(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Nhờ đó, chỉ số công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nDulFSUE1M4buEw7lnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6Hhu6t7RsOM4burUcOV4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q+G7teG7q1JG4bu5TOG7hOG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buv4buv4burUuG6okzhu4Thu6vhu615ceG7sXbhu5vhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqpVTOG7hOG7q8SoWcO6L1FSUE1M4buEw7nDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5Z8av4burQ8OCU+G7q0zhuqJL4burQ+G6vEzhu6tM4bu3V3Hhu6tCw43huqpG4bur4bqo4bq+TEbhu6tD4bum4bua4bqq4burxKhH4buAS+G7q1FN4bu5UnHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tCTeG7t0xG4burTOG7hEZH4bq+4bue4burUkfhurzhu57hu6tSw5rhuqrhu6tD4bqmV+G7q0vDgUxG4burUcOATOG7q1ZT4bq0UnHhu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEZx4burS+G7nOG7q1Dhu5BM4buE4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buEcuG7q+G6tUbGoOG7q0NOceG7q+G6qkbDjOG7q1HDleG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu57hu6tSUOG6ukzhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1JH4bq84bue4burUsOa4bqq4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3jhu7Hhu6/hu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvduG7tS/hu6144buzQnfhu63hu7F24buz4buv4bu1Unjhu7Xhu7V24bu1SuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buXw73DvcO94bup4bur4bu3SlLhu5fhu6lnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6Hhu6t7RsOM4burUcOV4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q+G7teG7q1JG4bu5TOG7hOG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buv4buv4burUuG6okzhu4Thu6vhu615ceG7sXbhu5vhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqpVTOG7hOG7q8SoWeG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXjhu7Hhu6/hu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuWbDgEzhu6tWU+G6tFLhu6vhu6zhu7lM4burxJDhu57hu6tSw4FH4bure+G7jkzhu4Thu6tSV+G7q3vhu4fhu6vhuqrhu45M4buE4burTOG7hEZH4bq+4bue4bur4buE4buY4burZ1Dhu6bGoEzhu4Thu6tm4buUTOG7q3ThurVG4bum4burw7JT4bqyTHVyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdGRE3hu6tRw5Xhu6tKR+G6vlPhu6tSxq/hu6t7w5rhuqrhu6tnRsOVTOG7hOG7q8So4bq64burUsOMTEZx4bur4bqqRsOM4burUcOV4burUcOATOG7q1ZT4bq0UuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu57hu6tSTUFM4burTOG7hEFMRuG7q+G7puG7luG6quG7q1JITEbhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vhu7Ut4buv4bux4buv4buv4burUuG6okzhu4Thu6vhu63hu7FxecO94bub4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4burUkbhu7lM4buE4burUlDhu6bhu5bhuqpx4burUuG6okzhu4Thu6vhu6/hu69xd3fhu5vhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vhuqpVTOG7hOG7q8SoWeG7q3R74bqxdXLhu6tnUE1M4buE4burQ05x4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q8SoRuG7t0fhu6vEqEZN4bu5TOG7hOG7q1LhuqJM4buE4bur4butcXjhu7Xhu5vhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6tSRuG7uUzhu4Thu6tSUOG7puG7luG6qnHhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7rcO9cXbhu7Xhu5vhu6t74bqxcOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu57hu6vhuqpG4bq84bur4bqoR+G6vExx4bur4bqqRuG6vOG7q1LDgU3hu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7reG7sXF4w73hu5vhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6tSRuG7uUzhu4Thu6tSUOG7puG7luG6qnHhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7r3Zx4buxduG7m+G7q3vhurFw4burUcOATOG7q1ZT4bq0UnHhu6vhu55G4bqyTOG7q+G7nkbDlUfhu6tDR+G6vkxx4burxKhGSOG7q0PDlVJx4burTOG7puG7luG6quG7q0xOTOG7hHHhu6tG4buUR+G7q0zhu6bhu5bhuqrhu6vhu6xB4burQ0fDilPhu6tGTUHhu6vEqEbhu45M4buE4burxKhGSOG7q1LhuqJM4buE4bur4butd3F3d+G7m+G7q1FN4bur4bus4buWR+G7q1JG4bu5TOG7hOG7q1JQ4bum4buW4bqqceG7q1LhuqJM4buE4bur4but4buvceG7r+G7reG7m+G7q3vhurFw4bur4bqqU0zhu4Thu6vhuqrhurThu57hu6tM4bum4buW4bqqceG7q0ZNw4FS4burQ+G7kEzhu4Thu6vhu6BTw4BM4burSljhu6vhu6xB4burVuG7quG7q0pY4burUOG7ueG6quG7q1JGw4BHceG7q0zhu6bhu5bhuqrhu6tSRsOAR+G7q+G7hEfDgEvhu6vhu69x4bux4but4bub4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4burUkbhu7lM4buE4burUlDhu6bhu5bhuqpx4burUuG6okzhu4Thu6vhu63hu61x4butd+G7m+G7q3vhurFyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdITEbhu6vhuqpGU0zhu4Thu6vhu7Xhu6tSRuG7uUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7r+G7r3Hhu6vhuqpGw4zhu6tRw5Xhu6tRw4BM4burVlPhurRS4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q1JNQUzhu6tM4buEQUxG4burUuG6okzhu4Thu6vhu615ceG7sXbhu5vhu6t74bqxcuG7q2dQTUzhu4Thu6tDTnHhu6vhuqrhu45M4buE4burTOG7hEZH4bq+4bue4burxKhG4bu3R+G7q8SoRk3hu7lM4buE4burUuG6okzhu4Thu6vDvXF44but4bubcOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu57hu6vhuqpG4bq84bur4bqoR+G6vExx4bur4bqqRuG6vOG7q1LDgU3hu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7rXlx4buxeeG7m3Dhu6tRw4BM4burVlPhurRSceG7q+G7nkbhurJM4bur4bueRsOVR+G7q0NH4bq+THHhu6vEqEZI4burQ8OVUnHhu6tM4bum4buW4bqq4burTE5M4buEceG7q0bhu5RH4burTOG7puG7luG6quG7q+G7rEHhu6tDR8OKU+G7q0ZNQeG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vEqEZI4burUuG6okzhu4Thu6vhu615ceG7r8O94bubcOG7q+G6qlNM4buE4bur4bqq4bq04bue4burTOG7puG7luG6qnHhu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buE4bur4bugU8OATOG7q0pY4bur4busQeG7q1bhu6rhu6tKWOG7q1Dhu7nhuqrhu6tSRsOAR3Hhu6tM4bum4buW4bqq4burUkbDgEfhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7s3Hhu7V34bubcuG7q+G6s+G7kFLhu6tRw5Xhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6vhuqpGw5nhu6tX4bq8U+G7q1LhuqJM4buE4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4bure+G6seG7q0xG4bum4burUeG7t1Phu6Hhu6vDsuG6okzhu4Thu6vhuqrhu7nhuqrhu6tKTcOBR+G7q+G7r3Lhu7F24bux4burTOG7hEZJTOG7q1LhurRMceG7q1LhuqJM4buE4bur4butcXbhu5tw4burQsOCU+G7q0JHRFFESuG7q3Zy4buteMO94burTOG7hEZJTOG7q1LhurRMceG7q+G7hEfDgEvhu6vhu7FxeeG7m3Dhu6tD4bumxqBM4buE4burxKjhurxS4burUkdMRuG7q3nhu69x4bu14burTOG7hEZJTOG7q1LhurRMceG7q+G7hEfDgEvhu6t2eHHhu7Hhu5tw4bur4bqoR+G7t+G7q+G6quG7ueG6quG7q0pNw4FH4burduG7s3F44burUlBH4bq+U+G7q0pIUnHhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7reG7s3HDveG7m3Dhu6tSRlPDleG6quG7q0rhu7nhu6vhuqjhu7dN4bur4butw73hu69x4buz4burUlBH4bq+U+G7q+G6qOG7t01x4burUuG6okzhu4Thu6t2cXjhu5tw4bur4bugU8OCTOG7q+G7uU3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tKTcOBR+G7q3bhu7N3ccO94burUlBH4bq+U+G7q+G6quG7uUdx4burUuG6okzhu4Thu6t24buzceG7s+G7m3Dhu6vhu4RHQVfhu6tSRuG7gOG7q1JG4bu3TeG7q+G7rXfhu69x4but4burUlBH4bq+U+G7q0Phu45HceG7q1LhuqJM4buE4bur4buvw71xw73hu5tw4burVkfhu6tL4bqiTOG7hOG7q+G7rXZxw7144burUlBH4bq+U+G7q1LhurRMceG7q1LhuqJM4buE4bureHF24bubcOG7q+G6qkpHTMSoRFDhu6vhu69xw73hu7Phu6tSUEfhur5T4burUuG6tExx4burUuG6okzhu4Thu6vDvXHhu7Hhu5tw4burUcODUnHhu6tSRsSQ4bue4bur4butcnd2d3Hhu6/hu6tM4buERklM4burUuG6tExx4bur4buER8OAS+G7q+G7r+G7m3Dhu6tDR+G6vkzhu6tRw4BM4burVlPhurRS4burd3J2d+G7reG7q1JQR+G6vlPhu6vhurHhu65GceG7q1LhuqJM4buE4bur4buv4buzceG7s+G7m3Dhu6tDR+G6vkzhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6vhu55G4bqmS+G7q3hyd3nhu7Xhu6tSUEfhur5T4bur4bqx4buuRnHhu6tS4bqiTOG7hOG7q3Zxw73hu5tw4burTOG7puG7luG6quG7q0vhu7lX4burd3dx4bu14burUlBH4bq+U+G7q0t24burceG7q1LhuqJM4buE4bureXHhu7Xhu5tyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7lh4bum4buUTOG7hOG7q2dG4buUS8O6L+G7nsO5

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]