7qFBEIFLhu5bhu6hEIEZE4buM4buE4buMRDtN4buoUERsUUvhu6hE4buOS+G7qEQ7UUbhu6hRRCpRWUQ7UsagKkQ7KOG7jEThu6jhu7ZExahb4buMRFHhu67hu4xEO04qRCBGRMWoRsavRDtRw5Thu6pEOz5EOz4k4buoUOG6sETDlUfhu6pEw5V74buM4bqwRCpR4buq4buoUEThu4zhu4Thu4xRRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFHhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4buAxJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurrhu4bEkCox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicOJxJAvReG6vOG6uOG7juG6uMOJReG6uEXEkMSQO+G6vsSQw4nhu4ZFxajEkOG6tuG7pCpQw4M/QeG7huG6uOG6ukNE4buCxag7QUNy4bufRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4bqrUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEIMON4buoROG7qFBR4bucROG7pjZE4buoUuG7nMavREXhurjDiUThu6jDjcavROG7qFBGMkQ6UuG7qFFE4bqrUSlEO1Xhu4xRRGbDnUThuqtRU0RrUuG7qFFDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6uuG7hsSQQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmPDneG7qFBEO1EjUuG6sEQqUUzhu6hEw5VMLEQ7UVvhu4xEUVLhu5zhu6hEO1HDjOG7qFBExag9UkThu4zhu4Thu4xExq8o4buMRDtS4buWLERsUFFVRCYsMsagO0RjR1JEUeG7slJEY0jhu6hQRMOS4buyRHLhu59EclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JE4buoUVLhu5zGr0Thu6Y0RMOJxJDDicSQLcOJxJDDieG6vETDlUlEw5Xhu5pEP+G7guG6rkRsUFFVRCYsMsagO0Q6WUTEkOG6vC1s4buhL3JzROG7jCnhu4JE4bqp4buC4buoRHJRPiPhu6hQRCAoRHLDmuG7qFFELDZEIOG7mkTigJx2SzJE4buOW+G7qFBEIEZEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qERy4bufRHJR4buC4buoUURm4buq4buERMOVxqDhu6hE4buow43Gr0TDicSQ4bq4xJDhurBEO03Gr0Thu6hRVOG7qETDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uuG6vOKAneG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqOCw7UeG7qj9D4bqmcj9N4buoRHJR4buC4buoUeG6pC8q4bqm

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]