(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-1, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Bá Thước đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” tại Trường mầm non xã Thành Sơn (Bá Thước).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhuqzGoeG7huG6rC3DreG7r+G7pcO6d8Oi4bq94bux4bqo4bqm4bqs4buldeG7guG6peG6u2Rj4bqm4bqs4bqkeHfDumThu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhu6Vyd+G6vXfDuuG6qOG7gnJ34bq94oCcNcO9d8O64bq94bqsw63hu4Lhur3hu4Lhu6Hhuqjhur3huqzDuUXDg3fDuuKAneG6veG7leG7i3fDueG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9xqF24bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu4Zq4bq9PMO54buLd8O54bq9KcODd+G6veG6q+G7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZYmMv4bqm4bqs4bqkeHfDumRjL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w5nGocOt4buV4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G6rMah4buG4bqsLcOt4buv4bulw7p3w6Lhur3hu7Hhuqjhuqbhuqzhu6V14buC4bql4bq7ZFfDuuG7i+G7guG6veG6v+G7hS3hur/huqfhur084bqkReG6rnfDuuG6vTzhuqThuqh3w7rhur3hu5nhu43hurThur13w7rDuXHhur3DmuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bq+w7V34bq94bqsxKnhu6Xhur08w7nDrXfDueG6vcOZeMOs4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6vTzhuqThuqh3w7rhur3huqzDsnbhur3DuuG7pcOseOG6veG7lUPhu5nhur13w7rDuXHhur13w7rDueG7pXLhurThuqfhur3DuuG7pcOseOG6veG7lUPhu5nhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu4bhuqjhu4Lhu6F34bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZ4bq94buXauG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhu6Vyd+G6vXfDuuG6qOG7gnJ34bq94oCcNcO9d8O64bq94bqsw63hu4Lhur3hu4Lhu6Hhuqjhur3huqzDuUXDg3fDuuKAneG6veG6rOG7ieG7peG6vTzhuqRF4bqud8O64bq9duG7j3bhur13eHfhur3hu4Zq4bq9PMO54buLd8O54bq9KcODd+G6veG6q+G7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZYuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYxqF34bqsxqHhuqThurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu5XhuqzDueG6qHbhu5Phur3hu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9ZsOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buD4buBw6rhurThu4bhuqXhur3hu5Xhu6XhuqbhurThu6/DreG7gsOi4bq94buT4buveOG7meG7reG6peG6vXbDreG6pMO64buldy3hu6/GoXXhuqzDouG6vcOt4bqo4bqseOG6peG6vXbDreG6pMO64buldy3huqThu6XDusO54bqsw6Lhur3DreG6qOG6rHjhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6u8O54bqs4bqs4bq0w6IvL+G7peG6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncvd8ah4buA4bqmL+G6v2nDquG7gS/hur9maOG7leG7geG6v+G7geG7hWnhu4Hhu4Xhuqxo4bq/4bq/Z+G7h+G7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2bhur/hur/hurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rMO54bulcnfhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6veKAnDXDvXfDuuG6veG6rMOt4buC4bq94buC4buh4bqo4bq94bqsw7lFw4N3w7rigJ3hur3hu5Xhu4t3w7nhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4buJ4bul4bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3fhur3huqvhu5LDrOG6vTzDuUXEguG7mWLhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Thu5bhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq9POG6pEXhuq53w7rhur084bqk4bqod8O64bq94buZ4buN4bq04bq9d8O6w7lx4bq9w5rhu6XDrXjhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6vsO1d+G6veG6rMSp4bul4bq9PMO5w613w7nhur3DmXjDrOG6veG6rOG6pMOteOG6veG6rG53w7rhur3hu5nDrOG7meG6veG6rMO54bulcOG6rOG6veG7k8aw4bqn4bq94buXw4Hhur3hu5nDucOD4bul4bqn4bq94buXw4Hhur3hu5VCd8O64bq94buV4buJ4buC4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu5nDuXjhur084bqkReG6rnfDuuG6vXbhu4924bq9d3h34bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7seG6qOG6puG6rOG7pXXhu4LhuqXhurtk4buWw7Lhu4Lhur3hu6/hu4vhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rMO54bulcnfhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bq94buZeeG6veG7hOG6vXfDusO54burw63hur13w7ltduG6veG7mcO54bulw63hur3huqbhu6Phur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bqn4bq94buXw4B3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bq+4buL4bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3huqzDueG7j+G7guG6veG7meG7ueG6vcO64bulw6x44bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6vXbhu4924bq9d3h34bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3fhuqfhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buSw6zhur08w7lFxILhu5nhur3hu5V44bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhuqfhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6veG7mUTDreG6vTzhuqRF4bqud8O64bq9POG6pOG6qHfDuuG6veG7meG7jeG6tOG6vXfDusO5ceG6vcOa4bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hur7DtXfhur3huqzEqeG7peG6vTzDucOtd8O54bq9w5l4w6zhur3DguG6qOG7guG7oXfhur3DunnhurThuqfhur1Ed8O64bq9w7nDgOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7mcahd+G6rMah4bqk4bql4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWbDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7g8Oqw6rhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6u8O54bqs4bqs4bq0w6IvL+G7peG6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncvd8ah4buA4bqmL+G6v2nDquG7gS/hur9maOG7leG7geG6v+G7h8Oqw6rhu4Fm4bqs4buDaGfhu4Phu6/hur/Dqi3hu6V2w7otaOG7g8Oq4buD4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rMO54bulcnfhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6veKAnDXDvXfDuuG6veG6rMOt4buC4bq94buC4buh4bqo4bq94bqsw7lFw4N3w7rigJ3hur3hu5Xhu4t3w7nhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4buJ4bul4bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3fhur3huqvhu5LDrOG6vTzDuUXEguG7mWLhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhuqzGoeG7huG6rC3DreG7r+G7pcO6d8Oi4bq94buZxqF34bqsxqHhuqThuqXhurtk4buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rOG6pMOteOG6veG6rG53w7rhur3hur/hu4No4bq94buTw4Dhur3DguG6qOG7j3fhur0t4bq9w6x44bq9LeG6vXbEkOG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9xqF24bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur124buPduG6vXd4d+G6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur0pw4N34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G6rMah4buG4bqsLcOt4buv4bulw7p3w6Lhur3hu7Hhuqjhuqbhuqzhu6V14buC4bql4bq7ZDzhuqR4d8O64bq94butw7nhuqjhu7l34bq94butw7nhuqDhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bqn4bq94buXeOG7i3fhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7l2rhur3huqzhuqTDrXjhur3huqxud8O64bq9POG6pEXhuq53w7rhur124buPduG6vXd4d+G6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur0pw4N34bq94bq/4bq94bqs4bul4bq94bq+4bul4bqn4bq94bq/4bq9dsOs4buC4bq94buv4buz4buZ4bq9d0XEguG7meG6p+G6veG7g8Oq4bq94buTw4Dhur3hu5nDuWt34bq94buZQnfDuuG6vXfDueG7pXHhuqjhur3hu5fDgeG6veG7mcO5w4Phu6Xhur13w7p44buL4bul4bq94bqs4bqk4bqu4bul4bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7r8SC4bq04bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hu5PGsOG6p+G6veG7lUN3w7rhur3hu5lD4bq94bqsw7nhu6Vw4bqs4bq94buCcOG6qOG6veG7rcO5w6zhu5nhur3hurTDuUPhu5nhur3hur5D4bq94buZw7l44bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu5Xhu4nhu4Lhur3hur7hu4vhur3DueG7s+G7meG6veG7mUTDreG6vXfDueG7i+G6veG6rOG6pEXhuq53w7rhuq3hur1Xw7p44buL4bul4bq94bqkw63huqfhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buZw7134bq94bqs4bqkw6144bq94bq/4buDaOG6veG7k8OA4bq9w4Lhuqjhu4934bq94oCT4bq9w6x44bq94oCT4bq9dsSQ4bq9dkLDreG6veG7l+G7uXfDuuG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9xqF24bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur3hu5lEw63hur3huqzhuqRF4bqud8O64bql4bq94bqs4bqkw6144bq94buF4bq94bqm4bqo4buN4bqs4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu5PhuqB3w7rhur3hu5nDuXjhur3hu4Xhur3GoXbhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG6rOG7pXPhuqjhur3DueG7s+G7meG6veG7mXnhur3DuXjhu4t34bq94buZxKl3w7nhur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bq94bq+4buL4bq94buB4bq9xqF24bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur3hu63DueG6qOG7gnDhuqzhur3huqzDteG6rOG6veG7mUTDreG6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur0pw4N34bqt4bq9POG6oHfDuuG6vcO64bulw6zhur3huqzhuqTGsOG6veG7mUTDreG6veG7mcO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu6/hu4vhur3DuuG7j3fhur3hu4Xhu4Phur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7rhuq3hur1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G6rMah4buG4bqsLcOt4buv4bulw7p3w6Lhur3hu5nGoXfhuqzGoeG6pOG6peG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1mw6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Phur9o4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhurvDueG6rOG6rOG6tMOiLy/hu6Xhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L3fGoeG7gOG6pi/hur9pw6rhu4Ev4bq/Zmjhu5Xhu4Hhur/hu4fDquG6v+G7h2bhuqzhu4Phu4Hhu4PDqmjhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxINo4buH4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6u+G7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG7pXJ34bq9d8O64bqo4buCcnfhur3igJw1w713w7rhur3huqzDreG7guG6veG7guG7oeG6qOG6veG6rMO5RcODd8O64oCd4bq94buV4buLd8O54bq94buZw7l44bq94buZw6zhu5nhur3GoXbhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG6rOG7ieG7peG6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur0pw4N34bq94bqr4buSw6zhur08w7lFxILhu5li4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7mcahd+G6rMah4bqk4bql4bq7ZDzhuqTDrXjhur3hu5nDrOG7meG6veG6puG6qOG7jeG6rOG6vcO54buz4buZ4bq94buT4bqgd8O64bq94buZw7l44bq94buZw6zhu5nhur3GoXbhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG6rOG7pXPhuqjhur3DueG7s+G7meG6veG6vuG7i+G6veG7rcO54bqo4buCcOG6rOG6veG6rMO14bqs4bq94buZRMOt4bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G6rMah4buG4bqsLcOt4buv4bulw7p3w6Lhur3hu5nGoXfhuqzGoeG6pOG6peG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1mw6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4PDqsOq4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhurvDueG6rOG6rOG6tMOiLy/hu6Xhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L3fGoeG7gOG6pi/hur9pw6rhu4Ev4bq/Zmjhu5Xhu4Hhur/hu4fDquG7geG7h+G7g+G6rOG7gWZmw6rDquG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg+G7g8Oq4buD4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6u+G7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG7pXJ34bq9d8O64bqo4buCcnfhur3igJw1w713w7rhur3huqzDreG7guG6veG7guG7oeG6qOG6veG6rMO5RcODd8O64oCd4bq94buV4buLd8O54bq94buZw7l44bq94buZw6zhu5nhur3GoXbhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG6rOG7ieG7peG6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur0pw4N34bq94bqr4buSw6zhur08w7lFxILhu5li4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7mcahd+G6rMah4bqk4bql4bq7ZOG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu4Thur13w7rDueG7q8Ot4bq9d8O5w7J34bq94buVxrDhurThur3hu5fhu4/huqjhur3hu4bhuqjDsnfhur12xILhu6Xhur3hu6xI4bq9w5nhurDhu6Xhur3hu5Xhu4t3w7nhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3huqzDueG7j+G7guG6p+G6veG7meG7ueG6vcO64bulw6x44bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6vXbhu4924bq9d3h34bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6vSnDg3djL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7seG6qOG6puG6rOG7pXXhu4LhuqXhurtk4buWReG6sOG7meG6veG7k+G7pXDhuqzhuqfhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rMO54bulcnfhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6vXd54bul4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6puG7n+G6veG6rOG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq94buXReG6sOG7meG6vTzhuqRF4bqud8O64bq9POG6pOG6qHfDuuG6veG7meG7jeG6tOG6vXfDusO5ceG6vcOa4bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hur7DtXfhur3huqzEqeG7peG6vTzDucOtd8O54bq9w5l4w6zhur3hu5Xhuqjhu4Lhur3huqzhuqTFqeG6veG6rOG6pHh3w7rhur13w7nDinfDuuG6vXdrduG6veG6rOG7pXDhurThur3huqzDucaheOG6p+G6vcO5RcSCd8O64bq94bqsxILhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4buJ4bul4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur3hur5Cd8O64bq94buZw6144bq94buZRMOt4bq94bqs4bupd8O54bq9PMO5w613w7nhur3DmXnDreG6rWMv4bq0ZGPhurThur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG6pOG7pcO6w7nhuqzhuqXhurtkY+G6puG6rOG6pHh3w7pkVuG7iXfDueG6veG7mEXhuq53w7pjL+G6puG6rOG6pHh3w7pkYy/hurRk


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]