(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), từ năm 2002, UBND huyện Yên Định đã có chủ trương thành lập TTHTCĐ ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, sau nhiều năm đi vào hoạt động, các TTHTCĐ đã góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân theo phương châm “cần gì học nấy”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G6uuG7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KMWpNijhur1vw6oo4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5ko4bubdCjhurPhu40oxqHhu5EmL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP8ON4bq9xIPDrSjhu5vhur1z4bqzKMOicsO04bqzKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4kjKOG7peG7hyjhu5vhu5fhur8o4bulMyjhu5vDo2ko4buV4budMcOtKOG7m+G7l8Spw63hurso4bqzcDEo4bua4buX4budw63hurso4bub4bqhaSjhur3EqeG6syjhu5vEg+G7mSjhurNvw63hursow6Juw63hursoJeG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKiMo4bubdCjDrTdpKD4pKT4jKOG7nOG6tsON4bq0KOG6veG7ncawxJHDrSjGr2LDrSjDguG7h8Ot4bq9KMOiNijhurPhu4so4bqz4bq9cCjhu5vhu5dy4buNw63hurso4bub4bq9M8Ot4bq9KGjEg+G7mSjhu5rhu5rhurzhu5rhurLDgijhu5Eo4bub4bqj4bubKOG6szUo4bqzMuG6syjFqTYjKOG7m+G6veG7hyjhu5vhu5fhuqPDrSjhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhur3hu53GsMSRw609KMOCY8OtKMOtMcawIyjGoTHhu50ow63hur3DqmThu50ow603aSjDosOqKOG7pTPDrCjhur3DrDThu5sow6Jvw63hursjKOG6szLhurMo4bua4bua4bq84bua4bqyw4Iow6I2KOG6u+G7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKOG7leG7nTHDrSjhu5vhu5fEqcOt4bq7KOG7m+G7l8Osw63hursoxanhuqHGsCjhurV1w63hursoxak2KOG6vW/Dqijhur3EqeG6syjhu5vEg+G7mSMow6Iy4buZKHPDreG6uyjDreG6veG7nSjhurPDo+G7nSjhur3EqeG6syjhu5vEg+G7mSjhurNwMSjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG7m+G6veG6pcOsKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhurPhur3huqFpKOKAnOG6s8Ojw60o4bq74buBKOG6vcSp4bqzKMOt4bqjxrDigJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAo4buZ4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goXSkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KHsgPOG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPikpIC88IiLhurU8KSApIjwi4bubXSIpW1toKT1m4buZ4bq74bu24buXWDx7fSEoMWjhu5tYIeG6uuG7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KMWpNijhur1vw6oo4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5ko4bubdCjhurPhu40oxqHhu5EhKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G6suG7jSjGoeG7kSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myhp4bqhxrAo4bub4buX4bqlKMOiMcOtKOG6s3AxKOG6smzDreG6uyjhu5vGsCjhu5rDjeG6vOG6vChJ4bua4bukKOG6tOG6ocOtKOG7muG6vTjDreG6uyjhu5Eo4bub4bq94buHKOG7m+G7l+G6o8OtKOG7lOG7nTLDrShIM8OsKGgzKGlv4bubKOG7m+G7l8Osw63hursow63hur3DucOt4bq7KMOi4buHMSjhurPhur3hu4Mow6JlKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKOG7m+G6veG7hyjhu5vhu5fhuqPDrSjhu5nhur1tw6oo4bq9w7Thu5ko4bq1NMawKMOt4bq74bq9ZCMo4bubNMOsKOG7pcOqxJHhurMoaDNpKOG6s+G6vcOsKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw609Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG7ncawKOG6t3Lhu4/hurMow6LDo+G7nSjhu5vhur0zw63hur0oaMSD4buZKOG6s+G7icOtKOG6u2Hhu5kow63hur3DqmThu50oZ+G6veG7iyhn4bq9N8OtKOG7pWQo4bqz4buNKMah4buRKOG7pcSD4bubKOG6s+G6veG6o+G7myMoZ8Oqw63hur0o4buZ4bq94bq/KOG6vcOsNOG7myjDom/DreG6uyMow6Jvw6oow63hurtxKOG7leG7nTXDrSho4bupIyjhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrSMoxqHDrMOt4bq7KOG6vcOqxJHDrSjDrTHGsCMo4bq9w6Phu50o4bq9Y+G7myjhurMy4bqzKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKMOiNijhurPhu4so4bqzMuG6syjDosOqZOG7nShnw6rEkcOtKOG7m23Dqijhu5vhur3DqmXhu50ow63hur1yKOG7meG6veG7icOt4bq7KGgzaSjhu6XDqsSR4bqzKOG6s3AxKOG6tzHDrSjhurvDqjJpKMOibeG6syMo4bubcCjhu5szw6ooaMOqxJHhu50jKOG7m3AoxqEy4bqz4bq9KOG7m+G6vTFpKGfhur01w6w9PT0o4bulMyjDosOqKOG7pTPDrCjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bqz4buLKMOtZMOtKMOtY+G7mT0ow4Jh4bqzKOG6t8OqxJHhu5sjKMOicsO04bqzKMahdSjhu5Xhu50xw60o4bub4bqhaSMo4bqz4bq94buDKMOiNMOsKOG6s3AxKOG6s+G6o+G7mShwxrAjKOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KOG7leG7ncawZMOtKOG6szLhurMo4bqz4bqj4buZIyjGoXUo4buZ4bq9bcOqKGdj4bubKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMo4bq3McOtIyjDreG6uzPDreG6vSjhu6UzKOG6tznDreG6uyjDreG6vcOqZOG7nSjhur3hu4HDreG6vSjhu5vhur1z4bqzKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bq9xKnhurMo4buZ4bq94bufKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKOG7m3TDreG6uyjDreG6veG7i2kow6Jtw6oo4bubcsO0w63hursjKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60o4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5kjKGnDssOqKMOtN2kjKD5dKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKOG7m+G7l8Osw63hurso4bubw6wzw60o4bq94budxrDEkcOtKMOiNihp4buRKOG6vTPDreG6uyjhu5vhu5c3aSho4buP4buZKOG6vcSp4bqzKOG7peG7j8OqKOG6u8Ojw60oIik9KSkpKGhyw7Thu5sow63hurtyw7XDqijhu5vhur0xaSjhurvDqjEo4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5k9KOG7muG6v8Ot4bq9KOG7l8OqYsOt4bq7KOG7m3Qo4bub4bq9MsOt4bq7KDwpLT4pPDAow6Jjw60ow60xxrAjKOG6szLhurMo4bua4bua4bq84bua4bqyw4Io4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw60o4bq94budxrDEkcOtKMOiNihp4buRKMOicsO04bqzKD4gXSho4buP4buZIyjhu5vhur3hu50o4bq94buj4bubKOG6u8Ojw60oPiA9WykpKGhyw7Thu5sow63hurtyw7XDqijhu5vhur0xaSjhurvDqjEo4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5k9KOG7muG7l8Osw63hursow6Lhu4sjKOG6s+G7iygwPCho4buP4buZKOG7m+G7l8OqZcOtKGfhur0xw6oo4bqz4bq9cCjhu5vhu5dy4buNw63hursjKOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KMahMuG6s+G6vSMo4buZ4bq9MuG7mSho4budxIPhu5so4bqzcDEow4I1w63hurso4bulMyjDjeG6vTMow61y4buP4bqzIyjhu5vhur3hu50o4bq94buj4bubKDwpPXt7PChocsO04bubKMOt4bq7csO1w6oo4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZQCjhu5vhu5diw60oPD4pKGjhu4/hu5ko4bqz4bq94budxrBlw60o4bq7w6oxw6woZ+G6vcOsMSjhur3EqeG6sygtKGfhu68o4bub4bq94budxIPhu5so4bul4buPw6oo4bq7w6PDrSg8KT0pKSkoaHLDtOG7myjDreG6u3LDtcOqKOG7m+G6vTFpKOG6u8OqMUAofXso4bqz4bq94budxrBiw60ow6JkKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKOG6s+G6veG6o+G7myhocsO0w63hurso4bqz4budb+G6syjGoW3DreG6uz09PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhur3huqXDrChsw63hursoSGIo4bukw6rEkeG7myjhurzhu4kxIyjhu5jhur3hu4so4buY4bq94buJw63hurso4bq6w6oyw6wo4bq14buh4bqzKOG7pTMow4Izw6wo4bubNMOsKOG6veG7ncawxJHDrSjGr2LDrSjDguG7h8Ot4bq9IyjDrW/DqijhurXhu53DreG6uyjhur3EqeG6syjhu5vEg+G7mSjhu5Eo4bqzMuG6syjhu5rhu5rhurzhu5rhurLDgijhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhur3hu53GsMSRw60oZ+G6vTIo4bubw6wzw60o4bq1w6rEkcOtIyjhu5t0KOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtKOG6s+G6vXAo4bub4buXcuG7jcOt4bq7IyjhurPhur3hur/DreG6vSjGoTLhurPhur0jKOG7meG6vTLhu5koaOG7ncSD4bubKMOiY8OtKOG7meG6vcOzKOG6t8OqY8OtKOG6s+G6veG7ncawZcOtKOG6u8OqMcOsKHPDreG6uyjhurXhu6HDreG6uyhn4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKC0o4bqzbMOt4bq7KMOt4bq74bq9xJEo4bulM8OsKMahNcOtKMWp4bud4bqj4bubKMOtbMOt4bq7KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSMo4bub4bq9cMawKMahNcOtPShJb+G7myjGoW0o4bua4bua4bq84bua4bqyw4Io4bqz4buJw60o4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhurPhur3hu53GsGLDrSjDomQo4bulZCjDreG6ocOt4bq7KOG6szHDrCjhurPhur3huqPhu5soaHLDtMOt4bq7KOG6s+G7nW/hurMoxqFtw63hursjKMOiYeG6syjhurfDqsSR4bubKGgzKOG7peG6o8OtKMOiZCjhu6U3w60o4bq94buLMSgtKMWpNijhur1vw6ojKOG7pcSRKMahw6rDreG6vShpbMOqKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7Iyhnw6pjw60o4bub4bq9c+G6syjhurPhur03aSjGoeG7i+G6syjGoXPhurMoZ+G6vWrhuqUjKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG6s+G6vW3DreG6uyjhu5vEkSjDrTTDrSjFqTYo4bq9b8OqPT09KOG7mnQow61vw6oo4bq14budw63hurso4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5ko4buZ4bq9w6zDreG6uyjhu5nhur3hu6MjKMOiMSjhurU0w63hursjKOG6s+G7n8Ot4bq7KOG7peG7j8OqKGnhu6HhurMo4bubw6pi4budKOG7mzTDrCjhurPhu40o4bq9b8OqKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG6s+G6vcOsKGnEqcOqKGhzMSjhu5vhu53Ds8OqKOG7m+G6veG6pcOsKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhurPhur3huqFpKOKAnOG6s8Ojw60o4bq74buBKOG6vcSp4bqzKMOt4bqjxrDigJ0jKOG6szLhurMo4bua4bua4bq84bua4bqyw4Iow6I2KOG7pTMow6Ixw63hurso4bq74buL4buZKOG7meG6vcOjw60ow63huqHDreG6uyjhurMxw6wow63hur3Eg8OtKOG7m+G6vXPhurMo4bqzcDEo4bqzMsOtKOG6t28jKMOiNcOt4bq7KOG7pcOqYsOtKOG7pTMow63hur3huqHDrSjhurXhuqHDrSjhu6VkKMahdSjhurPDo8OtKOG7m+G6vcOqY+G7myjhurNwMSjhu6XDqsSR4bqzKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZIyjhurvhu4vhu5ko4buZ4bq9w6PDrSjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjFqTYo4bq9b8OqKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZIyjhu5s0w6wow6Jvw63hursoaHXhurMo4bqz4bq9w6woxqF1KOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60oZ8Oqw63hur0o4bubYygtKMWpNijhur1vw6o9KMOCw6pk4budKMOtM8awKMOiNijDonLDtOG6syhpw6rDreG6vSjhurPhur1zw63hurso4buRKMOt4bq9w6pk4budKMOi4buHMSjhu5nhur1y4buNw63hursjKOG7m8OqYuG7nSjhurfDqmXhu50ow63hur1yKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKOG7m+G6veG7hyjhu5vhu5fhuqPDrSjhu5Thu50yw60oSDPDrCMo4bua4bua4bq84bua4bqyw4Io4bqzMuG6syjFqTbhu7gow4Lhu4fDreG6vSjhu5rhuqHDrSMo4buU4bud4bupKEhv4bqzIyjDguG7h8Ot4bq9KEjDqmLDrSMoxq9iw60o4buY4bq9w6zDreG6uz09PSjhu5o0w6ooxak2KMOC4buHw63hur0o4bua4bqhw60o4bub4bq9bMOt4bq7KOG7leG7nTEo4bqzMuG6syjhurPhur3hu53GsGLDrSjDomQjKOG6szLhurMoaOG7j+G7mSjhu5vEg+G7mSjhur3hu53huqPDrSMow63hurtyw7XDqijhurXhuqHDrSjDojYo4bub4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMo4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG7peG7j8OqKMOt4bq9w6pk4budKOG6veG7gcOt4bq9KOG7m+G6vXPhurMoZ+G6vTLhurMow63hur0x4budKMOt4bq9cijDosSp4bqzKMahMuG6s+G6vSjhurcyw6wjKMWp4bqlaSjhu5vDqijhu6XDqiMow63hurvhur3huqUow6Izw6ojKOG7m+G6vTFpKOG7leG7nTHDrSjhurMy4bqzKGlsKOG6veG7gcOt4bq9KGfDqsOt4bq9KOG7m2Mo4bubw6pi4budKOG6t8OqZeG7nSMo4bqz4bufw63hursow63hur0x4budKOG6s+G6vcOqMSjGoeG6qShnw6rDreG6vSjDreG6u+G6vcOqxJFpKOG7leG7neG7qSMo4bq3M8OqKOG6vcSp4bqzKOG6vTHGsCjhu5t0KMOi4buLKDLhu5ko4bq14buhw63hurso4bulM8OsKOG7m+G6vXXhurMo4bubw6rDqcOtKMahNcOtKMWp4bud4bqj4bubIyjhurPhur3DrCjhur3DqsSR4budKOG7leG7nTUo4bqzMcOsPSjDgmHhurMo4bq3w6rEkeG7myMow63hur3DucOt4bq7KMOtN2ko4bq7w6PDrSjDouG6ocawIyhn4bq9w6oow6Jyw7ThurMo4bqz4bq94budxrBlw60o4bq7w6oxw6wo4bubw6pjw60o4bq3byhn4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKC0oZ+G7ryjhu5vhur3hu53Eg+G7myjhu6UzKMOi4buHw63hur0o4bq9cuG7j8Ot4bq7KMahNcOtKMWp4bud4bqj4bubIyjDreG6vcOqZOG7nSjhur1vKOG6teG6ocOtKOG7m+G7l8Osw63hursoxak2KMOiNihpNMOt4bq9KOG6tTTDrSjhurPhur3hu53GsGXDrSjDosOzw6oo4bq1w6rEkcOtKOG7m+G6v+G6s+G6vSjDouG6o+G7myho4bujMShn4bqnaSjhur3DqsSR4budKOG7leG7nTUoxqExw63hurso4bub4buXbsOt4bq7KOG7lzHhu50oaTPhu50o4bqz4bq9w6wo4bub4bq94budKMOt4bq9xIPhu5ko4bq9M8Ot4bq7KOG7m+G7lzdpKOG7m+G7l8OqxJHhu50ow6Juw63hursv4bq9MSMow63hur1yKGlsKOG6veG7gcOt4bq9KOG7m+G7l27DreG6uyjhu4/hu5sjKGly4buP4buZKMOiOMOt4bq7IyhpcuG7j+G7mSjhurMxw63hur0jKOG6t8Oj4budIyjhurfhur89PT0ow403aSg+KTxbKOG7m+G6veG7nSjDreG6vcSD4buZKOG6t+G7gcOt4bq9KOG7leG7neG6ocOtKMOiw6Phu50ow63hurtyw7XDqijhurNwMSjFqTYoaDMoe30jPCjhu5vhu5fDqsSR4budKMOibsOt4bq7L8Ot4bq7csO1w6ovw603aSMow6Jjw60ow60xxrAjKOG6s8Osw60oxqFtKMOtM8awKMOiNijDreG6ocOt4bq7KGhiw60oWzAo4bub4buXw6rEkeG7nSjDom7DreG6uy/DreG6u3LDtcOqL8OtN2lAKOG7m+G7rShoxJEo4bq9byhn4bq9MiMo4bq7w6oz4budKMOiNOG7myhdW8OdIyjhu5vhu60oaMSRKOG6vW8o4bub4buX4budw63hurso4bq34buBw63hur0oaDMoPiLDnSMo4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw60oxak2KGfhur1sw63hurso4bqz4buJw60o4bq9byjDreG6u+G6vcOow6w9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8OCcsO04bqzKOG6t8OqY+G7myMow6JlKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKOG6vcOqxJHhu50o4buV4budNSjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bqzcDEo4bqzMuG6syjhu5rhu5rhurzhu5rhurLDgijhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhur3hu53GsMSRw60jKMOt4bq7w6wzw6oo4bulw6rEkeG6syjDouG6r8awKGk0w63hur0o4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60o4bulZCjhu6Uxw6oo4bub4buX4buJIyjhu6kow63hurvhur3hu4UxKOG6s3AxKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjDomPDrSjhurMy4bqzKOG7m8Ojw63hursoaOG7j+G7mSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtIyjhur0zw63hursow603aSMow63hurszw63hur0o4bq7w6oyw6wo4bq14buh4bqzKOG6veG7ncawxJHDrSMo4bq9b8OqKGfhur3hu53GsGPDrSjhur3EqeG6syjhurMy4bqzKOG6s+G6o+G7mSjhu6UzKOG6tzHDrSjhurvDqjJpKMOibeG6syjhurMy4bqzKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKMOiZOG7nSjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyhnYyjhur3DrDThurPhur0o4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5ko4bqz4buhKOG7m+G6vWUjKMOicjEo4buXMSjDreG6vcO5w63hurso4bqz4bq94budxrBiw60ow6JkKOG7meG6veG7nyjhur3DtOG7mSjhu6Xhu4/Dqijhu5t0w63hursow6Lhu4cxKOG7meG6vXLhu43DreG6uyMo4bubdMOt4bq7KOG7m+G6vcO1w6ooZ+G7qyjhu6UzKOG7m3TDreG6uyjDom3Dqijhu5tyw7TDreG6uyhn4bq9MuG6syjDreG6vTHhu509KMOCYeG6syjhurfDqsSR4bubIyjhurMy4bqzKOG7muG7muG6vOG7muG6ssOCKOG7m+G6vXLDtcOt4bq7KMWp4budxrBiw60o4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMow6LDrDPDrSjhu5vhur1lKMOt4bq9ciMo4bq9b8OqKOG7meG6veG7oSjDrcO5IyjDosOsM8OtKOG7m+G6vTHDreG6vSjDrcOqYsOtIyhJ4bua4bua4buUIyjhur1vw6oo4bqzdeG7nSjhurPhur3DqmPDrSjhurfDqsOt4bq9PT09KMOicjEo4bulw6rEkeG6syjhur3EqeG6syjhu5vEg+G7mSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhu5vhur0zw63hur0oaW/hu5so4buZ4bq9w6zDreG6uyjhu5vhu5czw6woaOG7j8OtIyjhu5vhur3hu50o4bq94buj4bubKMahdSjhu5Xhu50xw60o4bub4bqhaSjhurNwMSjhurMy4bqzKOG7m8Ojw63hursoaOG7j+G7mSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtPSjhu5rhu53GsCjDreG6vcOqYsOtIyjhu5vhur3huqXDrCjDojLDreG6vSjhurvDqjIo4bqzcDEo4buZ4bq94buJw63hurso4bq7w6oyw6wo4bq14buh4bqzKOG7pTMow6Izw6wo4bubNMOsKOG6veG7ncawxJHDrSMo4bq3YsOtKOG6szTDreG6vSjDreG6vcO5w63hursoZ2Phu5so4buV4budNSjDojThu5sow6Jyw7ThurMjKOG6vcOqxJHDrSjDrTHGsCMoaW/hu5so4bq3byjhu5nhur3Eg8OtKMOt4bq9aijDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG6s+G7icOtKOG6s8Osw6oow63hur3huq0o4bulw6rEkeG6syjhur3EqeG6syjhu5vhur1yw7XDreG6uyjFqeG7ncawYsOtKOG7pTMo4bq9xKnhurMo4bubxIPhu5koxqHhu51t4bubKMOiw7XDqiMo4bqz4bq9cjEo4bub4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMo4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG7m8OqY+G7mSjhu5vhur3hu50ow63hur3DucOt4bq7KOG7m8OqY8OtKOG6t28oZ+G6vcOsMSjhur3EqeG6sygtKGfhu68o4bub4bq94budxIPhu5soc8Ot4bq7KOG6teG7ocOt4bq7KOG7pTPDrCjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhu6UzKMOiw7XDqijGoW3DreG6u0AoaW/hu5soxqFtKGjhu4/hu5ko4bq9xKnhurMjKOG6s+G6veG7ncawYsOtKMOiZCjhurPhur1yMSjhu5vhur3hu50o4bq94buj4bubKMOibMOt4bq7KMOiNcOsKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4bub4bq9MWko4bq7w6oxQCjGoXUo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s3AxKOG6szLhurMo4bq3McOtIyjDreG6uzPDreG6vSMow6LDrDPDrSjhu5vhur1lKOG6s+G7iyho4buj4bqzIyjhurPhu4sow63hu43Dqijhu5vhur3DqmPhu50o4bq9w6rEkeG7nSjhu5Xhu501KMOtYsOtKOG7pcOqxJHhurMow603aSjhurc44bubKMOt4bq94budKOG6s8Oj4budKOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG6s3AxKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4bqz4bq9cjEoZ+G7h+G7mSjhu5vhur3DtcOqPSjhurLhu5/DreG6uyjhu6Xhu4/DqijDouG7iyMo4bulw6rEkeG6syjhur3hu53GsCjDom/DreG6uyjFqTYo4bq9b8OqKOG6veG7izEow6JlKOG7meG6veG7oeG6syjhu6Xhu6Eo4bqzMuG6syjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bqzcDEo4bub4buX4budw63hurso4bub4bqhaSjhurPhu4nDrSjhur00w60o4bqz4bq9Yz09PSjhurXhurHDrSjDomPDrSjhur3DqsSR4budKOG7leG7nTUjKOG6s+G6veG6o+G7myhocsO0w63hurso4bq9w6w04bubKMOib8Ot4bq7KOG7kShpb+G7myjGoW0o4bua4bua4bq84bua4bqyw4Io4bqz4buJw60o4bub4bq94bqj4buZPSjDgmUoZ+G6vTjhurMo4buZ4bq94buh4bqzKOG6vTTDrSjhurPhur1jKOG7m+G7l2LDrSMo4bub4buXw6zDreG6uyjhu5vhur3DtcOqKOG6u8OqMcOtKOG7m+G7j8OqIyjhurPDo8OtKOG7mzfDreG6uyjhurNyw7XDreG6uyjhur3hu43DrSjDrcO5MSjhurNsw63hurso4bubMuG6syhoNsOt4bq9IyjhurPhur3hu4Mow6I0w6wo4bqzcDEo4bqz4bqj4buZKHDGsCMo4bqz4bq94bq/w63hur0o4buV4budxrBkw61AKOG7mzTDrCjDosOqZOG7nShnw6rEkcOtKOG7pWQo4bqz4buNKMah4buRKOG7pcSD4bubKOG6s+G6veG6o+G7myMo4bub4buXMcOt4bq7KOG7m+G6vcOqY+G7myjhurfhu4co4bq1NMawKOG7pTMo4bq9xKnhurNAKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG6t28oaTLGsCjhu5Xhu501w60oaOG7qSjhurMy4bqzKOG7m+G7l+G7ncOt4bq7KOG7m+G6oWkow6JwKOG7m8OjaSMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqiMo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s+G6vWHhu5so4bqz4bq94bqrKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMo4bq3McOtIyjDreG6uzPDreG6vSMow6LDrDPDrSjhu5vhur1lKOG7pcSDw60ow6Jvw63hursow63hurszxrAo4bqzM8Ot4bq7KMOt4bq9w6pk4budKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60ow6LDqijhur3EqeG6syMo4bq9xKnhurMo4bub4bq9csO1w63hursoxanhu53GsGLDrSMo4bq9xKnhurMoxqHhu51t4bubKMOiw7XDqiMo4bq74buL4buZKOG7meG6vcOjw60oaDNpKOG7m+G6vTHGsCjDosOzw6oo4bq1w6rEkcOtKGk0w6woZ8Oqw63hur0o4bubYygtKMWpNijhur1vw6oo4buRKGnDssOqKMOi4buHMSjhu5nhur1y4buNw63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7go4buXw6rhurvhur3hu5tAIT8mxqHhu5vhu5fDrMOt4bq7P+G6tjPDqijhu6UzKDXDreG6veG7uChIYijhu5jhur3DrMOt4bq7Ji/GoeG7m+G7l8Osw63hurs/Ji/hu5k/


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]