(Baothanhhoa.vn) - Đáp ứng nhu cầu khách bay quốc tế, du lịch, thăm thân, du học, kinh doanh… “có hẹn với bầu trời”, các đường bay quốc tế của Vietjet đã trở lại cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là chăm sóc y tế và xét nghiệm miễn phí. Hành khách sẽ có trải nghiệm bay thú vị, an toàn sau thời gian “ở nhà” chống dịch.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rsSCSuG6ruG6t+G6uH3huqThu7gk4buqS+G6pD3DleG6pEsqVeG7luG6pOG7peG7mk49UU494bqkPOG6vOG6pFXGoOG7ilXhuqRV4buW4bq4feG6pOG7lsOZ4bua4bqke0894bqkVeG7lsag4bua4buQVOG6pOG7meG6s+G7l+G6pFThu5rhu5hV4bqk4bu2xqDhu5zEgi9K4bquxIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bquw6Lhurrhu7bhuqQsVeG7luG6pFXGoCThuqRLw4wk4bqkUsag4bq6S8ag4bqkSuG6uH3huqThu7gk4buqS+G6pD3DlcOB4bqkTCThuqRT4bueS8agw4HhuqQ9xqDhu4ZU4bqkPcagSVXDgeG6pEwk4bqkxqDhu6ZLw4HhuqRS4buaVcag4bqkTMOa4bq4Vcag4oCm4bqk4oCcS8OZ4bqkxqDDk1XhuqQ8WOG7muG6pErDjCThuqQ9QFnhu5rigJ3DgeG6pEvhurpL4bqkTTtZVeG7luG6pErhurh94bqk4bu4JOG7qkvhuqQ9w5XhuqRLP+G6uOG6pOG7peG7mk49UU494bqkTeG7gOG6pD1A4buy4bqkU8OK4bua4bqkSypV4buW4bqkVcag4buaw5Qk4bqkI+G6vlXhuqThu7bGoOG7iFTDgeG6pEzhu55LxqDhuqQ8JuG6pFRY4buaw4HhuqRNRkvhuqRK4bua4buQPeG6pFPhurzhuqRLxqDhu4ZU4bqkI8OZS+G6pH3huqQ9w5XhuqQ84bq84bqke0894bqkVeG7lsag4bua4buQVOG6pFThu5rhu5hV4bqk4bu2xqDhu5zDgOG6pOG6veG6vFXGoOG6pFLGoOG6ukvGoOG6pCPhu4zhuqRLw5nhuqQ9QOG6vuG7muG6pFXhu5bGoOG7muG7kFThuqRK4bq4feG6pD3GoCXhuqQ84buew4HhuqThurhV4bqkPcOa4bq8VeG6pCPhurgk4bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqTigJzhu7LhuqRVxqDhurzigJ3huqRLxqDhu6pV4buW4bqkTOG7nkvGoMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDgkw9xqAkVErhuqThu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqrhuqrhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqjhuqzhuqwv4bqsReG6pkxD4bqmQ+G6pkNCQj1CROG6qFNDLT3hurgkLUrhurh9LTzhu5pOPVFOPS3huqzDgFHhu7bhu5bDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq4feG6pOG7uCThu6pL4bqkPcOV4bqkSypV4buW4bqk4bul4buaTj1RTj3huqQ84bq84bqkVcag4buKVeG6pFXhu5bhurh94bqk4buWw5nhu5rhuqR7Tz3huqRV4buWxqDhu5rhu5BU4bqk4buZ4bqz4buX4bqkVOG7muG7mFXhuqThu7bGoOG7nMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqq4bqqw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bul4buaTj1RTj3huqRU4buy4bqkU8OK4bua4bqkVcag4buaw5Qk4bqkTTtZVeG7luG6pErhurh94bqk4bu4JOG7qkvhuqQ9w5XDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6t+G7jlXhuqRLw4pVxqDhuqRL4bq6S+G6pE07WVXhu5bhuqRK4bq4feG6pE07w51L4bqkVOG7suG6pFPDiuG7muG6pD0u4bqkTcOMJOG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqo4bqo4bqkUsOVPeG6pFXhu6rhu5rhuqThur3hurzhuqTDreG7rOG7msOB4bqk4bub4buZw4Dhur3hurNp4bqkPFjhu5rhuqTGoU7DmiRT4bqk4bqiw6pVS8agTsOaVcOB4bqk4bq94bq8VeG6pOG7lSThu6pLw4PDgeG6pOG7m8OaUn3DmuG6pOG6osOt4bq4QOG7mj3hurjDgeG6pMOtxqDhu4o94bqk4bq34bq+VcODw4HhuqThurfhurhV4buWUsOaUuG6pOG6ouG7m8ag4bq64bua4bqkaOG6uFXDg8OB4bqkw6Lhurzhu5rhuqThurfhu4JL4bqk4bqiw6Lhurzhu5rhuqRow5rhurhVw4HhuqThu5tAJFXhu5bhuqThu5Uk4buqS8ODw4DDgMOA4bqkTCHhuqRS4buaw5VV4bqkPS7huqRLJOG7quG7muG6pD3GoOG6ulXhu5bhuqThuqrhuqQ84bq84bqkPUDDmlXhu5bhuqQ9xqDhurpV4buW4bqkQi/huqjhuqbhuqjhuqjDgeG6pOG7peG7mk49UU494bqkI+G7jOG6pFLGoOG6uOG7muG6pD3GoOG6ukvhuqRL4bq6S+G6pE07WVXhu5bhuqRK4bq4feG6pOG7uCThu6pL4bqkPcOV4bqkPS7huqThur3hurzhuqTDreG7rOG7msOB4bqk4bub4buZw4DhuqThur3hurNpw4HhuqTDouG6vOG6pMOtSFXhu5bDgeG6pOG6veG6vuG7muG6pOG7mcag4bukVeG7lsOB4bqk4buZxqAl4bqk4buVJOG7qkvhuqQ9WOG7muG6pEvhurpL4bqkTeG7muG7klThuqRNw5VV4bqkVcagO+G6pOG7mcagJFJOPeG6pOG6ouG7m8ag4bq64bua4bqkaOG6uFXDg8OB4bqkw6Lhurzhu5rhuqTDreG6uFTDgeG6pOG6s+G6uMOa4bqk4bq9KlXhu5bhuqThuqLDouG6vOG7muG6pGjDmuG6uFXDgeG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG7lSThu6pLw4PDgeG6pGck4bq4U+G6uOG6pGgkVOG7tiRA4bqk4bqiaeG6uFPhurh9I+G7muG6uMODw4HhuqTDrU4+4bqk4bq1TlPGoOG7muG6pOG6ouG6o1XhuqTDouG7rMODw4HhuqThurfhurhT4bua4bqk4bqiw6pVTMOaVU4j4bua4bq4w4PDgeG6pOG6tyQj4bq4VeG6pOG6ouG6veG6vFXhuqThu5Uk4buqS8ODw4HhuqTDrCPhurhS4bq44bqk4bqiw63GoOG7ij3huqThurfhur5Vw4PDgMOAw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPhurpL4bqkS8agJH3DlVXhuqRK4bq4feG6pCPhu4zhuqRNO8OdS+G6pFLGoOG6uOG7muG6pD3GoOG6ukvhuqQ9LuG6pOG6rOG6pE3DlVXhuqRC4bqkS8agJH3DlVXhuqRSxqAs4bqkxqDhu7Dhu5rhuqRUVuG7muG6pD0kw4xV4bqkPOG6vOG6pCPhu4zhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqQ94buGVeG7luG6pEs7WVXhu5bhuqRN4buS4bqkTeG6uuG7tuG6pCxV4buW4bqkVcagJOG6pEvDjCThuqRM4bua4bqkS8agJH3hu5JVw4HhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pD3GoDtXVeG7luG6pDzhurzhuqRMJOG6pFPhu55LxqDhuqRLP+G6uOG6pFLGoOG6ukvGoOG6pMag4bq8VeG7luG6pFLGoOG7muG6pEvhurpL4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkUuG7mlXGoOG6pD3DlcOB4bqkTCThuqRT4bueS8ag4bqkSuG7olXGoOG6pD3GoDtZVeG7luG6pDzhurzhuqRLJOG7rEvhuqQj4buqVeG7luG6pE3hurhV4buW4bqkPUDhu7LhuqRTw4rhu5rhuqQ9QOG7jlXhuqRSxqDhu4Lhu7bhuqQ9w5rhurxV4bqkS8OMJMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw63hu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqo4bqow4HhuqThu6Xhu5pOPVFOPeG6pE3hurhV4buW4bqkVOG7suG6pEDhu6xV4buW4bqkVMOKVeG7luG6pErhurh94bqk4bu4JOG7qkvhuqQ9w5XhuqRNw5VV4bqkS+G6ukvhuqRN4bua4buSVOG6pE3DlVXhuqRUWOG7muG6pD3DiuG7muG6pEvGoEkk4bqk4bqhJMOB4bqkS8agSSThuqThu6NL4bqkPFjhu5rhuqRVxqApVeG7luG6pD3hurwk4bqkSuG6uH3huqRTWFXhuqRNO8OdS+G6pE074bq44bqkPOG6vMOa4bqkUsag4bq44bua4bqkPcag4bq6S+G6pErhu45V4bqkS8OKVcag4bqkTeG7rOG7muG6pErhurh94bqkPcagSVXhuqTGoMOT4bu24bqkxqDhu5rhu5BV4bqkTcOK4bua4bqkSz/hurjhuqTGoOG7gFXhu5bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6teG7nuG7tuG6pFXhurx9w4HhuqThu6Xhu5pOPVFOPeG6pEs6VeG7luG6pFThurhV4buW4bqkPVjhu5rhuqRLxqDDmuG6pFLGoOG6ukvGoOG6pMag4bq8VeG7luG6pFXGoOG7msOUJOG6pCPhur5V4bqk4bu2xqDhu4hUw4HhuqRM4bueS8ag4bqkPCbhuqRUWOG7muG6pFXGoDvhuqTGoMOKVeG7luG6pDxP4bqkxqFSfeG6t8OaIyPhuqThurckI+G7mlVOIyPDgeG6pEvhurpL4bqkI+G6vlXhuqThu7bGoOG7iFThuqRLxqDhu4ZU4bqkI8OZS+G6pCMsS+G6pFLGoMOaw5LDgeG6pCPhu7bhurjhuqQ84bq84bqkVMOZVeG6pOG7hlXhuqRUWOG7muG6pEs6VeG7luG6pFXGoDvhuqRVxqApVeG7luG6pEvGoDtXVeG7luG6pD1A4buiVcag4bqkPOG7hlXhuqTGoMOa4bq6w4HhuqRV4buWxqDhu5DhuqQ9xqAk4buKPeG6pE1GS+G6pCPhu4JL4bqkPUDhu45V4bqkTeG7rOG6pEvhurjDmuG6pOG6rOG6psOA4bqm4bqm4bqm4bqkVE89w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqq4bqq4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqo4bqs4bqsL+G6rEXhuqZMQ+G6pkPhuqZE4bqoQz1F4bqoxJBCU0UtJFXhu5YtTCRV4buWLUzhu5pOVS09xqDDmuG6uOG7msOAUeG7tk7hu5bDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq4feG6pOG7uCThu6pL4bqkPcOV4bqkSypV4buW4bqk4bul4buaTj1RTj3huqQ84bq84bqkVcag4buKVeG6pFXhu5bhurh94bqk4buWw5nhu5rhuqR7Tz3huqRV4buWxqDhu5rhu5BU4bqk4buZ4bqz4buX4bqkVOG7muG7mFXhuqThu7bGoOG7nMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqq4bqqw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRLxqDhu5rhuqQ94buaw5U94bqkPMOU4bqkU+G7nkvGoOG6pErhurh9w4HhuqRL4bq6S+G6pOG7uCR94bqkTeG7nlXGoOG6pHskw409w4HhuqRVxqDhu4rhu7bhuqRL4bq+Vcag4bqkPOG6vOG6pEvGoDtXVeG7luG6pD1A4buiVcag4bqkUsagJH3DlVXhuqRU4buA4bua4bqkxqDDjeG7tuG6pEzEqFXhuqQj4buM4bqkTTvDnUvhuqRL4buK4bu24bqkVcag4buKPeG6pD3GoDtZVeG7luG6pHskfeG7jlXhuqQ9QOG7jlXhuqQ+Tkoj4buaPU7huqTEgiThuq7EguG6uOG6pMagQE7hu5R4w4LGoD094bu24bu5Ly8+Pj7DgDzhu5pOPVFOPeG6uOG7mkDDgEvDmlQvw4Lhuq4+Pj7DgDzhu5pOPVFOPeG6uOG7mkDDgEvDmlTEgi/hurjhuq7Egi8k4bquw4EsVeG7luG6pEwmVeG7luG6pE3hu5rhu5BV4bqkPcagw5rDiuG7muG6pOG7peG7mk49UU494bqkMeG7mkDhuqQ84bq84bqk4buU4bq4S05Kw5rDmlLhuqThu7bhurjhu5ZO4bqkxIIk4bquxILhurjhuqTGoEBO4buUeMOCxqA9PeG7tuG7uS8vPj4+w4Dhu5ThurhLTkrDmsOaUsOAS8OaVC884buaTj1RTj084buaTj1V4bq4VMOC4bquPj4+w4Dhu5ThurhLTkrDmsOaUsOAS8OaVC884buaTj1RTj084buaTj1V4bq4VMSCL+G6uOG6rsSCLyThuq7DgOG6pGfGoOG7qFXhu5bhuqRLxqDhu6DhuqQ9QOG6vuG7muG6pFXhu5bGoOG7muG7kFThuqTGoOG6vFXGoOG6pD1A4buiVcag4bqkSuG6uH3huqThurhV4bqkPcOa4bq8VcOB4bqkPcagSVXhuqQ9xqDhu5rhu5BVw4HhuqRSxqDhurpLxqDhuqTGoOG6vFXhu5bhuqRK4bq4feG6pOG7uCThu6pL4bqkPcOV4bqkSypV4buW4bqk4bul4buaTj1RTj3huqRLOlXhu5bhuqQj4buM4bqkVcag4buKVeG6pE07w51L4bqkOyThuqRN4buA4bua4bqkxqBW4bqkPUDDneG6pHtPPeG6pFXhu5bGoOG7muG7kFThuqThu5fhu5st4buZ4bqz4buX4bqkVOG7muG7mFXhuqThu7bGoOG7nOG6pOG6ouG7s8ODw4DEgi/hu7bhuq7Egj3hurhKU07huqRLU+G6uCMjeMOCS+G6uFRVxqDhurg9w4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkROG6puG6puG7tntB4bqkVOG6uEDhu5bhu5pVLVNO4buUPeG7ueG6pOG6uCQ9w5pB4bqkVOG6uEDhu5bhu5pVLUDhu5rhu5bGoD3hu7nhuqThurgkPcOaQcOC4bquxII9SsOaTH3huq7Egj1A4bquxII9TOG6rsSC4bua4bqu4bqi4buzw4PhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pEvGoOG7muG6pD3hu5rDlT3huqR7TlThuqQ9w4rhu5rhuqRNSX3hu7nhuqTEgi/hu5rhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG6uOG6pMagQE7hu5R4w4LGoD094bu2I+G7uS8vPj4+w4A84buaTj1RTj3hurjhu5pAw4BLw5pULzzhu5ov4bu24bq44buWTiMvxqAkw5pV4buWLUzhurhVLVXGoOG6uFUtTi08w5okS8agTkAte049LVXhu5bGoOG7mk5ULUvDmjzhu5pMLeG6rMOJLeG6rEThuqpCReG6pkVFxJBD4bqqxJBEw4Lhuq7EguG7muG6rsSCJOG6rsagPT3hu7Yj4bu5Ly8+Pj7DgDzhu5pOPVFOPeG6uOG7mkDDgEvDmlQvPOG7mi/hu7bhurjhu5ZOIy/GoCTDmlXhu5YtTOG6uFUtVcag4bq4VS1OLTzDmiRLxqBOQC17Tj0tVeG7lsag4buaTlQtS8OaPOG7mkwt4bqsw4kt4bqsROG6qkJF4bqmRUXEkEPhuqrEkETEgi8k4bquxIIv4bua4bquxIIv4bq44bquxIIv4bu24bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz1Kw5pMfeG6rsSCLz3hurhKU07huq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7YxJD3GoMOaQMOC4bquw61oxIIv4bu24bqu

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]