(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019 tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5llw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrw5R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7seG7s+G7reG6tcOp4butc3Thu5/DqeG7rXN0deG7oeG6sOG6tcOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOp4bq6aeG7r8Op4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqcOCdEPDg+G7rXPDqcOC4buz4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Flw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrLmjhu61zw6nhurvhu4Et4bq74bq1w6lU4bu5dcOp4buq4bqkw7LDgsOpc3Vnw6nDguG7p+G7rXTDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDqcOVZ+G7rcOpw7R0b+G6sMOpdGnhu610w6nhu6vDs+G7rcOpw4J0RMOpZsOp4bupdOG7r2jDqVVVVeG6tcOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG7qeG7hsOp4bq94bq54bq74bq/LeG6veG6ueG6u2bDqcOCQeG7rXPDqeG7qeG7o8OCw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6l04bu5dcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4XhurXDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurtmw6LDqeG7kEXDqXThu7l1w6nhu61zdOG7pcOpw7R2w6nhu5PDrXXDqeG7kXXhu6Hhu63DqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buvw6nhu7Hhu7nDgsOp4bq04bu1w6nhurTEguG6tcOpw7Vn4but4bq1w6nhu61zaeG7rXTDqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pGfhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2Xhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG7kcOCdOG6pOG7scO1w6l1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7h+G7geG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqcOq4buB4bq/4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6u2bhurnhur0v4bq74buD4bq54buR4bq94bq74bq74bq54bq54bq94bq7w4Lhurvhurnhurvhurnhu6vhurktdeG7sXMt4bq74buF4buD4buBw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlw5R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7seG7s+G7reG6tcOp4butc3Thu5/DqeG7rXN0deG7oeG6sOG6tcOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOp4bq6aeG7r8Op4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqcOCdEPDg+G7rXPDqcOC4buz4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2Xhuqsh4buvaeG7rcOpw7TDrOG7rXTDqXThu7l1w6nhu61zdOG7pcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8OpxrDhuqThurTDgnVy4bq+4bqzZeG6q+G7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buF4bq1w6nDtGjDtMOpw7Rv4bqww6l04bu5dcOp4bur4bqkw7LDgsOpc3Vnw6nDguG7p+G7rXTDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw4JBw6nDtHREw7TDqcO0aMO0w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8OpdOG7uXXDqcOCdOG7meG7r8Opw7R0RMO0w6nhu63hu4nhu61z4bq1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDqcOCw611w6nhu5J14buf4bqkw6nhu6vhu6HDqVThu7l1w6nhurppw6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO0w6nDtHbDqcOCdOG7jeG7scOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6lzdWfhu6/hurXDqeG7k8Otw4LDqeG7k0PDg8O0w6nhu610deG7n+G6pMOp4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nDguG7tcOC4bq1w6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqXThu7l1w6nhu5NDw4PDtMOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOpw7V14buj4butw6nhu5No4butc8Op4bupcOG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhurpp4buvw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDqcO04bqqZ8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPhurXDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bhurXDqeG7rUF1w6nDtcOyw4LDqeG7q2nDqeG7rXThurjhu61zw6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7kuG7n8OpaOG7rcOpNOG7i8OpdOG7uXXDqXThu69ow6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurB0QcOpw7V14buj4but4bq1w6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOp4bq6acOpw4LhurLDg8Opc3XhuqbhurDDqeG6sHRo4bqww6nhu6vhu4DDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvhu4Mt4bq94bq54bq94bq7w6LDqSHhu6fhu610w6lU4bu5dcOp4buT4buLw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buBw6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDqcO14bu3dcOp4buRQ+G6ruG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63DqcOCdETDtMOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqcO0dOG7r8Op4bq7w6LhurnDqsOqw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2nDqXThu7l1w6nhurp14bud4butw6l04bu5dcOp4bur4bqkw7LDgsOpc3Vn4bq1w6nDtWjhu6/DqcO0aOG7r8Op4bq6deG7neG7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqeG6umnDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqcOK4buL4bq1w6nDgnThu6XDqcOC4bqyb+G7reG6tcOpw4JBw6nhu5Fu4butw6nhurB04bu14bq1w6nDgnThu7Phu63DosOiw6LDqSFBw6nDtHREw7TDqeG6vcOpw7ThuqThu7nDtMOpw4JDw6nhurpv4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6tcOpdMOBw6nDguG6ssODw6nhurB0aOG6sMOp4bur4buAw6nDtHThu6/DqeG6vcOq4buBw6nhurB0w63hu7HDqeG7rXRu4butw6nhu5NDw4PDtMOpc3XDrOG7scOpaOG7rcOpw4J0Z8Opw4LhuqzDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6nDgnThuqJ1w6l0w63hu63hurXDqeG6tMSp4bqww6nDtHRv4bqww6l0aeG7rXTDqcOK4buv4butc8OpaOG7rcOp4bqwdMOtw4LDqcOC4bqsw6nhurppw6nhu5NDw4PDtMOpw4rhu5XDgsOpw4J0Z8Opw4LhuqzDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6nDgnThuqJ1w6l0w63hu63DqcO0dsOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOpw4LDrXXDqSHhurLDrXXDqXN1Z+G7scOpIXRn4butdMOpOnThu6/hu61zw6LDqSHhurLhuqThu61zw6nDgm7hu7HDqcOCQ8Op4bq6b+G7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqcOC4bun4butdMOpdOG7uXXDqeG7k+G7i8Opw4JDw6nhurpv4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDguG6tcOpw4LhurLDg8Opc3XhuqbhurDDqeG6sHRo4bqww6nhu6vhu4DDqeG6u+G6u+G6vcOp4bq64bqow6nhurp14buhw7ThurXDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw4Lhu7XDqcOC4bqo4butc+G6tcOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqeG7q8ODdcOpw7R04buvw6nhu5NDw4Dhu61zw6nhurRFw6nDgsOtdcOp4bqwdHXhu53hu63DqcOC4buvacOp4buBw6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtOG6tcOp4buTw611w6nhu5F14buh4butw6nhu61z4buvaXXDqcOC4bu1w6nDguG6qOG7rXPDqeG7g8Op4bq64bqow6nhurp14buhw7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4fhu4HhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhur/DqmbhurDDiuG6s8Op4buRdeG6tOG6sOG7q2fhur7hurfDqcO14bur4buvw7Thu6nhurPDqeG7sWfhurJzdeG7rS3hu6vhu5lyw4LhurfDqWfhuqTDguG7r+G6s8Op4buxZ+G6snN14butLeG6snVzdMOC4bq3w6ln4bqkw4Lhu6/hurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6u2bhurnhur0v4bq74buD4bq54buR4bq94bq74bq74bq54bq74bq94bq/w4Jm4bq54buF4bur4bq74bq5LXXhu7FzLeG6u+G7heG7heG6u8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOUdOG6qsOp4buT4bu54butc8Opw4JBw6nDtHREw7TDqcO0aMO0w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu7Hhu7Phu63hurXDqeG7rXN04bufw6nhu61zdHXhu6HhurDhurXDqeG7k3bhu61zw6lzduG6sMOpw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqeG6umnhu6/DqeG6unXhu6HDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw4rhu4vDqXThu7l1w6nDgnRDw4Phu61zw6nDguG7s+G7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4Jlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcO04buZ4butw4Lhu5nhurLhurNl4bqr4buS4bu34butc8Opw7R0w7rDqTJCw6nhu5DhuqThur7DqVR3Z+G6tcOpe+G6vsOp4bq6deG7neG7rcOpw5Vn4butw6nDtHRv4bqww6l0aeG7rXTDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HhurXDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqcOC4bun4butdMOp4bqwdGjDgsOpw7V1cOG6pMOp4bupdGd1w6nhu7HDrcO0w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2XhuqtU4bu5dcOp4buq4bqkw7LDgsOpc3Vnw6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4J0aeG7rXTDqeG6sHThu7XDqcOCQ8Op4bq6b+G7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LhurXDqcOC4bqyw4PDqXN14bqm4bqww6nhurB0aOG6sMOp4bur4buAw6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6nhu4Hhur3hurnDqeG6uuG6qMOp4bq6deG7ocO04bqzw6nDgkPDqeG6um/hu63DqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6nDgnThu7Phu61zw6nhurbhuqRnw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7seG7s+G7reG6tcOp4butc3R14buh4bqww6nhurrhuqjDqeG6u8OiZuG7heG6ucOp4bq64bqow6nhurp14buhw7ThurPDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw4JDw6nhurpv4butw6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7qXR14buj4bqkw6nhu63DrXXhurXDqcOC4bu1w6nDtGjhu6/DqeG6v+G7h+G6vcOp4bq64bqow6nhurp14buhw7ThurPDqXR3Z8Opc3XDrHXDqcOCdGnhu610w6nDtOG7s+G7rXPDqcO0aMO0w6nhu7Fu4bqkw6nDgnThuqThu4/hu63hurXDqcOC4bqyZ+G7rXTDqcO0dG/hurDDqeG7rXR5w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7reG7uXXDqcO14bu5w6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4bq7w6Lhu4Hhu4XhurnDqeG6uuG6qMOp4bq6deG7ocO0w6LDqcOUaMO0w6nDtHR1w6l04bu5dcOp4bur4bqkw7LDgsOpc3Vnw6nDguG6skXDtMOpw4J04bqk4bu5w7TDqcOCQ8Op4bq6b+G7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LhurXDqcOC4bqyw4PDqXN14bqm4bqww6nhurB0aOG6sMOp4bur4buAw6nDqsOi4bq/4buH4bq5w6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtMOpw4J04buz4butc8Op4bq24bqkZ8OpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4bux4buz4but4bq1w6nhu61zdOG7n8Op4butc3R14buh4bqww6nDtOG6qmfDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2XhuqvDlGjDtMOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO04bq1w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zhurXDqeG6tGjhu61zw6nDgsOt4buvw6nhu610Q+G6t8OpVOG7uXXDqeG7quG6pMOyw4LDqXN1Z8Opw7Row7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7kuG7s+G7rXPDqS7DgOG7reG6tcOpw5Vow6khdEPhuqDDtOG6tcOp4bus4buz4butc8Opw5Thu7Xhu61z4bq1w6khxanhu610w6lTdWfDqeG6umnDqSE6w6khdGfhu610w6lU4buvaOG6s8Opw7Row7TDqcOUdHXDqXThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqeG7qHVw4buxw6nhu6tu4buxw6nDguG7p+G7rXThurXDqSHhurJD4bqi4butc8Opw5R0w7rhu610w6nDguG6suG7pcOpw4Lhu6fhu610w6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOU4buZ4butw4Lhu5nhurJl4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7h+G7geG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG6v8Oqw6rhurDDiuG6s8Op4buRdeG6tOG6sOG7q2fhur7hurfDqcO14bur4buvw7Thu6nhurPDqeG7sWfhurJzdeG7rS3hu6vhu5lyw4LhurfDqWfhuqTDguG7r+G6s8Op4buxZ+G6snN14butLeG6snVzdMOC4bq3w6ln4bqkw4Lhu6/hurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6u2bhurnhur0v4bq74buD4bq54buR4bq94bq74bq74bq54bq94bq74buFw4Lhurvhu4Fm4bq94burw6otdeG7sXMt4bq74buF4buF4buDw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlw5R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7seG7s+G7reG6tcOp4butc3Thu5/DqeG7rXN0deG7oeG6sOG6tcOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOp4bq6aeG7r8Op4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqcOCdEPDg+G7rXPDqcOC4buz4butw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2Xhuqvhu5Lhu7fhu61zw6nDtHTDusOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqTThuqRu4butw6kuZ+G7rXPhurXDqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOp4buqdeG7neG7rcOpdHXhu6HhurDDqcO0aMO0w6lU4bu5dcOp4buodOG7r2fDqXR4w7TDqeG6umnDqeG7qEbDqcOCdOG6pMOyw4LDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw4LhurJn4buvw6lzdW/hur7DqeG7qXThu5nhu63DqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqcOCw7LhurDDqcOCdHDhurXDqcO0aMOp4butdG7hu63DqcO0dsOpw4J0aeG7rXTDqcOCw7rDtHTDqcOK4bqkb8OCw6nhurTEqcO0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvDqi3hur3hurnhurvhu4XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqshw611w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XhurXDqcO0aMO0w6nhu5PDrXXDqcO1dXDhuqTDqeG7k+G7i8Opw4LDsuG6sMOpw4LhurLhuqThu61zw6nDguG6smfhu6/DqeG7k0F1w6nhu610deG7n+G6pMOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Op4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc+G6tcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nhu5No4butdMOpc3Vow6nhu6104bq44butc8Op4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nhu61BdcOpw7XDssOCw6nhu5Phu4vDqeG7k8Otw4LDqeG7k0PDg8O0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buF4bq1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnThuqJ1w6nDgnTDrOG7r8Op4bur4bqkw7Lhu63hurXDqeG7k+G7n8Op4bqyZ8Opw7Row7TDqeG6sHRDw4Dhu61zw6l0Q+G6oOG7rXPhurXDqXN1w6x1w6nhurB0aOG6sMOp4buTcMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4Lhu7XDgsOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgnThuqJ1w6lzdWfhu63DqcOC4bqgdcOiw6nhu5Jrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu610b+G7rcOp4buxw63hu6104bq1w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u2bDqeG7q2nhu7HDqeG7reG7ieG7scOpw7ThuqThu7V1w6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDgsOp4bq6deG7ocO0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7ksOtdcOpdOG7uXXDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeG7q8Oz4butw6nDgnREw6k0VVXDqeG6umnDqeG7ksOtdcOpdOG7uXXDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqcOC4bun4butdMOp4burw7Phu63DqcOCdETDqVVVVcOiw6nhu5Dhu6/DqeG6usOy4bq+4bq1w6nDtGjDtMOpw7Rv4bqww6lU4bu5dcOp4buq4bqkw7LDgsOpc3Vnw6nDguG7p+G7rXTDqeG7rcOBw6nhu6tFw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOCdMSp4butc8Op4burw4N1w6nDtGjDtMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qOG6tcOpw7R04bunw6nDgnXhu53huqTDqeG7k+G7i8Op4buT4bufw6nhurJnw6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nhu5N24bq1w6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqcO04bqq4butc8Opw7Thu7XhurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l04bu5dcOp4bq64bq44butc8Op4buxw63hu6104bq1w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6LDqcOVaOG7scOp4bq0aMOCw6nhurppw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ14bq1w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0aMO0w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61z4bq1w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bul4bq1w6nDtHThuqrDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4bux4buz4but4bq1w6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nDgkHDqcO0dETDtMOpdOG6uOG6pMOp4bq24bqkZ+G7reG6tcOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOp4bq6aeG7r8Op4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO0w6nhurB0aOG6sMOp4bq24bqk4bq+4buf4but4bq1w6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG7kW7hu63DqcO0dOG6quG6tcOpw4J0Q8OD4butc8Opw4Lhu7Phu63DqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Thu5nhu63DguG7meG6smXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buH4buB4bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4bq/4bq54bq/4bqww4rhurPDqeG7kXXhurThurDhu6tn4bq+4bq3w6nDteG7q+G7r8O04bup4bqzw6nhu7Fn4bqyc3Xhu60t4bur4buZcsOC4bq3w6ln4bqkw4Lhu6/hurPDqeG7sWfhurJzdeG7rS3hurJ1c3TDguG6t8OpZ+G6pMOC4buv4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hurtm4bq54bq9L+G6u+G7g+G6ueG7keG6veG6u+G6u+G6ucOq4bq/4bq9w4LDquG7hWZm4bur4buDLXXhu7FzLeG6u2bhurnhu4fDosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWXDlHThuqrDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4bux4buz4but4bq1w6nhu61zdOG7n8Op4butc3R14buh4bqw4bq1w6nhu5N24butc8Opc3bhurDDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nhurpp4buvw6nhurp14buhw7TDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcOK4buLw6l04bu5dcOpw4J0Q8OD4butc8Opw4Lhu7Phu63DqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nDtOG7meG7rcOC4buZ4bqy4bqzZeG6q+G7kuG7t+G7rXPDqcO0dMO6w6kyQsOp4buQ4bqk4bq+w6lUd2fhurXDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqcOC4bun4butdMOpw4LhurJn4buvw6nDlWrhu61zw6nhu6l04buZ4butw6nDtOG6qmfDqVThu7l1w6nhu6rhuqTDssOCw6lzdWfDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqcOCw7LhurDDqcOCdHDhurXDqcO0aMOp4butdG7hu63DqcO0dsOpw4J0aeG7rXTDqcOCw7rDtHTDqcOK4bqkb8OCw6nhurTEqcO0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6l04bu5dcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqvhu6x0buG7rcOp4buR4bul4bqww6nhu61p4bq+4bq1w6nhu610deG7n+G6pMOpw4LDsuG6sMOpw4J0cOG6tcOpw7Row6nhu610buG7rcOpw7R2w6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOpw4rhuqRvw4LDqeG6tMSpw7TDqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpdOG7uXXDqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqcO1dXDhuqTDqeG7kUPDgOG7rXPhurXDqeG7qXThu5nhu63DqcOCdEPEguG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Op4bqydXN0w4LhurNl4bqrMnXhu6HDgsOpVEPDgOG7rXPhuqkv4bqw4bqr

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]