(Baothanhhoa.vn) - Trong các ngày từ 13 đến 15 - 1, đoàn công tác trên tàu Trường Sa 19 do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai đã cập bến và có nhiều hoạt động tri ân, thắp hương và tặng quà tại Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7YeG7q3Xhu7XGsOG7g+G7s+G6ruG7g0rhu7Xhu6nhu4Phu6nDieG7tcaw4buDYeG6oOG7g13hu6nhu6/hu4Nba8SQ4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bud4bup4burdeG7teG7g0PEqOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Nt4bu1xrDhu4Phu6nhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buDRG3hu6vhu4Phu5zhuqLhu7Xhu4Phu55u4bu34bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurtdQuG7t+G7tcaw4buD4buda+G7neG7g+G7tcawbEnhu4NE4buA4buDZmjhu4Phu5914bu14buDZsOt4buDLeG7g2Zj4buD4buf4bu3bOG7teG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4NEQnThu7Xhu4NEbMSQ4buDXULDisOC4bu1xrDhu4NbauG7g2bEqeG7g+G7o+G7t+G7g+G7muG6ruG7g13DiuG7g8O9w7nhu7Xhu6nhu4Nhw4nhu7XGsOG7g2fhu4Phu6hu4bur4buD4bqqxJDhu5Hhu7Xhu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6lq4bur4buD4bufb+G7g+G7neG7leG6qOG7g+G7m3Xhu7Xhu4NGbOG7g+G7neG7ueG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu6nhu7dtROG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRELhu6vhu4Phu5Hhu7Vj4buDROG7qcOy4bqo4buD4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0Zs4buDROG7j+G7tcaw4buD4bqqxJBs4buDRG3hu6vhu4Phu5zhuqLhu7Xhu4Phu55u4bu34buDZUThu6nEkOG6ruG7neG7g0R24bu14bup4buD4buabOG7g33hu69q4buDYeG6vOG7tcaw4buDXWzEkMOpZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7o0Thu6nEkOG7s+G7m+G7g+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g8OsaeG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDaWfhu4vhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9mxKnhu4VnL2bhu4XDreG7o2dmw63hu4XDrGbhu4lEaMOsw6xmZ8O94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXhu4vhu4nhu4fhu4Nqw71E4bq14buHYeG7q3Xhu7XGsOG7g+G7s+G6ruG7g0rhu7Xhu6nhu4Phu6nDieG7tcaw4buDYeG6oOG7g13hu6nhu6/hu4Nba8SQ4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bud4bup4burdeG7teG7g0PEqOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Nt4bu1xrDhu4Phu6nhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buDRG3hu6vhu4Phu5zhuqLhu7Xhu4Phu55u4bu34buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bue4bu3bOG7teG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4NG4burdeG7tcaw4buD4buz4bqu4buDSuG7teG7qeG7g+G7qcOJ4bu1xrDhu4PDneG7huG7neG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g0bhurzhu4NEQmrhu7XGsOG7g2HhuqDhu4Nd4bup4buv4buDW2vEkGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XW3hu6vhu4Phu5/hu5FJY+G7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4Phu59v4buD4bufdeG7teG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Vj4buD4bud4bupReG7neG7g0R1ROG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hurLhu7Xhu4NG4buv4buD4bupbuG7q+G7g+G6qsSQ4buR4bu14buD4bufauG7tcaw4buDw71s4buz4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NG4bq44buDREJ04bu14buD4bufbuG7t2Lhu4NE4bupw7Phu7Phu4NG4burdeG7tcaw4buDRmzhu4Phu6Phu5Hhu7XGsOG7g+G7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7q+G7g+G7keG7teG7g0Rt4bur4buD4buz4bqu4buDSuG7teG7qeG7g+G7qcOJ4bu1xrDhu4PDneG7huG7neG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g0bhurzhu4NEQmrhu7XGsOG7g2HhuqDhu4Nd4bup4buv4buDW2vEkGPhu4Phu51r4bud4buD4bu14bupbOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Nt4bu1xrDhu4N54burdOG7teG7g0RCxJDhu7XGsOG6q+G7g8OddOG7g+G7qMSC4bu1xrDhu4M+4bup4bu34bu1xrBj4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4NK4bu14buD4bu04bur4bu14bupY+G7g8OddOG7g2HDs+G7teG7g2Hhu6vDuUTigKbhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4PDrGnhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g2ln4buL4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZsSp4buFZy9m4buFw63hu6NnZsOt4buF4buLaMOtRMSpxKnDrcSpw6zDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1acSpxKnhu4fhu4Nqw71E4bq14buHYeG7q3Xhu7XGsOG7g+G7s+G6ruG7g0rhu7Xhu6nhu4Phu6nDieG7tcaw4buDYeG6oOG7g13hu6nhu6/hu4Nba8SQ4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bud4bup4burdeG7teG7g0PEqOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Nt4bu1xrDhu4Phu6nhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buDRG3hu6vhu4Phu5zhuqLhu7Xhu4Phu55u4bu34buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bu0xrDhu6l3auG7g0RCauG7tcaw4buD4buobOG7tcaw4buD4buiw4rhurLhu7XGsOG7g+KAk+G7g+G7teG6suG7q+G7g2rhu7Xhu4NEa+G7tcaw4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7neG7qeG7q3Xhu7Xhu4NDxKjhu4Phu51r4bud4bup4buD4buzbeG7tcaw4buDeeG7q3Thu7Xhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4buj4buR4bu14buDROG6ruG7neG7g+G7qeG7q+G7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g+G7nOG6ouG7teG7g+G7nm7hu7dk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7qGzhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4but4bu14buD4bu1xrDDisOC4bur4buDSXTEkOG7g+G7tcOK4bq04bud4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bu14bupbOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Nt4bu1xrDhu4N54burdOG7teG7g0RCxJDhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4budxJDhuq7hu53hu4N54bupa+G7tcaw4buD4bud4bup4burdeG7teG7g+G7neG7qcOD4bu1xrDhu4M+4bupa+G6qOG7g0Zs4buD4buyxKjhu4Phu5vhu6/hu4Phu53hu5nhu7Phu4NEw4lj4buDREJq4buDROG7k+G7teG7g+G7o2/hu4Phu7Nq4bu14buDRmzhu4Phu6nhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buDRG3hu6vhu4Phu5zhuqLhu7Xhu4Phu55u4bu34buD4bufw4rhuqThu53hu4Nq4bu14buDRGvhu7XGsOG7g0Rt4bur4buD4buj4bur4buDROG7seG7neG7qeG7g+G7tMaw4bupd2rhu4NEQmrhu7XGsOG7g+G7qGzhu7XGsOG7g+G7osOK4bqy4bu1xrDhu4NGbOG7g+G7tMaw4bupd2rhu4NEQmrhu7XGsOG7g+G7qGzhu7XGsOG7g1nhu6Hhu7dk4buDfeG7q3Thu7XGsOG7g+G7tMaw4bupd2rhu4NEQmrhu7XGsOG7g+G7qGzhu7XGsOG7g+G7osOK4bqy4bu1xrDhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4NmZMSpZ2fhu4Phu7XGsOG6ouG7q+G7g+G7s+G6rmPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bud4bu54buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7s+G6ruG7g0Thu5Xhuqjhu4NE4bup4bulY+G7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7neG7qXbhu4NIa+G7neG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g0R04bu14buDRMSQ4bqw4bur4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu4tmaeG7g2rhu7Xhu6nhu4Phu6nDieG7tcawY+G7g8O94burw7lE4buDQ8So4buD4bud4bq44buDROG7qeG7pWThu4NdbeG7q+G7g+G7n+G7kUlj4buD4bud4bu54buDZmjhu4PDveG7q8O5ROG7g0PEqOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDRELEkEnhu4NE4buP4bu1xrDhu4NK4bu14bup4buD4bupw4nhu7XGsOG7g8Odw4rhu53hu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4Nh4bq84buDREJq4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buDw6xp4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Np4buF4buL4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZsSp4buFZy9m4buFw63hu6NnZsOt4buFxKnhu4VnRGbhu4tow63DrMO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVo4buJaeG7h+G7g2rDvUThurXhu4dh4burdeG7tcaw4buD4buz4bqu4buDSuG7teG7qeG7g+G7qcOJ4bu1xrDhu4Nh4bqg4buDXeG7qeG7r+G7g1trxJDhu4NGbOG7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6t14bu14buDQ8So4buD4buda+G7neG7qeG7g+G7s23hu7XGsOG7g+G7qeG7q+G7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g+G7nOG6ouG7teG7g+G7nm7hu7fhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurtmZ+G7g8aw4burw4Lhu4Phu5904buz4buD4buz4bquROG7g+G7tcawbEnhu4Phu53EkMOD4bur4buD4bu1w7Phu7Nj4buDRsah4bu14buD4bud4bu54buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7o8SQ4buDeeG7qWvhu53hu6nhu4NE4buA4buDeeG7qcOy4bqo4buD4bu14bqy4bur4buD4bufdeG7teG7g0bhu6t14bu1xrDhu4Phu7Phuq7hu4Phu51r4bud4buDauG7teG7qeG7g+G7qcOJ4bu1xrBj4buDw73hu6vDuUThu4NDxKjhu4NEbeG7q+G7g+G7tMaw4bupd2rhu4NEQmrhu7XGsOG7g+G7qGzhu7XGsOG7g+G7osOK4bqy4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11C4bu34bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu6nhu7dtROG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDREJ04bu14buD4bufbuG7t2Phu4Phu59t4bur4buD4buj4burw7nhu7Xhu4Phu5rhuq7hu4Ndw4rhu4PDvcO54bu14bup4buDYcOJ4bu1xrDhu4Nn4buD4buobuG7q+G7g3vEkOG7keG7teG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bufb+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NE4bupw7Phu7Nj4buDROG7j+G7tcaw4buD4bqqxJBs4buDRmzhu4Phu53hu6lF4bud4buD4buz4buA4bu1xrDhu4Phu7XDs+G7s+G7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu14buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7nOG6ouG7teG7g+G7nm7hu7dk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurvDnXThu4Phu57EguG7tcaw4bq5L+G6qOG6uw==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]