(Baothanhhoa.vn) - Nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, các ngành chức năng và các địa phương ven biển đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buMw6zhurPhu40zw6nhu4vhuqXhu40zw6nDo8OpM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM2XDouG7jcOsM8Op4buL4bqr4bulM+G7jeG7nSkz4bu14bun4buNw6wz4bq74buJZ+G7jVsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJd4buM4buLw6LDsjPhu43DrOG6s+G7jTPDqeG7i+G6peG7jTPDqcOjw6kz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40zZcOi4buNw6wzw6nhu4vhuqvhu6Uz4buN4budKTPhu7Xhu6fhu43DrDPhurvhu4ln4buNKTPDqcOjw6kz4buNw6zEg+G7jeG7izPDqeG7i+G7r8OpM+G7jeG6s+G7jcOsM8O9xIMzw6nDo8OpM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8O94bq94buNM2Xhu4lo4buNM+G6u+G6tzPhu6XEqcOp4buLM8Opd8OpM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8Opw6PDqTNl4buJZ+G7jTN04buLw6N0KTPhu6V24buNw6wzZeG7reG7ocOpM+G7jeG6qeG7jcOsM8Op4bqj4buPM+G7jeG7i2Phu40z4bul4buL4buvw6kzw73EgzPhu7kz4bul4buL4buvw6kzw6nhu4vhuqt0M+G7i8SD4buN4buLM8Opw6PDqTN14bun4bu3M+G6u2vhu43hu4szw6nhu6vhuqMzdOG7i8OjdDPDs+G7p2Phu6Uzw71mM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqSkzZeG6seG7jzPDvWcz4buNw6zhu6fGoeG7jTPDs3Hhu4kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM8Op4buL4buPM+G7jcOs4butM+G6ueG6qeG7jTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu6Xhur3hu7Xhu6Ut4bqjw7Phu4nDrOG7jSEzw6nhur3hu43hu6Xhur3DuigyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzOTU1dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY1NS82ODnhurk0NMOhNzQ5OeG7pTk24bqhODjDszQ8bnTDrC7DuiY4NzYyM+G6o8Oz4bulJjLhu4zDrOG6s+G7jTPDqeG7i+G6peG7jTPDqcOjw6kz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40zZcOi4buNw6wzw6nhu4vhuqvhu6Uz4buN4budKTPhu7Xhu6fhu43DrDPhurvhu4ln4buNMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI5NTUyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3DicOj4buNM2Xhu5sz4bulw7rhuq/DsjNv4buJaMOyM8O54buPw6Phu6Uz4bq6xqHhu40zReG7ieG7g+G7jTN04buLw7Thu43DrDPDmWLDsjPDmeG7n+G7jTPhu6Xhu6di4buNM+G7pcO64bqjKTNv4buJaMOyM8O54buPw6Phu6Uz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40zw6l44bqjM2Xhu4lo4buNM8OT4bqvw6nhu4sz4buK4buh4buJPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVXhu6fhuqMz4buN4bq1w7IzZeG6teG7pTPhu6Vq4buN4buLM+G7i2rhu43hu4szb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTPDqeG7q+G6ozPDqcOjw6kzw7N3w6kzw7Phu61x4buNw6wzw6nDtTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM8Op4bur4bqjM+G7pWzhu43hu4szw73EgzN04buL4bqx4buNM8Oj4buN4buLM8Op4bur4bqjM+G7jcOs4butM+G6ueG6qeG7jSkz4bulw7rhu4Phu40zw73GsOG7jcOsM2Xhu4lo4buNKTPDqXjhuqMzw7nhu5Xhu43DrCkzw6l44bqjM8Oz4bqvw6nhu4szcjPDqcOjw6kz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wzw73hur3hu40zZeG7iWjhu40pM+G7pWrhu43hu4sz4bulw7rhuq/hu43DrDPDuXgz4bq54bup4buNw6wz4bu14bun4buNw6wz4bq74buJZ+G7jSkzw6nhu4vhuqvhu6Uz4buN4budM+G6u2gzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTPDvcSR4buNM8Opw7Thu40z4bulw6Phu4kz4bq54buJaeG7jTPDvcSDM+G7jcOsxIPhu7czw6nEg+G7jcOsM+G7peG7ieG7jeG7izPDveG7iTwz4buk4bqv4buJM8Oy4bub4bulM8O54buXM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8O94bq94buNM2Xhu4lo4buNM8Opw7Uz4bul4buLcOG7iTPhurvhu4low7Izw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM+G7peG7p+G7t+G7g+G7jTPhu6XDuuG7p+G7t2bhu40zw73EgzPhu6Xhu6di4buNM+G7pcO64bqjKTNv4buJaMOyM8O54buPw6Phu6Uzw6nhu4vhu63huqMz4bq74butccOpM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM8O9xIMz4bq54bun4bu3M+G7pcO6ajPhu6Xhu4vhu61w4buNw6wz4bu14bun4bu34buD4buNKTPhu43hu4Phu40z4buL4buJZ+G7pzN14bun4bqxM8Op4buL4but4bqjM8Op4bqj4buPPDPhu4zhu4t54buNw6wz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40zw73hu4kzdOG7i+G6r8OyM+G7jcSD4bu3M+G6u+G6tzPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM8Oz4buh4buNM+G6u+G7heG7jTPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPDueG7l+G7jcOsM8Op4bur4bqjM8Opw6PDqTPDs+G7j8SD4buJM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG7ieG7jeG7iykzw7PEg8OyM8O54bun4bu3M8Os4buJ4bqxw7Iz4buNw6zhu6fGoeG7jTPDs3Hhu4kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNPDPhu6TDuuG7reG7ocOpM+G7peG7i3fDqTPhu6XDuuG6r+G7jcOsM+G7pcO64buD4buNKTPhu4vEg+G7jcOsM+G7jeG6s8OyM8OJ4buL4buJM8Op4bupw6kz4buk4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM+G6u+G6tzN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM8Opw6PDqTPDs3fDqTPDs+G7rXHhu43DrDPDqcO1M8Oz4buJ4buD4buNM3Xhu6fhuqPhu40pM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8O94bq94buNM2Xhu4lo4buNM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7peG7p+G7t+G7g+G7jTPhu6XDuuG7p+G7t2bhu40zw6nDo8OpM3Xhu6fhu7cz4bq7a+G7jeG7izPDqeG7q+G6ozN04buLw6N0M8Oz4bunY+G7pTPDvWYzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpKTNl4bqx4buPM8O9ZzPhu43DrOG7p8ah4buNM8OzceG7iTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40pM+G7jeG7i+G6q+G7pTPDs8SDM8OT4bunY+G7pTPhu6Thu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40pM8Opw6PDqTPDqeG7i2wz4bul4buLazPDvWYzw73hu4lnw6kz4buNw6zhu4vhu4nhu4PDsjPDqeG6q8OyM8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPDqeG7i+G6q+G7pTPhu43hu50pM+G7teG7p+G7jcOsM+G6u+G7iWfhu40pM8Op4buL4bqr4bulM+G6u+G7m8OpM+G6u2gzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTwz4bq6xqHhu43DrDPhu6Xhu4tw4buJKTPDvWPhu40z4bq74bub4buNw6wz4buNw6zhu60z4bq54bqp4buNM+G7pcSpw6nhu4szw6l3w6kz4bul4buL4bqjw7Izw6zhu4nhuqMz4bq74bqr4bunM+G7pcO64bqj4buN4buLKTPhu6Xhu5czw6zhu4nDo8OpM8Opw6PDqTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqSkzw6nDozPhu43hu4vhuqnhu40zw7nhurHhu40z4bu14bun4bqr4bulKTNl4bun4buV4buNM2XDo+G7jTPDvcSDM+G7pcSD4buNw6wz4bulw7p5KTPDuXgz4bq54bup4buNw6wz4bu14bun4buNw6wzb8Spw6nhu4sz4bq74buJZ+G7jSkzw6nhu4vhuqvhu6Uz4buN4budM+G6u2gzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTwz4buk4buL4butcOG7jcOsM+G7teG7p+G7t+G7g+G7jTN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM8Ozd8OpM8Oz4butceG7jcOsM2Xhu4nhu4Phu40zdOG7i8O04buNw6wz4bul4bun4bu34buF4buNM2Xhu4lo4buNKTPDs3fDqTPDs+G7rXHhu43DrDPDqeG6seG7jeG7izPDucOj4bulM8Os4buJ4bqj4buPM+G7peG7i+G7leG7jcOsM8O9xIMz4bumReG7jOG6uDPDqcOjw6kz4buL4bun4bu3Z+G7jSkz4bul4buLazPhu7XhurcpM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhu5czw73hur3hu40zZeG7iWjhu40z4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nDo8OpM+G6u3Hhu6Uz4bul4bunYuG7jTPhu6XDuuG6oykzb+G7iWjDsjPDueG7j8Oj4bulM+G7peG6r+G7iTPDvcaw4buNw6wzw6l44bqjM8O54buV4buNw6wpM8O94bq94buNM2Xhu4lo4buNKTNv4buL4bunM8O9d8OpM8Op4bqx4buNw6wzw6nDoykzb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6oykzb+G7iWjDsjPDueG7j8Oj4bulM8Opw6PDqTPhu6XEg+G7pzPDqcOjM+G7pcO64but4buhw6kzb+G7i+G7iTPhu7Xhu6fhuqvhu6UzZeG7heG7jTPhu6Xhu4vhuqPDsjPDrOG7ieG6ozPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jSkzdOG7i8Oj4bulM+G7i+G7iWfhu40zw73EgzPhu7V4M8Oz4bu5M29rdDPhu6Xhu4tw4buJM8Opw6PDqTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu4txdDPDueG6seG7jTPhu7Xhu6fhuqvhu6UpM2Xhu6fhu5Xhu40zZcOj4buNM8O9xIMz4bulxIPhu43DrDPhu6XDunkpM8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPhu7Xhu6fhu43DrDNvxKnDqeG7izPhurvhu4ln4buNKTPDqeG7i+G6q+G7pTPhu43hu50z4bq7aDNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNPDPhu6R2M+G7jeG6s8OyMzY0NjUz4bq74buF4buNM+G7jcOsxIPhu7czNTQtNy02NDY2KTPDqcOjw6kzw7N3w6kzw7Phu61x4buNw6wzw6nDtTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM8Op4bur4bqjM+G7pWzhu43hu4sz4bq74bq3M+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM3Thu4vhu5fhu4kz4buLcXQz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bq74butccOpM8OgODPDqeG7i+G7p+G7t+G7heG7jTPhu6Xhu6di4buNM+G7pcO64bqjKTNv4buJaMOyM8O54buPw6Phu6UzNjxhNjYz4bulxIPhu6czw6nDoykzb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6ozM1PDTDoDkzw7Phu61x4bulM+G7pcSD4bunM8Opw6MpM+G7tXgzw7Phu7kzYTgz4bulxIPhu6czw6nDoygz4bulw7rhu4/hu43DrDPhurvDtSkz4buN4buL4bq1w6kz4buN4buLcjM5NTPhu6XEg+G7pzPDqcOjKDPhu7V4M3Thu4vhuq/hu6Uz4buLxIPhu43hu4szw6nhu4vEqeG7jeG7izPhuqEz4bulxIPhu6czw6nDozPDuXgz4bq54bup4buNw6wz4bu14bun4buNw6wz4bq74buJZ+G7jSkz4bula8Op4buLM+G7peG7i+G7pzM4M2Xhu5szb8Spw6nhu4sz4bq74buJZ+G7jTPDvcSDMzk0w7Iz4bq54bqp4bu3M+G6u+G7iWfhu408PDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4vhur3hu48zb+G7hTPhu4vhu4/huq/DqeG7izPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G6uWt0M+G7pOG7i8Oj4buNw6wz4buLxIPhu43hu4sz4bq74bub4buNw6wzZeG6seG7jzPDvWcz4buNw6zhu6fGoeG7jTPDs3Hhu4kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM8O9xrDhu43DrDPDveG6veG7jTNl4buJaOG7jTPhu6Vs4buN4buLM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozPhu43hurPDsjM2NDY2M3vhu6V2M+G7jcOsxIPhu7czNTktNzPhurvhu4Xhu40zNTktOS02NDY2KTPDieG7i+G7iTPDqeG7qcOpM+G7pOG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM8Ozd8OpM8Oz4butceG7jcOsM2Xhu4nhu4Phu40zdOG7i8O04buNw6wpM8Op4bqx4buN4buLM8O5w6Phu6Uzw6zhu4nhuqPhu48z4bul4buL4buV4buNw6wzw73EgzPDqcOjw6kz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wzw73hur3hu40zZeG7iWjhu40z4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nDo8OpM+G6u3Hhu6Uz4bul4bunYuG7jTPhu6XDuuG6oykzb+G7iWjDsjPDueG7j8Oj4bulM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM+G7peG6r+G7iTPDvcaw4buNw6wzw73hur3hu40zZeG7iWjhu40z4buldjPhu4rDtOG7jTPhu4zhur8z4bq74buF4buNM+G7isSDM+G7jMSRw7Ize+G7peG7i2sz4bu14bq3M+G7jMOs4buL4buJM8OZ4buf4buNfTPDvcSDM8Opw6PDqTPDvcaw4buNw6wzw6l44bqjM8O54buV4buNw6wpM8OpeOG6ozPDs+G6r8Op4buLKTPhu43hu4vhuqvhu6Uzw7PEgzNv4buL4bunM8O9d8OpM8OT4bqvw6nhu4sz4bukw7rhu61w4buNw6wpM8OT4bqvw6nhu4sz4buK4buh4buJKTPDk+G6r8Op4buLM8OM4buLw6p0M8O9xIMzw5Phuq/DqeG7izNF4bqv4buNw6w8M+G7iuG7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDPhu6Xhu6di4buNM+G7pcO64bqjKTNv4buJaMOyM8O54buPw6Phu6Uz4bulY3Qz4bulw7rhu6fhu43DrDPDvcSD4buPM8Opw6PDqTPhu6XEg+G7pzPDqcOjM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7nhurHhu40zw7nhuqPhu4kzw73GsOG7jcOsKTPDueG6o+G7iTPhu6Xhu6fhu7fhu4Xhu40pM+G7pcSD4bunM8Opw6Mzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM8Opw6PDqTPhu43DrOG7i2Yzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM8Oy4buh4buJM8Op4buL4but4bqjM+G6u+G7rXHDqTPDqeG7nzN14bun4bqj4buNM8Opw7Uz4bul4buLZMOyM3Xhu6fhu7dm4buNM8Op4bqrdDN04buLw6p0KDPhu6Xhu4vhu6sz4bul4bupw6kzw71mM+G6u+G6s+G7jcOsM2/hu7kpM+G6u+G6s+G7jcOsM2/hu4low7IpM8Os4buJ4bqr4bu3M3Thu4vDqnQzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM8O9xIMzw6nDo8OpM+G7pcO64bqj4buNw6wz4bul4buL4buJ4buF4bulM2VrM+G6u+G6scOyM2XhurHhu48z4bqj4buNM+G7peG7j8SD4buNM8Op4buL4buPM+G7jcOs4butcOG7iTPDvcSDM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6Xhu4ln4buNM+G7pcO64buP4buNw6wzdeG7p8OjM+G7pcO6auG7jeG7izPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jSgzw7PhurV0M+G6u+G6peG7pSkz4bq54bun4bu3M+G7pcO6ajPhu6Xhu4vhu4nhu4Xhu6UzZWszw6zhu4nDo8OyM8O5w6Phu6Uz4buLxIPhu43hu4sz4bulw7pq4buN4buLKTPhurvDo+G7jeG7izPhurnhuqvhu6cz4bulxIPhu6czw6nDozPDvcSDM8Opw6PDqTN14bun4bu3M+G6u2vhu43hu4szw71mM8Op4buL4buX4buNw6wzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM2Xhuqvhu6Uz4buLcXQzdOG7i8OjdDwzw4nDo8OpM+G7pcO64butcOG7jcOsM+G7i3F0M8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPDqeG7i+G6q+G7pTPhu43hu50pM+G7teG7p+G7jcOsM+G6u+G7iWfhu40pM8Op4buL4bqr4bulM+G6u+G7m8OpM8O9xIMzw6nDo8OpM+G7jcOs4buLZjPDqeG6q8OyKTPhu43DrOG7rTPDqeG7qTPDqcO1M2/EqcOp4buLM+G7peG7i+G7reG7ocOpM8Oy4bq14bulM8Oz4but4buh4buJM+G7jeG7i+G7kzPhu4vhu5/hu40zdeG7p+G7tzPhurtr4buN4buLM+G6u2gzb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4vDo8OpM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTwz4buMw6zhu4/Eg+G7iTPDuuG6oykzZeG6o+G7jTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M8Opw6PDqTPDqeG6seG7jcOsM8Opw6Mzw6nhu4vhu6sz4bq74bub4buNw6wzdOG7i+G7l+G7iTPhu4txdDPDveG7oeG7iTPDqcOjw6kzw7N3w6kzw7Phu61x4buNw6wzw6nDtTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM8Op4bur4bqjM+G7pWzhu43hu4szb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6ozPDqeG7i+G6peG7pTPDqeG7i+G7hzPDqcOjw6kz4bulxIPhu6czw6nDozPhu6XDuuG7reG7ocOpM2/hu4vhu4kz4bu14bun4bqr4bulM8Op4bqx4buNw6wzw73EgzPDueG6o+G7pzNv4buL4buJM8OpY3Qzw6nhurHhu43DrDPhu43hu4vDosOyM3Thu4vDo+G7pTPhu4vhu4ln4buNM8O9xIMz4bu1eDPDs+G7uTPhu43DrOG7i+G7ieG7g8OyM8Opw6PDqTPhu6XEg+G7pzPDqcOjM+G7pcSD4buNw6wz4bulw7p5M+G7pcO6w6Phu4kzdOG7i8OqdDPhu4vDteG6ozPDqeG7i+G6q+G7pTPDqeG6q8OyKTPDqeG7i+G6q+G7pTPhurvhu5vDqSkzw6nhu4vhuqvhu6Uz4buN4budKTNvxKl0M+G7jeG7nSkz4bq54bqp4bu3M8Op4buLw6Phu7czw6nhu4tjw7IpM+G7teG7p+G7jcOsM+G6u+G7iWfhu40pM8Opw6PDqTPhu43DrOG7rTPDqeG7qTNlazPDqeG6q8OyPDNU4buL4bqr4buNM+G6u+G6q+G7pykzw6zhu4nhurHDsjPDoDQ6M8O54buXM8O94bupM8O94buJM3Thu4vhuq/DsjPDvWYzw73GsOG7jcOsM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLw6PDqSkzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM+G7teG7p+G7jcOsM2/EqcOp4buLM+G6u+G7iWfhu40z4bq7aDNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kz4bul4buL4bur4bu3M8O54bqx4buNM+G7pcO64buP4buNw6wz4bul4buLcOG7iTPDrOG7ieG6o+G7jTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu6Thu4vDo+G7jcOsM+G7i8SD4buN4buLM+G6u+G7m+G7jcOsM2XhurHhu48zw71nM+G7jcOs4bunxqHhu40zw7Nx4buJM+G7peG7i+G7q+G7tzPDueG6seG7jTPDvcaw4buNw6wzw73hur3hu40zZeG7iWjhu40z4bulbOG7jeG7izPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMz4buN4bqzw7IzNjQ2NjPDueG7jzPDveG7oeG7iTPhu6XDuuG7p+G7jcOsM2Vq4buN4buLM8Opw6PDqTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wz4buN4bqzw7I8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXUXEg+G7iTPDvcSDM+G6seG7jeG7iyEzw5Phu4Mz4buKceG7iVsvdF0=

Bài và ảnh: Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]