(Baothanhhoa.vn) - Nhận rõ mối nguy hại từ hút thuốc lá nên thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống đã được nâng lên rõ rệt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYTj7DqeG6teG7uDbDtMOsw6nhurXhu7hqw6Lhur3DqeG6teG7quG7uDbDouG7g8Op4bq14bu4bi424bu4w6Io4bql4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu7hubOG6ucOp4bq14bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNlcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tljDicOiMsOp4bu4bOG7geG7uGXhu4PhuqXhu7jDqeG6tW/hu6Phu7jDoijhuqXhu7hu4buT4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uMOp4bqjw6nhu7huw6LDrOG6peG7uOG6teG6pSzDqeG7uGtvLOG7quG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7jhurXhuqUu4bq54bu4N+G7jTbhu7jGoSHhu7g4IeG6ueG7uG4o4bq54bu44buu4bq04bu14bum4bu3Tlbhu7g4M+G7o+G7uGUow6nDouG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4asOi4bq9w6nhurXhu6rhu7g2w6Lhu4PDqeG6teG7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uDbhu48s4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu7jhu65K4buzTsOCTsSQVuG7uG4o4bql4bu4Ni424bu4Nmnhu7ht4buJ4bu44bq14bqlLuG6ueG7uDfhu4024bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uG7huqvDqcOi4buw4bu4w4nDosOs4bu4OOG6u+G7quG7uMOpw6Iyw6nhu7huw6Lhu5E24buq4bu4w6Ihw6nDouG7uDhmw6nhurXhu7g24buPLOG7uDYuw6nhu7g1ZuG7quG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoeG6peG6o8Op4buq4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uMahxIPhu7huLjbhu7jDoijhuqXhu7g24buPLOG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4OOG7g+G6peG7uMahw63huqXhu7ht4buRNuG7uGTDouG6vznhu7jGoSHhu7hl4buH4bql4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7ht4buDw6nhurXhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7jDqSDDqeG6teG7uMSR4bqjw6nhu7hs4buB4bu4bOG6r27hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tjduw6JvZTXhu7jhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7gqJCRq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz1AJSovIz8/NyYjOyQmIyVuPz8jJiXEkUDhu7BjauG6tcWobFUqIzrhu7bhu7gsxJFuVeG7tk4+w6nhurXhu7g2w7TDrMOp4bq14bu4asOi4bq9w6nhurXhu6rhu7g2w6Lhu4PDqeG6teG7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7bhu7jhu5vhuqU3bsOiVeG7tjpAQOG7tuG7uMOiOeG6peG6tcOiblXhu7YqJCThu7bhu7gvWE7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4ZeG7h+G6peG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hkw6LhurvhuqXhu7huw6Jv4buDNuG7uDjDtOG7izbhu7jhu505ZeG7uMSRIeG7uGVmbuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDouG6uShu4bu4OGbDqeG6teG7uMOpw6J9ZeG7uOG6teG6u2rhu7hqw6Ixw6nhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu44oCcTmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG7DoiDDqeG7uG7DouG6peG6r8Op4buq4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuKAneG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE4o4bql4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7hOw4JKTuG7uMOCIWXhu7hM4buFw6nhurXhu6rhu7g2Ljbhu7g14bql4bqxw6nhu7jigJxkw6Lhu4fDqeG6teG7uMOiw7Nu4bu4bsOib+G7gzbigJ3hu7g4w7Thu4s24bu4OFtu4bu4ZMOie2rhu7jDqWnhuqXhu6rhu7hu4buT4bu4w6Ihw6nDouG7uMSRLMOp4bq14bu4OMOjw6nhu7g2Ljbhu7jEkcOtauG7uMOiw6o24buq4bu4asOi4bq9w6nhurXhu7jDosOqauG7sOG7sOG7sOG7uMag4bql4bqvNuG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4xqHEg+G7uErhu7NOw4JOxJDhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4bsOiw7TDrMOp4bq14bu44budb+G7o+G6o8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4a28s4buq4bu4w6nDosOs4bu4xqEy4buj4bu4ODzhu7hlLMOp4bq14bu4xJEo4bql4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4ZMOjbuG7uGtvKeG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4ZMOi4bq74bql4bu4bsOib+G7gzbhu7Dhu7hOw6I54bq54bu4OOG6u+G7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g14bql4bqvw6nhu7hqw6IuauG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4xqHEg+G7uMSQbzJu4bu4SuG7s07Dgk7EkOG7uDjDo8Op4bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7jGoSHhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4ODzhu7g4w7Thu4s24bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu6jhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7jhurXhuqUuZeG7uG0ubuG7uMah4bql4bqvNuG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7huw6Lhu5k24bu4bsOi4bql4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4NsO1w6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4ODPhu6Phu7hlKMOpw6Lhu7huw6Lhu5k24bu4w6LhuqXhuq/DqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WEtvLOG7uG7huq1l4bu4w6LhuqXhurFv4buq4bu4NsOiw7PDqeG6teG7uG7hu4fhuqXhu7g4w7Thu4s24bu4NeG6pcOjbuG7quG7uDjhurHhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4ZeG7h+G6peG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7g4w7TDrMOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hkw6LhurvhuqXhu7huw6Jv4buDNuG7quG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4xJFv4buHw6nhu7g4M+G7o+G7uGUow6nDouG7uMahIeG7uMSRIWXhu7hqw6LhurnDqeG6teG7uGrDosOz4bu4Ni424bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7jhu5084bu4w6Jm4bql4buw4bu4TmzhurnDqeG6teG7uDjhurvhu7g24bq74bu4Ni424bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7jhurXhuqUu4bq54bu4N+G7jTbhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4bmzhuqnhu6rhu7g4KOG6ueG7uDjhu5E24buq4bu4xJHhu4PhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu6rhu7jhurXhuqUu4bq54bu4N+G7jTbhu7hkcuG7uMOpPsOp4bq14bu4beG7g8Op4bq14bu4NsOi4bq54bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7qOG7uOG6tXvDqeG7uDXhuqXhurHDqeG7uGrDouG6vcOp4bq14buq4bu4NsOi4buDw6nhurXhu7huLjbhu7jDoijhuqXhu7g24buPLOG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4bijhuqXhu7g2Z8Op4bq14bu4bmzDtMOsw6nhurXhu6jhu7g44buFw6nhurXhu7huw6LDrOG6peG7uG7DosO0w6zDqeG6teG7uOG7nW/hu6PhuqPDqeG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uDYuNuG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4w6nhurXhurko4bql4bu4ZMOi4bq7LOG7uDbDouG6ueG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7Dhu7jDveG6o8Op4bu4NijDqcOi4bu4OOG6u+G7quG7uDbDosOz4bu4bmzDqsOp4bq14bu4NuG7h8Op4bq14bu4bi424bu4asOi4buD4bql4bu4w6Lhu4tq4bu44bq14bql4buXLOG7uOG6teG6pSzhu7g44bqtw6nDouG7uMahIeG7uMOpw6Ih4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jGocSD4bu44bq14bqlLmXhu7htLm7hu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4bijhuqXhu7jDqWnhuqXhu7g2w7Thu7hubMOz4buo4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4NsOi4bq54bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uGThu5/hu7g2LGXhu7hkw6Nu4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4buo4bu4asOi4buD4bql4bu4w6Lhu4tq4bu4xqHDreG6peG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7hrb+G7o8SDw6nhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14bu4bj7DqeG6teG7uDbDtMOsw6nhurXhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7hk4bql4bqxZeG7uG5sLOG7quG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4NjBl4bu4xqHhuqXhuq824bu4ZW8s4bu4NS7DqeG7quG7uGtvKcOp4bq14bu4Ni7hurnhu6rhu7hu4bqlw6Nq4bu4bsOi4bqp4bu4Ni424bu4bSnDqeG7uGrDojNl4bu4NuG6u+G7uMOi4bqtw6nDouG7uCnDqcOi4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uG4o4bql4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7sOG7uEVbbuG7uGTDoi424buq4bu4w6nDoiHhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uDbhur3DqeG7uDjDtCzhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7hK4buzTsOCTsSQ4bu4xqEh4bq54bu4buG6peG6o2/hu7g2w6Lhuqfhu7huw6LhuqXhu7g4byzhu7g24buPLOG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4xqEh4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7qOG7uGTDom/hu6PDo8Op4bu4ZMOi4bqnNsOi4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7g4w7Qs4bu4w6lm4bql4bu4N2/DqeG6teG7uErhu7NOw4JOxJDhu7jGoSHhurnhu7jhurXhuqXDrOG7uOG6teG6pSnDqeG6teG7uGVmbuG7uDYuNsOi4bu4xJHhuqXDqcOi4bu4w6LhurkobuG7quG7uGrDosOy4bu4w6Lhu4tq4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTsOiMeG7o+G7uE7DouG6pcSDb+G7uHTDqcOi4bu44bu1w7Rpw6nhurXhu6rhu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7DgkpO4bu4w4IhZeG7uEzhu4XDqeG6teG7uDbDouG6pSzhu7htw6DGr+G7uOG7t+G6seG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4ZeG7jTbhu7hu4bql4bqjb+G7uMOp4bq74bql4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jGocOt4bql4bu4ZMOi4bq74bql4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu6rhu7jGoSHhurnhu7g4MW/hu7jDqT5l4bu4w6LDqjbhu7hlw63huqXhu6rhu7g1LMOp4bu44bq14bqlLmXhu7jDouG6peG6r2/hu7g4POG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7hkw6Phu7jDouG6uSg2w6Lhu7hubOG6peG6scOp4bu4ZMOiLOG6peG7uDYuNuG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4SuG7s07Dgk7EkOG7sOG7uE5s4bq5w6nhurXhu7g44bq74bu4bjJq4bu4bmxvw6nhurXhu7jGoSHhurnhu7jGoeG6peG6rzbhu7hub+G7o+G6o8Op4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uErhu7NOw4JOxJDhu7g2w6Lhurnhu7g2LsOp4bu4NWbhu6rhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uMahIeG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7Dhu7hObOG6ucOp4bq14bu4a28u4bu4bmzhuq3DqcOi4bu44bq14bqlKcOp4bq14bu4Nyjhu6Phu6rhu7jDqcOiIeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4ODzhu7jEkeG7hcOp4bq14bu44bq1w6JhauG7uMOpZuG6peG7uDdvw6nhurXhu7jDqSHhu6Phu7jGoSHhurnhu7g2Ljbhu7hl4buHw6nhu7jDosOqNuG7quG7uMOi4bq5Wzbhu7jEkeG7hcOp4bq14bu44bq1w6JhauG7uDYuNuG7uMOpZuG6peG7uDdvw6nhurXhu7huLjbhu7jDoijhuqXhu7g24buPLOG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4xqEh4bq54bu4Ni424bu4NW9n4bql4bu4beG6pcOpw6Lhu7jDouG6uShu4bu4NsOib+G7o+G6o8Op4bu4OMSD4buw4bu4w4nhurXhurkh4bql4bu4bCzhu6rhu7g1LMOp4bu44bq14bqlLmXhu7jDouG6peG6r2/hu7g24bq9w6nhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7hk4buf4bu4Nixl4bu4ZMOjbuG7uMahw63huqXhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4buq4bu4NeG6p+G7uG7DosO04bu4OOG6uSHDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14buq4bu4asOi4buN4bu4w6Jv4bujw6nDouG7uMahIeG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4NsOi4buP4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4ZMOi4bq74bql4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu7Dhu7Dhu7Dhu7jDicOiw6zhu7g44bq74buq4bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu7hrbyzhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6nDoiHhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uDbDosO0LOG7uGrDoi5u4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6Lhu4tq4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uMOpIeG6ueG7uMah4bql4bu4asOiKGXhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOKOG6peG7uE5sw7TDrMOp4bq14bu44buzLOG6ueG7uDhdw6nhurXhu7jDieG6tcOixIPhu7g24buHw6nhurXhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4buq4bu4OOG6seG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7hl4buH4bql4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uDjDtMOsw6nhurXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uGTDouG6u+G6peG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4buq4bu4NSzDqeG7uOG6teG6pS5l4bu4w6LhuqXhuq9v4bu44buj4bqjb+G7uDYxb+G7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uDYuNuG7uDhpw6nhu7jGoeG6qeG7quG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uDjhurkhw6nhu7huw6LhurHhu7g4M+G7o+G7uGUow6nDouG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4buq4bu4asOiZ+G7uDXhuqXDo8Op4bu4xqHEg+G7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uDbhu48s4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu6rhu7g2Ljbhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4bu4NuG7jyzhu7jEkG8ybuG7uErhu7NOw4JOxJDhu7g2w6Lhurnhu7g2LsOp4bu4NWbhu6rhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4NsOi4buRNuG7uMahIeG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu6rhu7ht4bqlw6nDouG7uMah4bql4bqjw6nhu6jhu7huw6Lhu5k24bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4bsOzNuG7uGtv4buj4bu4OOG6qcOpw6Lhu7g2MGXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uGrDouG6vcOp4bq14bu4xJEhZeG7uMah4bql4bqvNuG7quG7uMSRw61q4bu4w6LDqjbhu6rhu7jhu53DtOG7icOp4bq14bu4bsOi4buZNuG7uMOiIcOpw6Lhu7jGoSHhu7g2Ljbhu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu4NjBl4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7sOG7uE4o4bql4bu4Ni424bu4asOi4bq9w6nhurXhu7jEkSFl4bu4xqHhuqXhuq824buq4bu4w6Jm4bql4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu6rhu7jhu53DtOG7icOp4bq14bu4bsOi4buZNuG7uMOiIcOpw6Lhu7g4xINv4bu4bmw54bq54bu4NeG6peG6scOp4bu4NjBl4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7qOG7uG4o4bql4bu4ZWjhuqXhu7huMcOp4bq14bu4xJEhZeG7uMah4bql4bqvNuG7quG7uMOpw6Ih4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7g4xINv4bu4NeG7g+G7uG5s4bqn4bu4I+G7uGrDouG6vcOp4bq14bu44buJ4bu4Nm/hu4PhuqXhu7jDoiHDqcOi4bu4xJEsw6nhurXhu7g44bqx4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4KcOpw6Lhu7jDosO04buJw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uGXhu4fhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMahIeG7uG3hu5E24bu4ZMOi4bq/OeG7uDbhu48s4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4ZMOiLjbhu7Dhu7Dhu7Dhu7jhu7fhu4XDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLOG6ueG7uDVm4bu4asOiMsOp4bu4bsOi4bql4bu4OG8s4bu4LeG7uGTDojnDqeG7uG7DosO04buJw6nhurXhu7huw6LDtMOsw6nhurXhu7jhu51v4buj4bqjw6nhu7huw6I54bq54bu4N+G7geG6peG7uGThuqXhurFl4bu4bmws4buq4bu4OC7DqcOi4bu44bq14bqlLuG7uMah4bql4bqvNuG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4NuG7jyzhu7g2Ljbhu7g2LuG7uMOpw6Igw6nhu6rhu7g4acOp4bu4xqHhuqnhu6rhu7jEkSFl4bu4Nmnhu7ht4buJ4bu4OOG6seG7uDXhuq3DqcOi4bu44budYW7hu7huw6LhuqXhu7g4byzhu7jDoiHDqeG6teG7uG7Doi7DqeG6teG7sOG7uMOJw6Nv4bu4bjJq4bu4bsOi4bqx4buq4bu4Ni7hu7jDqcOiIMOp4bu4w6kh4bq54bu4OOG6seG7uOG7nSnhu6Phu7hsLOG7uMah4bql4bqvNuG7uMOiw7Nu4bu4bsOib+G7gzbhu7hubOG6ucOp4bq14bu4asOi4bq9w6nhurXhu7jEkSFl4bu4xqHhuqXhuq824bu4beG6oeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu44budw6Nq4bu4xJHhurko4bql4bu4bsOiLsOp4bq14bu4OOG6u+G7quG7uMSRPMOpw6Lhu7g4KOG6ueG7uG4yauG7uG7DouG6seG7uG3huqHhu7g14bqp4bu4w6Io4bu4I+G7uDUyNuG7uOG7ncOjauG7uMSR4bq5KOG6peG7sOG7sOG7sOG7uMOJw6LDrOG7uDgz4buj4bu4ZSjDqcOi4bu4Ni424bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7hub+G7o+G6o8Op4bu4bmxv4bujxIPDqeG7quG7uMah4bql4bqvNuG7uDbDojBq4bu4w6Ihw6nDouG7uDYuNuG7uGtv4buj4bu4OOG6qcOpw6Lhu7g24buPLOG7uMSQbzJu4bu4SuG7s07Dgk7EkOG7uDbhu48s4bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7jGoSHhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4buq4bu4beG6pcOpw6Lhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4buG7k8Op4bq14bu4NcO0w6024bu4OMO04buLNuG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7huw7M24buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uMSRIeG7uGVmbuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqeG6tW/hu6PhuqPDqeG7uMOpw6Igw6nhu7jhurUg4buj4bu4bCzhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4Nj7DqeG7uDXhuq/DqcOi4bu4w6nhurVv4buj4bu4w6LhuqXhurFl4bu4OOG7g+G6peG7uMahw63huqXhu7ht4buRNuG7uGTDouG6vznhu7g24bq5w6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7Dhu7hOw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4KcOpw6Lhu7jDosO04buJw6nhurXhu7hubOG7mTbhu7hu4bqlw6Nq4bu4OMOjw6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jDosOzbuG7uGUh4bu4ZMOi4bq74bql4bu4bsOib+G7gzbhu7g24bq9w6nhu7gpw6nDouG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uG7DreG6peG7uG3hu5E24bu4ZMOi4bq/OeG7uDbhu48s4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44budb8Op4bq14bu4a28sw6nDouG7quG7uOG6tSDhu6Phu7huZ8Op4bu4bsOiMG7hu7jGocSD4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uOG6teG6pSzhu7g44bqtw6nDouG7quG7uOG7nTzhu7jDombhuqXhu7Dhu7jDicOiMsOp4bu4bOG7geG7uGXhu4PhuqXhu7jDqeG6tW/hu6Phu7jDoijhuqXhu7hu4buT4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7quG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7jhurThu7Xhu6bhu7dO4bu4ODzhu7g4M+G7o+G7uGUow6nDouG7uDYuNuG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4SuG7s07Dgk7EkOG7uG4o4bql4bu4Ni424bu4OGnDqeG7uMah4bqp4buq4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hu4bqrw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOCIcOp4bq14bu4w6k+ZeG7uMahIeG6ueG7uDgxb+G7uMOpPmXhu7jDosOqNuG7uGXDreG6peG7quG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7jhurThu7Xhu6bhu7dO4bu4ODzhu7g1LMOp4bu4w6Ihw6nDouG7uGTDo+G7uMOi4bq5KDbDouG7uDbDouG6q+G7uDgo4bq54bu4Ni424bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hu4bqrw6nDouG7uG5s4bql4bqxw6nhu7hkw6Is4bql4bu4Ni424bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7hK4buzTsOCTsSQ4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOiw6o24bu4OMO0w6zDqeG6teG7quG7uMOiw7TDrcOp4bq14bu4OMOjw6nhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4ZMOi4bq74bql4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu7Dhu7hObMOqw6nhurXhu7huIGXhu7jEkSHhu7g4M+G7o+G7uGUow6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4bm/hu6PhuqPDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7g44bqx4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uMOpw6Iyw6nhu7huw6Lhu5E24bu4OMO04buLNuG7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uDfhurnhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uMahw63huqXhu7g2Ljbhu7jDouG6rcOpw6Lhu7huw6Lhu5E24bu4w6nDosO0xq/hu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDqeG6teG6uSjhuqXhu7hkw6Lhurss4bu4OOG6seG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7jDqcOiMsOp4bu4NeG6pcOjbuG7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uDbhu48s4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu6jhu7hubDnhurnhu7g2Ljbhu7g14bql4bqxw6nhu7jigJw2MGXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24oCd4bu44buJ4bu4Ni424bu4w6Ihw6nDouG7uMSRLMOp4bq14buq4bu4xJHDrWrhu7jDosOqNuG7qOG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g2Ljbhu7g1b2fhuqXhu7jDosOqauG7uGrDouG7jeG7uMOib+G7o8Opw6Lhu6rhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4asOi4buN4bu4w6Jv4bujw6nDouG7uG7Dojnhurnhu7g34buB4bql4bu4xqEh4bu4w6nDons24bu4w6nDouG7ieG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uG3hu5Xhu7g34buNw6nhurXhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7sOG7uMOJ4bq14bq5IeG6peG7uGws4buq4bu4w6nhurUhw6nDouG7uOG6tOG7teG7puG7t07hu7g24bq9w6nhu7g2w6Lhu4/hu7g4ZsOp4bq14bu4asOi4buD4bql4bu4w6Lhu4tq4bu4xqHDreG6peG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7jhu6Phu7huw6Phu7hqw6IubuG7uG7DrOG7uGxp4bql4bu4bm/hu6PhuqPDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7jGocSD4bu4bi424bu4w6Io4bql4bu4NuG7jyzhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7qOG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uG7Dqizhu7g4IWXhu6rhu7hubCzhurnhu7g4Z+G6peG7uMahxIPhu7jEkG8ybuG7uErhu7NOw4JOxJDhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6LDqjbhu7g4w7TDrMOp4bq14buw4buw4buw4bu44bu3Wzbhu7g14bql4bqvbuG7quG7uG4o4bql4bu4Ni424bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7g4KOG6peG7uMOiw6o24buq4bu4Nizhurnhu7g4XcOp4bq14buq4bu4TsOCSk7hu7hubOG6ucOp4bq14bu4buG6q8Opw6Lhu6rhu7g1LMOp4bu44bq14bqlLmXhu7jDouG6peG6r2/hu7g4POG7uDbDouG6q+G7uDgo4bq54bu4OOG6uSHDqeG7uG7DoizDqcOi4bu4w6nhuqXhuqPDqeG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7hkw6Phu7jDouG6uSg2w6Lhu7hubOG6peG6scOp4bu4ZMOiLOG6peG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uErhu7NOw4JOxJDhu7hubOG6ucOp4bq14bu4buG6uSHDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4xqHDreG6peG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDouG6rcOpw6Lhu7huw6Lhu5E24bu4w6nDosO04bu4xJHhu4XDqeG6teG7uOG6tcOiYWrhu7jGoSHhurnhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uOG6teG6pSnDqeG6teG7uDco4buj4bu4bmzhurnDqeG6teG7uOG6teG6pcOs4bu4beG6pcOpw6Lhu7jDouG6uShu4bu4xqHEg+G7uG4uNuG7uMOiKOG6peG7uDbhu48s4bu4bsOib+G7gzbhu7jEkS7hu7jGoSHhu7hkw6LhurvhuqXhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7qOG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpZuG6peG7uDdvw6nhurXhu7g2aeG7uDUpw6nhu7g24buPLOG7uMSQbzJu4bu4SuG7s07Dgk7EkOG7sOG7uOG7s8Oi4bql4bu4OOG6uSHDqeG7uG7DoizDqcOi4bu4w6nhuqXhuqPDqeG7uDYuNuG7uGTDouG7g+G6peG7quG7uMSRw61q4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4beG6pcOpw6Lhu7jDouG6uShu4bu4NsOib+G7o+G6o8Op4bu4OMSD4buq4bu4buG6rWXhu7jDouG6peG6sW/hu7jGocSD4bu4xJBvMm7hu7hK4buzTsOCTsSQ4buw4bu4w73huqPDqeG7uDYow6nDouG7uDjhurvhu6rhu7g2Ljbhu7jDqcOiIeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4NuG6vcOp4bu4NsOiMGXhu7g44bql4bqxZeG7uGzDqMOp4bu4xJFv4buj4bqvw6nhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu6rhu7ht4bqlw6nDouG7uMah4bql4bqjw6nhu7jGoeG6peG7uGrDoihl4bu4xqHhuqXhuq824bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24buo4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4Ni424bu4NW9n4bql4bu4beG6pcOpw6Lhu7jDouG6uShu4bu4w6nhurXhurko4bql4bu4ZMOi4bq7LOG7quG7uDbDoiHhurnhu7g2w6zhu6rhu7ht4bqlw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7jEkcOtauG7quG7uOG6teG6pcOzauG7uDYuNuG7uDll4bu4w6LDqjbhu7ht4bqlw6nDouG7uMOi4bql4bqxb+G7uDjDtOG7izbhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7huLjbhu7jDoijhuqXhu7jGoSHhu7g2LjbDouG7uDXhur/hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7sOG7sOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMO9fcOp4bq14bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDYuNsOi4bu4xJEhZeG7uGTDoi424bu4w6nDoixv4buq4bu4Ni424bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hu4bqrw6nDouG7uDg84bu4buG7k8Op4bq14bu4NcO0w6024bu4bijhurnhu7g2w6Jv4buj4bqxw6nhu7g14bqlw6PDqeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcOiMsOp4bu4bsOi4buRNuG7quG7uMOiIcOpw6Lhu7g4ZsOp4bq14bu4NuG7jyzhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7jGocSD4bu4bi424bu4w6Io4bql4bu4NuG7jyzhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uDjhu4PhuqXhu7jGocOt4bql4bu4beG7kTbhu7hkw6Lhur854bu4xqEh4bu4ZeG7h+G6peG7uG5sw7TDrMOp4bq14buw4bu44bu3w6PDqeG7uMOpLOG7o+G7quG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uG5v4buj4bqjw6nhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4SuG7s07Dgk7EkOG7uDbhu48s4bu4Ni424bu4w6nDoiHhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uDg84bu4bmzhu4nhu7huw6Ihw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4w6nEg8Op4bu4w6nDo2rhu6rhu7huw6LDtMOsw6nhurXhu7jhu51v4buj4bqjw6nhu6rhu7g4w7Thu4s24bu4ZcOq4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu44buRw6nhurXhu7jGoSHhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7Dhu7jDicOi4bqlxINv4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7g4POG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hkw6LhurvhuqXhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g2LsOp4bu4NWbhu6rhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4ODzhu7g14bq/4bu4w6LDs27hu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7quG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7Dhu7jhu7dbNuG7uDXhuqXhuq9u4buq4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7g4w7Thu4s24bu4bm/hu6PhuqPDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7jGocSD4bu4bi424bu4w6Io4bql4bu4NuG7jyzhu7huw6Jv4buDNuG7uMSRLuG7uGTDouG6peG7uMahxIPhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu7g4POG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuG7uG7Doixl4bu44bq14bqlLOG7uMahMsOp4bu4OGbDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uG7DoiDDqeG7uG7hu5Phu7g14bq/4bu4bsOi4bq74bql4bu4a285w6nhu7jDosOzbuG7uG7Dom/hu4M24bu4xJEu4bu4OOG6seG7uDUp4bq54bu4xqHhuq/hu7ht4buRNuG7uGTDouG6vznhu7Dhu7hFZm7hu7ht4buD4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7g4w7Qs4bu4NuG7h8Op4bq14bu4bi424bu4SuG7s07Dgk7EkOG7uMahIeG6ueG7uG7huqXhuqNv4bu4NsOi4bqn4bu4OC7DqcOi4bu44bq14bqlLuG7uG7DouG6peG7uDhvLOG7uDbhu48s4bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7jGoSHhu7g2Ljbhu7jEkcOtauG7uMOiw6o24buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGzhuqXhurXDom7hu6jhu7ZYV21ubOG6ucOp4bq1WMO9IeG6peG7uMahIeG7uCnDqcOixq/hu7hO4buH4bu4w4IhVy9tbmzhurnDqeG6tVhXL2pY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]