(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Nông Cống, chính quyền và nhân dân địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước tại khu vực cầu Cun, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g+G7h+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Mk4bqsw63DgUlyw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oMOtdMOK4bq0eMOt4bqgRuG6qnLhu4cv4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g+G7hy934buL4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVd1w7NzaeG7gyNJcsOtw4FGQ+G6oHbDrVLDteG6oHfDreG6usOy4bq8w60gUlJS4bq7w61S4bqy4bqgdsOtw7PhuqDDrXfDikrhu6vhuqDDrSThurLhuqB2w61S4bq04bqgduG6u8Otcnd54bqgd8Otw4nDikrhu6nhuqDDreG7iuG7jcOt4bqgd+G7m+G6oMOtc+G7m+G6oMOtdOG7s8Ozw61Fd0bhuqjhuqB2w610w7PhuqB2w63hurx5cnfDrXJJcsOt4bq8w73DgMOtQXjGsMOAw63huqDhu4/huqDDreG6oHfhu5vhuqDDrXHhu7PDrXTDiuG6tHjDreG6oEbhuqpyw63hurzhu494w61Bd8OKw63hu4pJcsOtcuG7o8OKw61Sw4rhuqDhurvDrcSow7TDrT144bqgd8OtQHfhurJ44bq7w613w4pK4bur4bqgw60k4bqy4bqgdsOtUuG6tOG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSdeG6oOG6vHXhurhp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7Phurrhurrhuqtpc+G6vHfDisOAccOteFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrWxqw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWpuw6xFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4tvw6zhu4kv4buLa8Osc+G7ieG7i2tr4buLxKlq4bq8beG7i27EqW3DgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbmrhu4tpw63Ds8OB4bq84bqraSThuqzDrcOBSXLDreG6vMO9w4DDrUF4xrDDgMOt4bqg4buP4bqgw63huqB34bub4bqgw610w4rhurR4w63huqBG4bqqcmnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NSw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXJ3eMaw4bqgw63hurrhu7fDrVLDteG6oHfDreG6usOy4bq8w60gUlJSw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mz4bq4RuG6qnLDrXTDg+G6u8Ot4buK4buN4bqiw63DgeG6vnLDreG7i8Osd8Ot4bq6w7LhuqB2w63huqDDs0rDreG6v+G7i2st4buL4buB4bq7w60gd8SC4bqgdsOtUsO14bqgd8Ot4bq6w7LhurzDrUV3xILhuqB2w61yd8OySuG6u8OtcnfDjMOzw61yd8OySsOt4bq/IFJSUuG7gcOt4buK4buNw61yR8OKw63huqDhu4/huqDhurvDrXJHw4rDrXfhuqTDreG6v1IkUlfhu4HhurvDrVLhurLhuqB2w63Ds+G6oMOt4bq84bu14bqgd8Ot4bqgd+G7n+G6oMOtdEZDcsOt4bq8eOG6oMOtccOy4bqiw610w4rhurR4w63huqBG4bqqcsOt4bq84buPeMOtQXfDisOt4buKSXLDrXLhu6PDisOtUsOK4bqg4bq7w63EqMO0w609eOG6oHfDrUB34bqyeOG6u8OtdOG6qOG6oMOt4buK4buzw610w7TDrXR44bupw4rDrXThuqThuqB2w63hu4vDrcSodcOtUiRSV+G6u8Ot4buLw63EqMOKw4LhuqB2w61yw7PhuqLDreG6usOK4bq7w63hurx3eMaw4bq8w61x4buzw63DgeG7leG6oMOtcuG7gOG6oHbDreG7icOsw61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXJ3eMaw4bqgw63hurrhu7fDrXTGsOG6oMOtd3jhu6vhuqDDreG6vOG6uEZC4bqgdsOt4bq84bqmw61yd0dyw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oOG6vcOt4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUnXhuqDhurx14bq4aeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61sasOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61qbsOsRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buLb8Os4buJL+G7i2vDrHPhu4nhu4tra8Sp4buJauG6vMSpa21v4buJw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2rDrG9pw63Ds8OB4bq84bqraSThuqzDrcOBSXLDreG6vMO9w4DDrUF4xrDDgMOt4bqg4buP4bqgw63huqB34bub4bqgw610w4rhurR4w63huqBG4bqqcmnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NSw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXJ3eMaw4bqgw63hurrhu7fDrVLDteG6oHfDreG6usOy4bq8w60gUlJSw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mk4buP4bqgw63huqB34bub4bqgw610RkNyw63EqMOycsOtdOG7s+G6oHfDrcOB4buNw63hurLhuqB2w60kdsOKSuG7reG6oMOtV8OMw4rDrVfhuqLhu4/hurzhurvDreG6unjhuqB3w63huqDhu5HDgMOt4buLb2ps4bq7w61yRsOt4bq84bq44bq+w63hurzhu494w63hurx34bqy4bqgw60z4bub4bqgw60zd+G7k+G6oHbhurvDrcSow7TDrT144bqgd8OtQHfhurJ44bq9w61UxrDhuqDDreG7i2t3w61y4buA4bqgdsOt4bqgduG7jUrhurvDreG6vHd4w63hurx34buxw63huqDhu4/huqDDreG6oHfhu5vhuqDDreG7inDhuqDDrXJ3RsOzw610RkNyw63hurzDvcOAw63hurx34budSuG6vcOtVnjDs8OtdMO94bqgd8Ot4bqg4buP4bqgw63huqB34bub4bqgw61yd+G6osOtcXjGsOG6vOG6u8Otc+G6osOtdnjDs8OtdMO94bqgd8OtcsODw63hu4p44burcsOtccOKw4LhuqDDreG6oMWp4bqgw63hurrDsuG6oHbDreG6uuG6qsOAw63hurLhuqB2w61X4bqi4buP4bq8w61yw4PDrXR4w61x4bqkw61z4bqucsOt4bq8w4pKxrDhuqDDrXRGQuG6oHbDreG6uuG7k+G6vMOtUeG7k3LDrS3DrSTDs8OAw63hur904bqi4buP4bqgw61y4bujw4rDrVLDiuG6oOG6u8OtceG7k3LDrcOJw4rDs8Ot4bq64bqy4bqgdsOt4bq3xanhuqDhu4HDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtdMO0w61x4buzw63hurzhurhGQ+G6vMOtcnfhu5vhuqDDreG6uOG6qHjDrcSow4rhurThuqB2w63hurrhurLhuqB24bq9w60ww4rDssOt4bq84bq4w73huqB3w63hurzDvcOAw61BeMaww4DDrXZ4w7PDrXTDveG6oHfDrXTDtMOt4bq8w73DgMOt4bq8d+G7nUrDrcOA4buEw63hu4rhu43DrXThurJ4w61zw7pFw63hurLhuqB2w6104buxw63DgeG7j3jDreG6vOG6uMWp4bqgw61xQuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSsOtRVJ14bqg4bq8deG6uGnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbGrDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOtam7DrEXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7i2/DrOG7iS/hu4trw6xz4buJ4buLa2vhu4tq4buJ4bq8xKlta8Os4buJw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q23hu4tracOtw7PDgeG6vOG6q2kk4bqsw63DgUlyw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oMOtdMOK4bq0eMOt4bqgRuG6qnJpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDVOG6suG6oHbDrXTDteG6osOt4bqgdkZCeMOtc+G7m+G6oOG6u8OtcsOy4bqgw61x4bqk4bq7w61yd3jGsOG6oMOt4bq64bu3w61Sw7XhuqB3w63hurrDsuG6vMOtIFJSUsOt4bq84buPeMOtd3jhu6vhuqDDreG6vOG6uEZC4bqgduG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NXeOG7q+G6oMOtw4FJcsOtw4FGQ+G6oHbDrVLDteG6oHfDreG6usOy4bq8w60gUlJS4bq7w61S4bqy4bqgdsOtw7PhuqDDrXfDikrhu6vhuqDDrSThurLhuqB2w61S4bq04bqgduG6u8Otcnd54bqgd8Otw4nDikrhu6nhuqDDreG7iuG7jcOt4bqgd+G7m+G6oMOtc+G7m+G6oMOtdMOz4bqgdsOt4bqg4bqsw63DgUlyw63hurzDvcOAw61BeMaww4DDreG6oOG7j+G6oMOt4bqgd+G7m+G6oOG6u8Ot4bq8w4pKw63huqB3eMWp4bqgw61z4bqiw63DgElyw63huqBG4bqqcsOt4bq64bqy4bqgdsOt4bq64bubw4rhurvDrXJ3w7VKw63EqHjGsOG6vOG6u8Ot4bq8d0J4w63hurx4xrDhurzDrcOB4buP4bqgd8OtQXd4xrDhuqDDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDrVIkUlfDrXbhu5VFw63huqB3eOG7qcOKw61Bd8ODw61Bd+G7keG6oOG6vcOtI0lyw63DgUZD4bqgdsOtcndHcsOt4bqg4buR4bqgdsOt4bq8eMawRcOt4bq84buGcsOt4bq84bq4eOG7seG6oMOtQXfDs3jDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDreG6vMO9w4DDrUF4xrDDgMOtcnfhuqLDrXTGsOG6oMOtQXd4w63huqDhu4/huqDDreG6oHfhu5vhuqDDrXRGQ3LDreG6vMO9w4DDreG6vHfhu51K4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFw5PDiuG6vHfhuqLhurhp4buDUsOz4bqiw61XRkLhuqB24buHL0Xhu4M=

Cao Hường

Từ khóa: Đuối nước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]