Bộ GD&ĐT vừa công bố thời gian tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5jDuUHhuqzhur3hu6/GsOG7mcO54bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqbhu6V3w7nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DueG7s+G7meG6veG7gcOq4buB4buDYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u+G6veG7lcOt4bqsw60tdeG7pcah4buv4buVxIPhurvhuqbDreG6tHjhurtk4buSw4Dhur3DmuG7lOG6s+G7ljzhur3hur7hurjDreG6veG7meG7uXfDuuG6veG7k0Hhur3huqzDueG6ruG7peG6vcO64bulw6134bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqbhu6V3w7nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DueG7s+G7meG6veG6vuG7i+G6veG6rOG6qOG7gnN34bq94bqm4buld8O54bq94buZw6144bq94buXb3fDuuG6vXfDuuG7i3fDueG6vcO64bulw6x44bq94buVQ+G7meG6vXbhu4924bq9d3h34bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4Phuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhur3hu5XhuqzDueG6qHbhu5Phur3hu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4Phur9mL+G7gcOq4buF4buV4buBw6pow6pnw6pp4bqs4bq/w6pp4bq/4buv4bq/4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7lB4bqs4bq94buvxrDhu5nDueG6veG6rOG6qOG7gnN34bq94bqm4buld8O54bq94buX4buJ4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu4HDquG7geG7g+G6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZMSod8O54bq9duG7pXfDueG6vcO5eOG7ieG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bq44bq9d8O64buL4buC4bq94bq/L2fhur3hu5dwd+G6vXfDuuG7i+G7guG6veG7gcOqL2fDouG6veG7mOG7jeG6tOG6veG6rOG7i+G7peG6veG7rcO5eMSpd+G6veG7k+G6oOG6veG6puG6qHfDuuG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq94bqsw7nhu6fhur3huqbhu6V3w7nhur3huqvhu5dq4bq94bqsQeG6rOG6vXfDusO54bulcuG6tOG6vTzDmS484bqn4bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94buZ4buN4bq0YuG6veG7mcO5RcOt4bq94buZeeG6veG6rOG7i+G7peG6veG7rcO5eMSpd+G6veG7l2t3w7rhur3hu63hu4Thur3hu4bhu5vhuqzhur3huqzhuqjhu4Jzd+G6veG6rOG6pOG7oXfhur3DuXLhur3huqzDuUF3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6uOG6veG6v2gvZ+G6veG7l3B34bq94bq/Z8O54bq9d8O64buL4buC4bq94buHw6ovZ8Oi4bq9PMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq94buXa3fDuuG6veG7reG7hOG6p+G6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu5nDueG7qXfDueG6vXfDuuG6qOG7gnJ34bq94bq+4buzd8O64bq94buG4bub4bqs4bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqvhu63DueG7uXfDuuG6vcO64bulxILhu6Xhur3DueG7iXfhur3huqZB4bq94buv4buPd2Lhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6vcOC4bqo4buC4bq94buXxrB3w7nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buYw7nDtXbhur13w7nhu43huqzhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4Hhur8vZ8Oi4bq94buSw4Dhur3DmuG7lOG6s+G7ljzhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5NB4bq94buX4bulc3bhur3huqbhu4t34bq94butw7lB4bul4bq9d8O64buLd8O54bq9KcOJ4buZ4bq94butw7nhu7XGoeG6veG6vuG7i+G6vSlF4bq94bq0w7nhu4l24bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhurjhur3hu4fhur8vZ+G6veG7l3B34bq94bq/Z8O54bq9d8O64buL4buC4bq9Zi9ow6Lhur08w7nhu6fhur3huqbhu6V3w7nhur13w4DhurThur3hu69y4bq94bq0w7nhu6fhur3hu5drd8O64bq94but4buE4bq94buG4bub4bqs4bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqvhuqzhuqThurrhu5nhur3huqzhuqjhu4Jwd2Lhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6uOG6veG6v+G7hy9o4bq94buXcHfhur3hur9nw7nhur13w7rhu4vhu4Lhur3hur9nL2jDouG6vTVD4bq9w5rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94buX4buJ4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3hur7hu4vhur3hu5hD4buZ4bq94buY4bu5d8O64bq9d8O6w7ly4bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3huqzhu6V34bq94buG4bq84bq94buv4buE4bq9d8O64bqo4buCcnfhur3hur7hu7N3w7rhur3huqzhuqThu6F34bq9w7ly4bq94bqsw7lBd8O64bq94buXc+G6veG7hsOs4buZ4bq94buXxrB3w7nhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6veG6vuG7s3fDuuG6veG7mcOteOG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3huqZB4bq9d8O64bqo4buCcnfhur3hur7hu7N3w7rhur124buL4bq94bqsw7nhu6fhur3huqbhu6V3w7nhur3hu5dE4bq94buX4bulceG6qOG6veG7reG7pXJ34bq94bqs4bqk4bqqd8O64bq94bqs4bqo4buCc3fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6pEXEguG7meG6veG6v2fDueG6vXfDuuG7i+G7guG6veG6v2kvaMOi4bq94buYw6zhu5nhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94buX4buJ4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5NB4bq94buX4bulc3bhur3hu5nDueG6qMO0d+G6veG6vuG7i+G6veG7lcOtd8O54bq94bqmw6zhu5nDueG6veG6rOG6pOG6qnfDuuG6veG6rOG6qOG7gnN34bq94buX4bqw4bqs4bq94bq/4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhuqRFxILhu5nhur3hur9nw7nhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4FnL2jDouG6vTzDueG7p+G6veG6puG7pXfDueG6veG7hsOs4buZ4bq9d8O5w7V34bq9d8O5w7XhurThur3DueG7s+G7meG6veG6rOG6pOG6uuG7meG6veG6rOG6qOG7gnB34bq94buX4bqw4bqs4bq94bq/4bq94bqs4bqk4buhd+G6vcO5cuG6veG6rMO5QXfDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bq44bq9d8O64buL4buC4bq94buBaC9o4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6veG7l+G7i3jhur3huqzhu4l44bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu5PDrHjhur3huqzhuqjhu4Jzd+G6veG6puG7pXfDueG6veG7l+G6sOG6rOG6veG7k+G6oOG6veG6puG6qHfDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bq44bq94bqsw7nDrHfDuuG6vWnhur3hu5dwd+G6veG6rMO5w6x3w7rhur3hur/hu4Hhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq94buX4buLeOG6veG6rOG7iXjhur3hu4bhu5vhuqzhur3huqzhuqjhu4Jzd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buX4bqw4bqs4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rMO5xqF44bq94bq+4buL4bq94buZw7XhurThur13w7nDteG6rOG6veG7lcOtd8O54bq94bqmw6zhu5nDueG6veG6rMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4bqk4bqqd8O64bq94bqs4bqo4buCc3fhur3hur7hu4vhur13w7nDteG6tOG6vcO54buz4buZ4bq94bqsw7nGoXjhur3DguG6qOG7guG6veG7l8awd8O54bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZFdrduG6veG7gcOq4buB4buD4bqn4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur3hu6/EguG6tOG6veG6v+G7geG6veG7l2t3w7rhur3hu63hu4Thur3hu5Xhurrhur3huqzDueG7peG6veG6rOG6pOG6uuG7meG6veG6rOG6qOG7gnB34bq94bqs4bq44bq9d8O64buL4buC4bq94buBL+G7heG6veG7l3B34bq94bq/Z8O54bq9d8O64buL4buC4bq94bq/w6ov4buF4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq94bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWbhu4PDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Xhur9p4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buD4bq/Zi/hu4HDquG7heG7leG7gcOqaMOqZ8OqaeG6rOG7g+G7geG7h+G7heG7r+G7geG6reG6tHfDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5jDuUHhuqzhur3hu6/GsOG7mcO54bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqbhu6V3w7nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DueG7s+G7meG6veG7gcOq4buB4buD4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtk4buuxrDhu5nDueG6veG6rMO54bul4bq94bqsQeG6rOG6vXfDusO54bulcuG6tOG6vTzDmS484bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4Phuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkNXHhur3hu61G4bq94bqsw7nhu6Xhur3huqxB4bqs4bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bq9PMOZLjzhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7g+G6p+G6veG6rMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq94buv4buLduG6veG6rMO5ROG6veG6rEPhu5nhur3hu5Xhurrhur3huqzDueG7peG6veG6vuG7i3jhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4FmL2bhuqfhur3hu6/hu4t24bq94buT4buL4bul4bq94bqsw7nhu6Xhur08eMOsd+G6veG6vuG7i+G6vVfDusOK4bq94bq+a3fhur3DueG7uXbhur3hu4FnL2bhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O64buL4buC4bq94buBaC9m4bqn4bq94bqsw7nhu6fhur3huqbhu6V3w7nhur3huqzDueG7peG6vVfDunjhu4nhu6Xhur13w7rDiuG6veG6vuG7i+G6vXbDgOG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3DucOt4bul4bq94buT4buL4bul4bq94bqsw7nhu6Xhur3huqzhuqDhur3DueG6sOG6tOG6veG7r+G7i+G6veG7rMO5eMOt4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqzhurrhur13w7nhu6Xhu6F34bq94bqrNcO14bqs4bq94buv4buE4bqn4bq9w5l5w63hur3DueG7s+G7meG6p+G6vSnhu6V3w7nhur3DueG7s+G7mWLhur3hur7hu4vhur3hu6zDuXjDreG6vcO54buz4buZ4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqvhu67GsOG7mcO54bq94bqm4bq84bqn4bq94buWxrDDreG6veG7r+G7hOG6p+G6vcOa4bulw6x44bq94buVQ+G7meG6veG7meG7uXfDuuG6veG7lcOyd+G6veG6vsSC4bul4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94bq0w7nhuqDhur3huqzDueG7uXfDuuG6peG6vcO5eG7hu5nhur3hu67GsOG7mcO54bq94bqm4bq84bqn4bq94buWxrDDreG6veG7r+G7hOG6veG6vsSC4bul4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd2Lhuq3hur1Xw7rhu4vhu4Lhur3hu4FpL2bhur3hu6/hu4vhur13w7rhu4vhu4Lhur3huqzDueG7peG6veG7leG6uuG6veG6tMO5w713w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buSw4Dhur3DmuG7lOG6s+G7ljzhur3huqbhu5/hur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5NB4bq94buX4bulc3bhur3huqzDueG7peG6veG6rEHhuqzhur13w7rDueG7pXLhurThur08w5kuPOG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buD4bq94bqs4bq44bq9aMO54bq94bqmw6x3w7rhur13w7rhu4vhu4Lhur3hur9nL2fhuq3hur1XcOG6qOG6veG7mXnhur3huqzDuWzhu5nhur12bOG7meG6veG6vnHhur3hu61w4bqs4bq9w4LhuqjEqeG6p+G6veG6rMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq94buZeeG6veG6v8Oq4bq9d8O64buL4buC4bq94buXc+G6veG7r+G7i3bhur3hu5fDg3fhur3hurTDueG6quG7meG6veG7rcO5xKl44bqt4bq9PMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3hu4bhu5vhuqzhur3hu5nhu7l3w7rhur13w7nDtXfhur3huqxB4bqs4bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bq9PMOZLjzhur3hu5nDuXjhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG7mcO5w7V24bq9d8O54buN4bqs4bq94bq+4buLeOG6vXfDuuG7i+G7guG6veG6v2kvZ+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RXa3bhur3hu4HDquG7geG7g+G6p+G6vcOC4bqo4buC4bq94buZw7lw4bq94bqs4bqo4buCc3fhur3huqbhu6V3w7nhur3DuuG7pcOK4bq94bqgd+G6veG7l8awd8O54bq94bqmeOG6veG6vsSC4bul4bq9d2t24bq94bqs4bqkRcSC4buZ4bqt4bq94buSw4Dhur3DmuG7lOG6s+G7ljzhur3hu5nDueG7qeG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94buZw7nhu6l3w7nhur3hur5x4bq9dm7huqzhur3hu61J4bq94bqsw7nhuqjDteG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur0h4bqo4buC4bq94buZw7lw4bq94buXc+G6veG7k8SpeOG6veG7l8SpduG6veG6rMO5QXfDuuG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bqsw7nhu6Xhur3huqzhuqThu6F34bq94bq0w7nhu4l24bq94bq+4bul4bq94buZxKnhur13RcSC4buZ4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhuqRFxILhu5nhur3hu5d54bqn4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhuqfhur3hu63DuXjEqXfDuuG6veG6v+G6veG6rOG6pOG7pXLhuqjhur3huqzDueG7p+G6veG6puG7pXfDueG6veG7leG6uuG6veG6rMO54bul4bq94bqsQeG6rOG6vXfDusO54bulcuG6tOG6vTzDmS484bqt4bq9PEjhur3hu69y4bq94buX4bqi4bq94bqsQeG6rOG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG7l+G7ieG6rOG6vWlo4bqnaGjhurHhuqfhur3hu5nDrXjhur13w7nhu43huqzhur3hu61z4bq94bqs4bq44bq9d2t24bq94buBw6rhur/hu4Xhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6pHh3w7rhur3huqZB4bq9d+G7i+G7guG6p+G6vcO5w4N34bq94buF4buDZuG6rcOqw6rDquG6veG6rMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq94buX4bqi4bq94buX4buJ4bul4bq9w7nhu7Phu5nhuq3hur0peOG6veG6vsSC4bul4bq94bqs4bqgd8O64bq94buZw7nhu6nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3DucODd+G6vWZmw6rhuq3DqsOqw6rhuqfhur3huqxI4bq94buvcuG6veG6rMO54bun4bq94bqm4buld8O54bq9d8O5w7XhurThur3DueG7s+G7meG6veG7l+G7ieG6rOG6vcO5w4N34bq9aOG7geG6seG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtkPMO5xqF44bq9NTw1Yy/hurRk

Theo VTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]