(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây nghề môi giới bất động sản trở nên sôi động hơn trong đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương, giúp nhiều giao dịch thuận lợi, kết nối cung cầu nhanh hơn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw73huqXhu5rhu6jDgeG7qE/hurzhu5bDgeG7mOG6puG7lk/DgeG7lOG6rOG7lk/DgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7huG6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5Z5L0/huqDDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buo4bqnR8OC4buEQcO94bq7Tz3hu5ZOw4Hhu5ZC4buUw4FO4bq84buWw4FG4bq4JsOB4buWTk/EqMOB4buUUMOTw4FOw5PDmcOTw4Hhu4bhurrhu67DgUZT4buWTsOB4bus4bqo4buWw4Hhu67hu7DFqMOB4buW4buK4buWw4Hhu6xQw5PDgUZT4buWTsOBT8Oa4buWw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgUbhu6TDk8OB4busUeG7lk7DgeG7ksOT4buWT8OB4buu4buIw4Etw4Eq4bqqw4FPU8OTw4HFqMOB4buWT8OTxKhWw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu63DgU7Dk1fhu6jDgeG7lk/Dk8SoVsOBTsOTw4LGoMOB4buE4buO4buCT8OB4buuT1bDiuG7lsOB4buY4bumw5Phu63DgeG7kuG7iOG7rsOB4buWUcOTw4Hhu4JW4buWTsOB4buC4bq8VsOB4buWT8OC4buWT8OBT8Oa4buW4butw4Hhu65PV+G7gsOBRuG6vibDgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7huG6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/huqThu67DgeG7ruG7sMOTS+G7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOB4buE4buuT1bhu5Thu4bDgeG7hE/Dk+G7hEfDgcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurDhuq7DgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBxILDgOG6sOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUFP4buu4buu4buo4bus4burLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4DDgy/huqLEguG6ruG7hOG6ouG6oOG6tOG6ouG6ssSC4bqw4buu4bqi4bquw4DDg+G7mOG6sC3huqDhurThurbhu4Thuq7huqDEgsOAw4PDg+G6oOG7ruG6tOG6ssSCxILhu5jhurIt4bqg4buv4buQ4buoTkHDgcOC4buY4buuw7lB4bql4bua4buow4Hhu6hP4bq84buWw4Hhu5jhuqbhu5ZPw4Hhu5Thuqzhu5ZPw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu4bhurrhu67DgUZT4buWTsOB4bus4bqo4buWQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvcOzVibDgeG7lk/Dk+G7iuG7luG7rcOBJMSow4Hhu4LDmsOB4buG4bqo4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgU/GoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7mMOU4buWT8OBJEDhu4LDgeG7lFDDk8OBTsOTw5nDk8OB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buC4buc4buWw4Hhu5TDguG7lk7DgeG7rsOS4buWT8OB4buuQMOB4buoT+G6pOG7ruG7rcOB4buWT8OTxKhWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgU/huqbhu5ZPw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu65Aw4Hhu4TGoMOB4buuT0fGoMOB4buuT+G7pMOTw4FGw5NL4buUw4FPxqDEkOG7gsOBQuG7lsOB4buuT0fGoMOB4buEQMOB4bqk4buW4butw4Hhu4JP4bu0w4LDgUbhuqjhu5TDgeG7huG6qMagw4FG4bu04bum4buCw4Hhu4LhuqThu4LDgSbhu4pWw4Hhu4LhurxWw4EkxKjDgeG7gk9WJuG7iuG7lsOB4buUUOG7luG7rcOBRuG6rMagw4FG4bu24buCw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu5ZOT8OTSuG7qOG7r8OBOFjhu5ZOw4Ekw5nDk8OBRuG7muG7rcOB4buCUOG7lk7DgeG7ruG6pOG7gsOB4buqVuG6qOG7lsOB4buYP8OBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buYw5Thu5ZPw4EkQOG7gsOB4buW4bqmJsOBRsOC4buWTsOBTsSQ4buow4Hhu5ZPw5PEqFbDgSThu7TDmeG7lk7DgeG7lEPhu4LDgeG7hOG7gOG7lsOBRuG7iOG7lsOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu4bhurrhu67DgeG7gsOK4buo4butw4FO4bq4JsOB4buww4LDgU9Kw4Hhu5hZJsOB4buCT8agw4FG4bukw5PDgeG7rFHhu5ZOw4Hhu5LDk+G7lk/DgeG7ruG7iMOBLcOBKuG6qsOBT1PDk+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hurlT4buuw4Hhu5ZOT8Sow4FG4bu04bum4buCw4Hhu65P4bu4w4LDgeG7lk/DiuG7luG7rcOB4buuT8OK4buUw4Hhu4JPw5LDgUbhu7Thu6bhu4LDgSpH4buUw4Hhu67hu7Dhu6Lhu5ZOw4HFqMOB4buWT8OTxKhWw4Hhu5bhu7TDmeG7guG7rcOB4buWT+G7tOG7lk7DgcWow4Hhu53Dk0rhu67DgeG6u8OC4buU4butw4Hhu4TGoMOB4buUU+G7rsOB4busUcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4FPxqDhuqzhu67DgUZT4buWTsOB4buUw4Lhu5ZOw4Hhu67DkuG7lk/DgeG7gk9Z4buow4FOw5PDiuG7ruG7rcOB4buW4buK4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7lFDDk8OBTsOTw5nDk8OB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buuT+G7tOG7pOG7lk7DgeG7huG7jsOBTuG7osOTw4Hhu5jhuqbhu6/hu6/hu6/DgeKAnOG7guG7nMOBRuG6uuG7ruKAneG7r8OBOOG7msOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu65P4bukw5PDgUbDk0vhu5TDgSTDk0rhu4LDgeG7rk/DguG7lMOBTsOTw4LDgeG7qlbhuqTDgeG7lOG7tuG7gsOB4buCw53DgsOB4oCc4buC4bucw4FG4bq64buu4oCdw4FG4bqqw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7gk/GoMOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buu4buwxajDgeG7luG7iuG7lsOB4oCc4buW4bua4buWTuKAncOB4buG4bq64buuw4Hhu65P4bu04buk4buWTuG7rcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Lhu5rDgeG7lk9Ww4Hhu4LhurxWw4Hhu5RWw4LDgUbhurrhu67DgeG7kk9Q4buWTsOB4buuw5Phu4jhu6jDgeG7gsOK4buWw4FG4bu04bum4buCw4FPxqDEkOG7gsOB4buY4bqmw4Hhu6hP4bqow5PDgeG7lOG6uuG7rsOB4buuT+G7iuG7lMOB4buCT8OTw4Hhu6hPw5Lhu6/DgTjhu5rDgeG7lk894buWTsOB4oCc4buC4bucw4FG4bq64buu4oCdw4HGoMOBSOG7qOG7rcOBTuG6uCbDgeG7kk/hu5rDgeG7hEzDgUZLw4Hhu5LDk+G7iOG7lMOB4buCT+G6pOG7guG7rcOBRuG6vibDgU7Dk8OCxqDDgeG7hOG7juG7gk/DgSThuqbGoMOB4buu4buM4buWT8OB4buu4buw4bqs4buWTsOB4buU4bq64buuw4HDguG7lsOB4buuxqDhuqbhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9N+G6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7mOG6psOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOBRsSQ4buCw4Hhu4bDk0rhu67hu63DgeG7guG7msOB4bqo4buWT8OBT+G7tMWo4buWTsOB4buu4buwQOG7gsOB4buuw5Phu4jhu6jDgUbhu4jhu5bDgUbhu6TDk8OB4busUeG7lk7DgeG7ksOT4buWT8OB4buu4buI4butw4Hhu67hu7DDiuG7rsOB4buuQOG7rcOB4buu4buw4buOw4HDguG7lsOBKuG6qsOBT1PDk+G7r8OB4bud4buMw4Hhu65P4buIw4Hhu6pW4bqo4buWw4Hhu5g/w4FPw5NKVsOB4buqVuG6qMOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7luG7rcOB4buu4buwxqDhu5ZOw4FG4buaw4Hhu4Lhu5rDgU/GoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu5RQw5PDgU7Dk8OZw5PDgeG7huG6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7mOG6psOBJOG6uuG7lsOBRsSow4FGxJDhu67DgeG7sMOCw4Hhu4Lhurrhu6jDgeG7rk/Dk+G7iOG7ruG7r8OBb8OCVsOB4buST8OTw4HhurtOT+G7jsOBRuG7juG7lk/DgeG7rFHDgeG6oOG6sC/huqLDgOG6ouG6oi/hurthLThs4butw4Hhu5ZO4bqmJsOB4bqi4bqyLeG6oC3huqLDgOG6ouG6osOB4buCw53DgsOBOE/DkuG7lk/DgeG7qE/DncOB4buqVibDgUbhu47hu5ZPw4Hhu65C4buWTsOB4buU4bu24buCw4EqI8OB4buoT+G6rOG7rsOBT+G6puG7lk/DgeG7gk/DkuG7lk/DgUZRw5PDgSTDmcOTw4Hhu4LhuqThu4LDgSTDk8OB4buoT+G6rOG7lMOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu5jDlOG7lk/DgSRA4buCw4Hhu5bhuqYmw4Hhu5jhu4rhu5bDgU7hurrhu6jDgcSCw4Hhu5jhurzhu5bDgeG7rMagw4Ekw5nDk8OB4buu4buw4bu0w5nhu4LDgUbhurgm4butw4Hhu4LDgsagw4Hhu5ZP4bq64buuw4Hhu5jhu4rhu5bDgeG7rsOZw5PDgeG6oMOB4buuLMOBRlLhu5ZO4butw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OBTybDgSThu6Lhu5ZOw4Hhu6zDjMOBTsOTV+G7qMOB4buY4bqm4buWT8OB4buU4bqs4buWT8OBT8Oa4buWw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu4bhurrhu67DgUZT4buWTsOB4bus4bqo4buW4butw4HigJzhu4Lhu5zDgUbhurrhu67igJ3DgeG7kk9Q4buWTsOB4buC4buc4buWw4Hhu4ThuqThu5TDgeG7mFPhu5ZOw4FP4bqm4buWT+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704T+G7iMOB4buu4bqmw5PDgSojw4Hhu5g/w4Hhu4RYw4Hhu5ZOT8OT4buK4buUw4Hhu5JPQ+G7guG7rcOB4buWT+G7tOG7lk7DgUZLw4Hhu6pW4bqo4buWw4Hhu5g/w4Hhu65R4buuw4FPw5rhu5bDgU/GoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu5RQw5PDgU7Dk8OZw5Phu63DgU7hu5rhu6jDgeG7qE/hurzhu5bDgUbhu7TDgsOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6pOG7rsOB4buu4buww5NL4buWw4Hhu5jhuqbhu5ZPw4Hhu5Thuqzhu5ZP4butw4Hhu65P4buMw4Hhu6hP4bqow5PDgeG7guG7msOB4buuT+G7iuG7lMOB4buWTz3hu5ZOw4FOw5PhuqjDk8OB4buoT+G6pOG7qMOBRlLhu5ZOw4Hhu4ZT4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOBRuG7muG7rcOB4buCw5rDgeG7qlbDguG7lsOB4buCT+G7tuG7gsOB4buWQuG7lk7DgeG7guG6vOG7lsOB4buC4buaw4Hhu4bDk0rhu5bDgeG7qE/huqThu6jDgUZLw4Hhu67hu7DDguG7lk7DgeG7huG7jsOB4buSw5Phu4jhu5bDgeG7rk/hu7bhu4Lhu63DgeG7hlLDk8OB4buE4bu0xq/hu5ZOw4FG4bqsxqDDgUbhu7bhu4LDgeG7lk5PxKjDgeG7lk5Pw5NK4buow4Hhu4JPxqDDgUZTw5PDgeG7lk7hu7LDgeG7lFDDk8OBTsOTw5nDk8OB4buG4bq64buuw4FGU+G7lk7DgeG7rOG6qOG7luG7r8OBOE/DlcOB4buST8OTw4Hhu5bhuqbGoMOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5RQw5PDgU7Dk8OZw5PDgeG7huG6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgUbhuqjhu5TDgeG7huG6qMagw4Hhu4JPVuG6vuG7lsOB4buUw5nDk8OB4buCT8agw4FP4bqm4buWT8OB4buWTk/EqOG7rcOBRuG7tOG7puG7gsOB4buuT8OC4buUw4FOw5PDgsOBJOG6psagw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7glDhu5ZOw4Hhu64mw4Hhu5RQw5PDgU7Dk8OZw5PDgeG7huG6uuG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9OFjhu5ZOw4Ekw5nDk8OBRuG7muG7rcOB4buoT+G6qMOTw4FG4bq+JsOB4buU4bqs4buWT8OB4buqVuG6qOG7lsOB4buYP8OB4buWT+G6psOB4buW4bu0w5nhu4LDgSTEqMOB4buYw5Thu5ZPw4EkQOG7gsOBRuG6uuG7rsOBRsOCw5Phu63DgeG7rkLhu5ZOw4Hhu4Lhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu5LDk0vhu5TDgeG7ruG7sMOC4butw4FOw5PhuqThu5TDgeG7rOG6pOG7ruG7rcOBT8OKVsOB4buSw5NL4buUw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7qE/Dk+G7iuG7lsOBRuG6ulbDgU7Dk+G6pMOBRuG6uuG7ruG7rcOBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgU7Dk8OCxqDDgeG7hOG7juG7gk/DgUbhurrhu67DgUbDgsOT4buvw4FsT+G6pOG7rsOBT1Ymw4Hhu4LDgsagw4FPw5rhu5bDgeG7lj3DgsOB4buu4buw4bqk4buCT8OB4buWT8OTSuG7lMOB4buCw53DgsOB4buCT8OS4buWT8OB4buqVibEqOG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5ZPROG7lMOB4buS4buO4buow4Hhu65P4bukw5PDgeG7qE/huqThu67DgU/Dk0rhu5bhu63DgSojw4Hhu5g/w4Hhu4LhuqThu4LDgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgU/hu6bhu6jDgSTDk8OB4buoT+G6rOG7lOG7rcOB4buuVuG7lk7DgeG7rsOT4buWw4FGUuG7lsOB4buuT+G6uuG7rsOB4buuT8OTSuG7rsOB4buWT0Thu5TDgeKAnOG7rk9Uw5PDgU7Dk+G6pOKAncOBRuG6uuG7rsOBTuG6uCbDgeG7lk/Dk0xWw4Hhu5jGoOG6rOG7lsOBKuG6qsOBT1PDk+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu7DDk05P4buu4buxQcO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9w7NP4bqkw5PDgcOzVuG6uuG7lnkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7qMO9


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]