(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/5, tại Khu du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm (Thạch Thành), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức lớp tập huấn phục dựng, bảo tồn dân ca, dân vũ dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng năm 2024.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5z4buH4bq2xqDhu6fhu4Dhu6Dhuq7hu4jhu6fGoOG7gFLhuqThu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6Phu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunxINV4buS4buI4bq+4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p+G6puG7oOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G6pOG7jOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+ci/hu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnNyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vz4buBw73hu4jhur7hu6fGsOG7rS/hu63hu6Phu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqPhu4Dhu6Dhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu4fhu4DDveG6pOG7p8SDxILhu7Dhu6Phu6fhu6rhu7nhu6fhu4fhu4Dhu7XhuqThu4Dhu6fDo8SC4buK4buncOG7h+G7gOG7teG6pOG7gOG7p+G7h+G7gOG7s+G7iOG7gHHhu6Phu6fhu4fhu5zhu6Dhu4jhur7hu6fhu57EguG7iuG7p2tB4buI4bun4buASnnhu6ct4bunPOG7huG6uOG7iOG7p+G7t+G7iOG7gOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fGoOG7gMOT4buG4bun4buA4buYxqDhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7gyHhuq8p4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buH4buA4bu14bqk4buA4bun4buH4buA4buz4buI4buA4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDjOG7kMag4bun4bue4bq2xqDhu6fhu4Dhu6Dhuq7hu4jhu6fGoOG7gFLhuqThu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6Phu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunxINV4buS4buI4bq+4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p+G6puG7oOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G6pOG7jOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bup4bux4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4bqm4bue4buA4bug4buKw4Lhu6fhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4bux4bux4buxxqDhu6rhu53hu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bup4bux4bupxakvxrDhu6934bqm4burxrDhu6nGsMWpxrDhu6vhu57hu7HFqeG7qXjGsMOMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7keG7rcWpeOG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG7h+G6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bunxqDhu4BS4bqk4bun4bqm4buk4buI4bq+4buj4bunw4Lhu7fEqOG7p+G7nsOS4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqR54buj4bun4bqmxILhu4jhu6fGr1Thu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7p8ag4buAUuG6pOG7p8avUuG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXfFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bul4bux4bux4bux4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulcyF54buI4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDjOG7kMag4bun4bue4bq2xqDhu6fhu4Dhu6Dhuq7hu4jhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4buATOG6pOG7p8av4buGxJDhu4hyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bunw4zhu5DGoOG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bun4bqkSuG7p+G7rcWp4bun4buATOG6pOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fDjOG7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4buI4buAxILhu4jhu6Phu6fhu4Dhu7Xhu57hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8avQeG7iOG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4buj4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6pFN54bun4bqs4buM4buG4bunxq9B4buI4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4buq4bu54bun4buH4buA4bu14bqk4buA4bunw6PEguG7iuG7p8av4buz4bun4buK4buM4bue4bun4buiw5Phu6fhu6rhu7nhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhu4fhu4Dhu7XhuqThu4Dhu6fhu4fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4butduG7q8ag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7seG7qcWpL8aw4buvd+G6puG7q8aw4bupxrDhu7Hhu6l34bueeHfhu7F4dsOMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7keG7sXfFqeG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG7h+G6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bunxqDhu4BS4bqk4bun4bqm4buk4buI4bq+4buj4bunw4Lhu7fEqOG7p+G7nsOS4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqR54buj4bun4bqmxILhu4jhu6fGr1Thu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7p8ag4buAUuG6pOG7p8avUuG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXfFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bul4butduG7q+G7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXPDo+G7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4bun4buH4buc4bug4buI4bq+4bun4buexILhu4rhu6drQeG7iOG7p+G7gEp54bunLeG7pzzhu4bhurjhu4jhu6fhu7fhu4jhu4Dhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bunxqDhu4DDveG7nuG7p8OC4buG4bq64bug4bunw43hu4B54buG4bun4buK4bu14bqk4bunw4zhu5DGoOG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buIci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p8ON4buA4bugT+G7iOG7p8ON4buA4buO4bunw4zhu5DGoOG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4buj4bun4bqkw73huqThu6fhu4BM4bqk4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu57hu4Dhu6Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhu57EguG7iuG7p3DDjOG7rOG7p+G7nuG7gOG7oOG7sEXhu55x4bun4buI4buAVeG7m+G7p8aveeG7huG7p+G7nuG7nEvhu6Phu6fhu57hurDhu4rhu6fhu5rhu6B54buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bunw4Lhu7fEqOG7p+G7nsOS4buI4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p+G6puG7oOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu53hu6fhu4BV4buQ4buI4bq+4bun4bqm4bq04buI4buj4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fGoOG7gFLhuqThu6fGr1Lhu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bun4bqm4bug4bunw4xG4bqk4buA4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7juG7o+G7p+G6rOG7jOG7huG7o+G7p+G7iOG7gErhu4rhu6Phu6fhuqTEguG7oOG7p8OM4bu14bqk4bunw4Lhu4zhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhuqRTeeG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6Phu6fhuqzhuqDhuqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7p8OM4buz4bun4bue4bu14buG4bun4bqkw73huqThu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3fFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu63FqeG7rcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7seG7qcWpL8aw4buvd+G6puG7q8aw4bupxrDhu7Hhu6nhu6nhu5534bur4bup4bupxanDjMWp4bufScag4bq+xqHhu5zhu5Hhu7Hhu7Hhu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6Xhu4fhurbGoOG7p+G7gOG7oOG6ruG7iOG7p8ag4buAUuG6pOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7o+G7p8OC4bu3xKjhu6fhu57DkuG7iOG7p+G6psSC4buI4bun4bqkeeG7o+G7p+G6psSC4buI4bunxq9U4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fGoOG7gFLhuqThu6fGr1Lhu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4bqm4bug4bunw4xG4bqk4buA4bun4bqk4buM4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7rcWp4but4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7gXnhu6Dhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p8OM4bus4bun4bue4buA4bug4buwReG7nuG7o+G7p+G6pMO94bqk4bun4buATOG6pOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4buM4buG4bun4bqm4bug4buI4bq+4bun4buI4buAVeG7m+G7p+G7h+G7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bqm4bu14buw4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7p+G7nuG6ruG7oOG7p+G7nuG7nMOT4buI4bq+4bun4bqm4buz4buK4buj4bun4bqkw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4bEkOG7iOG6vuG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunxINV4buS4buI4bq+4bud4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6fhuqbhu7Xhu7Dhu6fhuqTDveG6pOG7p8OM4buz4buI4bun4bqs4buG4bq44bug4bun4buAw73hu57hu6fhu5zhu6Dhu6Phu6fhu4DDveG7nuG7p+G7qlXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7neG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bun4bqk4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bunxq9B4buI4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bqmxILhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bunxq/hu7Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p+G6pHnhu6fDjeG7gFDhuqThu6fhu4p54buI4bq+4bunxILhu4rhu6fhu4BV4buU4buI4bq+4bun4bqmxILhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bun4bqv4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p8av4buz4bun4bqsSuG7iOG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu53hu6fhu4BV4buQ4buI4bq+4bun4bqm4bq04buI4buj4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bqm4buz4buI4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fDjFXhu6Dhu6Phu6fhu55Vw5Thu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4buI4buAxILhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G6puG7oOG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu53hu6fhu57hu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4buj4bun4bq+4buG4buQ4buG4bun4bue4buA4buG4bq44bug4buj4bun4bua4bug4bu34buI4bq+4bunw4LDveG7p+G7q+G7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7nuG7p+G6psSC4buI4bun4bq+4buGeeG7iOG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhu4fhu4Dhu7XhuqThu4Dhu6fhu4fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4bux4buv4buxxqDhu6rhu53hu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bup4bux4bupxakvxrDhu6934bqm4burxrDhu6nGsMaw4burd+G7nuG7q8aw4bur4bup4bupw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4bup4buv4bup4bul4bunecOM4bue4buR4bul4buH4bq2xqDhu6fhu4Dhu6Dhuq7hu4jhu6fGoOG7gFLhuqThu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6Phu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunxINV4buS4buI4bq+4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p+G6puG7oOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G6pOG7jOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu7Hhu6/hu7Hhu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6VzKMO94bqk4bun4buATOG6pOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7nuG7teG7huG7p8OM4buQxqDhu6fhu57hurbGoOG7p+G7gOG7oOG6ruG7iHIvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vzw6Phu5DGoOG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bunw4zhu7Phu6fhuqZGxqDhu6fhuqzhurrhu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6Phu6fhur7hu4bFqOG7p+G6vuG7hOG7iOG7p8av4buz4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p+G6pMO94bqk4bunw4zhu7Phu4jhu6fhuqzhu4bhurjhu6Dhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7o+G7p+G6psSC4buI4bun4buI4buA4bu14bqk4bun4bqkU3nhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8OC4buzxKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4buI4buAw4Dhu4rhu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G6rMOS4buI4bq+4bunw4Lhu7PEqOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunxINV4buS4buI4bq+4bun4bq+w4Hhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fhuqbhu6Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G7h+G7gOG7teG6pOG7gOG7p+G7h+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7iErhu4bhu6fhu5zhu4bEkOG7iOG6vuG7o+G7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bue4buA4bug4bq24bue4buj4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fGoOG7gOG7huG7p8av4bq24bue4bun4bue4buA4bq64bun4bqkU3nhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8OC4buzxKjhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bun4buISuG7huG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6VzxIPhu7Xhu4jhu4Dhu6coVeG7kuG7iOG6vnIvxqBz

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]