(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón tết thì tại các làng quê – nơi có nhà máy, khu công nghiệp trở nên nhộn nhịp hơn bởi các công nhân hối hả tăng ca để hoàn thành những lô hàng cuối cùng trong năm, đồng thời cũng có thêm thu nhập để gia đình được đón năm mới sung túc, đủ đầy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbEkOG6syzhu7RkO+G7m+G7tOG7leG6o+G7tGMsxJHhurfhu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slbEkOG6s+G7mcSR4bq34bu0xJHhurcs4bub4bu0NG3hu4HhurXhu7TEkSlkxq/hu7Ri4bqz4bq14bu0ZOG6u+G6teG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tDY6xJHhurfhu7RsImzhu7QzMGzhu7Q04bqzbTHEkeG7tDPhuqfhu7Q14bq7xJHhu7Q1OeG7icav4bu0bGo6xJHhurfhu7ThurNlLMSR4bq34bu0xJHhurMs4bu0NOG7kzrGr+G7tDThurNtMcSR4bu0M+G6p+G7tDbDqcSR4bu0bOG6oWzhu7Rs4bqz4bql4bu0bC7hurXhu7Q0OzThu7RjLMSR4bq34bu0xKltw6Dhu7TigJPhu7TEkWfhurXhu7Q0w6nhu7TEkeG6syzhu7RkO+G7m8av4bu0YuG6s23hu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0bGrDrOG7tMSRw6DEkeG7tMSR4bqz4buDxJHhu7TEkeG6s+G6p+G7ieG7tOG6s2fEkeG7tDPDrOG6teG7tDQ7NOG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu04bqz4buB4bq14bu04bqzIeG7tGwpxJHhurfhu7Q0OuG7tDbEg+G7tOG6s2UsxJHhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tGPhur/hu7ThurMsxJHhurfhu7Q0beG7geG6teG7tDRvxJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tMSRKWTGr+G7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu0NOG7jcSR4bq34bu0NMOp4bu0bOG6s8OgZOG7tGzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu0NsSD4bu04bq34bq1OuG7tDbhuqXEkeG6s+G7tDbhu4/DrTThu7Q2w6nEkeG7tMSRKWThu7RkaOG6teG7tGttxJHhurfhu7RsbjTGr+G7tDbDsuG7tDYg4bub4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7smw3xqFsLTpj4bq14bq3xJHhu6bhu7Q0N8SRbDdqxajhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0KuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tD0lKuG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy/hurXhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS/EkTfhu5drL0BA4bu2PS9APSQ1I+G7uCXhu7Y/4bu24bu4bOG7uCM94bu2P2Phu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyMjJeG7suG7tDpjbFPhu7LEkOG6syzhu7RkO+G7m+G7tOG7leG6o+G7tGMsxJHhurfhu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Iq4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyPSUq4buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7suG7tGts4bubYzdT4buybDfGoWwtOmPhurXhurfEkeG7puG7tDQ3xJFsN2rFqOG7slZ54bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7RMxJDhurLhurLhu7RLOmJtajrhurXhu7Thu5ThurXDo2zhu7TEkDpk4bu04buwQuG6s23hu7R54bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0Q+G6r+G7tEThur/EkeG7tOKAk+G7tEzhu4jhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bus4bu0bGplxJHhurfhu7Q0OuG7tGshxJHhu7TGoW0ibOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7rjdkVuG7rmtsamXEkeG6t1ZD4bub4bu0xJHhur/EkeG6t+G7tMSR4bqz4buPxJHhurfhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Rj4bub4bu04bqz4buPZ8SR4bq34buuL2tsamXEkeG6t1bhu64vN2RW4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWeeG6s27EkeG6t+G7tGzhur/hurXhu7Thu5XhuqPhu7TGoSjhu7RM4bq1w6DEkeG7tExqOsSR4bq34bu04buwxKhtIcSR4bq34bu0xqDhu49nxJHhurfhu6zhu7Thu5UsZeG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7TEkeG6tyzhu5vhu7Q0IeG7tMSR4buPaDThu7Q2OsSR4bq34bu0bOG6s8OiNOG6s+G7tMO1xJHhurfhu7Thu5Vo4bq14bu04oCcbGouxJHhurfhu7Rs4bqzO+G6teG7tDPhuqXEkeG6s+G7tGzhurPhu49pxJHhurfhu7RkaOG6teKAneG7tGxqZcSR4bq34bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfGr+G7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buo4bu04buUb8SR4bq34bu0xKltw6Dhu7Thu5U3xJHhu7Qz4bq1xIPEkeG7tDVdxJHhu7Q1KOG7tGxq4buPaDThu7Ri4bq1OuG7tMSROuG7m+G7tGxqw6zhu7TEkcOgxJHhu7RsIuG7ieG7tMSRMOG7icav4bu0xJHhurPhu4PEkeG7tMSR4bqz4bqn4buJ4bu04buVaOG6teG7tDThurPDreG7tOG7s+G6veG7tDbhur/EkeG6t+G7tDZuNMav4bu0NDs04bu0NOG7kzrhu7ThurMsxJHhurfGr+G7tDThu5M64bu04bqz4bq1w6Nt4bu0YuG6tcSR4bqz4bu0NWU6xJHhurPhu7Rk4bq7NOG7tGPDoMSR4bu0azrEkeG7tGs7bOG7qOG7tExqw6DEkeG7tDQ7NOG7tMSR4bq3IeG7tDbhu49pxJHhurfGr+G7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu0eeG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tEzEkOG6suG6suG7tEtl4bu0TGXhu7Thu5Us4bu0eeG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tEzEkOG6suG6suG7tOG6sGpt4bq1bOG7tEXhurHhu7RM4bqzN+G7tENlZWThu7Thu5ThurXDo2zhu7TEkDpk4bu0bDrEkeG7tDQ64bu04buV4buD4bq14bu04buVKOG7tGzhur064bu0NuG6teG7tGLhurM84buJ4bu0xJFn4bq14buo4buo4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buzOsSR4bq34bu0NsO1xJHhurfhu7TEkeG6tzxk4bu0xJHhurPhuqXEkeG7tGvhu5Hhu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tDTDsjrhu7TigJzhu4nhurPhu4Hhu7RsamXEkeG6t+G7tGMsxJHhurfigJ3hu7Rs4bq/4bq14bu0NOG6s8OtbOG7tMSR4bq34bqzN+G7tGzhurXhuqHEkeG6t+G7tOG6t+G6u+G6teG7tOG6t+G6tTBs4bum4bu04oCceeG6v+G7tMO94buo4buo4buo4bu0Z+G6teG7qOG7tHnhur/hu7Q24bq14bu0Nl1t4bu0NiLhu5vhu6TigJ3hu6jhu7RM4bqzIuG7m+G7tGzhur/hurXhu7TEkeG6t2fhu7TEkeG6tzs0xq/hu7Q04bqz4buPOuG7tMSR4bqzMMSR4bu0ajrhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7TEqW03xJHhu6jhu7R54bq/4bu04bq3O+G6teG7tOG7lcO0OuG7tGI4ZeG7tDThurPhurXhuqE04bu0YuG6szFt4bu0bGo6xJHhurfhu7TGoW3hu4HEkeG6t+G7tDQ+ZOG7tOG7lSzhu7Q04buPaeG6teG7tMSRw6nhurXhu7TigJx54bqzO23hu7RjLOG7tHLEkeG6s+KAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVi3hu7RH4buo4buo4buoxq/hu7Q04bq/4bu0bOG7j8OsxJHhurfhu7RjXW3hu7TEkTrhu5vhu7Q04bqzO23hu7RjLGThu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tGxqZcSR4bq34bu0eOG6pcSR4bqz4bu0w73hu49nxJHhurfhu7Q0Z+G7tGQs4buk4buo4bu0Szpl4bu0Yy7hurXhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurNdxJHhu7TDrOG7tDZd4bub4bu0auG7h+G6teG7pOG7tOKAk+G7tGzhur/hurXhu7ThurPhur3hurXhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slYt4bu04oCcQyxk4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurNdxJHhu7RsamXEkeG6t+G7tHjhuqXEkeG6s+G7tMO94buPZ8SR4bq34bu0bOG6s23hu7TEkeG6szDhu4nhu7Qm4bu0bGrhurXDo23hu7Q24buHxJHhurcvbOG6szvEkeG6t+G7qOG7tHjhu4HEkcav4bu0xJEpZOG7tDThurPhuqfhu7Q3ZOG7tGrDsuG7tMSR4bqzOm3hu7Rs4bqzbcOg4bu0NOG6s23EkeG6t+G7tGThu4Ns4bu04bq34bq1OsSR4bu0xJHhurMsxq/hu7RqImzhu7Q04bqzMGzhu7Q04bqz4buD4bq14bu0xJHhurPhu4/EkeG6t+G7tGzhurXhuqPEkeG7tMSR4bqzLOG7tDThu4PEkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7Q24bq1w6PEkcav4bu0xJHhu49oNOG7tGRm4bq14bu0bOG6szvEkeG6t+G7tDThu43EkeG6t+G7tGQibOG7tOG6tyDEkeG7tOG7uOG7tGxq4bq1w6Nt4bu0NuG7h8SR4bq34buo4bu0TOG6teG6oWzhu7Ri4bq1w6Nkxq/hu7Ri4bqzOmThu7Ri4bqz4buF4bu04bqz4bqhbOG7tGTDtTThu7Rs4bqz4bql4bu0ZGbhurXhu7TEkeG6tyzhu5vhu7Q04buNxJHhurfhu7Thu4nhurMh4bq14bu0ZCJs4bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Q94bu24bu0NuG6ocSR4bu0JOG7tuG7tMSR4bq3LMSR4bu0NuG7h8SR4bq34bu0KcSR4buo4bu0SuG7h+G6teG7tGzhuqFs4bu0xJHhurMibOG7tDbhurXhu7Thu5XhuqPGr+G7tGwsbeG7tMahN+G7tGoibOG7tGLhurPDqeG7tGLhurMpxJHGr+G7tGzhu4HEkeG7tGI4ZOG7qOG7qOG7qOG7tGzhurMsxJHhurPhu7RqOuG7tGRm4bq14bu0bOG6szvEkeG6t+G7tDThurN9xJHhurfhu7Q04bq5xJHhu7Q14buP4bu0NuG7j8OtNOG7tDM6ZeG7tMSR4bqz4bq1w6Bt4buo4bu04buU4bqj4bu0xKltw6DGr+G7tGzhurXhuqPEkeG7tMSR4bqzLOG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tGQibMav4bu0a+G6tcSR4bqz4bu04bqzZS5s4bu0NOG6s+G6reG7tDM+xJHhurfhu7Rk4buDbOG7tOG7ieG6syDEkeG7tDM64bu0w6zhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu04buJ4bqz4buB4buo4bu0xKhtOsSR4bu0bGrhurvEkeG6t+G7tGMs4bu0ZOG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq34bu0a+G7gcSR4bq34bu0YyzEkeG6s+G7tGQuxJHhurPhu7ThurNnxJHhu7RqImzhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7RrZeG7tOG7lWjhurXhu7Rk4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfhu7Rr4buBxJHhurfhu7RsLuG6teG7tMSR4bqzLOG7tGxq4bq74bu04bq3IMSR4bu0NDs04bu0YuG6s23hu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4oCd4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWQuG6s+G6v8SR4bq34bu04buJ4bqzIeG6teG7tDPhur3hu7TEkWfhurXhu7TigJzhu4nhurPhu4fEkeG7tOG6s2U64bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieKAneG7tDbEg+G7tOG7leG6o+G7tMSpbcOg4bu0Yyxk4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurNdxJHhu7TEkeG6s+G7j+G7tHLEkeG6s8av4bu0xJHhurPhu4/EkeG6t+G7tDThurPhuqfhu7RDw6Dhu7RM4bqz4bqn4bu0xKht4bubw6DEkcav4bu0w6zhu7TGoSjhu7ThurJlPsSR4bq34bu0TOG6s+G6p8SR4bqz4bu04buw4bqyZT7EkeG6t+G7tOG6ssOpOuG7rOG7tGzhurPhur/hurXhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tDY6xJHhu7RjO2zhu7TigJzhurfhurU64bu0bGpt4bub4bqjxJHigJ3hu7Q2xIPhu7Q24bq14bu0Yyxk4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurNdxJHhu7Q04bqzZeG7tMSQ4bqzLOG7tGQ74bub4bu04bq24bq1LOG7m+G7tEplY2Phu7RL4buJZWps4bu04bu44bu04buweeG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tEzEkOG6suG6suG7tOG6tuG6tSzhu5vhu7RKZWNj4bu0S+G7iWVqbOG7tOG7lOG6tcOjbOG7tMSQOmThu7Qt4bu0QuG6s23hu7R54bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu04bqyZSzEkeG6t+G7tENlxJHhurfhu6zhu7Q24buPw6004bu04buVLOG6teG7tMSRKWThu7TEkTrhu5vhu6jhu7R54bqz4bqn4bu0xKht4bubw6DEkeG7tDThurNl4bu0M+G6teG6oWzhu6bhu7TigJxDLGThu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tDY6xJHhu7RjO2zhu7Thu5UibOG7tOG7lSHGr+G7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tOG6s+G6v2Thu7RjLGThu7Q24bqhxJHhu7RAQOG7tC3hu7RAI+G6s+G7tDbDoGThu7RkaOG6teG7tMSR4bq34bqz4bqtxq/hu7Rs4bqzbeG7tMSR4bqzMOG7ieG7tDThu43EkeG6t+G7tDThurPhuq3hu7Q24buPw6004bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Qk4bu0NuG6ocSR4bu0JeG7tGxq4bq1w6Nt4bu0NuG7h8SR4bq3L2zhurM7xJHhurfhu6jhu7Thu7PhurXhu7RjLGThu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tOG6t+G6tSzhu5vhu7Q1OuG7tMSR4bqhbeG7tGw64bub4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7Thu5Xhu5nEkeG6t8av4bu0NOG6s+G6p23hu7Ri4bqzw6nhu7RsKcSR4bq34bu0NDrhu7Q04buNxJHhurfhu7Q24buPw6004bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Qq4bu0bGrhurXDo23hu7Q24buHxJHhurcvbOG6szvEkeG6t+G7qOG7tHnhurPhu4fEkeG6t+G7tDThurPhuqfhu7RjLGThu7TDrOG7tDPhu4Phu7Thu4nhurMwxJHhu7Q24bqhxq/hu7Q0w6nhu7Rs4bqzw6Bk4bu0bOG6teG6o8SR4bu0NuG7gzThu7ThurMu4bq1xq/hu7Rs4bqzbeG7tMSR4bqzMOG7ieG7tDThu43EkeG6t+G7tGwgZOG7tGLhurNlIcSR4bq34bu04bqzZ8SR4bu0JuG7tGxq4bq1w6Nt4bu0NuG7h8SR4bq34buo4bu0TMO04bu0xJHhurcs4bub4bu0QOG7tOG7lcOt4bu0NOG6s+G7h8SR4bq34bu0NOG6s+G6p+G7tDbhurXhu7RjLGThu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tDThurNl4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tOG6t+G6tSzhu5vGr+G7tDZp4bq14bu0a+G7gcSR4bq34bu0NuG7j8OtNOG7tDQh4bq14bu0bOG6s+G6tcOjxJHhu7Rqw6rhu7Rqw6Ns4buo4bu0eeG7jcSR4bq34bu0xJHhurNp4bu0NMOp4bu0NDs04bu0xJHhurMs4bu0ZDvhu5vhu7ThurfhurUs4bub4bu0w6zhu7RC4bqzbeG7tHnhur/EkeG6t+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7ThurJlLMSR4bq34bu0Q2XEkeG6t+G7tGQs4bu04bqzLMSR4bq34bu0xJHhurcsxJHhu7Q0ZcSR4bu0N2Thu7ThurNt4bubw6PEkeG7tOG6smU+xJHhurfhu7ThurLDqTrhu7Q0w6nhu7Thu5XhurXDozThu7RjLGTGr+G7tGzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPigJ3hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZMauG7j2nEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJ4bu0xJHhurPhu4/hu7RyxJHhurPGr+G7tDThurPhuqfhu7TEqG3hu5vDoMSR4bu0NuG6teG7tGMsZOG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu0NOG6s2Xhu7Q0OzThu7TEkeG6syzhu7RkO+G7m+G7tGQ64bubxq/hu7TEkeG6syzhu7RkO+G7m+G7tOG6t+G6tSzhu5vhu7TDrOG7tDQ7NOG7tGMsxJHhurfhu7TEqW3DoOG7tGxqZcSR4bq34bu0bOG6rcSR4bqz4bu04bqz4bq1w6PEkeG7tMSROuG7m+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tOG6s+G6teG6oWThu6jhu7REaOG6teG7tOG6s+G6v2Thu7TEqW064bu0bOG6s+G6v+G6tcav4bu04bqz4bq74bu0NOG6ucSR4bu0Yyzhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0xJHhur/EkeG6t+G7tDVdxJHhu7Q04bqzXcSR4bu0YyJk4bu0bDrhu5vhu7Qzb8SR4buo4buo4buo4bu0xJE64bub4bu0M2bEkeG6t+G7tDThurPhu4E04bu0bOG6syzEkeG6s+G7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu0KcSR4bu0NGdk4bu0xJHhurMsxq/hu7RjLGThu7Thu5XhurXDozThu7RsLuG6teG7tGMsxJHhurfhu6jhu7R54bqz4bqn4bu04buI4bqzLmThu7RM4bqz4bqn4bu04bqyPsSR4bq3xq/hu7TDrOG7tOG7ieG6s+G7j2nEkeG6t+G7tMSobSHEkeG6t+G7tEzhurPhuqfEkeG6s8av4bu0TOG7iOG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Qz4buDNOG7tDMuNOG6s+G7puG7tOKAnEzDtOG7tGxq4buPaDThu7Q24bqhxJHhu7TEkTrhu5vhu7RjLGThu7RqbeG7g8SR4bq3xq/hu7Rs4bqz4bqtxJHhurPhu7Rs4bqzZSHEkeG6t+G7tDThurMu4bub4bu0NOG6s8Ot4bu0xJHhurPhu4/EkeG6t+G7tGzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu0MyLhu4nhu7Qzw6DEkeG6s8av4bu0xJE64bub4bu0Yyxk4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurNdxJHhu7Q04bqzZeG7tDRn4bu0a8Os4bu0ZDrhu5vhu7RsLuG6teG7tGMsxJHhurfGr+G7tOG6sz7EkeG6t+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG7uOG7uOG6syPhu7bhu7RsOsSR4bu0NDrGr+G7tGxqOsSR4bqz4bu0bOG6s8Oy4bu04buV4bqj4bu0xJEibeG7tDRnZMav4bu0KcSRxq/hu7TEkeG6t8Oy4bu0bGrhu4864bu0NuG7j8OtNOG7tOG7uOG7tGzhurXhuqHEkeG6t8av4bu04bqzZ8SR4bu04bu4I+G6s+G7tDThurPhurXhuqNt4bu04buVLGXhu7RjLGThu7Q24bqhxJHhu7Thu7gq4bqz4buo4bu0xJDhuqFt4bu0xJHhurcs4bub4bu0xJEsZeG7tGwpxJHhurfhu7Q0OuG7tGzhurPhuqXhu7Q24bqhxJHhu7Thu7gm4bqz4bu04bqzZXs04bu04bu4P+G6s+G7qOG7tEzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7ThurNnxJHhu7QzbeG6v8SR4bu0MzvEkeG7tOG6s2V7NOG7tGMsZOG7tGpt4buDxJHhurfhu6jhu7TEqG06xJHhu7RsauG6u8SR4bq34bu04bqzZ8SR4bu0Yyzhu7Rk4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfhu7RjLGThu7Thu5XhurXDozThu7RrLjThurPhu7Rrw6HGr+G7tDThurPhuqfhu7Q3ZOG7tDTDqeG7tDThurNm4bu0NOG6s+G6tTrhu7RrYeG7tOG7lW3hurXGr+G7tDNt4buHxJHhu7RsamXEkeG6t+G7tDRt4buDNOG7tGvhu4HEkeG6t+KAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7rjdkVuG7rmtsamXEkeG6t1Z5beG7gzThu7Rr4buBxJHhurfhu7Q24buF4bq14bu0bOG6szrhu5vhu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri83ZFbhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZC4bqz4bq/xJHhurfhu7Q04bqz4bqt4bu04bq34bq1IeG6teG7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Thu5XhurXDozThu7RjLGThu7Q04bqzZeG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tMOs4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfGr+G7tMSR4bqzLOG7tGQ74bub4bu04buV4bqj4bu0YyzEkeG6t+G7tDThurnEkeG7tOG6t+G6tW7hu4nhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7RjZS7hurXhu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tDXhuqc04bqz4bu04buVw7Phu7Ri4bq1xJHhurPhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tOG7ieG6szts4bu0bGrhurXEg8SRxq/hu7TEkeG6s+G7j+G7puG7tDXhuqc04bqz4bu04buVw7Phu7Q04bqzZeG7tGzhurNtw6Dhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tGxq4bq7xq/hu7QzO8SR4bu0bC7hu4nhu7ThurPDqTrGr+G7tGo6beG7tMSpbSHGr+G7tCnEkeG7tGs7xJHhurfGr+G7tGvhu5M64bu0xqE34buo4bu0xJDhurPhurXhuqNt4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0NOG6ucSR4bu0ZC7EkeG6s+G7tDUuxJHhu7Q2IG3hu7Rs4buP4bu0YuG6tcSR4bqz4bu0NWU6xJHhurPhu7RiOmo6ZWI3xq/hu7ThurXEkWw3asSRN2zGr+G7tDMibOG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGshxJHGr+G7tDQs4bu04buJ4bqzw6DGr+G7tMSR4bqzLOG7tMSR4bq34bqz4bqtxq/hu7Q14buPw6004bu04buJ4bqzMWTGr+G7tGMsZOG7tDY54buJ4buo4buo4buoxq/hu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q2KOG7tGzhurMsxJHhurPhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu04bq/xJHhurfhu7Q04bqzw7LGr+G7tDMs4bu0NOG6s8Oy4bu0xKltIcSR4bu0Y+G7neG7tDRn4bu0xJHhurdn4bq14bu0Y2jEkeG7qOG7tOKAnOG7s27EkeG6t+G7tGMs4bu0Yyxk4bu0KcSR4bu0w6zhu7Q2Imzhu7TEkSzhu5vhu7ThurfhurVp4bu0NeG6r+G7tGM8ZMav4bu0NMO14bu0ZMOs4bu0ZDxs4bu0ajrhu7RjLOG7tDTDqeG7tGzhurXhuqPEkeG7qOG7tHnhurPhuqfhu7QzO8SR4bu0ajpt4bu0NeG7jzrhu7ThurM64bub4bu0MzvEkeG7tMah4bq/4bq1xq/hu7QzO8SR4bqz4bu0ZOG6peG7tDNt4buF4bq14bu0azvEkeG6t+G7tDThu43EkeG6t+G7tDXhuq/hu7RqOuG7tGzhurXhuqPEkcav4bu0YuG6teG6oWThu7Thu5Us4bq14bu0bGopZOG7tMSR4bq3LMSR4bu0ZGbhurXhu7TEkeG6tyzhu5vhu7RjLOG7tDThurNt4bubw6PEkeG7tDPhuqXEkeG6s+G7tGzhurPhu49pxJHhurfhu6jhu6jhu6jigJ3hu7Qt4bu0Myzhu7RDw6Dhu7RM4bqz4bqn4bu04bqyZTrhu7TDrOG7tMahKOG7tEzhurXDoMSR4bu0TGo6xJHhurfhu7Q04bqz4bq1OuG7tGth4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWxJDDqeG6teG7tOG7leG6o+G7tGvhu5Hhu7TigJxs4bqzOuG7m+G7tDU64bu0NuG7heG6teG7tGzhurPhuqds4oCd4bu0NMOyOuG7tMahKMav4bu0Myzhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tEzhurPhuqfhu7RD4bq1w6DEkcav4bu0eeG6s8Oy4bu0bOG6pzThurPhu7RNeMSQw73hu7TGoSjhu7RM4bq1w6DEkeG7tExqOsSR4bq3xq/hu7Q04bqzZeG7tDPhurXhuqFs4bum4bu0xJApZOG7tEDhu7ZA4bu4xq/hu7Rs4buFxJHhurfhu7ThurfhurU74bu0bGrhuqfhu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu7Q0w7I64bu0bGUsxJHhu7TGoSjhu7Q2Lmzhu7ThurcgxJHhu7Q/JeG7tuG7tGzhu6Hhu7Q24buHxJHhurfGr+G7tGxqZcSR4bq34bu0NsOp4bu0NeG6pzThurPhu7Thu5XDs+G7tGzhurPhu49nxJHhurfhu7RkLuG6teG7tOG7lSzhu7Rs4bqzbeG7tMSR4bqzMOG7ieG7tGLhurM7NOG7tDYubOG7tCThu7g/4bu0bOG7oeG7tDbhu4fEkeG6t8av4bu0NOG6s+G6teG6oWThu7QkPcavQFXhu7Q0Z+G7tDQibeG7tDTDsjrhu7TGoSjhu6jhu7RLw6zhu7Q14bqp4bu0xqEo4bu0NMOp4bu0xJHhurdt4buHxJHhu7Rs4bqzbeG7tDXhuqc04bqz4bu04buVw7Phu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu0ZC7hurXhu7Q0OmXhu7RjLOG7tMSR4bqzaeG7tDTDqeG7tEDhu7TEkeG6syzhu7RkO+G7m+G7tGQ64bub4bu0NMOyOuG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7RMxJDhurLhurLhu7RLZeG7tExl4bu04buVLOG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7RMxJDhurLhurLhu7ThurBqbeG6tWzhu7RF4bqx4bu0TOG6szfhu7RDZWVk4bu04buU4bq1w6Ns4bu0xJA6ZMav4bu04bq34bq1IeG6teG7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Thu5XhurXDozThu7RjLGThu7Ri4bqzZSHEkeG6t+G7tD3hu6jhu7bhu7bhu7bhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7RsasOgxJHhu7Q24bqnOuG7tDMsxJHhu7TGoSjhu7Thu5Us4bu0NDs04bu0xqEo4bu0Y13EkeG7tDQwxJHhu6jhu7Thu5Qs4bu0bCJs4bu04bub4bqhbeG7tGLhurPhurXhu7Q0w6nhu7Q24bq/xJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tOG7leG6o+G7tGMsZOG7tOG7leG6tcOjNOG7tGvDoeG7tGI4ZeG7tGzhurM3ZeG7tDQ7NOG7tDXhuqc04bqz4bu04buVw7Phu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu0ZC7hurXhu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7qOG7tOG6suG6tcOjxJHhu7RsZSzEkeG7tMahKOG7tDTDqeG7tCQl4bu24bu0NGfhu7Rrw6zhu7Ri4bq1xJHhurPhu7Q1ZTrEkeG6s8av4bu0NeG6pzThurPhu7Thu5XDs8av4bu0M23hur/EkeG7tDM7xJHFqOG7tCPhu7bhu7Q04bq/xJHhurfhu7Rs4bubxq/hu7Thu7jhu7gq4bu0NGfhu7Rrw6zhu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu7Rs4bq1xINt4bu0bOG6s8Oy4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7icav4bu04bq34bq1IeG6teG7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Thu5XhurXDozThu7RjLGThu7Q04bqzZeG7tOG7uOG7qEAqJOG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSRxq/hu7TEqW064bu0NsOp4bu04bq3w6nhu4nhu7Thu4nhurMgxJHhu7TEkV3EkeG6t+G7tDQ6ZeG7tGzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu0NiBt4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0NMOyOuG7tMahKOG7tGPDoMSR4bu04bqzZ8SR4bu0JCThu7RsauG6tcOjbeG7tDbhu4fEkeG6ty/EkSlk4bu0QOG7tkDhu7jhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbigJxMauG7j2g04bu0YuG6tTrhu7TGoSjhu7RM4bq1w6DEkeG7tExqOsSR4bq34bu0NOG7jcSR4bq34bu0xJHhurPhu4/hu7Q0OzThu7TGoSjhu7Thu5U3xJHhu7Qz4bq1xIPEkeG7tDTDsjrhu7ThurNt4bubw6PEkeG7tMSobSHEkeG6t+G7tMag4buPZ8SR4bq3xq/hu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0NuG6teG7tOG7lSxl4bu0xJA6ZOG7tGMsZOG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0bOG7keG7tDVl4bu0aiJs4bu0xJHhurPhurXhuqNt4buo4bu0TMO04bu0YuG6s+G6teG7tDTDqeG7tEDhu7Q04bq/xJHhurfhu7Rs4bub4bu0ZDrhu5vhu7Q24bq14bu04buVLGXhu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfGr+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tDVdxJHhu7Q2KOG7tGxqw6zhu7Thu5XhuqPhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDbhurXhu7RjLGThu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tOG6s2V7NOG7tDNt4bq/xJHhu7QzO8SRxq/hu7Q04bqzLuG7m+G7tDThurPDrcav4bu0NeG6pzThurPhu7Thu5XDs+G7tDVt4bu0Y+G6pzThurPhu6jhu6jhu6jhu7Q04buNxJHhurfhu7Q0w6nhu7TEkeG6t23hu4fEkeG7tGzhurNt4bu0xJHhurMw4buJ4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPGr+G7tGzhurMwZOG7tDThurPDouG7tDThurnEkeG7tDQ6ZeG7tOG6s2fEkeG7tGtl4bu04buVaOG6teG7tDbhurXhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7Rs4buR4bu0NWXhu7TDrOG7tDQ7NOG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7ieG6s8OiOuG7tMSQOmThu6jhu7TEkOG6syJs4bu0Yyzhu7RsamXEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu0NuG6tcSDZOG7tDXhuqc04bqz4bu0M8OjxJHhurPhu7TEkeG6s+G7j+G7tOG6s+G6tcOjxJHhu7TEkTrhu5vGr+G7tOG7leG6tcOjNOG7tDTDqeG7tGThu4Ns4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tOG6s2V7NOG7tMSR4bqzLOG7tGQ74bub4bu0ayHEkeG7tMahbSJs4bu0xKlt4bub4bu0ZOG6v+G7tGNoxJHGr+G7tOG6t+G6tSHhurXhu7TEqW3hu5vhuqFs4bu04buV4bq1w6M04bu0Yyxk4bu0NOG6s2Xhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0bGrDoMSR4bu0NuG6pzrhu7QzLMSR4bu0Yyzhu7Thu5Xhur/hu7Q0b8SR4bq34bu0NCDEkeG7tGzhurPhurXhuqFs4oCd4bu0LeG7tDMs4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7RM4bqz4bqn4bu0Q+G6tcOgxJHhu7Q04bqz4bq1OuG7tGth4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWS23hu5vhu7TEkeG6t+G6s+G6qeG7tDTDsjrhu7QzLOG7tMSQ4bq3beG7m+G6r8SR4bu0TOG6s+G6p+G7tEPhurXDoMSR4bu0NOG7jcSR4bq34bu0Yyzhu7RkZcSR4bq34bu0ZG3hu4HEkeG7tDTDsjrhu7Q0IuG7ieG7tMOy4bub4bu0NiHEkeG6t8av4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7TEqW3hu5vhuqPEkeG7tDQ7NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu04bqz4bq1w6PEkeG7tMSROuG7m+G7qOG7tOG7lOG6peG7tOG7lTDhu5vGr+G7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7TEkSlk4bu0xKltOuG7tDQ7NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrDoMSR4bu0NuG6pzrhu7QzLMSR4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0Nijhu7ThurNt4bub4bu0NuG7g8SR4bq34bu0xJHhurdt4buHxJHhu7Rj4buRNOG7tDbEg+G7tDYgbeG7tGzhu4/hu7RkLsSR4bqz4bu0ZMOh4bu04buVLGXhu7Q0OzThu7Ri4bqzbeG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nGr+G7tDTDs2Thu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu04buweXnEkOG7rOG7tMSR4bqzPmThu7Rs4bqzbeG7tOG6s25s4bu0NiBt4bu0bOG7j+G7tGxqZcSR4bq34bu04buVLOG7tMSR4bq3ZSzhurXhu7Rs4bqtxJHhurPhu6jhu7RM4bqzN2Xhu7Rs4bqz4buBxJHhurfhu7Riw6Dhu7Q0w7I64bu0S8Os4bu0eeG6v8SR4bq34bu0TOG6s+G7j2fEkeG6t8av4bu0bMOixJHhurPhu7Q24bqhxJHhu7TEkeG6tyzhu5vhu7RAJC3hu7jhu7gtQOG7tkDhu7jhu7RsasOgxJHhu7Q24bqnOuG7tDMsxJHhu7Rs4bqtxJHhurPhu7TEqW3hu5vhu7ThurNlLjThurPhu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tCbhu7bhu7R5ecSQxq/hu7Thu5Vo4bq14bu0bOG7hcSR4bq34bu0NeG6tcOjxJHhu7Rsw6I04bqz4bu0QOG7qCrhu7g9xq8jP+G7tOG6szrhu6jhu7ThurLhurXDo8SR4bu0NDs04bu0eXnEkOG7tDYo4bu0bOG6s23hu7ThurNubOG7tDbhu4/DrTThu7ThurNnxJHhu7Qj4bu24bu24bu0NeG7keG7tDvEkeG7tDYgbeG7tGzhu4/hu7RrIcSR4bu0xqFtImzGr+G7tGLhurXEkeG6s+G7tDVlOsSR4bqzxq/hu7Thu5Vo4bq14bu0bOG7hcSR4bq34bu0xJHhurdt4buHxJHhu7Thu5Xhu4HEkeG7tOG6s2fEkeG7tOG7uOG7uOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tGzhu6Hhu7Q24buHxJHhurfhu7Thu5Us4bu0bC5l4bu04buV4bq1w6M04bu0Yyxk4bu0NOG6s2Xhu7ThurcgxJHhu7QkKuG7qOG7tuG7tuG7tuG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7qOG7tMSQ4bq3ZSzhurXhu7Q0OzThu7R5ecSQ4bu0Nijhu7Q24buPw6004bu04buJ4bqzw6Dhu7Q1beG7m8OjbMav4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Q2KOG7tDQpxJHhu7Q0w7Xhu7Rs4bqlxJHhurPhu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tOG7ieG6szts4bu0bGrhurXEg8SRxq/hu7TEkeG6s23hu7Q0IG3hu7Rs4bqzbcOg4bu0NiJs4bu0ayHEkeG7tMahbSJs4bu0bC7hurXhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDbhuqPhu7TGoW0ibOG7tDQ7NOG7tOG7leG6p+G7tGxqw6Lhu7Thu4nhurNv4bu04bqzw63hu4nhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0M+G7heG7tGttxJHhurfhu7TEqW3hu5vhu7ThurNlLjThurPhu7R5ecSQ4buo4bu0eMOgxJHhu7Q0LsSR4bqz4bu0NsOpxq/hu7Q0OzThu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDThu43EkeG6t+G7tDYo4bu0bGrhurXEg8SR4bu0YuG6szrhurXhu7QzLOG6teG7tDMhxJHhu7Q0OzThu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7TGoW404bu0bOG6teG6ocSR4bu0NiBt4bu0bOG7j8av4bu0bOG6s23hu7ThurNubOG7tDVlOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tOG7lSxl4bu0bOG6s23DoOG7tDYibOG7tGshxJHhu7TGoW0ibOG7tGwu4bq14bu0eXnEkOG7qOG7tMO9ZeG7tDbDqcav4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NOG6s+G6reG7tGwpxJHhurfhu7Thu5XhuqPhu7Rr4buB4bu0Y+G7j8OtxJHhurfGr+G7tGzhu6Hhu7Rjw6Phu7RjIuG7ieG7tDYg4bub4bu0NDs04bu0eXnEkOG7tDThu43EkeG6t+G7tMSR4bqz4buP4bu0NOG6syJs4bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfGr+G7tMSpbeG7m+G7tGThur/hu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7RsKcSR4bq34bu0Y8OgxJHhu7Rqw6rhu7Rqw6Ns4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWQ11t4bu0xJE64bubxq/hu7Rs4bqz4buRNOG7tGzhuqHhu7Ri4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSR4bu0xJHhurMibOG7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0NDs04bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7RjLOG7tOG6t+G6tSHhurXhu7TEqW3hu5vhuqFs4bu0bOG6pcSR4bqz4bu0bGouxJHhurfhu7TigJxD4bub4bu0xJHhur/EkeG6t+G7tMSR4bqz4buPxJHhurfhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Rj4bub4bu04bqz4buPZ8SR4bq34oCd4buo4bu0eeG6s8OixJHhurPhu7Thu5XhuqXhu7Thu5Uw4bubxq/hu7Ri4bqz4bq14bu0xJHhurMs4bu0ZDvhu5vhu7Thu5XhuqPhu7RjLMSR4bq34bu0Nijhu7TigJzEkcOibeKAneG7tDM6ZeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tMOs4bu0Yy7hurXhu7TEqW3DoOG7tMSR4bqzLOG7qOG7tOG7lCzhu7Rq4buH4bq1xq/hu7ThurPhurvhu7Q2KOG7tGzhurMsxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6s13EkeG7tCnEkeG7tDRnZOG7tMSR4bqzLMav4bu0Yyxk4bu04buV4bq1w6M04bu0w6zhu7RjLMSR4bq34buo4buo4buo4bu0SzvEkeG6t+G7tGs7xJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tDXhurnEkeG6t+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGwi4buJ4bu0xJEw4buJxq/hu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0NOG6s23hu5vhuqHEkeG7tMahN+G7tDThurPDrOG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu0bMO04bu0NDs04bu0NuG6tcSDZOG7tDbDqcSRxq/hu7RsaiHhu7RjLuG6teG7tOG6s+G7geG6teG7tOG6syHhu7Q24bqhxJHhu7TEkeG6syzhu7RkO+G7m+G7tGQ6xJHhurfhu7Rs4bqzN2Xhu7QzOmXhu7ThurPhu5vhu7Thu5XhurvEkeG6t+G7tOG7leG6o+G7tGThu4Ns4bu0NG3hu4M04bu0a+G7gcSR4bq34bu0bOG7gWzhu7Q2OeG7ieG7tOG6s2fEkeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJcW1s4bqzZWrhu7JWeCzhurXhu7Thu5Us4bu0IcSR4bqz4bum4bu0TOG6v+G7tMO9bcSR4bq34buuL+G7iVY=

Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]