(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vừa qua Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra phương án bảo an ninh trật tự, tình hình sản xuất, đời sống và chúc tết tại hai huyện Quan Hóa và Lang Chánh. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Dân tộc và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8OsRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8WoQcODbUFI4buMbUfhu4TEqOG6vuG6tOG7ucOsL0ZH4buEw4LhurThu7nhu4vDrEZH4buEw4LhurThu7nhu4tt4bumxJBtxahAOGFtR8OD4bq0QW3DrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6xGR+G7hMOC4bq04bu54buL4bqww4Hhu7PhurJtR+G7hOG7mW1P4buXbcWpQUnFqW1HeEdtR8ahw4FtQeG7mcOBbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtQOG6pOG7mWZtO+G7meG6tOG7uW3FqEHhu5XhurRBw6wvRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8OsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLLkFz4bq0bcaw4bqi4buGbcWpQUjDueG6tG3hu6fhuqJt4bup4bqk4bq0bUd4R20u4bu5SOG7jHfhurRt4bup4buV4bq0bTrhu5BtQMOKw4Ftw7Nub+G7k2ZtT0vhu5lt4buCSOG7mW3hu6jGocOBbUfhu5Vt4bqn4buIbeG6qUhz4bq0bUDDjeG6tOG7uWZtxIPhu4xtT8OBd+G6tG3hu6bhu5nhurRtw6FBxKjhurzhurThu7ltT8OMbcOhw4PhurRBbeG7iuG7jGZtxahBw4NtQUjhu4xtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG7psSQbcWoQcODbUFI4buMbThIc+G6tG1GTG1Hw4PhurRBbeG7qeG7nW3hu6nDgW3hurDDgeG7s+G6sm1H4buE4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW3hu5XhurRt4bun4bubw4Jt4buZ4bq0beG6tMOB4bq0QW1H4buEw7pHbUdMZm1H4bqg4bq0QW1B4bqg4bq0QW1G4bub4bq0bcOSSHRHZm3hu6nhurzDgW1GQ+G6tOG7uW1P4buXbcWpQUnFqW1HeEdtR8ahw4FtQeG7mcOBbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtQOG6pOG7mW1P4buXbTvhu5nhurThu7ltxahB4buV4bq0QWdtxajDjeG6tOG7uW1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3FqeG6pG3hurbhu53hurRBbeG7qcahw4Jt4bum4buZ4bq0bcavc+G6tG1HxJDFqW1P4buXbeG7psSQbcWpQcODbUFI4buMbeG7psSQbeG7qcSQw4Ft4bumw4F34bq0beG7hkHhuqbhurThu7ltR8OD4bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4bur4bq0R+G7q+G7hGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsxrBHQUjhurLhu6dtw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbcO14buNbuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7jW9v4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL2/hu5Nuw7Mvb27hu4/GsMOzb8O14buN4buT4buP4buPR8Oz4buP4buR4buR4buT4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4Thurvhu4/hu4/hu5NsbeG7meG6tkfhurtsxahBw4NtQUjhu4xtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG7psSQbcWoQDhhbUfDg+G6tEFt4bqww4Hhu7PhurJtR+G7hOG7mW1P4buXbcWpQUnFqW1HeEdtR8ahw4FtQeG7mcOBbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtQOG6pOG7mWZtO+G7meG6tOG7uW3FqEHhu5XhurRBbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i+G7qEThurThu7ltxalBw4Bt4bqn4buIbeG6qUhz4bq0bUDDjeG6tOG7uW1P4buXbeG7qcOC4buX4bq0bcWpQuG6tOG7uW1H4buVxalt4bq24buX4bqybU/DgcO9xaltT+G6usOBbeG6tuG7neG6tEFt4bupxqHDgm1ASOG7jMO94bq0bThI4buZ4bq0bUDhuqThu5lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhxqHDgW3FqeG7lcWpbeG7p0hFw4Ft4bq24buX4bqybU/DgcO9xalmbcWpQcOA4bq0QW3hu4JI4buMeeG6tG1B4buZw4FtQUjhu4zDveG6tG04SOG7meG6tG1A4bqk4buZbU/hu5dtO+G7meG6tOG7uW3FqEHhu5XhurRBbeG7p+G7lcOCbcWp4buVw4JtT3ltR+G6oOG6tEFtQeG6oOG6tEFt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6sMOB4bq0QW1HeGZtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbcOS4budbUHEkMOBZm3hu4JIQ8WpbeG7hkHhuqbhurThu7ltLW3hu5nhurRt4bq0w4HhurRBbUdB4bq8w4Ft4bu5w4Hhu5nhurRt4buCSOG7mW1P4buXbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW1BxKjhurrhurThu7ltR0HhurzDgW3hu7nDgeG7meG6tG1H4bq6w4FmbeG7qXDFqW3hu6fDgcO9R23hurbhu5dtR+G6oOG6tEFtQeG6oOG6tEFtReG6tG3hu6nhuqLhurRBbeG7qeG6vMOBbUZD4bq04bu5bUbDgeG6tEFtQcOCxqFHbUfGocOBbcWp4buVxalt4bqwQUhtR+G7lcOBbeG7qeG6ouG6tEFtxanEqG3FqUHDgm3FqeG7lcWpbUHEkG3GsHPhurRt4bun4bqibUdBw4HDvUdtQcahw4FtxrDDgm3hurLEqOG7mW3hurbhu4ht4bu5c+G7jG3hu4Thu5lnbeG7qEThurThu7ltxalBw4Bt4bqn4buIbeG6qUhz4bq0bUDDjeG6tOG7uW1P4buXbeG7qcOC4buX4bq0bcWpQuG6tOG7uW1H4buVxalt4bup4buV4bq0QW3hu7nDgeG7lW3FqeG7mcOCbeG6sHhHbeG7gkjhu5tt4bqy4buXbUHhu5nDgW1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7nW1H4buEw4Hhu7PhurRt4bqwQeG7mcOBbUdBTMWpbUHDgcO94bq0Zm3hu6lE4bq04bu5bUdB4bq8w4Ft4bupeW3hurThu7lB4bqibcWpdOG7hm3hu4rhu4xmbcWpQcOA4bq0QW3hu4JI4buMeeG6tG1B4buZw4FtQUjhu4zDveG6tG3FqXXhurRtR8O64buGbUfhu4RI4bq04bu5bcOSc+G7jG3GsEzhurThu7lmbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4Ft4bupROG6tOG7uW3hu6fEkG3FqeG7lcWpbS7hu7lB4bqibeG7gkjhu4x4R21G4buVR21P4bq6w4FtR+G6oOG6tEFtQeG6oOG6tEFtR0FMxaltR3htR8ahw4Ft4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7ueG7hW3hu6nDueG7jG3hurLGoeG6tEFtRuG7m+G6tG3Dkkh0R23hurThu7nhu5nhu4xtR0tt4bupdUht4bq04buj4bqybeG7qeG7s21Bw4Lhu5fhurRtR0Hhu5fhurRBbUdDR23FqeG7lcWpbcWpQcODbUfDgXdIbeG7qXlt4buE4buZZ23FqOG7lcWpbeG6tkzFqW3hurbEqMOK4bq04bu5beG7gkhz4bq0beG7qcSQw4FmbcWpQuG6tOG7uW3hu5nhurRtxal14bq0beG7hkFDw4FtQcOK4buGZm1H4buEw4Hhu7PhurRt4bqwQeG7mcOBbeG7qUThurThu7lt4bunxJBtxanhu5XFqW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4buV4bq0Zm3hu6nhu5vhurJt4bun4bubw4Jt4buZ4bq0beG6tMOB4bq0QW1H4buEw7pHbUdM4buFbUfhu6PhurThu7ltxanEqOG6vOG6tOG7uW3hurDDgeG7s+G6sm1Gw4Lhu5VHZm3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jm1HQeG6om1H4buExKjhurzhurThu7lmbeG6sOG6ouG7hm1HQeG6vMOBbeG6tOG7ueG7o+G6tG3FqUFw4bq0bcWp4buVxaltR0Hhu4pt4bupw4LGoeG6tGZtQeG7l+G6tEFtT8OBbeG7p0hC4bq0beG6tsO6SGZtQeG7l+G6tOG7uW3hu7nDgeG7m2ZtQeG7l+G6tOG7uW3hurDhu7HhurJtxalBdEdt4bq2xKjDiuG6tOG7uW1P4buXbcWp4buVxaltR8O9beG6tMah4bq0bcOS4budbUHEkMOBbUdBc+G6sm3hurRBw7rhu4ZtT+G7l8OCbeG7qeG6ouG7mW3hu6fhu5fhurRnbcOhw4F44buGbUfDjMWpbeG7qcO54buMbeG6tEHhu5nhurRBbUfDgXjhurRt4bupxJBt4bqwQeG7n8WpbeG7hkHDjMWpbcWp4buVxaltxalC4bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbeG7p+G6om1BxKhtQeG6qOG6tOG7uW3GsMOCbeG6ssSo4buZbeG6tuG7iG3hu7lz4buMbeG7hOG7mWZt4bupcMWpbeG7p8OBw71HbeG6tuG7l23FqeG6uG1G4bq+bUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uWZt4bq24bq64buGbeG7qeG7s21F4bq0beG7qeG6ouG6tEFtxalBw4Jtxanhu5XFqW3FqUHhu5VIbUHhuqzFqW1Hw7rhu4Zt4bq04bu54buZ4buMbUdLbeG7qXVIbUHhuqzFqW3hurDDlW1B4buZw4Ft4bq04buX4buMZ2054buXbUbDguG7lUdtxanhu5XFqW3hu6lDw4FtR8Sow4rhurThu7ltxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFmbUHEkG3hurThu7lBw6jDgmZtxanhu5XFqW3hu7nDgeG7mW3hu6nhuqDhurRBbeG7p+G6om1BxKhtQeG6qOG6tOG7uWZt4bqydEdt4bq0QeG7l23GsMOCbUdBw4F34bq0bUfhu5nDgWZtR8ahw4Jt4bupw4F5SG3hurDDgcO94bq0bUdDR23hurRBdEdt4bup4buzbcWp4buVxalt4bu5w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW3FqeG6pG3FqUHDiW3hur5tReG6tG3hu6nhuqLhurRBZm3hu6nhu5vhurJt4bun4bubw4Jt4bupxKjDisWpbU9Iw4Ftw5JIc+G6tG3hu6nhuqThurRtR3hHZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu6vhurRH4bur4buEbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7Xhu41u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Ntw7LDtW7hu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvb+G7k27Dsy9vbuG7j8aww7Nvw7Xhu49vw7PDskfhu5Fv4buPw7Xhu5PhurZuZ+G6ruG7huG7ueG7h+G7hOG6u+G7jeG7jW9sbeG7meG6tkfhurtsxahBw4NtQUjhu4xtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG7psSQbcWoQDhhbUfDg+G6tEFt4bqww4Hhu7PhurJtR+G7hOG7mW1P4buXbcWpQUnFqW1HeEdtR8ahw4FtQeG7mcOBbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtQOG6pOG7mWZtO+G7meG6tOG7uW3FqEHhu5XhurRBbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i+G7qMahw4FtR+G7lW3huqfhu4ht4bqpSHPhurRtQMON4bq04bu5bUdB4buj4bqyZm1HcOG6tOG7uW3hu4JI4buXbeG7puG7l21A4buXbcOhQeG6om04SMahw4FmbeG6tuG7l21Pw4ptO8OBw71HbUbEgm3hur5tR0HhuqJtR+G7hHThurRtOEjhu5nhurRtQOG6pOG7mWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLuG6pMOBbcWpQUjhu4zDveG6tG1P4bq6w4Ftxanhu5XhurRt4bunxJBmbcWpQcOBeOG6tG1GxIJt4bq2TMWpbeG6tsSow4rhurThu7ltT+G7iG1H4buE4buZ4bq04bu5bUHhu5nDgW1BSOG7jMO94bq0bThI4buZ4bq0bUDhuqThu5ltT+G7l2074buZ4bq04bu5bcWoQeG7leG6tEFmbeG7qUThurThu7ltxalBw4Bt4buMd0htxal1SG3FqUHDg21BSOG7jG3FqeG7lcWpbeG7qeG6uOG6tG1P4bqiZm3hu4ZB4bubw4Ft4bq2SELhurRt4bq0d0htxanhu5nDgm1Hw4HhurRBbUdBdeG6tG3FqeG7m+G6tEFt4bu5w4Hhu5XFqW1H4buEw4LhurThu7lt4bqy4bqsw4FtR+G6oOG6tEFtQUhD4bq04bu5Zm3GsEjhu4xtR+G7hOG6oG3hurThu7lBw4F34bqybcWpQXht4bupxJBtR+G7hEzFqW1GcuG6tG1G4buX4bq04bu5bcWpQcOBeOG6tG3hu6l0SGZt4buGQUPDgW1Bw4rhu4ZtxalBcEdtR+G7hHZt4bu5w4FO4buZbcWp4buVxalt4bq2TMWpbeG6tsSow4rhurThu7ltR+G7hMOC4bq04bu5bUdIdeG6tG1H4buE4buZbU/hu4htR+G7hOG7meG6tOG7uWZt4bu5w4FObU9O4bq04bu5beG7meG6tG3hurTDgeG6tEFtxalBw4DhurRBbUfhu4ThuqJmbUfhu4TDukdtR0xt4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tG3DkuG7nW1BxJDDgeG7hW3hu6nhu5vhurJt4bun4bubw4JtR0NHbeG6tEF0R23FqeG7lcWpbUfDgXdIbcWpQUjDueG6tGZtxalBeG3hu6nEkG3FqUHDgm3hu6bEkG3hu6nEkMOBbU9Iw4Ftw5JIc+G6tGZt4bup4bqk4bq0bUd4R2dnZ23DoUHhu6PhurJmbUdw4bq04bu5beG7gkjhu5dtxanhu5XFqW3hu6lDw4FtR8Sow4rhurThu7ltxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFtR+G7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG1B4buZw4FtQUjhu4zDveG6tGZt4bupROG6tOG7uW3FqUHDgG3hu6nhu51tc+G6tG3FqXXhurRtR0Hhu6PhurJtQeG6qMOBZm3FqUHDgeG7mW1G4buvbeG6tEFO4bq04bu5beG6snRHbeG6suG7lUdt4bqy4buXbcWp4buVxaltR0HEqOG6uOG6tOG7uW3hu6fDveG6tEFt4bunw4HhurRBZm1HQXPhurRt4bq0QXPhurRtxanhu5XFqW3hurbDgcO9R21G4buSZm3hurTGoeG6tG3hurRBc+G6tG3hurRBw4Hhu7XhurJtxalBdEdt4bupxJDFqW1B4bqk4buZbUHhuqzFqW3hu6nhu51tQeG7jG1Gw4HhurRBbU/huqBt4bq0eeG6tG3hu6nEkMWpbeG6tsO64buGbUdMbcaww4Jtxanhu4rhu5ltxrBz4bq0bUfEkMWpZ23hu6hE4bq04bu5bUdB4bq8w4Ft4bqyw4LhurThu7lt4bqySEPhurRtxanhu5XFqW3hu6lDw4FtR8Sow4rhurThu7ltxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFtR8OBeOG7hm1Hw4zFqW3hurTDiW3hurZMxaltT8So4bq44bq0beG6tnfhurRtR+G7hMOC4bq04bu5bcWpSMSQxaltRkPhurThu7lmbUdL4bq04bu5beG7p8So4bq6xaltw5Jz4buMbcawTOG6tOG7uW3hu7nDgeG7mW3hu6nhuqDhurRBbXThurJt4bq0w4JmbUHGoeG6tEFt4buGQUnFqWZt4bu54bqk4buGbeG7hkF14bq0bcOSc+G7jG3GsEzhurThu7lt4buCSHdtQcSo4bq44bq04bu5beG6tOG7ueG7l+G7jG3FqeG7l+G6tOG7uW1P4buj4bq0beG6ssOB4bq0QWZt4bu5w4Hhu5dIbeG6ssah4bq0QWbDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7mEhHQcOC4buEbOG7i8OhQeG7meG6tEFtQOG7m8OBw6wv4buG4buL

Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]