(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Sở Công Thương, từ nay đến cuối năm 2022, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để kích cầu tiêu dùng nội địa, các kênh bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, nhất là đối với các sản phẩm hàng Việt Nam.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznDjeG7heG6ssOj4budY+G7o+G7j8OjaOG6q2jDo+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6PGocO0aOG7j8OjaOG7h8O9w6N5w7Vrw73Do2nhu7Xhu6Phu404L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOVnhu4/DrOG7n8OjaeG6osOjZ+G6q+G7n8OjaOG7ueG6qcOjWOG7scOjSHThu6Phu43Do1nhu4/DgcWp4buj4buNM8OjeeG6oMOj4buj4bqp4bqyw6PDrWzhu6PDo2jDvXXDtcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhurHhurEzw6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjxqHDteG7o+G7j8OjaeG7n+G6qeG7o+G7j8OjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtTPDo2nhu5No4buPw6Phuq7hu7fDo+G6rmbhu6PDo+G7jeG6u+G7r8Oj4buj4buPw7Vtw73Do8ah4buP4buhw6PGoeG7j2Xhu6M0w6NJ4bufw6PDreG7oTPDo8Otb8OjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNw6Phu6PDucO1w6PDreG7k+G6qTPDo2jhuqtow6PGoWvhu6Phu4/Do2fhuqvhu6PDo+G7m8SpM8OjeMO1a8O9w6N54buP4buTM8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtcOjeXfhu5/hu6Phu43Do3nhu5nhu6Phu4/Do8OtxJHDo+G6rmLDo8Ot4bqp4buj4buNw6No4buP4bu5w6PDrcO54buj4buNw6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4buj4buPw7Vtw73Do2jhu4/DgcWp4buj4buNw6N5d+G7keG7o+G7j8OjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNM8Oj4buj4buP4buBecOj4bubYsOjw611w7XDo+G6rsaww7XDo2jhuqtow6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu49i4buj4buNw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqN5w6zhurZ5LeG6qeG7m8O14buN4bujMcOjaMOs4bujecOsdzLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurXhurfhurfhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqx4bqv4bqvL+G6seG6s+G6tWnEg8SD4bql4bq3w6LEg+G6sXnhurXhurXhuq3huq/hurXhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33hurXhuq/huqfhuqPDo+G6qeG7m3l94bqjw43hu4XhurLDo+G7nWPhu6Phu4/Do2jhuqtow6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buN4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6oznhu6Lhu4/hur/hu6PDo+G6rsO1a+G7o8OjaOG7j8O94bunw7XDo2jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jcOj4bud4buJw6Phuq5iw6Nn4buLw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Do3jEguG6qcOjNuG7juG7g8O9w6Phu5rDuWg3w6N5w4HDo+G6ruG7geG7o8OjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOjaOG7j+G7n8OjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47DtW7hu6PDo+G7o+G6qeG6sjPDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6N5w7Vrw73Do2nhu7Xhu6Phu43Do+G7j2Lhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOjeXdr4bujw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo3nhu5nhu6Phu4/Do+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujM8Oj4bquxrDDtcOj4bq34bqt4bqvw6No4buP4burM8Oj4bq3xIPDo3jDtWvDvcOjeeG7j+G7kzPDo+G6scOjeXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtcOj4bquYsOj4buPxanhu6PDo8OixIM0xIPEg8SDw6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do8ahw7Xhu6Phu4/Do2nhu5/huqnhu6Phu48zw6Nn4bqr4bujw6Phu5vEqcOjw63DgeG7q2jDo+G7r+G7j+G6v+G7o8OjZ+G7pcOjd8O54buj4buNw6PGoeG7j8Op4buvw6N5Y8O1w6No4bqraMOj4buPw73hurJu4bujM8OjeeG7j+G7k8Oj4bq2xJEzw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4buv4buPdTTDo1l34buf4buj4buNw6PDreG7oTPDo8Otw7Vv4budw6PDreG6q+G7o+G7jcOjaOG7j+G7s8Oj4bq0w6Phu5tiw6Phu6Phu43DvcO64bujw6Phu49i4buj4buNw6Phu4/hu6HhuqnDo3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo3l34buf4buj4buNw6Phu6PDgcawaMOjw63DgeG7q2jDo+G7r+G7j+G6v+G7o8Oj4buv4buPdcO1M8OjxqHDteG7o+G7j8OjaeG7n+G6qeG7o+G7j8OjeWPDtcOj4buPbsOjeeG7j3Xhu6Phu43Do3nDtWvDvcOjaeG7teG7o+G7jcOjaOG7j8O1bOG7ncOj4buN4buH4bujw6PhuqfEg100w6NXw7Vr4buj4buNw6N5Y8O1w6Phu49uw6N54buPdeG7o+G7jcOjeMO1a8O9w6N54buP4buTM8OjaMOD4bqpw6Phu49i4buj4buNw6N5w7Vu4bujw6PDtGjhu48zw6Phu49i4buj4buNw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6PDrcOB4buraMOj4oCc4buv4buP4bu5w6N44buh4buj4buN4oCdw6N5d8O94buj4buNw6Nn4buR4buj4buPw6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu43Do+G6rcSDXTPDo8Ot4bqr4buvw6PDgOG7o+G7jcOj4buj4buPw73Do2jhu4fDvcOj4budw73huqnDo3jDqeG7nTPDo3nDtWvDvcOjaeG7teG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8Oj4bquYsOjeeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PDreG7k+G7o+G7j8Oj4buPw4HGsOG7o+G7jcOjaOG7j+G7n8Oj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6N54buP4buhw7XDo3bDvcOs4bujw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do+G7j2Lhu6Phu43Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do3l34buf4buj4buNw6PDreG7qcO1w6N4deG7o+G7jTPDo3jDteG7o+G7j8Oj4buP4bufY3nDo3nhu4/DgeG7qeG7o+G7jcOj4buj4buNYuG6sjQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SOG7j8O94bunw7XDo2jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jcOj4bud4buJw6Phuq5iw6Nn4buLw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Do3jEguG6qTPDo2jhu6HDo8Oiw6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7r+G7j+G6v+G7o8OjZ3XDo3ljw7XDo3nhu4/hu5PDo3l34buB4bujw6Phuq5iw6No4bqraMOj4bq2xJHDo3l3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7juG7g8O9w6Phu5rDuWjDo+G6rsaww7XDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j+G7keG7o8Oj4bud4bq7ecOj4buPYuG7o+G7jcOjw63DgeG7q2jDo8ahw7Xhu6Phu4/Do2nhu5/huqnhu6Phu48zw6Phu6/hu4/hur/hu6PDo+G7r+G7j3XDtTTDo0dr4bujw6NoY+G7o+G7j8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7neG6u3nDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7o+G7j+G7g+G7r8OjxqHhu4/hu4XDvTPDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6No4buP4buzw6N5d3Hhu6Phu43Do+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOjw63DgeG7q2jDo3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo3nhuqDDo2jhuqtow6Np4buf4bqp4buj4buPw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/DozZJ4buiN8OjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7o8OBxrBoM8Oj4buj4buPw4Exw6N4xILhuqkzw6N2w73hu4fhu6PDo+G6q+G7nzPDo2fhu5nhu50zw6N54buP4bqiaMOj4buv4buP4buF4budw6No4buPw4Bow6Phu6Nl4buj4buNNDQ0w6NZ4bqgw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6scSDw6PDrWzhu6PDo+G7o+G6qeG6sjPDo2nhu5/Do2Thu6Phu4/Do+G7j8OB4bux4buj4buNw6No4bu54bqpw6Np4buTaOG7j8OjSOG7nj/DlUkt4bqv4bqtM8Oj4buja+G7o8Oj4bquw7VuaMOjecO1a8O9w6N54buP4bu3w6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phuq5iw6Np4buf4bqp4buj4buPw6N54buPw73Do2jhu7nhuqnDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6Nn4buTw6Nk4buj4buPw6Phu4/DgeG7seG7o+G7jTTDo+G6qOG7o+G7j8Oj4buO4bufYuG7o+G7jcOjO8O94bq/4bujw6NZd8O94buj4buNM8Oj4buNw7Xhuqvhu53Do8OtdWjDo2jhu4/DveG7p8O1w6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7neG7icOj4bquYsOjZ+G7i8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6N4xILhuqkzw6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo8ONb8OjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvTPDo3nhu4/DvcOj4buP4buzecOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNM8OjaOG7j8O94bunw7XDo2jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jcOjw63EkcOjeXfDtW/hu6PDo8ah4buP4bqpw7XDo+G7o+G7j8O1bcO9w6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do+G7jcO1ZOG7ncOj4buNw7Xhuqszw6PGoeG7j8O94bqybOG7o8Oj4budxJHDtcOjeeG6oMOjeXfhuqJow6N5w7Vs4buvw6M24bufw7LDsuG7m8O14bujw6w3w6PDrWzhu6PDo3l34bqiaMOjecO94bqybOG7o8OjNuG7n+G7o+G7m8O14bujw6w3w6N5d2vhu6PDo8Oy4bqp4buj4buv4bqp4buNw6zDo+G6rmLDo+G6sMOsZ3jDtXnDrDTDo8ON4bq7aMOjZ8O1bnkzw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOjxqHhu4/DveG6smzhu6PDo+G7ncSRw7XDo3nhu4Phu6/Do3l3w73hu6Phu43Do3bDvXVow6Phu43DteG6qcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhurHhuq/DozZ54bqgw6Phu6Phu41i4bqyw6Phuq8t4bqv4bqxLeG6scSD4bqx4bqvw6PDrWzhu6PDo+G6ry3huq8t4bqxxIPhurHhurE3M8OjaOG7j8O94bunw7XDo2jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jcOjw63EkcOjeXfDtW/hu6PDo8ah4buP4bqpw7XDo+G7jcO1ZOG7ncOj4buNw7Xhuqszw6Phuqvhu6/Do2nhu7fhu6Phu43Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu53EkcO1w6PDrXXDtcOj4bquxrDDtcOj4buN4buH4bujw6Phuq/Eg8SDw6Phu53hurt5w6Phu49i4buj4buNM8OjeXfhu5/hu6Phu43Do8Ot4buhw6No4buhw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6q8OjeOG6v8O9w6N54bqgw6PhurPEg8OjLcOj4bqlxINdM8OjeeG7g+G7r8OjeXfDveG7o+G7jcOj4bquYuG7n8OjaOG6q2jDo+G7o+G7j+G7oeG7ncOj4buPYuG7o+G7jTPDo+G7o+G7j8OBMcOjdsO94buH4bujw6Phuqvhu5/Do3l3xKnDo8Os4budM8OjeMSC4bqpM8Ojw63DusOjaOG7j8Wpw7U0NDTDo1nhu4904buj4buNw6N2w73huqnDo2jhuqtow6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu53EkcO1M8Oj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6qzPDo3nhurvhu6Phu43Do3bDvWIzw6PDgcO9w6PDrcSRw7XDo2li4buj4buPw6N3w7Vr4buj4buNw6No4buP4bufw6PGoeG7j+G6q2jhu4/Do+G7j2Lhu6Phu43Do3nhu49i4buj4buPw6Phuq7DtWvhu6M0NDTDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo3nDtWvDvcOjaeG7teG7o+G7jTPDo+G7o+G7j+G7gXnDo+G7m2LDo2jhuqtow6NnYsOj4bujw7nDtcOjeXfhu6vDo8Otw4Hhu6tow6N5w7Vs4buvw6No4buD4bujw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buPxanhu6PDo+G6rsaww7XDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOjaOG7j+G7gXnDo+G7m8OB4bur4buj4buNM8OjaOG7ocOj4buj4buNw73DuuG7o8Oj4buNdWgzw6PDrcO64buj4buNw6N54buP4bupw7XDo+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6N5ZeG7o+G7jcOjaeG7n+G6qeG7o+G7j8OjeeG7j8O9w6No4buP4bufw6Phu49uw6N54buPdeG7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j8Os4bufw6N54buPdeG7o+G7jcOjxqFrw6No4bu54bqpw6NY4buxw6NIdOG7o+G7jcOjWeG7j8OBxanhu6Phu40zw6PhurHDo3nhu4/huqvhu6Phu43Do8Ot4buHw73Do+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqx4bqxM8OjeOG7scOjw63EkcOjecO1bOG7r8Oj4buj4buP4buD4bujw6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu43Do+G6t8SDxIPDo+G7j8O6w6N4xanDo3nhu4904buj4buNw6Nn4bqr4bufw6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu53EkcO1w6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8OjeeG7meG7o+G7jzTDo1l34buf4buj4buNw6PDreG7oTPDo+G7o+G7j8O1bcO9w6N4w7Vrw73Do3nhu4/hu5Mzw6N5d8O94buj4buNw6N54bq/4budw6N54buPw4HFqeG7o+G7jcOj4budY8O1w6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOjaOG6q2jDo+G7j+G7keG7o+G7j8OjeeG7j8OAaMOjxqHhu4/DveG6smzhu6PDo+G7ncSRw7XDo+G7j+G7geG7r8OjaWbhu6Mzw6Phu6Phu4/DgTHDo+G7jcO1ZOG7ncOj4buNw7Xhuqszw6N54bq74buj4buNw6N2w71iM8Ojw4HDvcOjw63EkcO1w6NpYuG7o+G7j8Ojd8O1a+G7o+G7jcOjaOG7j+G7n8OjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4bquw7Vr4bujM8OjxqHhu4/DveG6smzhu6PDo+G7ncSRw7XDo3bDveG6qcOjaOG6q2jDo8aha+G7o+G7j8Oj4budw73huqnDo3jDqeG7ncOj4buf4buj4bubw7Xhu6PDrDPDo+G6rsaww7XDo+G7o+G7j8O1bcO9w6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu53EkcO1M8OjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjaWLhu6Phu4/Do2jhu4/hu5/Do+G7j2Lhu6Phu43Doz/DtW55NMOjWcO1a8O9w6Nnw7Vvw73Do+G7o+G7j8OBMcOjWMO1a8O9w6N54buP4buTw6NI4bufNOG7n+G7r+G7nOG6qXd5w6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOjaOG7j8OBxanhu6Phu43Do3l34buR4buj4buPw6PGoeG7j8O94bqybOG7o8Oj4budxJHDtTPDo3nhurvhu6Phu43Do3bDvWLDo+G7j+G6q8O1w6Phu5vDuWjDo8Ot4buHw73Do+G7o2Xhu53Doy3Do8ah4buP4bqpw7XDo+G6tsO94bq/4bujw6Phu6Phu4/DgcOj4bq0w6M2aeG7k+G7r8OjWWx5w6Phu6Lhu43DveG6smvhu6PDo8Ot4bqr4bujw6Phu6Lhu4/hur/hu53Do0nhu4fhu6PDo+G6scSD4bqx4bqxNzPDo3l3w7XDo+G6v+G7o8OjeeG6u+G7o+G7jcOjdsO9YsOj4bqnLeG6tzLDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6M6w7Xhu6Phu5zhuql3ecOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do+G7jcO1ZOG7ncOj4buNw7XhuqvDo+G6s8SDXcOj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53DozrDteG7o8OMaOG7nzPDo2jhuqtow6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu53EkcO1w6Phu53DveG6qcOj4bqvw6N54bq74buj4buNw6Phuq/Do+G6rsaww7XDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6N54bqiw6N4ZOG7o8Oj4bq2w73hu4F5NDQ0w6NI4bu14buj4buNw6Phuq7GsMO1w6Phuq7DtW5ow6Phu43DtWThu53Do+G7jcO14bqrw6PDrcO64buj4buNw6Phu5vhu59jecOjaOG7j+G7n8Oj4buj4buPw7Vtw73Do3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu50zw6No4bqraMOjeMO1a8O9w6N54buP4buTw6NocOG7o8Ojw63huqnDo2lj4buj4buNw6No4bqraMOjaOG7j8OBxanhu6Phu43Do3l34buR4buj4buPw6PGocO0aOG7j8OjaOG7h8O9w6N5w7Vrw73Do2nhu7Xhu6Phu40zw6Phu6Phu4/DgcOjeeG6u+G7o+G7jcOjdsO9YsOjxqHDqOG7ncOjeeG7j8Os4bufw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budM8OjZ+G6q+G7o8Oj4buPYuG7o+G7jcOjw63DuuG7o+G7jcOj4buNw7Xhuqszw6N5ZeG7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1w6Phu49j4bujw6NnZOG7n8Oj4buPYuG7o+G7j8OjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeOG6q2jhu4/Do+G7j+G7g8O9w6Phu53EkcO1w6N5dXnDo8ahw6jhu53Do2jhuqtow6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do3nDtGjhu4/Do8Otw7Vv4budM8Ojw63hu6XDtcOjdsO9YjTDo1ljw7XDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6N4w7Vrw73Do3nhu4/hu5PDo+G7scOjxqHhu4/DvcOj4bqu4bqiaMOj4bujdOG7o+G7jcOjeeG7j3Thu6Mzw6Phu53DtW3hu6PDo+G7o+G7s8O1M8Oj4buj4buN4bufYsO1w6Phuq7DtW5ow6Phuqvhu6/Do2nhu7fhu6Phu43Do+G7j+G7keG7o+G7j8OjeeG7j8OAaMOjxqHhu4/DveG6smzhu6PDo+G7nWPDtcOjaOG7j8O94buj4buNw6No4bu54bqpw6No4bqraMOj4buj4buPxJHhu6PDo+G7j2Lhu6Phu40zw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjaMOD4bqpw6Phu49i4buj4buNw6PDrcO1buG7o8Oj4bud4bqr4bqyw6NocOG7o8OjaOG7j+G7ucOjw63DueG7o+G7jcOj4buNw7Vk4budw6Phu5vhu6vDtcOj4buj4buPw73hu4Phu6PDo8Otb8Oj4buj4bq/4buj4buNw6No4bqp4bufw6N5w7Thu6Phu4/Do2hj4buj4buPw6N5d+G6qeG7o+G7jzPDo3nhu4/DvcOj4buP4buzecOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNNDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONb8OjeeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7o8OjaOG7ocOj4buPw7Vuw73Do3bDvWTDo2jhuqtow6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNM8Oj4buj4buP4buBecOj4bubYsOjw611w7XDo+G6rsaww7XDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOjw63DgeG7q2jDo3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo3l34buf4buj4buNw6Phu6PDgcawaDPDo3l34buf4buj4buNw6N54buZ4buj4buPM8OjaOG6q2jDo3jhu7Ezw6Phu6Phu41i4buj4buPw6No4buhw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8OjaOG7ueG6qcOjeeG7meG7o+G7jzPDo8OdR+G7oknDo2jhuqtow6Phu4/DveG6sm7hu6Mzw6N54buP4buTw6PhurbEkTPDo3nhu49i4buj4buPw6Phu6/hu491w6PDrcSRw6Phuq5iw6PDreG6qeG7o+G7jcOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4buj4buPw7Vtw73Do+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7ozPDo3bDvWThu6Phu43Do2fhuqvDo+G7j2Lhu6Phu43Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do8OtbOG7o8Ojw6104buj4buNw6PDrWThu5/Do3bDveG7h+G7o8OjaOG7j+G7s+G7o+G7jcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujNMOjw43DuuG7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1M8OjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jhuqtow6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjxqFsecOj4bujdcO1M8OjeeG7j+G7s2jDo8Ot4buF4bqyw6N5w7Vrw73Do3nhu4/hu7fDo+G7o3Thu6Phu43Do3hk4bujM8Oj4buPYuG7o+G7jcOj4buP4buh4bqpM8OjeWPhu5/Do8Otw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6No4buP4bufw6No4bqraMOjaeG7n+G6qeG7o+G7j8Oj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6Phu6/hu4/hur/hu6PDo+G7r+G7j3XDtcOj4buPYuG7o+G7jcOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjaOG6q2jDo2jhu4/DgcWp4buj4buNw6N5d+G7keG7o+G7j8OjxqHhu4/DveG6smzhu6PDo+G7nWPDtTPDo8Otw4HhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do+G6rm3Do+G7r+G7j+G6v+G7o8Oj4buv4buPdcO1w6N5Y8O1w6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6Mzw6Phu6Phu4/hu4F5w6Phu5tiw6PGoeG7j8O9w6Phuq7huqJow6Phu6N04buj4buNw6N54buPdOG7ozPDo+G7ncO1beG7o8Oj4buj4buzw7Uzw6PGoeG7j8O9w6PGocO14buj4buPw6N5bDPDo8ah4buPw73Do2h04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu68zw6No4bu34budw6NodOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4buvNDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4904buj4buNw6N2w73huqnDo+G6rsO1bmjDo8Ot4buF4bqyw6Phu51j4buj4buPw6PGocO0aOG7j8OjaOG7h8O9w6N5w7Vrw73Do2nhu7Xhu6Phu40zw6N54buP4buTw6N5d8OB4bup4buj4buNw6Phu6PDucO1w6N54buZ4buj4buPw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOjw63hu4fDvcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhurHhurHDo8OtxJHDo+G7peG7o8Ojw63hu5Phu6Phu48zw6N54bul4buj4buNw6Phu53DgGjDo+G7m8OBw73Do2jhu4/DveG6sm/hu6PDo2fhuqvhu6PDo+G7m8Spw6Phu49i4buj4buNw6Phu4/hu6HhuqnDo+G6rmLDo2nhu5/huqnhu6Phu4/Do3nhu4/DvcOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8OjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNw6PhurHDo3nhu4/huqvhu6Phu43Do8Ot4buHw73Do+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqx4bqxw6PDrWN5w6PhurHhurU04bq34bq1w6LDo3nhuqbDo8Otw7rhu6Phu40zw6N5ZeG7o+G7jcOj4bqv4bqxM+G6r13Do3jhu5/Do+G6rsaww7XDo2jhu7Xhu6Phu43Do8ahw4I0w6Phu47DtW7hu6PDo+G7o+G6qeG6sjPDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do2h04buj4buNw6N54buPw4HFqeG7o+G7jcOjw63huqnhu6Phu43Do8ah4buPw73hurJs4bujw6PGoeG7j8O0aOG7j8OjaOG6q2jDo2nhu5/huqnhu6Phu4/Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G6tuG7s2jDo3nDtWzhu6PDo3nhu4/DgcWp4buj4buNw6Phu51jw7Uzw6PDreG7heG6ssOj4budY+G7o+G7j8OjecO1a8O9w6N54buP4bu3w6Phu49i4buj4buNw6Phu4/hu6Hhuqk0w6PDjcO64buj4buNw6N54buP4bupw7Uzw6N5ZeG7o+G7jcOjaMOB4bup4buj4buNw6N3YsOjeOG7n+G6q3kzw6N5Y+G7n8Ojw63DtW3DvcOjxqHDtW7hu6PDo3nhu4/DveG7g+G7o8Oj4bub4burw7XDo3l34buf4buj4buNw6N54buP4bu5w6N54bu3aMOjw61vw6No4bqraMOjaeG7n+G6qeG7o+G7j8Oj4buj4buN4buPw7Vu4buvM8OjeMO1a8O9w6N54buP4buTM8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtTQ0NMOjw63hu4XhurLDo+G7nWPhu6Phu4/Do3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6PDo2jhuqtow6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do8ah4buPw73hurJs4bujw6Phu51jw7Uzw6Phu6Phu4/hu4F5w6Phu5tiw6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOj4bud4bq7ecOj4buPYuG7o+G7jcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNw6N54buPw7VsecOj4bqybMO9MsOj4buv4buPdcO1w6Phu4/hu6vhu6/Do+G6rsaww7XDo2jhuqtow6NoxanDo3bDveG6qeG7o8OjaOG7j8OAaMOj4bujZeG7o+G7jcOjeeG7j8Os4bufw6Npc8O1M8Oj4bujw6nhu53Do2fDqXnDo3nhu5Hhu6Phu4/Do+G7j+G7keG7o+G7j8OjaMO94buj4buNw6Mtw6No4buHw70zw6Phu43DteG6q8OjaGTDo2jhuqtow6Phu5vhu59jw7XDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOjw61vw6No4buhw6Phu43DtWTDtcOj4buv4buP4bqr4buvw6Nn4buR4buj4buPw6Phu6Xhu6PDo3nhu4/hu5PDo3l3w4Hhu6nhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G6qMO9eeG7j+G7n3fhuqM5R2LDtcOj4bquYsOjZOG7o+G7jzHDo+G7mmvDo1nhu4/huqnhu6Phu484L+G7rzk=

Bài và ảnh: Lê Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]