(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, ngày 20-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 58 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqo4bqjKuG7k1fDnVgtWVnDmlfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G7tiNXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqtLCBX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPVfhuq3hu4fEg8avL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7isOjw6nhuqnhuqNX4buLxIPhuqlX4buLw7NX4buxJOG6qVfhu63Do+G6s1cxJuG6q1dow6Nj4bqp4bqjVyDDo+G6ueG6qeG6o1cw4bq3IMOjV+G7reG6qsOVxILhu68tWT1X4buL4bqz4bqpw6NX4buKw6Mk4bqpw6NXw4Phuqslw5pX4bqp4bqjKuG7k1fDnVgtWVnDmlfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqz4bqpw6NX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4bu2I1ciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhuq0sIFfhu63huqrDlcSC4buvLVk9V+G6reG7h8SDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7ZZQGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DnVnhu7Thu7gvWeG7uOG7tDDhu7hZ4bu44bu04bu2WSPhu4vDneG7tuG7sj1Z4bqnWMOZw6JoMuG6o1PDreG7nuG7tD3hu7ZWVyThuqfhu4vhu55W4bqo4bqjKuG7k1fDnVgtWVnDmlfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G7tiNXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqtLCBX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPVfhuq3hu4fEg1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu2WUBWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu61rV+G7i8Ojw6HDmlciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhuqc84buTV+G6qcOjxIPDoOG6rVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vhurPhuqnDo8OaV+G6o+G6u+G6rVRX4buKw6Mq4bqpw6NXaMOj4bq5V+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4buLw6M34bqtV1lZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpw5pX4buLw63huqvhuqnhuqNXMWJXIGJXPVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo+G7iVcgJSDDo1fhuqfhu5NX4bqnxIM34bqpV2nhu4kk4bqpVzE44bqpV8OqVzDhurcgw6NX4buKw61u4buD4bqp4bqjV+G7isSDw6Hhu4lXw6NkIFfDg+G6qyrhuqnhuqNXw4PhuqskV+G7isOjJeG6rVfhu6bhu4vDo+G7ieG6vSBXMeG6tyRXIirhuqlXaMOjbuG7g+G6qeG6o1fhuqYk4bqtV8OM4buB4bqpxahVV1lXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4buKw61u4buD4bqp4bqjV+G7isOD4butw4xX4bqm4buZV+G7isOyV+G7isOtZOG6qeG6o1cw4bqrV+G7i8SDOGhX4buRxKkgVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G7i8OzV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o1fhu4rEg8Oh4buJV8OjZCBXw4Phuqsq4bqp4bqjV8OD4bqrJFfhu4rDoyXhuq1XMTpXMW7hu4UgV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpVVdZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G7i8Ojw6nhuqlXSeG7iSThuqlX4bqo4bq9xIPDmlfhu5E6V+G6puG6q+G6qeG6o1fhu53huqnDo1fhuqc84buTV+G6qcOjxIPDoOG6rVcw4bqrV+G7i8SDOGhX4buRxKkgVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G7i8OzV+G7reG7i+G7k1fhuqLEgyrhu5NX4bud4bqnMsOt4bqr4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDo+G6t1fhu5E6V+G7seG6s+G6rVfDjOG7geG6qVfhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVdZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpVyBiVzHhurckVyDDo+G6s1dow6Nu4buD4bqp4bqjV0jDo8SpV8OM4buB4bqpV+G6pypX4bqnJcSDV+G7kTJXMW7hu4PhuqnhuqNXMCrEg1cxJOG6qeG6o1cxbuG7hSBXICUgw6NX4bqn4buTw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg+G7ieG7k2HhuqlXdsOp4bqp4bqjV8OM4buB4bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G7tlciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo+G7iVcgJSDDo1fhuqfhu5PDmlcgauG6qeG6o1cx4bq3JFcgw6PhurNX4buLw6PDqeG6qVfDg2QgV+G7isOjbuG7heG6qeG6o8OaV+G7kTpXdsOp4bqp4bqjV8OD4bqrKuG6qeG6o1cw4bqrV+G7i8SDOGhX4buRxKkgVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G7i8OtbuG7hyBXMWLDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOD4buJ4buTYeG6qVfDg+G6qy7huqnhuqNXw4NiJFfhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVdZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV2ZX4buROlfDg+G6qyrhuqnhuqNX4butJeG7i8OaV+G6pzzhu5NX4bqpw6PEg8Og4bqtVzDhuqtX4buLxIM4aFfhu5HEqSBXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4buLw61u4buHIFcxYsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6PhurdX4buROlfhuqjhuqPDo8SDV8OM4buB4bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV8OdVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpVzDhuqtX4buLxIM4aFfhu5HEqSBXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4buLw61u4buHIFcxYsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qMOp4bqp4bqjV+G7reG6ueG6qeG6o1fhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVdZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6pcOj4buJVyAlIMOjV+G6p+G7k8OaVzHhurckVyDDo+G6s1fhu4vDo8Op4bqpV0jDo8SpIFd24bq/xIPDmlfhu5E6V+G7isOtbuG7g+G6qeG6o1fhuqzEg+G6qcOjVzDhuqtX4buLxIM4aFfhu5HEqSBXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4buLw61u4buHIFcxYsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4Phu4nhu5Nh4bqpV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7kG7hu4HhuqnhuqNXWVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVdmV+G7i8Ojw6nhuqlXduG6ueG6qeG6o1d2JMOaV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtPuG6qVfhu4o84bqpV0jDo+G6q+G6qeG6o1cw4bqrV+G7i8SDOGhX4buRxKkgVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G7i8OtbuG7hyBXMWLDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOD4buJ4buTYeG6qVfhu4rDoyYgw6NX4buKw6Mq4bqpw6NX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlX4bu0VyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpV+G7iybEg1fhu5E6V+G7isOjJiDDo1fhuqbhuqvhuqnhuqNX4bumWVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVdow6Ml4buLV8OjxINh4bqpV2nhu4kkV8OsKuG6qeG6o1fhuqdkIFfhu5NX4buLOFfDtSpX4buLxIM4aFfhu5HEqSBX4buyVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpVyBj4bqpV+G6pybEg8Woxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4Phu4nhu5Nh4bqpV8OV4bq14bqpw6NX4bqm4bq9IFfhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVdZVyJh4bqpw6NX4bqpw6M84bqpVzHhurckVyDDo+G6s1fhu4vDo8Op4bqpV3bDqeG6qeG6o1fhuqzDqeG6qcOaV+G7kTpXw5XhurXhuqnDo1fhuqbhuqvhuqnhuqNXMOG6q1fhu4vEgzhoV+G7kcSpIFciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVfhu4vDrW7hu4cgVzFiw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg8SDYeG6qVfhu7Ek4bqpVyDDo+G6s1cxJuG6q1dow6Nj4bqp4bqjVyDDo+G6ueG6qeG6o1cw4bq3IMOjVyAlIFcgPmhXMSThuqnhuqNX4bqlw6Nb4bqpV+G7i8OtbuG7geG6qeG6o1fhu4vDreG7ieG7k1fDtTjhu4vDmlfhuqnDoy7huq1XaMOjJeG7i1fDo8SDYeG6qVfDtSpX4buLJSDDo1fhuqBYV8Os4buH4bqtV+G6qcOjPuG7i1fDrSRX4bqlw6PEkcSDVyDhur3huqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buxYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu4vDrWZXw7U5V+G7i8OzVyAlIFfhu4vhurPhuqnDo8OaV+G7i8OjKuG6qcOjV2jDo+G6uVfhuqXDoyUgVzEk4bqp4bqjVyAlIMOjV+G6p+G7k1fhu4vDozLhuqtXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6PDmlfhuqPhurvhuq1UV8OD4buJ4buTYeG6qVd2w6nhuqnhuqNXw4zhu4HhuqlXWVfhu6bhu5E6V3bDqeG6qeG6o1fDg2MkxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlXw4MqV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV+G7tlfhu6bhu5E6V8ODKlfDgz/Eg1fhu7LDmlfhu5I44bqpV8OM4buB4bqpV1nDmlfDgypX4bqm4bq14bqpw6NXWcWow5lXw4Phu4nhu5Nh4bqpV+G6rG7hu4PhuqnhuqNX4bqmJeG7i1fhu7RX4bum4buROlfhu4rDreG7ieG6qeG6o1fhuqbhu5lXw53Dmlfhuqxu4buD4bqp4bqjV+G6puG7mVdZw5pX4bqow6PEg1fDjOG7geG6qVdZxajDmVfhu4rDo+G6t1fhu5E6V+G6qOG6o8OjxINXw4zhu4HhuqlX4bu2V+G7puG7kTpXw4M/xINXw4MqV8Odw5pX4butJSBXw4zhu4HhuqlX4buyxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlX4bqo4bqjZCBX4bqmISBXWVfhu6bhu5A6V0jDo2rhuqnhuqNX4bqixIMl4bqrxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlX4bqow6NuV+G7isOjJOG6qcOjV8OdV+G7piBq4bqp4bqjV+G7kTpX4buQ4buJPOG6qVfDg2MkxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlX4bqow6nhuqnhuqNX4but4bq54bqp4bqjV8OdV+G7puG7kTpX4butw6nhuqnhuqNX4butw6Phuq/huqnDo1dZw5pX4bqsxIPhuqnDo1fhuqTDo8OpxINXWcWow5lXw4Phu4nhu5Nh4bqpV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7kG7hu4HhuqnhuqNXWVfhu6bhu5E6V0nhu4k/4bqp4bqjV8ODP8SDxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFfDnVfhu6bhu5E6V+G7isOjxINh4buJV+G7rcOp4bqp4bqjV8O1Klfhu5E6V+G7isOjxINh4buJV+G7r+G7ieG7k8Wow5lXw4Phu4nhu5Nh4bqpV+G7isOjZFfhu5Dhu4k84bqpV+G7tFfhu6bhu5E6V+G7isOjZFfDgz/Eg1fhu7LDmlfhu4rDo+G7iX3huqlX4bqsxIPhuqnDo1dZxajDmVfDg+G7ieG7k2HhuqlX4buKw63Eg2Hhu4lXw4zhu4HhuqlX4bu0V+G7puG7isOj4bq3V+G7i8OtPuG6qVfhuqhuJFfhu7LDmlfhu4rDo+G6t1fhu4vDrT7huqlX4buKw63Eg2Hhu4lXw4zhu4HhuqlXWcWoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhu4sy4buR4buLLSThuqfEg+G6o+G6qVRXw6Lhu4nDrOG7i8SD4bqh4buTVVbhu6jhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTVyBiV+G7i8OjN+G6rVfDnVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu4vhu41Xw7XhuqvhuqnhuqPDmVfhu61rV+G7i8Ojw6FUV+G7iibEg1cg4buBV8OsZlcxxIM54buJV+G7i8Ot4bq3V+G7reG6qsOVxILhu68tWT1X4buxYeG6qcOjV8O1xINh4bqpV+G7iOG6qeG6o1cibuG7h+G7icOaV1lXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqpJOG6rVfhu7jDnVfhu4vhu4nDqsSDw5pXMeG6tyRXIMOj4bqzV2jDo27hu4PhuqnhuqNX4buKw63EqSBX4bqmPOG6rcOaV+G7isOj4bq3V+G7kDpX4bqo4bqjw6PEg1fDjOG7geG6qcOaV+G7i+G7jVfDteG6q+G6qeG6o1fhuqfEqSBX4bu2w6NX4bqp4bqjKuG7k1fDnVgtWVktw51Yw51ZV8O14buHxINXIMOjW+G6qVcx4bqrJeG6qVfDlcSDN+G6rVdow6PDqsSDV+G6qSHhuqnhuqNXMOG6q1fhuqnDo8SDw6Dhuq1Xw4zhu53DjcOMLeG7reG6q8OVLcOdV+G6qeG6oyrhu5NX4buLw6NvV1lAw5pX4buLw6034bqpV+G6qTnhuqlX4buJ4bqp4bqjV+G7i8OjblfhuqPEgyTEg1cx4bqrJuG6qVcg4buJ4bq5xIPDmVfhu4omxINX4buxN+G6qcOjV8O1xINh4bqpVzHEgznhu4lX4buLw63hurdX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPVfDrOG6uVdZV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjJOG6qcOjV8OD4bqrJcOaV1lXImHhuqnDo1fhuqnDozzhuqlX4bqpJOG6rVfhu7hAV+G7i+G7icOqxIPDmlcx4bq3JFcgw6PhurNUV+G6pMOj4buJV2jDo+G6uVfhu7jDmldIw6Nu4buD4bqp4bqjV+G7sSRXduG6seG6qcOjw5pX4buKw6PhurdX4buROlfhu7HhurPhuq1Xw4zhu4HhuqnDmlfhu4vhu41Xw7XhuqvhuqnhuqNX4bqnxKkgV+G7tsOjV+G6qeG6oyrhu5NXw51YLVlZLcOdWMOdWVfDteG7h8SDVyDDo1vhuqlXMeG6qyXhuqlUV8OVxIM34bqtV2jDo8OqxINX4bqpIeG6qeG6o1cw4bqrV+G6qcOjxIPDoOG6rVfDjOG7ncONw4wt4but4bqrw5Utw53Dmlfhu4s74bqp4bqjV8Oj4buJ4buTOOG7i1claMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buK4bqv4bqpw6NX4buLw7NX4bqp4bqjKuG7k1fDnUAt4bu0LcOdWMOdWVcxOOG6qVfhuqkk4buTw5pX4buKw6Mk4bqpw6NXw4PhuqslV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV1nDmSPhu7LDnVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu63huqrDlcSC4buvLVk9VyDhur3huqnhuqNXMOG6u+G6qVVXWcOZWOG7tlhX4bqp4bqjbuG7g8SDVzHEgznhu4lX4buLw63hurdX4bqlw6PEkcSDVzFu4buFIFfDrSRXw7XEg2HhuqlVV1nDnVciYeG6qcOjV+G6qcOjPOG6qVfhu4vhu41Xw7XhuqvhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHY44bqpV+G6qSThu5PDmlfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqrKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1cxOlfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINX4buLxIM34bqtVzFu4buFIFfDo+G7geG6qVfDnVfhu4vDrcSDYeG7iVfhuqfEgznhu4lXw7UsIFfhu5HEg+G6qVdow6Nj4bqp4bqjV+G7reG6qsOVxILhu68tWT3DmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1fDneG7tFfhuqPEg+G7g1dp4buJJFcxOlfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu5Ez4buLV+G6qeG6o8OjxINh4bqtVyIu4bqp4bqjV8ON4buKLUjhu63DjVdZWMOZ4bu24bu4WFfhuq1d4buJV+G7iybEg1cgJSBXMeG7geG6qVfDteG6t1fhu5NX4buLOFfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vhurPhuqnDo8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buo4buKw6lXw4Mqxq8vaOG7qA==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]