(Baothanhhoa.vn) - Đi giữa bạt ngàn màu xanh của những cánh rừng trồng và rừng tự nhiên ngút ngàn thuộc địa bàn Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Như Thanh bảo vệ, quản lý và các xã tham gia thực hiện dự án lâm nghiệp chúng tôi được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện về hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR).
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDteG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqo4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur43xKjhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vjwzWeG7pOG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4bukxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXDqsWo4bq+4bukxag24buK4bq+4buUSnvhur5Z4bukxKhZ4bq+WMSofeG6vjnhu4pZ4bum4bq+4buWIOG7iuG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7luG7iFnhu6bhur48M1nhu6Thur57PCRZ4buk4bq+N8So4bq+PDNZ4buk4bq+ezThur5Z4bumxahRWeG6vlnhu6Rbe+G6vlnhu6TEqFnhur574bumfSXhu5bhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur7hurnhu4pZ4bq+w7l9S1nhur5Xw6Hhur48M1nhu6Thur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7piXhur5D4bq5w7nhu43hu6XDusSpROG6vsO14bumMeG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vuG7lEvDneG6vjdU4bqo4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vsagNOG6vuG7iFnhur5X4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buW4bumW1nhu6Thur57I8Wo4bq+4buaMSzhu5bhur5XTlnhu6Thur5Z4buk4bum4buc4bq+WeG7psWoU33hur7hu6Y/WeG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7luG7jn3hur7hu5bhu6Z9YVRZ4bq+N1Phur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur43xKjhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vjwzWeG7pOG6vkPhurnhu7XDgsO6xanhu6VE4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKe+G7nDl7LeG7ilfFqOG7pFnhuqbhur7hu5bhu5xZe+G7nDzhuqzDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5HRuG7hCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buCRkgv4buCRkfGoEjhu4ZHRsON4buAR3vhu4RJ4buERuG7hlfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEbhu4JHw4rhur7hu4pXe+G6sMOKw7Xhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6qOG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+N8So4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur48M1nhu6Thur7hu5RTWeG6vjc2WeG7pMOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pHRuG7hMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhu48j4bq+4bum4buoWeG7puG6vns8JFnhu6Thur48M1nhu6Thur7hu6Qm4bq+VzpZ4bq+e0rFqOG6vjlM4bq+4bu5feG7jlnhur7FqeG7puG7iMWo4bq+Q8O14bumMeG6vsWp4bum4buKWeG7pkThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buJxajhu4hY4bq+4buaPeG7luG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vsO14bumMeG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsO14bukfWHDmlnhur7hu7VNWeG6vuG6vTBZ4buk4bqo4bq+WeG7puG7kFnhur7hu5rhu6pZ4bum4bqm4bq+4oCc4bu5TOG6vuG7piXFqOG6vuG7puG7suG7iuG6vlnhu6Thu6ZT4bq+PDNZ4buk4bq+V8So4bq+4buW4bumIOG6vns8MT9Z4buk4bqo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7mltZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vsOqS1nhu6Thur43xKjhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bqq4bq+w7JV4bq+ezPhur5W4bumxajhur57PMWoVVnhur5W4bum4buKxajhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhuqjhur45TOG6vuG7piXFqOG6vuG7puG7suG7iuG6vlnhu6Thu6ZT4bq+PDNZ4buk4bq+4buaTOG6vnvhu6Y04buW4bq+PjThur5XxKhY4bq+4buW4bumfWFVWeG6vuG7lMWoUlnhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6qOG6vlnhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6qOG6vuG6ueG7tcOCw7rFqeG7peG6vuG7liDhu4rhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhuqjhur57SsOd4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bq+4buW4bumw53hur7DteG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhur43MT9Z4bq+V1FZ4bq+V8SoWOG6vuG7pMWoxKh94bq+4buW4bum4buOWeG6vuG7luG7psavWeG7puG6vns8UVnhur5YS1nhu6bhur7hu5rDlXvhur4pfVHhur7hu6YxP1nhu6TigJ3huqrhur7hu48le+G6vj494bq+4buW4buIWeG6vuG7lCXhuqjhur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6bhu45Z4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+w7Xhu6Yx4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+KOG7psOVWeG6vlbhu6Yuxajhur7hu5bhu6bDneG6vuG7lMWoUnvhuqbhur7DqlXhur7hu5bhu6Yg4bq+4buaJVnhu6Thur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqo4bq+4bq54bu1w4LDusWp4bul4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thuqjhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7DteG7pjHhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5pM4bq+4buW4bumIOG6vuG7miVZ4buk4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+WeG7psWoU33hur7hu6TFqEvFqOG6vijhu6bhu4go4bq+WeG7pk9Y4bq+OUzhur7hu6Ylxajhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur7hurnhu7XDgsO6xanhu6Xhur574buQWeG6vuG7pD3hu5bhuqrhur7hu7nhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vijhu6YxP1nhu6Thur7hu4hZ4bqo4bq+V+G7kCjhur7hu5RLWeG6vuG7miThur4pfWHhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur7hu5rDlXvhur7hu6ROWeG6vjc6xajhur4pfWHhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur7hu4Thur5Xw51Kxajhur48M1nhu6Thuqrhur7hurvhu4jhu5bhur5Xw51Kxajhur7hu5rDlXvhuqjhur5Xw51Kxajhur48M1nhu6Thur7hu5oxLOG7luG6vil9S1nhur5Xw6Hhuqjhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur7hu5pbWeG7pOG6vlgi4buW4bq+4buaxq/hu5bhu6bhuqjhur4o4bumXeG6vuG7piwo4bq+e8WoUX3hur7hu5bhu6bGr+G6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhuqrhur7hur3FqFRZ4bq+e8av4buW4bum4bq+4buaw5V74bq+KX1h4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+4buW4bumw53hur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6vuG7mjEs4buW4bq+4buaxahTfeG6vuG7luG7puG7sFnhu6bhur7hu5pM4bq+e0rDneG6vuG7msWoU33hur5WxahUWeG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buI4buW4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6bDlFnhur5WxahZ4bum4bq+e1Lhur7hu6Z9YeG6vuG7miVZ4buk4bq+WOG7tsWo4bq+WeG7pH0kWeG6vlc04buW4bq+4buaVeG6vuG6ueG7tcOCw7rFqeG7peG6quG6vuG6u+G7iOG7luG6vns8Sljhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqo4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur48M1nhu6Thur5D4bq54bu14bulROG6vuG7muG7slnhu6Thur57SsWo4bq+4buW4buI4buW4bq+OUzhur574bumMTtZ4buk4bq+OX1hUVnhur7hu5Thu4hY4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+4bumMTpZ4buk4bq+xqDhu5hZ4bq+VsOj4bq+e+G7pn3hu5B74bqo4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bq+ezwkWeG7pOG6vlg6xajhur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7pjE6WeG7pOG6vnvhu6bhu45Y4bq+4buW4buKWeG7puG6vlnhu6Yx4bq+VuG7nMOd4bq+WX0jxajhur7hu5bDlWHhur5YI+G6qOG6vlbhu5zDneG6vuG7psOdWOG6quG6quG6quG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vjwzWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxajhu4rDneG6vil9S1nhur5Xw6Hhuqjhur7hu5RLw53hur43VOG6qOG6vuG7luG7pk1Y4bq+PuG7suG7luG6vjfEqOG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6bhu4jhu5bhur48M1nhu6Thur57PCRZ4buk4bq+4buaTOG6vuG7luG7psOd4bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhur574bum4bucw53hur4pfWHhur7hu5rhu6pZ4bum4bqq4bq+xakz4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGR+G6vuG7mlJZ4bq+e+G7puG7iFnhu6Thur7hu4bhu4Yt4buC4buA4buC4buC4bqo4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+w7Xhu6Yx4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+4buaTOG6vuG7pjE6WeG7pOG6vsag4buYWeG6vlbDo+G6vnvhu6Z94buQe+G6rOG6vuG7ln1Z4buk4bq+Mlnhu6Thur7hu5bhu45h4bq+4bukxag9WeG7pOG6rOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumJeG6vlnhu6bhu5BZ4bq+VuG7psOd4buIWeG6vuG7msOVe+G6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6vns8JFnhu6Thur5YOsWo4bqo4bq+ezwkWeG7pOG6vldKxajhur48M1nhu6Thur7hu5pM4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pMOUWeG6vkbhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhur7hu6bhu4rhur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vns8w51Z4buk4bq+4bua4buy4bq+4buW4buy4bq+4bumP1nhur5H4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4buk4bq+4bukJuG6vlc6WeG6qOG6vuG7pMOUWeG6vuG7guG7gOG7gOG6vuG7puG7iuG6vuG7luG7jmHhur5W4bucw53hur5ZfSPFqOG6vuG7lsOVYeG6vlgj4bqq4bqq4bqq4bq+w7Xhu6Y74bq+e8av4buW4bum4bq+4buWNOG7luG6vns8JFnhu6Thur43xKjhur7hurnhu7Xhu6Xhuqjhur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vns8w51Z4buk4bq+N11Z4buk4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+w7Xhu6Yx4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZRWOG6vjfFqFThu5bhur5XxKhY4bq+e0rFqOG6vuG7luG7pibhuqjhur574bumfeG6vlnhu6bhu5Ao4bq+ezPhur57xahTWeG6vlnhu6bhu45Z4bq+4buWI1nhu6Thur43xKjhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6vuG7liDhu4rhur48M1nhu6Thuqjhur5Z4buOWeG7pOG6vuG7luG7isOd4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bqo4bq+e+G7plvhu5bhur7hu5rhu5Jh4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+WDrFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7DteG7pjHhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur5XxKjhur5YJXvhur57PMOdWeG7pOG6vj494bq+4buW4buI4buW4bq+4buaP1nhur434buq4bq+4buaxahVWeG6vuG7puG7qFnhu6bhur7hu5pM4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhur7hurnhu7XDgsO6xanhu6Xhur7hu6ROWeG6vjc6xajhur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vlbFqFnhu6bhur7GoMOd4buKWeG7puG6vkPhu6fhu7nDsuG6vUThur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+PuG7in3hur7hu6TDlFnhur7hu4ZG4bq+WU1Y4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+w7l9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vj494bq+4buG4buEw40vw7nDqi3FqcWp4buk4bq+4buWIOG7iuG6vsWp4bumIOG6vnsxOlnhu6Thur7hurvhu6bGr1nhu6bhur4o4bumIOG6vjdT4bq+KOG7plHhur7GoH1hVHvhur7hu5pT4bq+4buIWeG6vj5OKOG6vjlSKOG6qOG6vuG7mirFqOG6vlg6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur5ZI1nhu6Thuqjhur5X4buOWOG6vns8MTtZ4buk4bq+KX094buW4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur574bumfSXhu5bhur7GsOG6ucO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6qOG6vlnhu6TEqGHhur7hu4ZJLeG7huG7hi3hu4Lhu4Dhu4BI4bq+N8So4bq+KX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+N1Phur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+4buG4buC4bq+V+G7jljhur57PDE7WeG7pOG6vnvhu6bEqFnhu6bhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7hu5Yg4buK4bq+4bq74bumIOG6vnvhu6rhu5bhu6bhur7GsOG6ucO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhuqrhur7FqTPhur574bum4buIWeG7pOG6vuG7hi3hu4Lhu4Dhu4Lhu4Dhuqjhur7hu6cu4bq+w7UjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+N8So4bq+w7rhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+4buaTOG6vj7hu4go4bq+WeG7puG7kCjhur57M+G6vuG7huG7guG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vuG7luG7tFnhur7DjeG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6quG6vuG7tcWoVOG7luG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hu5oqxajhur43xKjhur4+4buIKOG6vlnhu6bhu5Ao4bq+4buaTOG6vuG7muG7iFnhu6bhur7GoMOVfeG6vuG7lDE64buW4bq+WeG7pMOdw5N74bq+WDrFqOG6vns8w51Z4buk4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6qOG6vuG6ueG7tcOCw7rFqeG7peG6qOG6vlnhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6qOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4buk4bq+e8Soxajhur5Z4bukfWFRWeG6vuG7msOVe+G6vuG7muG7isWo4bq+N8So4bq+e8Soxajhur5Z4bukfWFRWeG6vjwzWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqTPhur5W4bumxajhur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+4buaKsWo4bqo4bq+WeG7psWoVFjhur43IuG6vuG7luG7piDhur5hUn3hur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+V8So4bq+e+G7kCjhur57PH1Z4buk4bq+ezwkWeG7pOG6qOG6vuG7luG7pk1Y4bq+PuG7suG7luG6qOG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+N8So4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur43PVnhur48M1nhu6Thur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4buy4bqq4bq+w7JSe+G6vil9S+G6vlkqxajhur7hu5Thu5B74bq+V8So4bq+4buKWeG6vlnFqFnhu6bhur48M1nhu6Thur5Z4bukxKhh4bq+4buWxKhZ4buk4bq+Klnhur7hu5rhu6pZ4bum4bqq4bq+4bq74buI4buW4bq+NyLhur5W4bum4buKxajhur574bum4buI4buW4bq+ezzhu4jFqOG6vijhu6bhu6Io4bq+V+G7jljhur4+S1nhuqjhur7hu5rFqFVY4bq+WeG7slnhu6Thur454buOWOG6vuG7pkrFqOG6vjwzWeG7pOG6vuG7mkzhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pMWoS8Wo4bq+KX1hUnvhur7GoDJ74bq+4buaxahVWOG6quG6vuG6u+G7iOG7luG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vuG7mkzhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5Y04buW4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7piwo4bq+NzrFqOG6vuG7lsOVKOG6viBh4bqo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+KX1hU1nhur7hu5rhu6rhu4rhur4o4bumMT9Z4buk4bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWP+G6vil94buKWeG6vuG7luG7pjLhu5bhur5ZTVnhu6Thur57PMOdWeG7pOG6vuG7pMWoS8Wo4bq+KX1hUnvhuqjhur574bum4buIw53hur7hu6Qh4bq+N1Phur7hu5bhu6YkWeG7pOG6vlfDlVnhur7hu5rDlXvhur7hu5rhu4rFqOG6qOG6vjfFqOG6vijhu6ZKWOG6vuG7jX3hu5B74bq+4buN4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqs4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bqo4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+VsOh4bq+4buW4buKWOG6vlZSe+G6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vns8w51Z4buk4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4bq54bu14bul4bq+N8So4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu5bhu6bhu4hh4bqo4bq+4buW4bumNuG7iuG6vuG7luG7puG7iGHhur48M1nhu6Thur5ZUVnhur4+PeG6vjci4bq+ezzhu4pZ4bum4bq+4buW4bumw5Uo4bq+4buaw5V74bq+4bua4buKxajhuqjhur43xajhur4o4bumSljhur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6vjdT4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+4buaw5V74bqo4bq+4bq54bu14bul4bq+4bukxahLWOG6vuG7muG7iFnhu6Thur5WVeG6quG6vsWpxq9Z4bum4bq+ezPhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4BJ4bq+4buaUlnhur574bum4buIWeG7pOG6vuG7huG7hi3hu4Lhu4Dhu4Lhu4Lhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7hu5pM4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur7hu4pZ4bq+e8OdxKhZ4bq+VuG7psOdS1nhu6Thur7hu4ZJ4buE4bqq4buA4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4buk4bqs4bq+VuG7psOd4buKWeG7puG6vll9I8Wo4bqo4bq+e+G7iMWo4bq+PsWoWeG7puG6vns04bq+WeG7psWoUVnhur7hu4Lhu4Lhuqrhu4LDjcON4bq+4bum4buK4bqs4bq+VuG7psOd4buKWeG7puG6vll9I8Wo4bqo4bq+e+G7iMWo4bq+PsWoWeG7puG6vns8JFnhu6Thur7hu5Qq4bq+Pn1Z4buk4bq+SOG7gkbhur7hu6bhu4rhuqzhur57PCRZ4buk4bq+4bukw5RZ4bq+4buC4buG4bqq4buA4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4buk4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur43xKjhur48M1nhu6Thur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7piXhuqzhur7hu5bhu6ZNWOG6vj7hu7Lhu5bhur7hu6Y/WeG6vuG7guG7gOG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7puG7iuG6vjwzWeG7pOG6vns8JFnhu6Thuqjhur5Z4buOWeG7pOG6vuG7miXhur7hu5bhu6bhu5zhur4o4bumIOG6vjwzWeG7pOG6vuG7liDhu4rhur574buwWeG7puG6vnsz4bq+Rkfhuqjhu4bhurLhur5DWU1Y4bq+4buC4buA4buASUThur5XUVnhur5H4buE4bqoR+G6suG6vkPhu4Thu4Yt4buG4buCLeG7guG7gOG7guG7hkThuqrhur7EqcSoWeG7pOG6vllNWOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vuG7luG7tFnhur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vuG7ln1Z4buk4bq+4buWw5Uo4bq+4bumxKhZ4buk4bq+ezzFqFR94bq+4buW4buOYeG6vuG7pMWoPVnhu6Thur5X4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buW4buI4buW4bq+V8OdSsWo4bq+KOG7piLhu5bhur43IuG6vns8JFnhu6Thur48M1nhu6Thuqjhur57PCRZ4buk4bq+4buW4buOYeG6vijhu6bhu45Z4bq+e+G7iFnhuqrhur7DqjvFqOG6vj49WeG7pOG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bq+WeG7puG7kFnhur5W4bumw53hu4hZ4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7lsSoWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6qOG6vmFRWeG6vnvhu45Y4bq+4bukTlnhur7hu5Thu7Lhur43OsWo4bq+PDNZ4buk4bqo4bq+4buk4buyKOG6vijhu6bDlFnhur7hu6TFqDbhur43Nlnhu6Thur7hu4pZ4bq+WcWoWeG7puG6vjwzWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6UzWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur43xKjhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vns9e+G6vlbhu6YjWeG7pOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumfWHhur57PXvhur57xq9Z4bum4bq+WU1Z4buk4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu6Yl4bqo4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur57xq9Z4bum4bq+4bua4buK4bq+xqBKWeG7pOG6vj7FqFnhu6bhur7hu6bhu7bhu5bhuqjhur57SsOd4bq+4buWS1nhu6bhur4pfeG7ilnhur5YI8Wo4bq+ezwxO1nhu6Thur7hu5rhu54o4bq+WMSo4bq+4buW4bu0WeG6vuG7luG7suG6vnvhu4jhu5bhur7GoCJZ4buk4bq+4buWfVnhu6Thur7hu5bDlSjhur5ZMTrhu5bhuqjhur7hu6TFqDbhur5ZMTrhu5bhur7hu5RLw53hur43VOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7liNZ4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+e+G7piBh4bq+VyzFqOG6vijhu6Yi4buW4bq+NyLhur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vsag4buOWeG6vj7FqFnhu6bhur43xKjhur5Y4buKWeG7pOG6vldKxajhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+4buW4bumw53hur5Z4bumxahTfeG6vuG7piXhur7GoOG7jlnhur5Z4bum4buQWeG6vuG7msOVe+G6qOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+PDNZ4buk4bqq4bq+xKnDlH3hur7hu6ZSe+G6vuG7msOVe+G6vns8PVnhu6Thuqjhur7hu5okxajhur57POG7tuG7luG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhuqjhur7hu5rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhur5XxKjhur7GoMWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5rDlXvhur5X4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+w7Xhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6vuG7pMWo4buKw53hur7hu5bhu6bDneG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lOG7ilnhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4buaTOG6vuG7lj/hur7hu5RLWeG6vuG7mjEs4buW4bq+KOG7piDhur454buKWeG7puG6quG6vuG7jyV74bq+Pj3hur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7hu5pM4bq+4buaw5R94bq+ezHhuqjhur7hu5ox4buK4bq+e8WoUlnhur7hu5Ql4bq+VuG7psOd4buK4bq+4bum4bu24buW4bq+LeG6vlbDo+G6vnvhu6Z94buQe+G6vjfEqMOd4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur5Z4bumT1jhur5Z4buOWeG7pOG6vuG7luG7isOd4bq+4bumxahUfeG6vil9S+G6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vjfEqOG6vntNWeG7pOG6vnvhu6Z94bq+WeG7puG7kCjhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thuqrhur7hursi4bq+e+G7plXhur5Z4bumMeG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vsWp4bumMTtZ4buk4bq+4bu5feG7jlnhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7DjeG6vuG7puG7iuG6vjcxO1nhur4pfVLhur7hu5rDlH3hur7GoOG7tFnhu6Thur4o4bumIuG7luG6vjci4bq+4buaU+G6vuG7iFnhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vuG7huG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7puG7iuG6vil9UuG6vsWp4bumMTtZ4buk4bq+4bu5feG7jlnhuqzhur7hu5ox4buK4bq+WOG7iGHhur4+xKhZ4buk4bq+N8Sow53hur45NeG6vlfDoeG6vuG7pkp74bq+V8WoWOG6vjnhu4pZ4bum4bq+4buaVeG6vuG7luG7suG6vnvhuqPhur5XVOG6vllLYeG6vljDlFjhur57PFFZ4bq+w4zhu4DhurLhuqzhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7FqeG7pkrhu5bhu6bhur7FqeG7psSoWeG7puG6vuG7mjHhu4rhur7hu6ZU4bq+e+G7pj1Z4buk4bq+ezE6xajhur5Z4bum4bu44bq+4bukxajhu7Z74bq+N8Sow53hur57PCRZ4buk4bq+4buW4buKWOG6rOG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vuG7jeG7ilnhu6Thur7hurvhu6bhu4hZ4bum4bq+4buaw5R94bq+ezHhur57PCRZ4buk4bq+PDNZ4buk4bq+e+G7puG7jljhur7hu5bhu4pZ4bum4bqo4bq+4buWw5Uo4bq+4buW4bumMlnhu6Thur7hu5bhu6bhu7Dhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+PDNZ4buk4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thur5D4buL4bun4bq7ROG6vuG7pE5Z4bq+NzrFqOG6vjnhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur7hu5bhu6ZS4bq+4buUxahSWeG6vuG7pCbhur48M1nhu6Thur57PCRZ4buk4bqo4bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur574buQWeG6vsagIlnhu6Thur7hu6ZSe+G6vuG7luG7iOG7luG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6vnsz4bq+PDNZ4buk4bqo4bq+4bum4buoWeG7puG6vnvhu6bEqFnhu6bhur7hu5bhu6Z9JsWo4bq+V8WoUVnhur5WUnvhur57M+G6vns8JFnhu6Thur48M1nhu6Thuqjhur7hu5bhu6ZS4bq+4buUxahSWeG6qOG6vnvFqFF94bq+e+G7piLhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6rOG6vuG7luG7iOG7luG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vns8JFnhu6Thur48M1nhu6Thur574bum4buOWOG6vuG7luG7ilnhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+4buN4buKWeG7pOG6vuG6u+G7puG7iFnhu6bhuqjhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7DteG7pjHhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5bhu7Lhur5ZTVnhu6Thur4+fcOVe+G6vuG7luG7isOd4bq+4bukw5Uo4bq+4buC4bqoR+G6vlfDlFnhur57PCRZ4buk4bq+PDNZ4buk4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7ilnhu6bhuqrhuqrhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanhu6YjWeG7pOG6vil94buK4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bqo4bq+xqA04bq+4buIWeG6vjfEqOG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vlfhu45Y4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur7hu5pM4bq+4buk4buyKOG6vijhu6bDlFnhur5XxKhY4bq+e+G7puG7imHhur7hu5oqxajhur7hu5Y/4bq+4buWw5V94bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+e0rFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7pn1hVFnhur5YxahTWeG6vllbxajhuqjhur7hu5QxOuG7luG6vuG7msOUfeG6vuG7puG7qFnhu6bhur574bumxKhZ4bum4bq+4buW4buI4buW4bq+N11Z4buk4bq+WeG7pH1hUVnhur5XxahUfeG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4bumUuG6vuG7lMWoUlnhuqjhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+e+G7psSoWeG7puG6vuG7luG7iOG7luG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+PDNZ4buk4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thuqrhuqrhuqrhur7DteG7pjvhur4+Tijhur45Uijhur7hu5pM4bq+PMSo4bq+PsOd4buIe+G6vuG7psWoVFnhur57PEpZ4buk4bqo4bq+V+G7kCjhur4pfWHhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur7hu5rDlXvhuqjhur4pfWHhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur48M1nhu6Thuqjhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur4o4bumMT9Z4buk4bq+4buIWeG6vil9S1nhur5Xw6Hhur48M1nhu6Thur7hu5RTWeG6vjc2WeG7pOG6vuG7pE5Z4bq+NzrFqOG6vil9YeG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+LeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bqo4bq+KX1h4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+4buaw5V74bq+4buWIOG7iuG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6Thur43xKjhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur4o4bumMT9Z4buk4bq+4buIWeG6puG6vuG7p+G7ucOy4bq94bqo4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+4buaw5V74bq+4bumxahUfeG6vil9S+G6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqX1h4bq+WeG7psWoUVnhuqjhur7hu5bhu7Lhur5YJXvhur574bumNOG7luG6vntS4bq+V8So4bq+4buW4buI4buW4bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+4buaMSzhu5bhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bq+4bukxajhu4rDneG6vil9S1nhur5Xw6Hhur7GoMWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5rDlXvhur7hu5rhu4rFqOG6vjzDlXvhur5XOlnhuqjhur4pfeG7iOG6vj4y4buW4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vjfEqOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6vllRWeG6vllLYeG6vj7FqFnhu6bhur43w5VZ4bq+4buaU+G6vjnhu45Y4bq+4buW4buKWeG7puG6qOG6vlfDlVnhur7hu5bhu6bFqFJY4bq+4buaw5V74bqq4bq+4buPJXvhur4o4bumw5RZ4bq+xqDDneG6vllNWeG7pOG6vlc04buW4bq+e8Soxajhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bq+WVFZ4bq+4buW4bumMeG7iuG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6bhu4jhu5bhur7hu5oxLOG7luG6vnvFqFNY4bq+WU1Z4buk4bq+4buaw5V74bq+4bua4buKxajhuqjhur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vuG7pE5Z4bq+NzrFqOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+N8So4bq+4buW4bumUuG6vuG7lMWoUlnhuqrhur7hursjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4buaw5V74bq+4bua4buKxajhur574bumO8Wo4bq+4bukxajhu4pZ4bq+KX3hu4rhur7hu5bhu7RZ4bq+e+G7psWoUn3hur7hu5bhu6bDk3vhur7hu5bhu6ZQ4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5rDneG6vuG7mkrhu5bhur454buI4buW4bq+4bua4buqWeG7puG6vjzhu4pZ4bum4bq+4bukxag6xajhuqjhur7hu5bDlSjhur7hu6TFqMOVYeG6vuG7luG7pjJZ4buk4bq+WeG7puG7kFnhur4pfWFTWeG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7msOVe+G6quG6vsO14bukfSRZ4bq+VzThu5bhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7luG7psOd4bq+N8WoVOG7luG6vuG7lk5Y4bq+WD3hu5bhur57PFFZ4bq+e+G7pjThu5bhur57UuG6vntKxajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Thu4pZ4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vuG7luG7tFnhur5Z4bumxahTfeG6vuG7pkpZ4bq+4buW4bumUuG6quG6vuG7tcWoVOG7luG6vuG7msOd4bq+N1Dhur7hu5bhu6Yg4bq+YVJ94bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+e+G7psWoUnvhur7hu5Thu6rhur574bumIOG6vuG7liNZ4buk4bq+WVFZ4bq+N+G7quG6vns8xq/huqjhur7GoMWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur43xKjhur484buKWeG7puG6vuG7pMWoOsWo4bq+WCV74bq+Pj3hur5W4bumfeG6vuG7msOVe+G6qOG6vlbhu6Z94bq+PDNZ4buk4bq+4bukxajhu4rDneG6vuG7luG7pjHhu4rhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur454buI4buW4bqo4bq+4buW4bumJFnhu6Thur7hu5bhu6bhu6LDneG6qOG6vsag4buYWeG6vuG7mlJZ4bq+OeG7jljhur7hu5bhu4pZ4bum4bqo4bq+ezzhu4pZ4bum4bq+4buW4bumw5Uo4bqo4bq+V8OVWeG6vuG7luG7psWoUljhur7hu5rDlXvhuqjhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vns84buIxajhur4o4bum4buiKOG6vns8UVnhur7hu5rDlXvhur5Z4bum4buQWeG6vlbhu6bDneG7iFnhur4+S1nhur45fcOVe+G6vntKxajhur5YJXvhur4+PeG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6Thuqrhur7hu6fhu4p94bq+4buW4bumfWFVWeG6vuG7mirFqOG6qOG6vlnhu6bFqFN94bq+4bq5w7nhu43hu6XDusSp4bq+N+G7mFnhur7hu5bhu6Yx4buK4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vuG7mjEs4buW4bq+e8WoU1jhur5ZTVnhu6Thuqjhur574bumUuG6vlhKWeG7puG6vns8w51Z4buk4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bun4bu5w7Lhur3hur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur5ZI1nhu6Thur4t4bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6qOG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6vns84buKWeG7pOG6vns8SsWo4bqo4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6vjfEqOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vjwzWeG7pOG6quG6vuG6u+G7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vuG7luG7suG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6vnsz4bq+PDNZ4buk4bq+WeG7pjHhur7hu6Qm4bqo4bq+WeG7pjThu4rhur574bumI1nhu6Thuqjhur5ZMuG7iuG6qOG6vld9JFnhu6Thur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5bhu6Yg4bq+YVJ94bq+4buU4buIWeG6vjzhu4rhur574bum4buq4bq+ezwxO1nhu6Thur7GoDE6xajhur7GoEpZ4buk4bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhur574bumI+G6qOG6vuG7luG7pjHhu4rhur4pfeG7iuG6vuG7luG7plLhur7hu5TFqFJZ4bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7pn3hur7hu6Zbe+G6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7psWoU33hur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6qOG6vuG7pMWo4buI4bq+ezzhu6rhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6vnvhu6bDlSjhuqrhur7hu48le+G6vj494bq+4bumJeG6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxajhu4rDneG6vlbhu6bDneG7iFnhur7hu5rDlXvhur5X4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+NzrFqOG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vlc6WeG6qOG6vjcxLHvhur5W4bumS+G6vllNWeG7pOG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6vuG7liDhu4rhur7hu6Yl4bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4buy4bq+VuG7pkvhur5ZTVnhu6Thur7hu5rDlH3hur57MeG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PDNZ4buk4bqo4bq+S1nhu6bhur7hu6YxLlnhu6Thur7hu5pSWeG6vlZS4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+4bun4bu5w7Lhur3hur7hu5Yg4buK4bq+4buaP1nhur434buq4bqq4bq+xanhu6bhu5BY4bq+4buW4bumxq/hur7hu5bhu7Lhur7hu6bFqFRZ4bq+ezEsWeG7pOG6vlgle+G6vj494bq+4bumJeG6vlnhu6bhu5BZ4bq+VuG7psOd4buIWeG6vlbhu6YjWeG7pOG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vuG7mltZ4buk4bq+4buW4buKWOG6vlZSe+G6vuG7liDhu4rhur7hu6YsKOG6vuG7miRZ4buk4bq+VuG7psOd4buIWeG6qOG6vns04bq+w6Hhur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+4buaKsWo4bq+4buW4buOYeG6vns8JFnhu6Thur5W4bumI1nhu6Thur7hu5pbWeG7pOG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhuqrhuqrhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buPIuG7luG6vnvFqFF94bq+4buaw5N74bq+POG7iuG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur5XxKjhur7hu5RLw53hur43VOG6vns9e+G6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vjwzWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxajhu4rDneG6qOG6vlnhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7puG7iOG7luG6qOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4buk4bq+e8Soxajhur5Z4bukfWFRWeG6vuG7msOVe+G6vuG7muG7isWo4bqo4bq+e8Soxajhur5Z4bukfWFRWeG6vjwzWeG7pOG6vjfEqOG6vuG7lj/hur4+LuG6vjfhu5B74bq+4buW4bumw5V74bqo4bq+VsOj4bq+e+G7pn3hu5B74bq+4bumxahUWeG6vuG7luG7suG6rOG6vnvhu5Ao4bq+ezx9WeG7pOG6vuG7puG7qFnhu6bhur574bumxKhZ4bum4bq+4buW4buI4buW4bq+N11Z4buk4bq+ezwkWeG7pOG6vjwzWeG7pOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+V+G7jljhur4+S1nhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rhur574buQKOG6vns8fVnhu6Thuqjhur7hu5bhu6Z9YVFZ4bq+4buW4buKWeG7puG6qOG6vnvhu6bhu45Y4bq+4buW4buKWeG7puG6vjc6xajhur4pfWHhur5YI+G6vlc6WeG6qOG6vuG7pE5Z4bq+ezwkWeG7pOG6vjwzWeG7pOG6vjc6xajhur7hu5bhu6ZS4bq+4buUxahSWeG6vjfEqOG6vnvhu6bhu6rhur57PDE7WeG7pOG6vnvFqFF94bq+e+G7piLhur5X4buOWOG6vj5LWeG6qOG6vlnhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhuqjhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur48M1nhu6Thuqjhur574bumfeG6vuG7plt74bq+N8So4bq+e0rDneG6vnvhu6ZRWOG6vlnhu6bFqFN94bq+N8WoVOG7luG6vlfEqFjhuqjhur57TVnhu6Thur574bumfeG6vlnhu6bhu5Ao4bq+4buW4bumw53hur5Z4bukMTvFqOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+V8SoWOG6vlnhu6Thu6ZT4bq+PDNZ4buk4bqo4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur5YI8Wo4bq+ezwxO1nhu6Thur4+xahZ4bum4bq+e+G7puG7iMWo4bqo4bq+4buk4buyKOG6vijhu6bDlFnhur454buy4buK4bq+4bua4buyxajhuqjhur7hu6TFqEtY4bq+WeG7pOG7psOow53huqjhur45TOG6vuG7piXFqOG6vuG7puG7suG7iuG6vlnhu6Thu6ZT4bq+PDNZ4buk4bqq4bq+4bunLuG6vsO1I1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vjfEqOG6vsO64bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vuG7mkzhur7hu5bhu6bhu7Dhur7hu5pKw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hurnDueG7jeG7pcO6xKnhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+PMSo4bq+PsOd4buIe+G6qOG6vj5OKOG6vjlSKOG6vldKxajhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5Ql4bq+WOG7iGHhuqjhur4pfeG7ilnhur574buOWOG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7msSow53hur57SsOd4bqo4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vns84buoWeG7puG6vuG7miXhur7hu5bhu6Z9YVFZ4bq+WCNZ4bqo4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur43IuG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buIWeG6vuG7lCXhuqjhur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6bhu45Z4bqq4bq+xanGr+G7luG7puG6vuG7ljThu5bhur7hu5oqxajhur5YOsWo4bqo4bq+N+G7kFnhur7GoCJZ4buk4bq+4buWP+G6vuG7luG7plLhuqjhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bqo4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhur7hu5Yg4buK4bq+w7Xhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6vuG7mlXhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+ez174bq+4buW4buI4buW4bq+VuG7pn3hur48M1nhu6Thur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7piXhur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4buy4bq+N8So4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6vuG7psWoVH3hur4pfUvhuqjhur57SsOd4bq+WeG7pH0kWeG6vnvhu6Z94bqo4bq+4buWS8Wo4bq+e+G7psWoVFnhur7hu5o7xajhur4+PVnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur7hu5pV4bq+4bum4bu24bq+YVFZ4bq+e+G7jljhur7hu6ROWeG6vuG7lOG7suG6vjc6xajhur48M1nhu6Thuqrhur7FqTzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+4buW4buy4bq+4bumxahUfeG6vil9S+G6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6qOG6vsagNOG6vuG7iFnhur43U+G6vlfhu45Y4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur57SsOd4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bq+e+G7pn3hu5BZ4bq+VyzFqOG6vnvhu6Z94bq+4bumW3vhur43PVnhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7psOUWeG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6qOG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur7hu6Yl4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+N8So4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+KX094buW4bq+e1Lhur7hu5rDlH3hur57MeG6vns8JFnhu6Thur48M1nhu6Thuqjhur7hu5bhu6ZS4bq+4buUxahSWeG6qOG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6bhu4jhu5bhur5X4buOWOG6vj5LWeG6rOG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6bhu4jhu5bhur57xahTWOG6vllNWeG7pOG6qOG6vnvhu6ZS4bq+WEpZ4bum4bq+4buaw5V74bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6vjfEqOG6vjwzWeG7pOG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhuqrhur53WeG7pOG6vsagIlnhu6Thur57xahSWeG6vuG7lCXhur5W4bumw53hu4rhur7hu6bhu7bhu5bhuqjhur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6Thu6ZU4bq+N8Sow53hur4+S1nhur45fcOVe+G6vlkjWeG7pOG6qOG6vlfhu45Y4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqrhur7Dqj3FqOG6vjc6xajhur7GoMWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5rDlXvhur7hu5pM4bq+4bukxajhu4rDneG6vlbhu6bDneG7iFnhuqjhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+PMSo4bq+PsOd4buIe+G6qOG6vuG7msWoU33hur7hu5bhu6bhu7BZ4bum4bqo4bq+4buUKuG6vj59WeG7pOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vlklxajhur7GoH1Z4buk4bq+4buW4bu0WeG6vnvhu6bFqFJ94bq+ezzDnVnhu6Thur7hu6YsKOG6vuG7miRZ4buk4bq+4bukxajhu4rDneG6vlbhu6bDneG7iFnhur4+w53hur43OsWo4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6quG6vsOyxahRWeG6vil9YVJ74bq+OTXhur5Xw6Hhur5Z4buk4bumxahRWOG6vuG7luG7iOG7luG6vns8MTtZ4buk4bq+4bumLCjhur5Z4bum4buQWeG6vlbhu6bDneG7iFnhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5pbWeG7pOG6vuG7piwo4bq+4buaJFnhu6Thur5W4bumw53hu4hZ4bqo4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+xqDFqFRZ4bq+e8av4buW4bum4bq+WeG7puG7kFnhur5W4bumw53hu4hZ4bq+PuG7isWo4bq+WCLhu5bhur7hu5rGr+G7luG7puG6qOG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vlbhu6bDneG7iFnhur7hu5Thu6rhur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+WeG7pjEsWeG7pOG6vns84buIxajhur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6qOG6vnvhu6bhu6jhur574bum4buKWeG7puG6vlfDoeG6vuG7piwo4bq+4buaJFnhu6Thur43xKjhur574bumfeG6vuG7piTFqOG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vlbhu6bDneG7iFnhuqrhur7Dqj3FqOG6vjc6xajhur7GoMWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur48M1nhu6Thur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7piXhur7hu5pM4bq+4bukxajhu4rDneG6vlbhu6bDneG7iFnhuqjhur57TVnhu6Thur7hu5YxO1nhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur5WxahVWOG6vns84buK4bqo4bq+4bukxajhu4hY4bq+PuG7iHvhur43xahU4buW4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6qOG6vuG6ueG7teG7peG6quG6vuG6vcWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur48M1nhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6vlfEqOG6vjwzWeG7pOG6vns8JFnhu6Thur7hu5pM4bq+4bukxajhu4rDneG6vlbhu6bDneG7iFnhuqjhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur4o4bumMT9Z4buk4bq+4buIWeG6vil9S1nhur5Xw6Hhur48M1nhu6Thur7hu5RTWeG6vjc2WeG7pOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7pjE6WeG7pOG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hu6bhu7Lhu4rhur48M1nhu6Thur57PCRZ4buk4bq+VsWoWeG7puG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+4bukJuG6vlnhu6bhu7jhur574bumxKhZ4bum4bq+PDNZ4buk4bq+4bukJuG6vlc6WeG6qOG6vijhu6bDlVnhur7hu5rDlX3hur7hu5pSWeG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7gkfhur57w53EqFnhur7hu5Ql4bq+xqDFqFRZ4bq+e8av4buW4bum4bq+PDNZ4buk4bq+ezwkWeG7pOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vuG6ucO54buN4bulw7rEqeG6vuG7mlN94bq+V8So4bq+PDNZ4buk4bq+4bukJuG6vlc6WeG6qOG6vuG7pOG7sijhur4o4bumw5RZ4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vnvhu6Z94bq+WeG7puG7kCjhur7hu5pV4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur5hUVnhur574buOWOG6vuG7pE5Z4bq+4buU4buy4bq+NzrFqOG6vjwzWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKRcWp4bumXWHhur7hur0xP1nhu6TEkC8oRQ==

Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]