(Baothanhhoa.vn) - Suốt nhiều năm liền, Trường THCS Lê Hữu Lập (Hậu Lộc) luôn khẳng định được vị thế trong tốp đầu các trường THCS của huyện và của tỉnh. Với bề dày truyền thống lịch sử và thành tích dạy học, nhà trường luôn tự hào mang tên người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MMav4bund3PDtMSpNsavSuG6vMWoNuG7jmc2SuG7teG7qTbhu45lw7k24oCTNuG7t+G6r8O0xKk2w7XDoms2w7RracO1Nsaww702auG6t+G7kSAvajgwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5SuG7geG6r8OqNTDFqOG7qeG7ncawNsO0amtp4bupNsO04bqlw7U24buPa2nDtHs2xq/hu6d3c8O0xKk2xq9K4bq8xag24buOZzZK4bu14bupNuG7jmXDuTZdSmXhu6k24buO4buf4bq9Ijbhu4/hu6nhu5vDtDbhu41q4bqrw7TEqTbhur9uw7RqNuG6v3d04bq9NuG7t242xrBqaDbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrDhu53DuTbhur/EkeG7qTbhur3hurHhur02xrDhu6d3c8O0xKk2xq9K4bq8xag24bq94buv4bqvNmrhu6nDgcOtw7Q24bu34bq3NuG6veG7r+G6rzbGsG/DtGp9NuG7tnJrNuG6u2k2w6rhurfDgTbGsOG7p+G7qcOBacO0NsawauG7ncO0xKk24buPbuG6vWo2xanhu7M24bu34bq3NsawauG6t8O0ajbGsGzhur1qNsOq4bqzw4E2auG7leG6vXs2w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG7j+G7qeG7m8O0Nsaww702auG6t+G7kTbDteG6r8O0xKk2xrBnw7Q2w7TEqXdzazbGsGrhuq/DtGo2w7RrZ8O0NuG6veG7n8O0xKk2xanhurXDtDbhur/EkeG7qTbGsGtnw7Q24bq94buv4bqvNsawb8O0ajbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6r30gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs1xrDhu4FBxrAt4bqv4buPa8Spw7Q8NuG6veG7gcO0xrDhu4Hhu6c+NTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbhuqHDoDfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOhOeG6ocO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk3w6HDoC844bqjw6PDqjk5OGE4YeG6o8aw4bqhw6E5w6DEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzvDoMOhw6M1NuG6r+G7j8awOzXGr+G7p3dzw7TEqTbGr0rhurzFqDbhu45nNkrhu7Xhu6k24buOZcO5NuKAkzbhu7fhuq/DtMSpNsO1w6JrNsO0a2nDtTbGsMO9Nmrhurfhu5E1NuG7uWvDqsawajs14bqhw6A3NTZq4buBa8SpasawOzXDoTnhuqE1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTbFqcaww4Hhu4/hu4E7Ncaw4buBQcawLeG6r+G7j2vEqcO0PDbhur3hu4HDtMaw4buB4bunPjUwxq/hu6d3c8O0xKk2xq9K4bq8xag24buOZzZK4bu14bupNuG7jmXDuTZdSmXhu6k24buO4buf4bq9Ijbhur/Dojbhur93dOG6vTbhur/EkeG7qTbGsHc2w7Rjw7TEqTbhur1kw7k2w6rDosOBNsO5auG7mcO0xKk2auG7leG6vTbDuWrhu63hur024bu34butNsOq4bqzw4E24bu34bq3Nmrhu5Xhur19IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr3k24buNauG7nWs24bq9auG7qcOBZ8O0NuG6veG7r+G6rzbGr+G7p3dzw7TEqTbDmWrhu6E2xrBq4bubw7TEqTbhur1xNsWpdTbGsGpuNsaw4bunZMO0ezbGsGrhurHDtMSpNsOjLTjEg8SDODbGsOG7p3dzw7TEqTbhur93dOG6vTbGsOG6seG6vWo24bun4bqvNuG7t3JrNsawZ8O0NsSp4buVazbGr+G7p3dzw7TEqTbGr0rhurzFqDbDlOG6pcO0xKk24buNamto4bupNkpl4bupNuG7juG7n+G6vX02xq9q4bqxw7TEqTbDoy04xIPEg+G6o3s2xq/hu6d3c8O0xKk2xq9K4bq8xag2w5ThuqXDtMSpNuG7jWpraOG7qTZKZeG7qTbhu47hu5/hur024bq/d3Thur024bq/4buhazbGsGfDtDbGsGrhurfDtGo2xq/hu6d3c8O0xKk2xq9K4bq8xag24buOZzZK4bu14bupNuG7jmXDuTbhur1q4buRNuG6v2jDtDbDtOG6r8OBfTbGr+G7p+G6tWs24bul4bup4bqvNsO1ZMOBNuG6vWrhu63hur02w7ThuqXDtTZqbcO0ajbGsGrhurfDtGo24bu34bq3NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7R7NuG6v3d04bq9NsWpw7024bul4bup4bqvw7Q2xrBjw7U24bq94buv4bqvNuG6vWTDuTbhu6/DgXs24bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q2auG7qcOBw63DtDZKZeG7qTbhu47hu5/hur17NsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbhu4/hu6nhu5vDtDbDuWpkw7Q24bq/ZOG7qTbhu7dtNsO14but4bq9Nsawa2fhu6k2xKlr4bqx4buRNsOq4but4bq9Nsaw4buR4bq3w7Q2w6prw63DtDbhu7dyazbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTbhu7fhurc2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurU24bq94bqv4buRezbhur3hu5FrNsaw4bun4buVw7TEqTbEqWvhurHhu5E2w6rhu63hur024bq/4bqz4buRNuG6v3jhur17NuG7j+G7nWs2xanhu53DtMSpNuG6vWrhu5E2auG7leG6vTbFqWvDtGp9NsavasO94bq9Nmprw63DtDbGsOG7ncawNuG6veG7qeG7n+G6vTbhu7dlw7Q24bq/4bufw7TEqTbigJzhu4zDgzbhur13ccO0xKk24oCTNsavbcO0ajbGsGp3ccO0xKk24oCTNsav4bun4bqx4bq9ajbDtGprw63DteKAnXs2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbDteG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk2xKlr4bqx4buRNsOq4but4bq9NuG7j+G6t8O0ajbDteG6s8O0an024bq84bqx4bq9NuG7gcO1Nmrhu5Xhur02xalrw7RqNuG7j+G7qeG7m8O0NsawasO94bq9Nmprw63DtDbGsOG7ncawNsO04bufazbhu6Xhu6nDgXs24bul4bupw4E24bq/bsO0ajbhur3hu6/huq82w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpezbEqWvhu7U24bu34bu1w7TEqTbDtGnDtDbDtGjDuTbhu43Dgzbhur13ccO0xKl7NkHhurHhur024bq/bsO0ajbhur/hu6vDtMSpNsawauG6sWs24bq/4bufezbhur/hu5/DtMSpNuG6vXE2auG7leG6vTbGsGXDuXs24bq9auG7qcOBZ8O0NuG6vcSRw7Q24bu34bq3Nsaw4bun4bupw7TEqTbGsGrDveG6vXs24bq94buTNsawauG7k2s24bul4bup4buBw7Q24bunw6jDtDbhu4/hu6nDgcOtw7Q2w7Row7k2xanhu53DtMSpNuG7t+G6pcO0NsO1a8O0ajbhu4/hurfDtGo2w7XhurPDtGp7NuG6veG7kzbhu7fhuqXDtDZq4buT4bqvNsaw4bun4buRw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBraMO5fTbhu7Zrw63hur02xrBqw73hur02amvDrcO0NuG6veG6seG6vTbDuWrhu5HDtMSpNsaw4bun4bq34buRNsawams24bq/4bup4bqvPDbigJzDiuG6s8OBNsaw4budxrA2LTZq4buV4bq9Nsaw4budxrDigJ17NuKAnEBjw4E2w6rDvcO0xKk2xrDhu6d3c8O0xKk2auG7leG6vTbGsGpjw7Q2xrBqa8Otw7R7Nmrhu5Xhur02xalrw7RqNsawbOG6vWo24bq9w73hur3igJ17NuKAnMSoa+G7l2s24bu3a8Ot4bq9Nsaw4bund3PDtMSpNi024bq/4bq1w7U24bu3a8Ot4bq9NsO0auG6t+KAnTbhu7fhurc24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbhu7dlw7Q24bq/4bufw7TEqTbhur/DojbGsOG7p3U2xrBq4bq3w7RqNsO0aMO5Nsaw4bun4bupw4Fpw7Q2xrBq4budw7TEqTbhur3hu6/huq82w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG7t+G6tzbGsGtow7k2xrDhu63hur024bq/d3Thur02xrDhu6drw6zDtDbhu41q4bqvazZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tX024bq6Z8O0NuG6veG6s8O0ajbGsGprNuG6v+G7qeG6rzbDquG6s8OBNsaw4budxrB7Nmrhu5Xhur02xrDhu53GsHs2w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG6v8OiNuG6v8Opw4E2w7XhurPDtGo24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhur3hurVrNuG6veG6seG6vWo2auG6t8O0ajbhur1qbMO0ans2w7lq4buZw7TEqTbhur1q4budw7TEqTbGsGrhuq/DtTbDtGp2w7TEqXs2xrBqw73hur02auG6t8O0ajbGsGtoxrA24buNa8Otw7V7NuG6vWrhu53DtMSpNuG7j8Oiw7TEqTbDuWpsezbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q2w7TEqWprZ8O1NuG6veG6seG6vTbhu6Xhu6nDgTbhur9uw7RqNsOq4bqzw4E2xrBqZ8O1ezZq4buV4bq9NsawamfDtX02xq9s4bq9ajbhur3DveG6vTbhur/DqcOBNsO14bqzw7RqNuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur024buNauG7qcOBaMO0Nmrhu5Xhur17NuG7jWrhu6nDgWjDtDbGsOG6t2t7NsawauG6r8O1NsSpa+G6rzbhur3hurHhur02auG7keG6s8awNuG6v+G7n8O0xKk2xrB5NsawamvDrcO0NkHDojZq4bufa319fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4bq+4bufazbDtMSpdjbDtGrhurc2xKlr4bqx4buRNuG7t+G6tzbhur3hurHDtDbhurvhu5824bul4bup4bq1w7Q24buPw4A2xKlr4bqx4buRNsOq4but4bq9NuG6v3d04bq9NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kXs24bq74bujazbDqnfDusO0xKk24bq/4buvNuG7t2k2xanhu5024buPd3TDtMSpPjZqdMO5NuG7j8OAezbhur/hu6PDtMSpNuG6u+G7nzbhu7dpNuG6vXE24bq9ZOG7qT424bq94buTNsO5asOpw7U24bq9amTGsDbhur1qbMO0ajbGsOG7p257NuG6v+G6s+G7kTbhur944bq9Nsaw4budxrB7Nsaw4bunbcO0ajbhur/hu5824bq9auG7qcOBZ8O0NsO14bubw7R7NsO0xKlqa8Otw7k24bu34butNuG7t+G7tcO0xKk24bu34bq3w7TEqX02w5TEqeG7keG6t2s24bq74bqvw7Q2xKlr4bqxw7U2amvDreG7qXs2w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG6veG7kzZhNsaw4buhNuG6vWrhu6nDgWfDtDbDteG7m8O0Nl3hu4xq4buR4bqvNmrhu5Xhur02xq/DvTbDtGprZ8O0ezbhu4xq4buR4bqvNmrhu5Xhur02QMOiNmrhu59rezbhur7huqnhur02xrBq4buxIjbhu7fhurc2ODbGsOG7oTZq4bq3w7RqNuG6vWpsw7RqfTbGr+G7ocO0xKk2xanhu5024bq94bqxw7Q24bq74bufezbEqWvhurHhu5E24bu3a2fDtDbhur3hu5M2YcOjNsO0xKl3c2t7Nsaw4bun4buRw7TEqTbhur/hu5M24bq94buTNmE3NsSpa+G6seG7kTbhu7drZ8O0NuG6v3jDtMSpNuG7j3LDuX02xq/Dgzbhu4/DrTbEqWvhurHhu5E24bu3a2fDtDbhur/hurPGsDbhur1q4bupw6nDtHs2xrDhu6dnw7Q24bq9auG7qcOpw7Q24bq/4bqzxrA2ODc3Lns2xKlr4bqx4buRNuG7t2tnw7Q2w6rhurPDgTbEqWvhu5drNuG6vWTDuTbGsG/DtGp7NuG6vWTDuTZq4bupw4HDrcO0NuG6v+G6s8awNjg3Ny59NuG6vuG7n2s2w7TEqXY2xKlr4bqx4buRNuG7t2tnw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbhu41q4bubw7TEqTbDtMSpecO0xKk2xrBtw7U2xrDhu5lrezbDtMSpamtnw7Q24bq9eOG7qTbhur/DrDbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTbhurvhurdrNsSpa+G6tcO0xKl7NsawasOsNmprw63DtDbhu6Xhu6nhuq824bq94bqx4bq9Nsawa2jGsDbDquG6s8OBNsawauG7geG7kTbhur1q4bupw4Fnw7Q24bq/aX02w5Rqa2nhu6k2xKlr4bqx4buRNuG7t2tnw7Q24bq94buTNsWp4bqxw7TEqTbhu41raMO0NuG7jWvDtGo2w7TEqWprw63DtTbhur93dOG6vTZBaMO5NuG7j+G7keG6s2s24bq9ZMO5Nmrhu6nDgcOtw7Q24bu34bq3NuG6vWTDuTbGsG/DtGp9NuG6vuG7n2s2xrDhu6nDgcOsw7Q2xrBqazZq4buV4bq9NsWpa8O0ajbEqWvhu5drNsawb8O0ajbDquG7kTbGsOG7p3dzw7TEqTbhur/hurXDtTbDtGplw7Q24bq74bujazbDqnfDusO0xKk2dTbhur3hurHhur02w7Xhu5vDtDbhu7fhuqXDtDZq4buT4bqvNuG6v+G6s8awNsO0amtp4bupNsSpa+G6tWs24bq94bqv4buRfTbhurxxNsWpdTbhu7dlxrA24bq9amTGsDbGsOG7p3dzw7TEqXs24buPcsO5Nmrhu5Xhur17NsawamtoxrA24bq7bjbEqWvhurHhu5E2w6rhu63hur17NsO5auG7mcO0xKk2xrBqbDbDtMSpamvDrcO1ezbGsGp3NuG7t2vDrcO0Nsawa2jDuTbGsOG7reG6vTbhur93dOG6vTbhur/EkeG7qTbGsHc2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbGsGrhu4Hhu5E2andyw7TEqTbhu41rZ8O0NuG6veG7nTbhu7fhurc2amvDrcO0NuG6v+G6s2t9NuG7tnJrNjg5NsO5auG7mcO0xKk2auG7leG6vXs2w6E2w7lq4buZw7TEqTbhur1qeOG6vTbDtOG6pcO0xKk2XcO5auG7mcO0xKk2w7TEqeG7keG6s2s2w7TEqeG7tXs2w7lq4buZw7TEqTbDteG6scOBNsawbMO0ans2w7lq4buZw7TEqTbGsGrDveG6vTZq4bq3w7RqNkrhu5Phuq824oCTNsWoa8O0ans2w7lq4buZw7TEqTbGsGrDveG6vTZq4bq3w7RqNuG7tmXGsDbhu4/DgDbigJM24bq84bubw7TEqTbDtMSpasOtIns2ODbDuWrhu5nDtMSpNsawanc24bu3a8Otw7R7NsWpY8O0NuG6vWpxazbhurvDoms2xrBlw7l7NuG7jWrhu6k2w7Rq4bq3NuG6pcO0NuG6u+G6scO0Nsaw4bun4burfX19NuG6v+G6scO5NnjDtMSpNuG6v8SRw4E24bq/4buvNuG6veG6seG6vTZq4buR4bqzxrA24bq/4bufw7TEqTbEqWvhurHhu5E2w6rhu63hur024bq94buv4bqvNsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMOU4bqlw7U2auG7leG6vTbhu7d54bqvNuG7peG7qeG6rzZdOTc4xIMtOTc5NyJ7NsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbhur/DojbGsGzhur1qNuG6vcO94bq9NuG6v+G7oWs2w7VyazbDuWp3ccO0xKk2w7lq4bqxw7k2w6rhurPDgTZq4buV4bq9ezbFqeG7szbDquG7rcO0xKk2xanhurHDtMSpNsaw4bqz4buRNuG6veG7m8O0xKk2w7TEqWrDrTbGsGrhu5vDtMSpNsawa8O0Nsaw4bun4buRw7TEqTbhu7drw63hur02w6rhurPDgTZq4buV4bq9Nsaw4bunw73hur02xrDhu6nDgWjDtHs2xrBkxrA24bq94bq1NuG7t202auG7leG6vTbFqWvDtGo2xrBqY8O0NsOBZ+G7qXs2w7lq4bqxxrA2auG7qcOBNuG6v+G6s+G7kTbhur944bq9NsO0auG6tzbEqWvhurHhu5E24bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbGsGrEkcOBezbhur3hu5s2xKlr4bqx4buRPjbhur/huqnhur024bq7a8OtxrA24buP4bq3NsOANsawanjhur024bu3d3HDtDbhu49nw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNmrhu5Xhur02xrBlw7l7NsawbOG6vWo24bq9w73hur02xrBq4bqvw7U2xKlr4bqvNuG6veG6seG6vTbDuWrhu5HDtMSpNsaw4bun4bq34buRNsawams24bq/4bup4bqvezbhu6fDqMO0NuG7j+G7qcOBw63DtDbhur/hurPhu5E24bq/eOG6vTbGsOG6seG6vTbDuWrhu5HDtMSpezbhu7d3dMawNuG7peG7qeG6rzbhu41q4buTNuG7jWrhuqXDtDbhur3hu6/huq824bq94bqx4bq9NuG7gcO1Nmrhu5Xhur02xalrw7Rqezbhurt1azbhu7dlw4E2w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG6v8OiNuG6v+G6s8awNuG6v3d04bq9NsO0amtp4bupNsawauG6t8O0ajbGsGzhur1qNuG7peG7qeG6r8O0Nsaw4bun4buVw7TEqX02ODc3Ljbhur3hurHDtDbhurvhu597NsSpa+G6seG7kTbhu7drZ8O0NuG7t+G6tzZq4buV4bq9NsWpa8O0ajbDtGrhurc2xrDhu6d3c8O0xKk2xrBq4bqvw7U2xKlr4bqvNsawbOG6vWo24bq9w73hur02w7lq4buRw7TEqTbGsOG7p+G6t+G7kTbGsGprNuG6v+G7qeG6rzbigJzDiuG6s8OBNsaw4budxrA2LTZK4buV4bq9Nsaw4budxrDigJ19NuG6vuG7n2s2w7TEqXY2xKlr4bqx4buRNuG7t2tnw7Q2w7TEqeG6t8OBNuG6veG6t8O0xKk24buNauG6q8O0xKk24bq/bsO0ajbhur93dOG6vTbDtOG6pcO0xKk24buPw73hur024bq9auG7qcOBZ8O0NsO14bubw7Q24bu34bu1w7TEqTbhu7fhurfDtMSpNuG7peG7qeG6rzbhur3hurHhur024bq94bup4buf4bq9Nmrhu59rNsawauG6teG7kTbhur1q4bupw4Fnw7Q24bq/aXs24bq94bqx4bq9Nmrhu59rNsawams2xKlr4bqx4buRNuG7t2tnw7Q2xKlr4buXazbhur1kw7k2xrBvw7RqezbGsGprNmrhu5Xhur02xalrw7RqNsSpa+G7l2s24bq94bqx4bq9NuG6vWTDuX02xq/hu5HhurfDtDbGsOG7p3dzw7TEqTbhur3hu5M2w6E2xrBqxJHDgTbhur3hu5s2xKlr4bqx4buRNuG6v3d04bq9NuG6veG7m8O0xKk2w7RqZcO0NuG7j+G6tzbEqWvhurHhu5E24bu3a2fDtDbDquG6s8OBNsSpa+G7l2s24bq9ZMO5Nsawb8O0ans2w6A2xrBqxJHDgTbhur3hu5s24bq94buTNsWp4bqxw7TEqTbhu41raMO0NuG7jWvDtGo2w7TEqWprw63DtTbhur1kw7k2xrBvw7RqezY4YTbGsGrEkcOBNuG6veG7mzbhur3hu5M2xanhurHDtMSpNuG7jWtow7Q24buNa8O0ajbDtMSpamvDrcO1NuG6vWTDuTZq4bupw4HDrcO0ezY5xIM2xrBqxJHDgTbhur3hu5s24bq/4bqzxrA2w6rhuq/DtGo2amvDreG7qTbhu47huq/hu5E24bq/4bufw7TEqTZB4bupZMawNsWp4bqn4bq9ezbEgzbGsGrEkcOBNuG6veG7mzbEqWvhurHhu5E24bq/4bqzxrA2w6rhuq/DtGo2amvDreG7qTbhu47huq/hu5E24bq/4bufw7TEqTbGsGtnw7Q2xrBraMO0ezbDtGpraeG7qTbGsGrEkcOBNuG6veG7mzbEqWvhurHhu5E24bq/aTbDtMSpam424bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q24bq8amtow7Q2xanDszbGsGprNuG6v+G7qeG6rzbhur1kw7k24bq9cTbFqXU24bu34bq3NuG6u+G6rcO0xKk24buNauG7gcO0NuG6veG7r+G6rzbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0an0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vGpkxrA24buPd3TDtMSpNsSpa+G6seG7kTbDquG7reG6vTbGsOG7keG6t8O0NsOqa8Otw7Q24bq94buv4bqvNsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbEqWvhu7U24bu34bu1w7TEqTbhu7fhurc2xrB5w7TEqTbhurt3cuG6vTbhur93dOG6vTbDtGPDtMSpNuG7j2fDtH02xq/hu6fhu5HDtMSpNsO04bqlw7U2auG7leG6vTY5NzjEgy05Nzk3ezbhur3hu5M2YcOgODZq4buV4bq9NsWpa8O0ajbhur/hurPGsDZq4buV4bq9NuG7j8O94bq9NuG7j+G7keG6s2s2xKlr4buXa3s24bq/4bqzxrA2w6Nhe2HhuqMuPjbDoTk3Nmrhu5Xhur02xalrw7RqNkFow7k24buP4buR4bqzazZq4bqzw7RqNuG7jWvDrMO1Nsaw4budxrB7NuG6v+G6s8awNsSDxIN74bqj4bqhLn02xq/Dgzbhu4/DrTZq4buV4bq9NsWpa8O0ajbGsOG7ncawNsO0xKlqa8Otw7k24bq/4bqzxrA2ODc3Lns2auG7leG6vTbFqWvDtGo2xrBqazbhur9wNuG7t+G6t+G7kTbhu49yw7k2ODc2xq9Kw5nGrzbhur/hurPGsDY4Nzcuezbhur94w7TEqTbGsGp4NsO0amTGsDbGsOG7p+G7kcO0xKk2auG7qcOBw63DtH02w5Rqa2nhu6k24buBw7U24bq/cDbhur9rw6zDtTbhur3huq/hu5E2xrB5NmHDozbhur9rw6zDtTbGsOG7p3U24buPZ8O0ezbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq/4buTNuG6veG7kzY5NuG7gcO1NsawauG7rzbhu41q4buR4bqvNuG6veG7r+G6rzbGr+G7p3dzw7TEqTbGr0rDmcavNkpl4bupNuG7juG7n+G6vTY4NuG7t+G6tzbGr0rDmcavNkpl4bupNuG7juG7n+G6vTY5fTbhurzhu5M2w7Rqa2nhu6k24buBw7U24bq/4bqzxrA24bq/a8Osw7U2xrDhu6dnw7Q2xIN7NzbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq/4buTNsOhNuG7gcO1NuG6v+G6s8awNuG6v2vDrMO1Njg3NsO14bubw7Q2xq/hu5HhurHDtDbhu7fhurc2xq9raMO0xKk24bquw7RqfTbhurzhu5M2YTbhu4HDtTbGsGprNuG6v2Xhu6k24bu34bq34buRNsav4bund3PDtMSpNsavSsOZxq824bq9auG7qcOBZ8O0NuG7juG6r8O1NsWoccO0fX19IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu7ZyazbDtGrhu7XDtMSpNsawauG6t8O0ajbGsGzhur1qNuG6v+G6s8awNuG6v3d04bq9ezbDtGrhurc2xrDhu6d3c8O0xKk24bq/w6I24bq/d3Thur024bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q2xrDhu6d3c8O0xKk24bq9auG7qcOpw7Q24bul4bup4bud4bq9NsSpa+G6rzbEqWvhuq9rNuG6v+G7keG6s8O0Njg2XTk3NzgtOTc4NyJ7NuG6v3d04bq9NkFow7k2xrBqeDbDtGpkxrA2xrBqazbhur/hu6nhuq824bq7ZeG6vTbGr0rhurzFqDbhur3hu6/huq82auG7qcOBw63DtDZKZeG7qTbhu47hu5/hur17NkFow7k2xrBqeDbDtGptNuG6u2Xhur02xq9K4bq8xag24bq94butw7U2xrBqazbhur/hu6nhuq824bq94bqx4bq9Nmrhu6nDgcOtw7R7Nsawam42QcOiezbGsGrhurfDtGo2w7lq4budNuG6v+G7o8O0xKk24bq74bqtw7TEqTbhu7fhu4HDtDbhurtrw6zDtH024buOa2fDtDbGsOG7reG6vTbGsHk2w7ThuqXDtTY5NzjDoS05NzjDozbDtGrhurc2xrDhu6d3c8O0xKk24bq/d3Thur024buo4bq6w5TDijZq4bupw4HDrcO0Nkpl4bupNuG7juG7n+G6vTbGsOG6qcO0xKk2xKlrZMOBNuG7jWrhu4HDtH02xq/hu6fhu5HDtMSpNmrhuq9rNsO04bqlw7U2xKnEkcO0NuG6v2PDgXs2w7Rq4bq3Nsaw4bund3PDtMSpNuG6v3d04bq9NuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqezbGr2rhu682xrB3csO0xKk24bq8amzDtGo2w7lq4buvNsaw4bqpw7TEqTbhurxzNsawams24bq/4bup4bqvfTbhur7huqnhur024bq7a8OtxrB7NsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbhur/Dojbhu7drw7RqNsOqw7024bq/d3Thur024bq8auG7rzbGsG7hur1qNsO0d3Lhur02xrDhuqnDtMSpNkrhu6ljw7Q24bq9andxw7TEqTbhu47huq/hu5E24bq/4bufw7TEqTZq4bqzw7TEqTbDlGptfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwxq/DvTZq4bq34buRNuG7t3JrNuG6u2k2w6rhurfDgTbGsOG7p+G7qcOBacO0NsawauG7ncO0xKl7NsO0auG6tzbGsOG7p3dzw7TEqTbhur/huq/DtMSpNsawa2jDuTbGsOG7reG6vTbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q2w7Rqa2nhu6k2xKlr4bq1azbDuWrhurHDuTbDtGrhuq3DtTbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTbEqWvhurHhu5E2w6rhu63hur02xrDhu5HhurfDtDbDqmvDrcO0ezbEqWvhu7U24bu34bu1w7TEqTbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTZq4buV4bq9NsWpa8O0ajbEqWvhu5drNuG6vWTDuTbGsG/DtGp9NsOUY8O0xKk24bq94bqv4buRNuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNsSpa+G6tcO0xKk2w6rhurPDgTbhur1qd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ans24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq74bujazbDqnfDusO0xKk24bq94bqx4bq9NuG6v+G7n2s2xrDhu6nDgcOsw7Q2w6rDvTbGsGprNmrhu5Xhur02xalrw7RqNsSpa+G7l2s24bq94bqx4bq9NuG6vWTDuX02w5lqZMO0NuG6v2Thu6k2w7Thuq3DtTbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrDhu53DuTbDoDbGsOG7p3dzw7TEqTbDquG6ucO0NuG6v8SR4bupNuG7jeG6oDbGsGprNmrhu5Xhur02xalrw7RqNsSpa+G7l2s24bq94buv4bqvNsawb8O0ajbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq94bqx4bq9NsO04bqlw7U2auG7leG6vX02xq9qw73hur02amvDrcO0NsWp4bqxw7TEqTbGsOG6s+G7kXs2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurU24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbhu7dlw7Q24bq/4bufw7TEqTbhu7fhurc24bq94bqx4bq9NsO5auG7kcO0xKk2xrDhu6fhurfhu5E2xrBqazbhur/hu6nhuq824bq94buv4bqvNsO0xKnhurfDtGo2xKlr4bqx4buRNsOq4but4bq9NuG6u+G6rcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbDtOG7n2s2w6rhu6nDtMSpezZqbcO0ajbGsGp44bq9NsawamtoxrA2xrBqw73hur17NsO5auG7sTZqdMO5NuG7t3JrNuG6v2tp4bupNuG7jWvDrcO0NsawasO94bq9NsawaHs2xrDhurPhu5E2xanDvTbhur1q4bupw4HDrMO0NuG6u2tow7Q24bunxqE2w7Thu4fGsDbGsOG7p+G7kcO0xKk2auG7keG6s8awNuG6v+G7n8O0xKk2xKlr4bqx4buRNsOq4but4bq9NuG6veG7r+G6rzbDtGrhurc2xrDhu6d3c8O0xKl9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhuq7hu6nGsGrhu5Hhu6c1MOG6uuG6t2s24bu34bq3NuG6tcO0ajw2w5TEqeG7qcOB4buLw7Q2w5TEqeG7leG6vSAvw7kw

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]