(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 23/2, huyện Như Xuân đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G6rjbDreG7pk3hu4Mm4bqv4bum4buHNyDhur3hu6bhuq82O+G6r+G7puG7rsWo4buu4bumPGThuq/hu6ZrYeG7psSDw53hu4Phu6bhu4fhu7Q34bum4bquNeG7sm7hu6Y24bqrN+G7pjY3IOG6r+G7psSDw53hu4Phu6bhu4c54bqvNuG7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7puG7qMWo4buo4buwUi82xq9TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu7M+WSnhu6RT4buzw63hurnhuq814bumw6zhuq814bumKDY3IOG6r+G7pilhKDbhu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bui4bumazvhuq/hu6Y84bqr4bqvNeG7pjY3IOG6r+G7psSDw53hu4Phu6bhu4c54bqvNuG7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7pk3hu4Mm4bqv4bumw703w53hur3hu6bhu4Y2OeG6r+G7puG7qMWo4buo4buw4bui4bum4buBw53huq814bum4buo4buqL+G7qOG7ouG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG6rjbDreG7pk3hu4Mm4bqv4bumPOG7uOG7puG7h2Lhu6YoNsOsKOG7puG6rjXhu7Ju4bumNuG6qzfhu6Y2NyDhuq/hu6bEg8Od4buD4bum4buHOeG6rzbhu6bhuq814buDbjHhuq/hu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qOG7sOG7puKAnMSCYzfhu6Y1N+G6teG7h+G7psSDw53hu4Phu6YoNuG6seG7pjw34bui4bumxIPhuqvhu4fhu6Yo4buD4bqrKOG7pjxlN+G7puG6ueG7psOj4bu0N+KAneG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pCnhu4c24buDxIMh4bumN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4bus4buq4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxahXL+G7qMWo4busKeG7rMav4buw4buw4buu4buwxq/hu4fhu6pX4buo4buqxq/Do8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buw4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bquNsOt4bumTeG7gybhuq/hu6bhu4c3IOG6veG7puG6rzY74bqv4bum4buuxajhu67hu6Y8ZOG6r+G7pmth4bumxIPDneG7g+G7puG7h+G7tDfhu6bhuq414buybuG7pjbhuqs34bumNjcg4bqv4bumxIPDneG7g+G7puG7hznhuq824bum4bqvNeG7g24x4bqv4bum4buoxajhu6jhu7Dhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7quG7quG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU3U44bum4buHNsOt4bum4buz4buDbjHhuq/hu6ZobuG7puG6rjbDreG7pk3hu4Mm4bqv4bumw4PDrWThuq814bum4buGNmHhu6bhu7PhurFZ4bum4buHNlnEg+G7pjU3WeG7pjY3IOG6r+G7psSDw53hu4Phu6bhu4c54bqvNuG7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjZZxIPhu6Y1N1nhu6bhuq814buybuG7pjbhuqs34bumKOG6t+G7pjZk4bqv4bumVsWoxajhu6bhu4c54bqvNuG7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7pms3IuG6r+G7psOj4buy4bumw6Phu7jhuq824bumPOG7tOG6seG7ouG7pijDneG6r+G7piHhuqvhu6Lhu6Yo4bqn4bqvNeG7pig2w6wo4bui4bumazci4bqv4bumKDbDrCjhu6Lhu6bDo+G7iSjhu6bDo8Otw6nhuq814buma2nhu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7ouG7puG6rzXDrWU34bumw6NZ4bqx4bumPOG6q+G6rzXhu6Lhu6Y84bqx4buy4bqv4bumazci4bqv4bum4buHNlnhuq824bum4bqvNyLhuq/hu6Y8IOG6r+G7puG7h+G7i+G7pijDnSjhu6Zt4bu44bui4bum4buHNmHhu6bhu4fhur8/4bqv4bui4bumKGThu6bDquG7g1nhuq/hu6Lhu6Y8ZOG6r+G7pmth4bui4bumKeG6sVnhuq824bum4bqvNTY3MeG6veG7puG7h+G6vyLhuq/hu6Y8YVnhu6Yh4buy4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bum4bquNsOt4bumTeG7gybhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu7DFqFcv4buoxajhu6wp4busxq/hu7Dhu7BW4buoWOG7h+G7rlbhu6hY4buuw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7rFZW4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bquNsOt4bumTeG7gybhuq/hu6bhu4c3IOG6veG7puG6rzY74bqv4bum4buuxajhu67hu6Y8ZOG6r+G7pmth4bumxIPDneG7g+G7puG7h+G7tDfhu6bhuq414buybuG7pjbhuqs34bumNjcg4bqv4bumxIPDneG7g+G7puG7hznhuq824bum4bqvNeG7g24x4bqv4bum4buoxajhu6jhu7Dhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7quG7quG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU8OD4bu44bqvNuG7pjzhu7ThurHhu6bhu7Phuqs34bumw7o2auG7puG7hzY74bq94bumPMOi4bum4buHw6Hhuq824bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7hzZAxIPhu6Lhu6Y84bqr4bqvNeG7pms3IuG6r+G7pijDnSjhu6bhu4c54bqvNuG7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7pms3IuG6r+G7pjbhu4NuMeG6r+G7puG6rjbDreG7pk3hu4Mm4bqv4bum4buHNlnEg+G7pjU3WeG7pjY3IOG6r+G7psSDw53hu4Phu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq42ZeG7psOj4buyxIPhu6bhu4fhuq3hu4fhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7puG7h+G7g24i4bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6Lhu6ZrO+G6r+G7pjzhuqvhuq814bui4bumPOG6p+G6rzXhu6Y84bu24bqx4bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7ouG7pijhuqfhuq814bumKDbDrCjhu6Lhu6ZrNyLhuq/hu6YoNsOsKOG7ouG7pjzhurHhu7Lhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6Lhu6bhu4c2WeG6rzbhu6bhuq83IuG6r+G7pmvhu7Lhu6Yow50o4bum4buHOeG6rzbhu6bhuq814buDbjHhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6Y84bu44bumPEDhuq814bum4bqjb+G7puG7hzZZxIPhu6Y1N1nhu6Y2NyDhuq/hu6bEg8Od4buD4bue4bum4bqiIOG7h+G7psOq4buD4bu24bui4bum4buHNuG7g+G7pjzDrcOpKOG7puG7rsWo4buu4bumPGThuq/hu6ZrYeG7psSDw53hu4Phu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu7DFqFcv4buoxajhu6wp4busxq/hu7Dhu7BW4busWOG7h+G7qFbhu7BWV8Ojxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5Dhu7Dhu6zhu67hu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thuq42w63hu6ZN4buDJuG6r+G7puG7hzcg4bq94bum4bqvNjvhuq/hu6bhu67FqOG7ruG7pjxk4bqv4buma2Hhu6bEg8Od4buD4bum4buH4bu0N+G7puG6rjXhu7Ju4bumNuG6qzfhu6Y2NyDhuq/hu6bEg8Od4buD4bum4buHOeG6rzbhu6bhuq814buDbjHhuq/hu6bhu6jFqOG7qOG7sOG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buq4buq4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4buGOeG6rzbhu6bhuq814buDbjHhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6Y24buDbjHhuq/hu6bhuq42w63hu6ZN4buDJuG6r+G7puG7hzZZxIPhu6Y1N1nhu6bhuq814buybuG7pjbhuqs34bumNjcg4bqv4bumxIPDneG7g+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7pSZu4bumw6Phu7Lhu6Y24bqx4bu04buH4bumPOG6q+G6rzXhu6bEg1nhuq814bumb+G7puG6rzU2w6BZ4bum4bqvNibhuq/hu6ZrQOG6r+G7puG7gSbhu4Phu6bhu4EjKOG7ouG7puG7hzYy4bumNjcx4bqv4bum4buHN+G6rzbhu6bhu4c2OuG6r+G7pm3hu4Phuq814bum4bqjOCg24bui4bum4buHOeG6rzbhu6bhuq814buDbjHhuq/hu6YoaFnhu6Yow53huq/hu6Yh4bqr4bui4bumPOG6seG7suG6r+G7pms3IuG6r+G7puG7hzZZ4bqvNuG7puG6rzci4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bum4bquNsOt4bumTeG7gybhuq/hu6bhu4fhur/hurHhuq814bumazcxKOG7pjY3IOG6r+G7psSDw53hu4Phu6Yow6zhu4Phu6bhuq81w61lN+G7ouG7pjXhurfhur3hu6bhur02OuG6r+G7puG7gVvhu6YoNjdZ4bum4bqjNuG6t+G7puG6ozZA4bqv4bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bum4bqvNmrhuq814bumITHhuq824bum4bqvNibhuq/hu6YoOuG6r+G7psSDw53hu4Phu6Y8MuG7pjw3MOG7g+G7puG7h+G6v2Hhu6YhMeG6rzbhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO14buD4buHNuG6seG6v+G7pFPhu6Vj4bum4bquNeG7g24x4buH4bumLeG7psODIuG7psO54buD4bumUMO64buGS1FSL+G6vVM=

Đỗ Nguyệt - Lê Du (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]