(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần trách nhiệm cao, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, ông Lò Viết Lâm, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) được Nhân dân tôn vinh là người có uy tín và xứng đáng là tấm gương sáng trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4xr4buDW8Soblvhu7Bm4bq7cVvEqOG6t2pbccOia1txaGvhu4U/W3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW+G7seG7lWZb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu6/DoFvhu4XDtGYhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30o4buw4buVZltxZmvhu4VbceG7heG6tWtbceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmpb4bqpN2w/W+G7g2Y5clvhu4lma+G7hVtr4buD4buFZsOqaltx4buhbGvhu4Nb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDP1tqbGvhu4NbanLhu49rW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu49r4buDW+G7hWbhurtrW+G6qeG7hWxb4buDZjdbYmhr4buFW+G7sTlb4buvw6Bb4buFw7RmP1vhu41r4buDW8Soblvhu7Bm4bq7cVvEqOG6t2o/W+G6rcOha1tL4buDOWpb4bui4buP4bqpP1vhu6/DoFtW4bq5a1tR4buF4bqja+G7g1ssxKg3a+G7g1vhuqjhu4U4a+G7hS5bYuG7pcah4bqpW0vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbceG7jWtb4buxZmvhu4VbxKk5W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6qW1bcnZbcWdrW+G7sTlb4buv4buna+G7g1tiOGvhu4NbxKk5W3HhurNqW+G7g+G7peG7mWvhu4NbcDhr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhu7HDomtbYsO0a+G7g1tL4buF4bq3a1vhuqvhurdrW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7P1vhu69tN1tibWY/W+G7g2bDoWpba+G7g+G7hcOobD9b4buDZuG7q1vhu4Noa1s3a1trZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrBb4bubW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9W3BxdsSpY+G7uH1xY+G7r3EtN8SpZuG7g2sqW+G6qWNrcWPhu6EmfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbMzJd4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzEwMOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gXTAwLyI0NeG6qzMiNCIgMSBxIjEiMTHEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDI0XX1bN8SpceG7uH3hu4xr4buDW8Soblvhu7Bm4bq7cVvEqOG6t2pbccOia1txaGvhu4U/W3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW+G7seG7lWZb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu6/DoFvhu4XDtGZ9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTMyXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTEwMH1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W8SpOWpbceG7j3Fb4buxN2ZbceG7oW5b4bqpw7o3W2poa+G7hT9b4buNa+G7g1vEqG5b4buwZuG6u3FbxKjhurdqW8SpcuG7jWtbYmZbcOG6t3I/W2JmW3A4cVti4buXZltw4buPa+G7g1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9bxKnhuqNr4buDW2vhu4Phu4VjW2vhu4Xhu6tr4buDW3HhurdqW3Hhu6U/W2vhu4NydsOqa1vhu7Fva+G7g1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1tx4buhbGvhu4Nb4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW+G7sWbDquG6qVvhuqnDujdb4bqtw6FrOlvhuqxm4bq7cVti4bulxqHhuqlba+G7g3J2w6prW+G7sW9r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW2I4a+G7g1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9b4bqt4bubZlvhu7HDonZb4buxZsOq4bqpW+G7scOia1tiw7Rr4buDW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbxKk5altx4buFY2xb4bqp4buFw7pbceG7oeG7peG7mWvhu4M/W+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFP1vhu6Phu4U44bujW8SpcsOicVvhuqnDujdbQsOha+G7gz9bS+G7hTlba+G7peG7leG6qVvEqXLhu41rW2JhcVvhu4Vmw6pyW+G7n3LDoVvhuqk3bDpbQmbhur9rW+G7hWhr4buFW2vhu4Xhu6VbceG7oWxr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7P1tx4buh4bul4buV4bqpW2Lhurd2W+G6rcOha1tL4buDOWpb4bui4buP4bqpW+G7o+G7heG6tWtbxKnhu5VrW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tb4bufcmNrW+G7seG7lWZb4buhcsO0a+G7g1tr4bul4buZa+G7gz9b4bqp4buF4bqha1tx4buFw6FbccawW2vhu4Vm4bq5az9bceG7heG7l2Zb4buDZjdrW+G7ocOha+G7hVtx4buFaFvhu7E5bFvhu6HFqWvhu4Nb4buFOGZbauG6oWvhu4M/W+G7iWbhurtqW+G6qcO6Zj9b4bqrbFtibVvhu7Fmw6rhuqlbceG7hTd2W2Lhu5FmW3Hhu4VtZlvhu59yY2tb4bqpN2vhu4VbcTjhuqk/Wzjhu6Nb4bqrdWvhu4Nb4buJ4buFbDdb4buFb+G6qVvhu4nhu7NbceG7hXLDonFb4buxOWxbcMOha1vhu69y4bqzcVvhuq03a1ti4bq1clvhu4PEg+G7o1tr4buFZuG6vXJb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrOltR4buh4bul4buV4bqpW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6reG6oWtb4buJ4buFbOG6oWtb4bqpw7o3W+G6rTlb4bqpbGs/W+G7jWvhu4NbxKjhurdqW+G6qXRr4buDW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVtibDlrW3Hhu4Xhur8/W0pRUeG7nlvhuq3DoWtba+G7hWbhur1yW8Sp4bq1a1txcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G7scOia1tiw7Rr4buDW2Lhur9b4bqtOVvhuqlsa1vhu4Vm4bq/cj9bccWpW2JtW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmNz9bYsO1a+G7g1tx4buFcsOia1ti4bulN1vhuqk44bqpW8SpbGFmW+G6qeG6t3ZbceG7ocO1a+G7gz9b4buxw6JxW2ty4buNZlvhuqltW2vhuqFr4buDW3By4bqzcVvhuqk3bFvhu7E5bFtww6FrW+G7r3LhurNxJltw4bupW+G6q3Vr4buDW+G6qTjhuqlbxKlsYWZb4buj4buF4bq3a1vhuq1ta1vhu7FmW3Bma+G7hVtr4buFw6NqW+G7g2bDoWpbceG7hWbhur9yW+G7jVtr4buFZuG7gWpbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4MmW2vhu4Vm4bq9clvhu4NmN1tiaGvhu4VbYsOgW2pha+G7hVvhuqtha1vhu7E3dlvhu7Hhu49rW2LhurVyW3Hhu6Vb4buxOWxbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4buJZmvhu4Vb4bqrbDdr4buFP1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4bqp4buF4bqha1trcuG7jWZb4buJ4bq7cVvhu4XGoeG7o1tx4buhw7Vr4buDW+G7ocWpa+G7gzo6OltC4bq7a1trN3Y/W+G6qTjhuqlb4buFw7Rba+G7g+G7hcOobFtx4buhbGvhu4Nb4bqtw6FrW2LDoFtxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhu4Vv4bqpW3HDouG7o1vhuqk44bqpW2rhu41b4buFaGvhu4Vb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3Hhurs/W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbmtbceG7pVtx4bul4buba+G7g1tx4buh4buNa+G7g1vhuqnhu4Xhu5c/W8O9W8SpYWZb4buxOWxbcMawW+G7heG7k1tx4buhxqFb4bqpw7o3W0vhu4U5W2vhu6Xhu5Xhuqk/W+G7o+G7heG6s2tbYuG6s3Jb4bux4bul4buZa1vEqeG6uWtb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDW+G6s2pba2w/W+G7hWFr4buFW+G7o+G7hXPhuqk6W1Hhu6Fsa+G7g1vhu6Phu4Vsa+G7g1tx4buhOWxb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWY/W+G7jWvhu4NbxKjhurdqW2LDoFvhu4Phu6Xhu5lr4buDW2rhuqdyW+G7scOia1tiw7Rr4buDW+G7g2Y3W2Joa+G7hT9b4bqrbmvhu4Nb4buFb1tx4buFN2pb4buDZjdb4buFZuG6u2tbYuG6s3FbxKk5alti4bul4buXa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4M/W+G7g23hu6Nb4bqp4buNa+G7g1ti4bq/W2rhu5tb4buhw7Rr4buDW+G6qTjhuqlbcXJ24bq7a1ti4bul4buXa+G7gz9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buJ4bq5a+G7hVtq4bul4buZa+G7gzo6OlvhuqzhurlrW+G6qWFr4buFW2JtP1vhu41r4buDW8So4bq3alvhuqlua1vhu6Phu4Xhu49mW+G7hcah4bujW+G7seG7lWZb4bqtN2tb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtqxINxW3Hhu6HDomtbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rW+G6qeG7hcO6W3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDP1ti4bul4buXa+G7g1vEqeG7j2Zb4bqpw7o3W0LDoWvhu4M/W+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFP1vhu6Phu4U44bujW8SpcsOicVvhuqnDujdbS+G7hTlba+G7peG7leG6qVvhu7Hhur1b4bqp4buF4bqhaltwbeG6qVtr4buD4bul4buXZlvhuqltW+G6qeG7jWvhu4M/W+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W2JhbFvEqXdb4oCccuG7j2vhu4Nba+G7peG7leG6qVtr4buF4buVW2vhu4Nyw7Vr4oCdP1vhuql0a+G7g1tr4buFN3JbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqp4buFZ2vhu4VbcDjhuqnhu4VbYuG6vWtb4buZa1tiOOG7o1tr4buD4buFw6w3W+G6rcOja+G7g1tr4buF4bura+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5alvhuql1W3Hhu4Xhur86OjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W+G7g2bDoWpb4bqpOOG6qVtxw6pba2FrW+G7r8OgW+G7hcO0Zj9bYmNqW8SpYWZb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDW+G6rWhr4buFW3bhurlrW+G6qeG7hWxba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9b4bux4buVZlvhu7E3Zltx4buhbltrbmvhu4Nb4bqp4buPcT9b4buNa+G7g1vEqOG6t2pbcWfhuqnhu4Vb4bqpxrDhuqlb4buj4buF4buPZlvhu4XGoeG7o1vhu7Hhu5VmW+G6qeG6s+G7o1vDunY/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhxrDhuqlbcWbhurvhu6Nb4buxw6JrW2LDtGvhu4NbS+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1tx4buFN2pb4buDZjdbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7j3Fb4bqpOOG6qVvhu6Phu4Vsa+G7g1tx4buhOWxbcWw5a1vhuqvhurdrW+G6rcOhbFvhu7HDqls3a1trZmvhu4VbUeG7kVvhu59y4buP4bqpP1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFt3W3Hhu4Xhu6fhuqlb4bqpw6Fr4buFW+G7g2Y44bqpP1vhu6Phu4Vua+G7g1vhuqnhu4Xhu49r4buDW+G6t2pbauG7pXJb4oCc4bqqZuG7gWtb4bqtZuG6u2tb4buFbjdb4bqtaGvhu4XigJ0/W+G6rWFsW8SpbGFrW8Spw6JxW2Lhu5Fb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlbceG7heG6u1vEqcaw4bqpW3Hhu4V0W2Jp4bqp4buFP1tr4buF4bura+G7g1vhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vEqcahZlvhuqt1a+G7g1vhu7HhurNrW2Lhur1ba+G7heG6t2tb4bufcnbhur1rP1vhuqvhurdrW3HDtOG6qT9bceG7jWtb4buDZjhsP1tq4bq5W3Fna1vhuqtpW2JsN2s/W+G7r3J24bq5a1txYeG6qVvhu7E5W+G6rWk3W2LEg3Fba+G7hcOjalvhuqt1W+G6q+G7kz9banI3W+G6qeG7hXLDtOG6qT9b4buJZ+G6qeG7hVtiw7Rr4buDP1vhuqnhu4VmN1vhu6HDqVvhu4nhu4Xhu49mW2JhZltibDlrW+G7ieG6u3Fb4bqr4bq3a1txw7Thuqk6W+G7gm3hu6Nb4buj4buF4bq1a1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFtr4buFw6JrW3Hhu4Xhu6fhuqk/W+G6qcO6a+G7g1vhuqnhu49ba2bhur1qW3Fma1vhuqnhu4VsW0vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbduG6uWtbceG6t2pbxKk3bFtiw7Rr4buDW3DDoWtb4buvcuG6s3Fb4buxOVtxcnbDqnFbYuG7j2ZbcWZrW3Hhu6Xhu5tr4buDW+G7sTlsW+G7sTdmW3Hhu6FuW8Spw6Br4buFW2JhbFvhuqnDujdbQsOha+G7g1vhu7E5W3DGsFtiZuG6vXJb4buFOWvhu4Vb4bqpw7o3W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzo6OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhu65y4bq3a1tKZmvhu4UhL+G7oyg=

Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]