(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-11, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam (20 -11) và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2020.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buCWCJbXeG7qsWo4bqhQuG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq6w7Xhuq/hu4Lhu7Thu6rDmeG7suG7guG7k8avTOG6oeG7guG7tOG7qEzhu4Jr4buqS+G7tuG7gkHhu6rDmV3hu4Lhu5NK4buy4buCYUzhu4JdfUrhu7bhu4Lhu6gj4buc4buC4buaOuG7tMav4buC4bucMkrhu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Jr4buqS+G7tuG7gls04buCw7RU4buCQeG7qlVd4buCw7ThuqHhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu6gj4buc4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4Jb4buq4bu04buo4buCYeG7qlThu7ThurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgv4buoRuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj5s4bugSuG7ouG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buCWCJbXeG7qsWo4bqhQuG7huG6uuG7qUvhu7TGr+G7gkZILUZGQ+G7gmw/4buq4buCw7Xhu6gi4bqhVeG7tOG7guG7qCPhu5zhu4JFbMO1bMOJ4buCXVbhu7Thu6jhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7uErhu4I+4buoKuG7quG7guG7qCg+4buCYS7hu6rhu4Lhu6kp4buCa+G7qkvhu7bhu4Lhu6Ix4buc4buCYUzhu4Lhu4dM4bu24buCXU3hu7bhu4JFa+G7geG6rOG7h+G7q8OJ4buCXTrhu4Lhu5zhu6g14buc4buCWeG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buTxq9M4bqh4buC4bu04buoTOG7gmvhu6pL4bu24buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4JFR+G7hOG7gi1GRsOJ4buCYUzhu4JdfUrhu7bhu4Lhu6gj4buc4buC4buaOuG7tMav4buC4bucMkrhu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Jr4buqS+G7tuG7gls04buCw7RU4buCQeG7qlVd4buCw7ThuqHhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu6gj4buc4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4Jb4buq4bu04buo4buCYeG7qlThu7Thu4JFbOG7qeG7qUHDieG7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEfhu4RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4Lhu6Jd4buoIuG7suG7muG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4jhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCSeG7ikk+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvR+G7hEnDjS9G4buIR+G7osONRkZGRuG7hEddRsSow41GR8Od4buERFg+xq/huqh94bq0w4xGR+G7huG7gkrDnV3hurThu4bDteG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buTxq9M4bqh4buC4bu04buoTOG7gmvhu6pL4bu24buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4JhTOG7gl19SuG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Lhu5o64bu0xq/hu4Lhu5wySuG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmvhu6pL4bu24buCWzThu4LDtFThu4JB4buqVV3hu4LDtOG6oeG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Jb4buq4bu04buoQ+G7glvhu6rhu7Thu6jhu4Jh4buqVOG7tOG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hknhu4pJ4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buC4buc4bug4bu0XeG7oH1C4buG4bq64bq/S+G7nOG7guG7nk3hu6rhu4Lhu5rhu6rhu6Qi4buC4buiN+G7gsOd4bum4buCWeG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buyROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4JYIltd4buqxajhuqFC4buG4bq64burLuG7quG7guG7ojfhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu5xL4buc4buC4bueJuG7tMav4buC4buc4buo4buw4buC4burfeG7ruG7tOG7qOG7guG7qyLhu5Lhu7Thu4Lhu6nhu6rhu7Thu6hD4buC4bun4buo4bu44buCw6rhu7Dhu4Jd4buoNOG7guG7q1bhu7Thu6jhu4Iy4bqhQuG7guG7h0zhu7bhu4LDgCLhu5Dhu7Thu4LhuqBU4bu0Q+G7gnfhuqHhu4Jh4buqVOG7tOG7gsOqSuG7tOG7guG7q+G7qDQh4bu0xq/hu4JhMUPhu4Lhu6t9NCnhu7TGr+G7gsOqSuG7tOG7guG7qyLhuqFU4bu04buCxq/hu6pL4bu24buC4burVuG7tOG7qOG7gjLhuqFC4buC4bueTeG7quG7guG7ouG7qsOZ4bu04buCw51P4bu04buo4buC4bueTeG7tuG7guG7sj9d4buCWyrhu4Lhu5pK4bu0Q+G7glspQ+G7guG7tMavTOG7tOG7qOG7guG7nOG7kj7hu4JdVuG7tOG7qOG7gmFM4buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buCa+G7qkvhu7bhu4JbNOG7gsO0VOG7gkHhu6pVXeG7gsO04bqhROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4JYIltd4buqxajhuqFC4buG4bq64bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hK4buCw51M4buC4buyTuG7tOG7qOG7guG7nuG7kl3hu4Lhu57hu65K4buCw53hu6rhu7Thu6jhu4Lhu7Thu6jhu5Dhu7Thu4JZ4buqw5ldQ+G7guG7tCzhu6rhu4Jb4buq4bu04buo4buCfUrhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu5rhu5Thu5zhu4Lhu6jhu6rDmuG7tOG7gl1M4buq4buC4buc4bu44buC4bucJeG7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gsOd4buu4buc4buo4buCWzjhu4Lhu6I34bu0xq/hu4Lhu7Q0LuG7nOG7gmFM4buCxq/hu6o54buC4bu0NC7hu5zhu4Lhu5wySuG7guG7ouG7kOG7tOG7gl0/4buc4buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7JE4buC4burfSLhuqHDmuG7tOG7gl3hu6gq4bu0xq/hu4Lhu6jhu6pVIuG7guG7qCPhu5zhu4JhTOG7gl0l4bu04buCWzThu4JdfSPhu7TGr+G7guG7nk3hu7bhu4LDnUzhu4LhuqPhu4Jd4buoNeG7nOG7gl19S+G7nOG7qOG7guG7tOG7qOG7qsOZ4buy4buC4bucMkrhu4Lhu7I74buq4buC4buc4bu24bu04buC4bu0xq80IeG7quG7gsOgNeG7guG7q+G7qErhu7Thu6hE4buC4bun4buoS13hu4Lhu6gi4bqh4buCXX0i4bqhw5rhu7Thu4Jd4buoKuG7tMav4buC4bue4bu4Q+G7guG7nlXhu7Thu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RH4buEQ+G7guG7nj/hu6rhu4Lhu7TGrzPhu4Lhu7Thu6hM4buCxq/hu6pL4bu24buCXVbhu7Thu6jhu4JdSuG7guG7njQo4buc4buC4buT4buoTOG7guG7tDQu4buc4buCPuG7qOG7tuG7tMav4buCXeG7juG7tMav4buCR+G7guG6t+G7tOG7qOG7guG7qDDhu7TGr+G7gsO0SuG7tuG7guG7nj/hu7TGr0Phu4LDjOG7guG7k+G7qEzhu4LGr+G7qkvhu7bhu4Lhu7Thu6jhu5Dhu7Thu4Lhu6Lhu5Dhu7RD4buCxq/hu5jhu7Thu4JH4buE4buE4buC4buT4buoTOG7gsav4buqS+G7tuG7gjQi4buCXSDhu4JhTOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7tMav4buo4bus4bu04buC4bq/4buo4buqVeG7tOG7glvhurHhu4Jd4buo4buq4buC4bueIkrhu4Lhu5xL4buc4buC4buc4buSPuG7guG7nk/hu4Lhu57hu7jhu7TGr+G7gsav4bu4PuG7gsOdLuG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7gls34buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT7hu4Jr4buB4bqs4buH4bur4buCYUzhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4Lhu6gj4bucQ+G7glnhu6gi4bqhVeG7tOG7gl1M4buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4JYIltd4buqxajhuqFC4buG4bq64burNuG7glnhu6jhu6rhu4Jsw7Vs4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hK4buC4bueNCjhu5zhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gsOd4buUPkPhu4Jsw7Vs4buC4bucS+G7nOG7guG7nOG7kj7hu4Lhu55P4buC4buc4buoIuG7tMav4buCXUrhuqHhu4JhLuG7quG7guG7tMavTOG7tOG7qOG7gmvhu4Hhuqzhu4fhu6vhu4Lhu5zhu6jDk+G7suG7gsOd4bu24buCPuG7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4Lhu7JN4bu04buo4buC4buyU+G7gnsi4bqh4buC4buyJeG7gmFM4buC4bu04buQ4bu0xq/hu4Lhu5xK4bu24buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7gsav4buqS+G7tuG7guG7ojHhu5zhu4Jd4bu2TOG7tOG7guG7ouG7qsOZ4bu0ROG7gmzDtWzhu4Lhu5xL4buc4buC4buc4buSPuG7guG7nk/hu4LDnSIl4bu04buCW0td4buC4bucS+G7tOG7qOG7gmFM4buC4bueJuG7tMav4buC4buoTOG7tOG7qOG7guG7nDDhu7TGr+G7gmEu4buq4buC4bu0xq9M4bu04buo4buCa+G7geG6rOG7h+G7q0Phu4JdfSnhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gsOdN+G7nOG7gsOdNCjhu7TGr+G7guG7tEDhu7TGr+G7guG7nCpd4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gsOgT+G7guG7qD/hu6rhu4Lhu6jhu7hK4buCxq/hu6pL4bu24buC4buiMeG7nEPhu4Jd4buqVT7hu4Jd4buoVOG7suG7gls14buc4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7tMavTOG7tOG7qOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu5xL4buc4buC4buyMeG7nOG7gl3hu6pUIuG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCYUzhu4Lhu7Thu5Dhu7TGr+G7guG7nErhu7bhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buCa+G7geG6rOG7h+G7q+G7guG7nDJK4buCXVbhu7Thu6jhu4Lhu7Thu6hMROG7guG7hybhu7TGr+G7gl3hu6gh4buq4buC4bue4buW4bqh4buC4buyTeG7tOG7qOG7gj7hu6jhu7bhu7TGr+G7gl19TOG7tuG7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCeyLhurHhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4Lhu6gj4buc4buC4bue4buk4buC4buc4bu44buC4bu0xq8iJuG7tOG7gnsi4bqx4buC4buiJuG7quG7guG7okzhu7bhu4I+4buoMeG7nOG7gmEx4buC4bucJeG7tMav4buCXUvhu5zhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4Lhu6gj4bucQ+G7glnhu6gi4bqhVeG7tOG7gl1M4buqQ+G7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCw6BP4buC4buoP+G7quG7guG7qCPhu5zhu4Jd4buUPkThu4Lhu6t94bu24bu0xq/hu4JHRuG7guG7tMOT4buy4buCeyJKQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu5zhu5I+4buC4buoP+G7quG7guG7nk/hu4JZ4buqVOG7tOG7gl194bus4buCYeG7lOG7tOG7guG7nj/hu7TGr+G7gmFM4buCw51M4buy4buCXSpd4buC4bucJeG7tMav4buCXUvhu5zhu4LDoE/hu4Lhu6g/4buq4buC4buo4bu4SuG7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCeyLhurHhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4Lhu6gj4buc4buC4bu0VOG7tOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu4SuG7gsOdIiXhu7Thu4Lhu5zhu7jhu4JdOuG7tMav4buCeyLhurHhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu7Thu6jhu5Jd4buC4bucTuG7guG7tDQu4bucROG7gmzhu6rDmeG7tOG7guG7tErhuqFD4buCXTrhu7TGr+G7glsq4buCXeG7qsOa4bu04buCeyLhurHhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4Lhu6gj4buc4buC4bucMkrhu4Lhu5xO4buCXVbhu7Thu6jhu4Lhu55NXeG7guG7qCzhu7Thu4JIw4zhu4Thu4Jd4bqv4buC4bueJuG7tMav4buCReG7nOG7qDRK4buCWeG7pOG7gnsi4bqx4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nOG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qMOJROG7gkHhu6rDmeG7nOG7gnsiTuG7tOG7gsOd4bqj4buCYUzhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7tMavIibhu7Thu4J7IuG6seG7guG7niDhu7TGr+G7guG7sjHhu5zhu4Lhu57hu7Dhu5zhu6jhu4Lhu55P4buC4bue4bug4buy4buCw51N4buq4buC4bu04buqw5rhu7Lhu4Jd4buq4bu04buC4bueKuG7quG7gmEu4buq4buC4buc4buSPuG7gjLhuqHhu4Lhu4dO4bu0xq9D4buC4buc4buo4buw4bu04buo4buCeyLhuqHDmuG7tEPhu4Lhu5xL4buc4buC4bu04buoTOG7gl1M4buq4buCXX0o4buCYUzhu4Lhu5Phu6jhu5Dhu7Thu4Lhu6Lhu5Dhu7RE4buC4burNuG7guG7tMavIibhu7Thu4J7IuG6seG7gl19VOG7tEPhu4Lhu55P4buCXU3hu7bhu4Lhu54/4bu0xq/hu4LDnTfhu5zhu4Lhu7JN4bu04buo4buC4buyU+G7gmFM4buCXU3hu7bhu4Lhu5ws4buC4buoP+G7quG7guG7nOG7qOG7tuG7gmzhu6nhu6lB4buC4bu0xq/hu6jDqOG7tuG7gmE0KF3hu4JZ4buo4bu44buC4buoI+G7nOG7gl0qXeG7gmFM4buC4bu04buo4buqw5oi4buCbOG7qeG7qUHhu4JhNCzhu7Thu4LDnVThu7Thu4Lhu6gj4buc4buCxq/hu6o94buq4oCm4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7guG7nOG7oOG7tF3hu6B9QuG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4jhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCw43DjEg+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvR+G7hEnDjS9G4buIR+G7osONRkZGRsONR11I4buIw4xHR8Od4buERFg+xq/huqh94bq0w4xH4buE4buG4buCSsOdXeG6tOG7hsO14bqv4buC4bu04buqw5nhu7Lhu4Lhu5PGr0zhuqHhu4Lhu7Thu6hM4buCa+G7qkvhu7bhu4JB4buqw5ld4buC4buTSuG7suG7gmFM4buCXX1K4bu24buC4buoI+G7nOG7guG7mjrhu7TGr+G7guG7nDJK4buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buCa+G7qkvhu7bhu4JbNOG7gsO0VOG7gkHhu6pVXeG7gsO04bqh4buC4buc4buo4bu24buC4buoI+G7nOG7glvhu6rhu7Thu6hD4buCW+G7quG7tOG7qOG7gmHhu6pU4bu04buG4buCw6Hhu6rhu6Jd4buo4bq04buG4buI4buE4buE4buG4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bq04buGw43DjEjhu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4Lhu5zhu6Dhu7Rd4bugfULhu4bhurrhu4cm4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu7Dhu4Lhu6t94buu4bu04buo4buC4burIuG7kuG7tOG7guG7qeG7quG7tOG7qEPhu4Lhu6fhu6jhu7jhu4LDquG7sOG7gl3hu6g04buC4burVuG7tOG7qOG7gjLhuqHhu4JdfUrhu7bhu4LDquG7jOG7tMav4buCWeG7qOG7oOG7tOG7guG7nDJK4buC4bq/4buoMuG7gl3hu67hu5zhu6jhu4Lhu7HDquG7k+G7geG7gl1W4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buCa+G7qkvhu7bhu4JbNOG7gsO0VOG7gkHhu6pVXeG7gsO04bqhROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4Lhu5zhu6Dhu7Rd4bugfULhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buC4buI4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsONRuG7hD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9H4buEScONL0bhu4hH4buiw41GRkZHR+G7iF3hu4rhu4RIR+G7isOd4buERFg+xq/huqh94bq0w4zhu4jhu4bhu4JKw51d4bq04buGw7Xhuq/hu4Lhu7Thu6rDmeG7suG7guG7k8avTOG6oeG7guG7tOG7qEzhu4Jr4buqS+G7tuG7gkHhu6rDmV3hu4Lhu5NK4buy4buCYUzhu4JdfUrhu7bhu4Lhu6gj4buc4buC4buaOuG7tMav4buC4bucMkrhu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Jr4buqS+G7tuG7gls04buCw7RU4buCQeG7qlVd4buCw7ThuqHhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu6gj4buc4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4Jb4buq4bu04buo4buCYeG7qlThu7Thu4bhu4LDoeG7quG7ol3hu6jhurThu4bhu4jhu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjUbhu4Thu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4Lhu5zhu6Dhu7Rd4bugfULhu4bhurrhur9L4buc4buC4bueJuG7tMav4buC4buc4buo4buw4bqq4buC4burfeG7ruG7tOG7qOG7guG7qyLhu5Lhu7Thu4Lhu6nhu6rhu7Thu6hD4buC4bun4buo4bu44buCw6rhu7Dhu4Jd4buoNOG7guG7q1bhu7Thu6jhu4Iy4bqhQuG7gkE0LOG7tMav4buCQcOT4bu04buCQeG7qsOZXUPhu4Lhur/hu6gy4buCXeG7ruG7nOG7qOG7gmzDtWzhu4JdVuG7tOG7qOG7gl19SuG7tuG7gsO14bqv4buC4bu04buqw5nhu7Lhu4Lhu5zhu6g0LOG7tMav4buCQeG7rOG7gls34buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT7hu4LDteG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nOG7guG7nDJK4buC4burfSLhu7TGr+G7gjQs4bu0xq/hu4Jsw7Vs4buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5xL4bu04buC4buaP0Phu4Lhu6g/4buq4buCYeG7qlThu7Thu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gl3hu7Dhu5zhu6jhu4LDoCLhu5Jd4buCW8OS4buc4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7nCXhu7TGr+G7gl1L4buc4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nEPhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4JdTOG7qkPhu4LDoOG7kOG6oeG7guG7ojfhu7TGr+G7gsOgT+G7guG7qD/hu6rhu4Lhu6gj4buc4buCXeG7lD5E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7guG7nOG7oOG7tF3hu6B9QuG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4jhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCScSo4buEPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu5zhu6Lhu7RE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0fhu4RJw40vRuG7iEfhu6LDjUZGRkjhu4TEqF1JSOG7hMSo4buEw53hu4REWD7Gr+G6qH3hurThu4jhu4TDjOG7huG7gkrDnV3hurThu4bDteG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buTxq9M4bqh4buC4bu04buoTOG7gmvhu6pL4bu24buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4JhTOG7gl19SuG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Lhu5o64bu0xq/hu4Lhu5wySuG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmvhu6pL4bu24buCWzThu4LDtFThu4JB4buqVV3hu4LDtOG6oeG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Jb4buq4bu04buoQ+G7glvhu6rhu7Thu6jhu4Jh4buqVOG7tOG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hknEqOG7hOG7huG7gi/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7guG7nOG7oOG7tF3hu6B9QuG7huG6uuG7hybhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7sOG7guG7h0zhu7bhu4LDgCLhu5Dhu7Thu4LhuqBU4bu0Q+G7gnfhuqHhu4Jh4buqVOG7tOG7gsOqSuG7tOG7guG7q+G7qDQh4bu0xq/hu4JhMUPhu4Lhu6t9NCnhu7TGr+G7guG7mkrhu7Thu4Lhu6si4bqhVOG7tOG7gsav4buqS+G7tuG7guG7q1bhu7Thu6jhu4Iy4bqh4buCYUzhu4Lhu55N4buq4buC4bui4buqw5nhu7Thu4LGr+G7qkrhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Jr4buqS+G7tuG7gls04buCw7RU4buCQeG7qlVd4buCw7ThuqHhu4JZ4buo4bug4bu04buCXeG7qDQp4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5xL4buc4buCXeG7qOG7mOG6oUPhu4Lhu5wl4buCxq/hu6pL4bu24buCeyJO4bu04buCw53huqPhu4LGr+G7qj3hu6pD4buC4buiTeG6oeG7gsav4buqPeG7quG7gsOdTOG7suG7glnhu6gi4bqhVeG7tOG7guG7qCPhu5zhu4LDoCLhu5Jd4buCW8OS4bucROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4Lhu5zhu6Dhu7Rd4bugfULhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buC4buI4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsON4buERz7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9H4buEScONL0bhu4hH4buiw41GRkZIScSoXUbEqMSoxKjEqMOd4buERFg+xq/huqh94bq0RuG7iuG7huG7gkrDnV3hurThu4bDteG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buTxq9M4bqh4buC4bu04buoTOG7gmvhu6pL4bu24buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4JhTOG7gl19SuG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Lhu5o64bu0xq/hu4Lhu5wySuG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmvhu6pL4bu24buCWzThu4LDtFThu4JB4buqVV3hu4LDtOG6oeG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7qCPhu5zhu4Jb4buq4bu04buoQ+G7glvhu6rhu7Thu6jhu4Jh4buqVOG7tOG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsON4buER+G7huG7gi/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7guG7nOG7oOG7tF3hu6B9QuG7huG6uuG7h03hu6rhu4Lhu6Lhu6rDmeG7tOG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmvhu6pL4bu24buCWzThu4LDtFThu4JB4buqVV3hu4LDtOG6oeG7gmFM4buCbMO1bOG7gl1W4bu04buo4buCXX1K4bu24buC4buoI+G7nOG7guG7mjrhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7tuG7gmzhu6nhu6lB4buCYTQoXeG7glnhu6jhu7jhu4Lhu6gj4buc4buCxq/hu6o94buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hl3hu6DDoF0tSsOd4buqxq/hu7Thuqrhu4JYIltd4buqxajhuqFC4buG4bq64burTeG7quG7gsOd4bum4buCWeG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buyQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu7Dhu4LDnU/hu7Thu6jhu4Lhu55N4bu24buCXVbhu7Thu6jhu4JhTOG7gmzDtWzhu4JdVuG7tOG7qOG7guG7nk/hu4JdfUrhu7bhu4LDquG7jOG7tMav4buCWeG7qOG7oOG7tOG7guG7nDJK4buC4bq/4buoMuG7gl3hu67hu5zhu6jhu4Lhu7HDquG7k+G7geG7gl1W4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buCxq/hu6pK4buC4bue4bus4bu04buo4buCa+G7qkvhu7bhu4JbNOG7gsO0VOG7gkHhu6pVXeG7gsO04bqh4buCYeG7rOG7guG7nk/hu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gl3hu7Dhu5zhu6jhu4LDoCLhu5Jd4buCW8OS4buc4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCYUzhu4I+4buoS13hu4JdfeG7quG7pOG7tOG7gnsi4bqx4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nOG7gl1W4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hK4buCPuG7qDHhu5zhu4JhMeG7guG7nCXhu7TGr+G7gl1L4buc4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nEPhu4JZ4buoIuG6oVXhu7Thu4JdTOG7qkPhu4LDoOG7kOG6oeG7guG7ojfhu7TGr+G7gsOgT+G7guG7qD/hu6rhu4Lhu6gj4buc4buCXeG7lD7hu4LGr+G7qkrhu6rhu4Lhu57hu7ZN4bu04buCR+G7hEbDjS1H4buER+G7hELhu4JdfUrhu7bhu4LDteG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buc4buoNCzhu7TGr+G7gkHhu6zhu4JbN+G7guG7tMav4buo4buqw5k+4buCw7Xhu6gi4bqhVeG7tOG7guG7qCPhu5zhu4Lhu5wySuG7guG7q30i4bu0xq/hu4I0LOG7tMav4buCbD/hu6rhu4LDteG7qCLhuqFV4bu04buC4buoI+G7nOG7gkHhu6rDmV3hu4Lhu5NK4buy4buC4buc4buo4bu24buC4bucS+G7tOG7guG7mj9D4buC4buoP+G7quG7gmHhu6pU4bu04buC4buc4bu44buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Jd4buw4buc4buo4buCw6Ai4buSXeG7glvDkuG7nOG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4JdS+G7nOG7glnhu6gi4bqhVeG7tOG7guG7qCPhu5xD4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buCXUzhu6pD4buCw6Dhu5DhuqHhu4Lhu6I34bu0xq/hu4LDoE/hu4Lhu6g/4buq4buC4buoI+G7nOG7gl3hu5Q+ROG7guG7h03hu6rhu4Lhu6Lhu6rDmeG7tOG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmvhu6pL4bu24buCWzThu4LDtFThu4JB4buqVV3hu4LDtOG6oeG7guG7nk/hu4JZ4buo4bug4bu04buCXeG7qDQp4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5xL4buc4buCXeG7qOG7mOG6oUPhu4Lhu5wl4buCxq/hu6pL4bu24buCeyJO4bu04buCw53huqPhu4LGr+G7qj3hu6pD4buC4buiTeG6oeG7gsav4buqPeG7quG7gsOdTOG7suG7glnhu6gi4bqhVeG7tOG7guG7qCPhu5zhu4LDoCLhu5Jd4buCW8OS4buc4buCYUzhu4JdfUrhu7bhu4Lhu6gj4buc4buC4buaOuG7tMav4buC4buc4buo4bu24buCbOG7qeG7qUHhu4Lhu7TGr+G7qMOo4bu24buC4buoI+G7nOG7gsav4buqPeG7qkPhu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RH4buE4buCYS7hu6rhu4JdOuG7tMav4buCWyrhu4Jd4buqw5rhu7Thu4JGQ0fhu4Jd4bqv4buC4bueJuG7tMavROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6tyJd4buo4bu2feG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buCfeG7qsav4buoXULhu4bhurrhu4Ei4bqh4buC4bupLOG7tOG6uC8+4bq6

Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]