(Baothanhhoa.vn) - Thiếu nguồn nhân lực sẽ tạo ra “lỗ hổng” lớn trong ngành du lịch, nhất là vào thời điểm các hoạt động du lịch đang trở lại điều kiện “bình thường mới”. Do đó, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng là quản lý, lao động trong lĩnh vực du lịch nhằm đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt sau dịch bệnh COVID-19.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buibcO94buHxqFt4bu14buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h+G6rMaww4nhu5vhu4fhu4TDieG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4ct4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buHQsOK4bub4buH4bubbOG7s8aw4buHQ+G6qsSp4buzxrDhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fGoeG6ouG7qeG7h+G7m23hu7PGsOG7h8ah4bux4buzxrDhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h8O94bqy4bupw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6uVvGsOG7qXRE4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h0Jy4buHQ2zhu7Xhu4fhuqrEqeG7h+KAnHnhurDhu4fGsOG6ruG7s8Wp4oCd4buHeeG6suG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8Wpa+G7s8aw4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGLhu4fhu7PGsOG7kUPhu4d5a+G7h+G7hGvhu7Xhu4dDxrDhurThu6nhu4fhu6Phu6nDucO94buH4bubauG7m+G7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G7o8Sp4buzxanhu4dD4bqq4bqk4buHeWzhu6nhu4fhu6Phu6l1ROG7h3jhu6nDuuG7s+G7h+KAnMah4bux4buzxrDhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h8O94bqy4bup4oCdY+G7h+G7nOG7teG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu5tF4buzxanhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bubbeG7h+G7s+G6vOG6suG7m2Lhu4dD4buv4buzxrDhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7o+G7jeG7m+G7h8ah4bupw7pD4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w71i4buH4bubxrDEkOG7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu1YuG7h8ahw4Phu6nhu4fhu53hurzhuqbhu7PFqeG7h+G7m8aw4bu14buH4bubauG7m+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h0PhurzDguG7s8Wp4buHeWvhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJYuG7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4d5duG7s8aw4buH4buE4buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G7s8aww7LDveG7h+G7o23DveG7h8ahbeG7teG7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4dDxrDhu6l0ROG7h8aww4lD4buHQsSpROG7h+G7neG7reG7m8aw4buHxqHDuuG7s8aw4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4budQ8awRMO9xqHhu4fhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fDrOG7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaWjDreG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmbhu4Xhu4sv4buFw6zDrOG7neG7g2bhu4NnZ+G7g2lDw61m4buLZuG7g3nhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzaMOs4buF4buB4buHxKl5Q+G6s+G7geG7om3DveG7h8ahbeG7teG7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4buEw4nhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHLeG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h0LDiuG7m+G7h+G7m2zhu7PGsOG7h0PhuqrEqeG7s8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxqHhuqLhu6nhu4fhu5tt4buzxrDhu4fGoeG7seG7s8aw4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4fDveG6suG7qeG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4HDrOG7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4FpaMOt4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurnhu5xE4buHeMawauG7m8aw4buH4buzxanGsOG7n+G7h0PGsERIdEPhu4fDveG7qeG7s8aw4buHQ2zhu6nhu4dYxrBE4buH4buc4bup4buHQ+G7q+G7m8aw4buHeeG7reG7m8aw4buHQuG7huG7h1nEqcO94buHWOG7qeG7s8aw4buHxJHGsERIw7rhu7Phu4dbxrBB4buHw6FEw7Thu7NlY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5/hu7Xhu4dhW1vhu5rhu4fEkcavxILhu6nhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHeeG7guG7h8awa+G7s8aw4buHQ8awdOG7h8Wp4bup4bqy4bupZWLhu4fhu5vGsOG7r+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8awxKnhu6nhu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZuG7gy1m4buDZuG7hWLhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4but4bubxrDhu4fhu6Nu4buHeWvDveG7h8O94buRQ+G7h+G7o+G7qeG7h8OtZuG7h0Phuqpz4buz4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQuG6ouG7h2dnaOG7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h3lrw73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu7PFqWvhu7PGsOG7h+G7nUThu4d54but4bubxrBj4buHW8aw4buf4bu14buH4buzxrDhurzhu4d4xrBESHThu7Phu4fhu7PFqcaw4but4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhuqhE4bqi4bub4buHQ3Thu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h+G7m8awREhz4buz4buHxanhu6nEqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3l24buzxrDhu4fhu4Thu4Dhu5vhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8awYuG7h+G6quG7kUPhu4fhu53hu6Xhu4dHbUjhu4fhuqrEqeG7h3jGsOG6uOG7s8Wp4buHxrDhu7Vt4buzxanhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G6qERq4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buH4bqsxrDDieG7m+G7h8aww4Phu6nhu4fhu4Rr4buHw73hurDhu6nhu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h+G7s3Phu7Phu4fhu5vhu7fhu4dC4buA4buH4bubxrBE4buV4buz4buHxqHhu63hu4fhu6PDueG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqsxrBt4bup4buH4buj4bqi4bup4buHw73hu41D4buH4buE4bqy4bup4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu7NrSGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buiauG7s8aw4buHxanhu6lq4buH4buzxalEw4Phu7Phu4d54buA4bub4buHecSp4bu14buH4bujxILhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8Wpa+G7s8aw4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PEqUhi4buHQ2zhu6nhu4fGsMSC4bup4buHQ8awbeG7teG7h+KAnFjGsOG6oOG7qeG7h+G6rMaww4nhu5vhu4fhu4Rr4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxqHhuqLhu6nhu4fhu5tt4buzxrDhu4fGoeG7seG7s8aw4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4fDveG6suG7qeKAneG7h8SR4buzxalrSOG7h2YtaGLhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fhuqrEqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsEThuqDhu7Phu4d4xrDhuq7hu4fGr8SC4bup4buH4bubxrDDguG7h+G7nEThu4d54but4bubxrDhu4fhuqhE4bqi4bub4buHQ3Thu4c54buoW8Od4buHxq9r4buH4buyxILhu6nhu4dm4buDZmZlYuG7hzzGsOG7t+G7h1vhuq7hu7PFqeG7h+G7m8OJ4bub4buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buHW+G6ruG7s8Wp4buH4bubw4nhu5vhu4fhu5xE4buHeeG7reG7m8aw4buHPMawbMO94buHOW/hu7Phu4dbxrDhurhIYuG7h+G7m8aw4bu14buHxqHhu6l0Q+G6qeG7h1vhuqpt4bup4buH4bqoRMSp4buHxrDhurbhu7Phu4dm4buH4buzb8O94buH4bujbOG7qeG7h+G7neG7reG7m8aw4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4li4buH4buzxalr4buzxrDhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4bujbuG7h8O94bqk4buH4bub4buGxKnhu4dD4bqq4bqk4buHeWzhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bub4bq24buHxrDEguG7qeG7h+G7hGvhu4dDxrBq4bubxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h3nhurLhu7Nj4buHW0RI4buH4buzxrDhu6lz4buzYuG7h8O9xIJD4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7hOG7keG7s+G7h+G7o3Xhu4fhu6Phu41D4buH4bqqxKnhu4fhu5vGsOG7teG7h0Phu7Vr4buz4buH4buzxalr4buzxrDhu4fhu6Phu7fhu4d5a+G7h0PGsOG7qXRE4buHxrDDiUPhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGPhu4fhu6LDueG7h8ah4bqu4buHQkThu7PFqeG7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxanhu6nEqeG7qeG7h+G7o+G7tWzhu7Phu4dD4bqy4bupYuG7h+G7s3Phu7Phu4fhu5vGsG/hu7PFqeG7h0Phu6vhu7PGsOG7h+G7o3Thu7Phu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h8O94bq04bup4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4bub4bu34buHeOG7qeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO6w73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4d5duG7s8aw4buH4buE4buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G6qETEqUjhu4dD4bqq4bqk4buHeWzhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7PFqcawdWLhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4d5bOG7qWLhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4dDbOG7qeG7h+G7m8aw4bqwYuG7h+G7m+G7k8O94buHQ8SpSOG7h+G7m8aw4buv4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4bqr4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4fhu5vGsOG7kUPhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4bqsxrBF4buHxrDDguG6rOG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu7PFqWvhu7PGsOG7h+G7s8WpxrB1YuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxalj4buH4buaReG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buH4buj4bu3YuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxali4buH4bub4bq24buH4bqoRMSp4buz4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SWLhu4d4xrBE4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4fhu5vhu5Phu7Phu4fhu6Nq4buzxrDhu4fFqeG7qWrhu4d5bOG7qeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h0Phuqps4buzxanhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8awYuG7h+G6rMaw4bqi4bup4buHxrDDguG6rOG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4d54bq8w4Lhu5vhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h+G7nUThu4d54but4bubxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVts4bup4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKli4buH4buE4bupw7rhu5vhu4dDxrDhu6l0ROG7h8aww4lD4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu7PFqeG7tWzhu6nhu4d5w7pj4buH4buiw7nhu4dDxrBq4bu14buHxanhuqbhu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buz4buH4buEdeG7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bubYuG7h+G7m0Xhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h0Lhu4Dhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHxrBr4buzxrBi4buH4buj4but4buzxrDhu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4dD4buv4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h0LhuqRi4buH4buzxalr4buzxrBi4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8WpYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu6Nu4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO94buHxanDs+G7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h0PGsEThu4fGsMSQQ+G7h+G7hGvhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bubY+G7h1vhuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu5vGsMSQ4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4dDbOG7qeG7h+G7m8aw4bqw4buHxanDs+G7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4dD4bup4bul4buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bu14buzxanhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeMON4buH4buzxanGsOG7r+G7h3nhu6Xhu4fhu4Thur7EqeG7h+G6qETEqWLhu4db4bqu4buHxrDDguG6rOG7h+G7s8WpxrDhu6/hu4fhu53hurzhuqbhu7PFqWLhu4fhu4RE4bup4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fFqeG7qW3hu6nhu4dD4bqq4bur4buHxKjhu7PGsOG7hzzGsGpD4buHZ+G7hy3hu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7h8SRQ8aw4but4buHR27hu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s2Xhu4d5a+G7h+G7o+G7rcSp4buH4buj4bupw7nDveG7h0PGsEThu4fGsMSQQ+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PDtMO94buH4bub4bq4xKnhu4fhu6PhuqDhu7PFqeG7h+G7o23hu7Xhu4fhu51E4buHeMawauG7m8awY+G7h+G7muG7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7PFqWtI4buH4buz4bq24bup4buH4bujw7RI4buH4buj4bu34buz4buHQ+G6suG7qeG7h8awa+G7s8Wp4buH4buzxanGsOG7seG7s+G7h+G7nUThu4d4xrBq4bubxrDhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu4Rr4buH4buzxanhu7Vr4bup4buHQ+G7r+G7s8aw4buH4bujdOG7s+G7h0Phuqpt4bup4buH4buzxanGsOG7qcO6w73hu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJY+G7hyThu7PFqeG7h+G7ouG6sOG7hznhu6l0Q+G7h1vGsOG7qWLhu4fFqOG7qWrDveG7h+G7o+G6ouG7m+G7h1vhuq7hu4fGsMOC4bqs4buH4buzxrBr4buH4bqk4buHxKjhu7PGsOG7hzzGsGpD4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h8ah4bupdEPhuqnhu4figJw54bqy4bup4buH4bq8ROG7h0PGsHThu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJ4buHeMaw4buh4bqs4buHeOG7q+G7s2Lhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHxqHEgmLhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7hOG7meG7s+G7h8awa+G7s8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHw73EgkPhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4fhuqrEguG7s8Wp4buH4bujw7nhu4fhu51E4buHeMawauG7m8aw4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu53hu6nhu4fhu5vGsERIw7nhu7Phu4fhuqrEqeG7h+G7s8Wp4bu1a+G7qWLhu4fhu53hu7Xhu4fhu6Phu7fhu4fhu6Phu7nhu6nhu4fGsMOB4bup4buHw73EgkPhu4dC4bqi4buHeeG6vMOC4buzxanhu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHeeG6suG7s2Lhu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4fhu4R14buHeOG7iOG7h+G7s2/hu7PFqWLhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4fhu4TDiWPhu4fhu7LFqcSpSOG7h0Phur7hu4fhu6Phu5NE4buH4buzb8O94buHZuG7g2ZmYuG7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4d4xrDhu6nhu4fhu6Phu6nhu4fhu4Rr4bu14buH4buE4buZ4buz4buHxrBr4buzxrDhu4db4bqu4buHxrDDguG6rOG7h+G7s8WpxrDhu6/hu4fhu53hurzhuqbhu7PFqWLhu4fhu4RE4bup4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fFqeG7qW3hu6nhu4dD4bqq4bur4buHxKjhu7PGsOG7hzzGsGpD4buHZ+G7hy3hu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s2Lhu4fhu5vGsMSQ4buzxanhu4dD4bqg4bup4buH4bujbuG7h+G6rMawbeG7qeG7h0NESMO54buz4buH4budw4nhu7PFqeG7h8Wp4buT4buz4buHZuG7g+G7g+G7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu4Rr4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fhu4Thu63hu4dD4bqq4bur4buHeMawauG7m+G7h+G7s8awxKlEY+G7h+G7osO54buH4bujbcO94buHxqFt4bu14buHQuG6ouG7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7m8aw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m2Lhu4fhu5tF4buzxanhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h3lz4buz4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h2rhu7Phu4fGsERI4buH4bujxILhu7PFqeG7h3nhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h8ah4bqu4buHQkThu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4fhu5vEqeG7teG7h+G7o+G7qcO5w71i4buH4bubxrDEkOG7s8Wp4buHQ+G6oOG7qeG7h+G7o27hu4dDb+G7s8Wp4buH4bub4bq84bq04buzxanhu4fhu5tq4bub4buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4dDbOG7qeG7h+G7m8aw4bqwYuG7h8O94buNQ+G7h3jGsGrhu5vhu4d54bupc+G7s+G7h3h0Q+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4buH4bujw7nhu4dDREjDueG7s+G7h+G7ncOJ4buzxanhu4dDxrBzw71i4buH4bujbcO94buHxqFt4bu14buHQ+G6ouG7qeG7h+G7o8Sp4buH4bubxrDhu5FD4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJ4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu7PGsOG6vOG7h0Lhu4Dhu4fGsGvhu6nhu4d54bu54buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7nUThu4d4xrBq4bubxrDigJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7mkXhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h0Lhu4Dhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqsYuG7h+G7m+G6tuG7h0LhuqThu4d44bup4buzxrDhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4bud4but4bubxrDhu4fhu4TDieG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHQ+G7r+G7s8awYuG7h+G7s8Ozw73hu4fGocOzQ+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G7seG7s8aw4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0PGsOG7qXRE4buHxrDDiUPhu4dD4bqq4buTw73hu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHecSp4bu14buH4bujxILhu7PFqeG7h3jGsOG7qeG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4fhuqzGsMOJ4bub4buHxrDDg+G7qeG7h0PhuqrhuqThu4d5bOG7qWLhu4d94bqk4buHOW/hu7Phu4fGsOG7t8SpYuG7h1vGsMO54buHQ8awxKnhu7Xhu4fhu4Rr4buH4bucROG7h3nhu63hu5vGsOG7h8SROcavW1vhuqfhu5xZZWLhu4fGr+G7qcO64bqs4buHxrDEguG7qeG7h+G7nEThu4d54but4bubxrDhu4fEkcavxq/hu5xZZeG7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o27hu4fhu7PGsMSp4buzxrDhu4fhu5vGsOG7t+G7s8Wp4buH4bqsxrDhuqLhu6nhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6tuG7h0LhuqThu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Vi4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fFqeG7qcSp4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h3nhu6lz4buz4buHQ8OJ4bub4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhu5tq4bub4buHeeG6suG6rOG7h+G7o2vhu7Xhu4dDbOG7teG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hMOJ4buHQ2zhu6nhu4fhu5vGsOG6sOG7h+G7m8aw4bu14buH4buzxanhurzhurThu6nhu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8WpYuG7h+G7o2rhuqzhu4fDiuG7s8Wp4buHSHNE4buH4bub4buTROG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4fDveG6suG7qWPhu4fhu5rDieG7h0PGsMO5YuG7h+G7s8WpxKlI4buHQsSpROG7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G7o+G7qcO5w73hu4dD4buv4buzxrDhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h8O94bqk4buH4bub4buGxKnhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4buzxILhu6nhu4dD4buv4buzxrDhu4fEkUPGsGrhu7PFqeG7h+G7iS1m4buDZuG7hWXhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7o3Thu7Phu4fhu5tE4bqi4bup4buH4buzb8O94buHZuG7g2bhu4Vi4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h8aw4bq24buz4buHZmPhu4Phu4Phu4Phu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buHeWzhu6lj4buH4buc4buA4buHeOG7qXThu7Ni4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHw63hu4dDxrBq4buzxanhu4fhu6Phu5NE4buH4buzb8O94buHZuG7g2ZmYuG7h33huqThu4c5xq9bW+G6p+G7nFnhu4fhu4Rr4buHxq/Gr+G7nFnhu4dCcuG7h8ahw4Phu6nhu4fhu53hurzhuqbhu7PFqeG7h+G7m8aw4bu14buHxanhu5Phu7Phu4dpY+G7g+G7g+G7g+G7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4dCxKlE4buHeMaw4bup4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h0NESMO54buz4buH4budw4nhu7PFqWPhu4db4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7di4buH4bq8ROG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7meG6rOG7h0PhuqpE4buzxanhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buHeMawROG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4fGoeG7qcO54buz4buH4buEa+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h0PGsGrhu6nhu4fhu5vEguG7s8Wp4buH4bujw4Phu7PFqeG7h+G7s8aw4bq84bqp4buHfeG7k8O94buHfeG6tuG7s2Lhu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s2Lhu4fGr23hu6nhu4db4bupdOG7s2Lhu4c8ReG7h1lE4bqg4buzxali4buHxqB04buz4buH4bue4buzY2Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7osO54buHeOG7reG6rOG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qERIdEPhu4fhu4Thu5Hhu7Phu4fhu6N14buHQ8aw4bupdEThu4fGsMOJQ+G7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8awYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4d54bqy4buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ+G7r+G7s8aw4buH4buzxrDhurzhuqnhu4db4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu6Js4bup4buHxrBB4bub4buHOcavW1vhu5xZ4bqr4buH4buibOG7qeG7h8awQeG7m+G7h8avw4Phu7PFqeG7h+G7osOK4bub4bqr4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7ssWpxrB14buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fDvWzhu6nhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhu6Nu4buH4bubxrBESMO54buz4buH4buj4bqu4bup4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7hGvhu4fhu7PEguG7qeG7h+G7nUThu7PFqeG7h+G7o2vhu7Xhu4dDbOG7teG7h0PGsOG7n+G7teG7h8aw4bq84bqy4buzxanhu4dD4bupdOG6rOG7h+G7m+G7meG7s+G7h+G7s2/hu7PFqeG7h3nhu4Dhu5ti4buH4bubxrDEkOG7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu6N04buz4buHeOG7iOG7h+G7s2/hu7PFqeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h0N0YuG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu7Xhu4dC4bup4buzxrDhu4fhu4Thu6lz4buz4bqr4buH4bujxKnhu4fhu51s4buzxanhu4fGsOG7t8Sp4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0PGsMOK4bub4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buHQ8aw4buf4bu14buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7m8aww7TDveG7h+KAnGfhu4dDbOG7qeG7h+G7m8aw4bqw4oCdYuG7h+KAnOG7o2vhu7Xhu4dDbOG7teG7h8Wpw7Phu7Phu4fhu4ThurLhu6nhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NE4buH4bub4bq4xKnhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4oCdY+G7h+G7ssaw4bq04buH4buj4bu34buH4bujbuG7h+G7m0Thu7PFqeG7h8OK4buzxanhu4fhu7PGsMSp4buzxrDhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h0Phuqpz4buz4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4dD4buv4buzxrDhu4fGsGvhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu7Hhu7Phu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4buzxanEqUjhu4d4xrDhu6nhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4bqsxrDDieG7m+G7h8aww4Phu6ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uSThu7PFqeG7h1nhurzhurbhu7PFqeG7hzlv4buz4buHfeG7qeG7s8awYuG7h8av4bupw7pE4buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buHW+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7ssWpxrB14buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fDvWzhu6nhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKli4buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqrDsuG7s8Wp4bqp4buH4buiw7nhu4fhu6Nq4bqs4buHw4rhu7PFqeG7h+G7s8awROG7h+G7m+G7k0Thu4fhu4Rr4buH4buj4bu54bup4buHxrDDgeG7qeG7h+G7m+G6uMSp4buH4buzxalr4buzxrDhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buj4bupdUThu4d44bupw7rhu7Phu4fDveG6suG7qWLhu4fhu5tq4bub4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8WpYuG7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h+G6qERt4buz4buHeUli4buH4bubauG7m+G7h3jGsERi4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4fhu5vhu5Phu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu6Nq4buzxrDhu4fFqeG7qWrhu4fhu5vDieG7h0PGsMO54buH4buEdeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h0Phuqps4buzxanhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4d54buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGPhu4db4bq+4buH4buj4bu34buH4bub4bu34buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h2rhu7Phu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buH4buzxanGsHXhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4d54bq8w4Lhu5vhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h3nhu4Dhu5tj4buHW+G6quG7teG7s8Wp4buH4buj4bu3YuG7h+G7hOG7qcO64bub4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buH4buzxanDs+G7s+G7h8awbOG7s2Lhu4fhu5vGsMSQ4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7m2rhu5vhu4dIdEThu4dD4bqi4buHQ8aw4buA4bub4buHxrBr4buzxrDhu4d44buI4buH4buzb+G7s8WpYuG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hMOJ4buH4bub4bq64buzxanhu4dCcuG7h3lr4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h2rhu7Phu4fhu6PDueG7h+G7m2rhu5vhu4fhu7PGsGvhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu5tE4buzxanhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4dDxrBzw73hu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bubxrDhu7Xhu4dDxrDhu63hu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxqHhuqLhu6nhu4fhu5tt4buzxrDhu4fGsOG7qcO64buz4buH4buzxKlIY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5/hu7Xhu4fhu5tq4bub4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fFqeG7qcSp4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGLhu4fhu6PDueG7h+G7o23DveG7h8ahbeG7teG7h+G7m8aw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m2Lhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bq24buHQuG6pOG7h+G7o2vhu7Xhu4dDbOG7teG7h+G7m+G7k+G7s+G7h8ahasO94buHQmpD4buHSHNE4buH4bub4buTROG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8agxILhu4db4bupc0Thu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4fhu7PFqcawdeG7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4c54bupw7pD4buH4buyxKnDveG7hzlb4bu0feG7h+G7hGvhu4fDrOG7h0Phu6lzROG7h+G7m8awROG7leG7s+G7h3jhu4jhu4fhu7Nv4buzxanhu4fhu7PFqcawdeG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSp4buHQ8aw4buf4bu14buHQ+G7qXThuqzhu4fhu5vhu5nhu7Phu4fhu7Nv4buzxanhu4d54buA4bub4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4buzxanGsHXhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4d5duG7s8aw4buH4buE4buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8ahxKnhu7Phu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7o8O54buH4buj4but4buzxrDhu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0NESMO54buz4buH4budw4nhu7PFqWLhu4fhu6Nr4bu14buHQ2zhu7Xhu4fhu4Rr4buHxqHDg+G7qeG7h+G7neG6vOG6puG7s8Wp4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4buEw4li4buH4bujauG6rOG7h8OK4buzxanhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NE4buH4bub4bq4xKnhu4dD4bq+4buzxanhu4fhu4Thu63hu4dD4bqq4bur4buH4buE4bupw7rhu5vhu4d5a8O94buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bub4bq24buHQuG6pOG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJ4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGPhu4db4bqqauG7s8aw4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h8O94bqw4bup4buH4buz4bq24bup4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buH4buEa+G7h8aw4bq84bqy4buzxanhu4fhu53hu5fhu7Phu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7s8WpxrB14buHQ8aw4buf4bu14buHw73EgkPhu4dD4bupc0Thu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4d4xrBq4bub4buH4buzxrDEqURjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvGsOG7n+G7teG7h8ahauG7teG7h+G7m2rhu7Xhu4fhu5vhurjEqeG7h33huqThu4c5xq9bW+G6p+G7nFli4buHQ+G7tWvhu7Phu4dD4buv4buzxrDhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bub4bu34buHxrDhurbhu7Phu4fhu4nhu4Phu4Phu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buHeeG6vEThu4dD4bqqxJBi4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buj4bu34buH4bub4bu34buHxanhu5Phu7Phu4dm4buD4buD4buHeMawauG7m8aw4buHQmzhu7Phu4dHdOG6rOG7h8awbOG7s8Wp4buHQ+G6vuG7h+G7heG7hy3hu4dp4buHQsSp4bu1YuG7h8Wp4buT4buz4buH4buFaeG7g+G7h8awxILhu4d44bup4buzxrDhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4bud4but4bubxrDhu4fhu4TDieG7h3nhurxE4buHQ+G6qsSQ4buHxrDhu7XDveG7n0JDxKlIYuG7h+G7m0Xhu7PFqeG7h8aww7rhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu7PGsGvhu4fGsGvhu7PFqWLhu4dD4bqqROG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h8O9bOG7qeG7h3nhurLhu7Nj4buHxqBz4buz4buH4bubbOG7s8aw4buH4buj4bu3YuG7h+G7hOG7qcO64bub4buHeMaw4bqk4bup4buH4bub4bqg4buzxanhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fGsGvhu7PFqeG7h3nhu7VsQ+G7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4bqoREjhu4fDveG6oOG7h3nhurLhu7Phu4dDbOG7qeG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4bujbmLhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buHw73huqThu4fhuqrEqeG7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h3lrw73hu4fhuqrhu5FD4buHeeG6suG7s+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h3nEqeG7teG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vGsOG7kUPhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ8aw4bq04bup4buHxanhu6nEqeG7s+G7h0PhurLhu6lj4buHOeG7seG7h+G7hOG7mUhi4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4fGoeG7reG7h0PhuqJD4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu7PGsMO04buz4buHeeG7gOG7m+G7h3lr4buH4bub4bq24buHxrDEguG7qeG7h+G7o8O54buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buHQ+G7q+G7s8aw4buH4bubbOG7s8aw4buHQ+G6qsSp4buzxrDhu4d4xrDhu6nhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4bqsxrDDieG7m+G7h8aww4Phu6nhu4d5a+G7h+G7o+G7qXVE4buHeOG7qcO64buz4buHxrB0Q+G7h0LDiuG7m+G7h+G7m+G7k+G7s+G7h0PGsOG7qXRD4buH4bujw7nhu4fhu6Nq4bqs4buHw4rhu7PFqeG7h0hzROG7h+G7m+G7k0Thu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4buzxalr4buzxrDhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHQ+G7r+G7s8aw4buH4buzxrBr4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxqHhuqLhu6nhu4fhu5tt4buzxrDhu4fGsOG7qcO64buz4buH4buzxKlIY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBQ+G7n0dDLcSpeeG7qcWp4buz4bqp4buH4bqq4bupxanGsEPhuqvhu4HhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurnGr+G7tWvhu6nhu4fEqOG7s8aww6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6uQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]