(Baothanhhoa.vn) - Trà sư mới bắc cầu kiều/  Để nâng niu những tình yêu sang bờ./  Dưới lung đàn cá lượn lờ/  Trời xanh rộn rã cánh cò trao duyên./  Trên kênh nhộn nhịp thuyền quyên/  Từng đôi trai gái ương uyên cặp kè./  Trưa hè giòn giã tiếng ve/  Trải dài vạn dặm cầu tre xuyên rừng./  Trà sư náo nhiệt tưng bừng/  Ngày ngày trẩy hội đón mừng người thân.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g+G7h3Hhu4NS4bujw4rDrUF44bupw4rDrTPhurjhu43DrTJG4buHL3Hhu4Phu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4bq8dcSo4bq8LcOzw4F4duG6oMOpw63hu7nDiuG6uuG6vHjhu69K4bq5aeG7g+G7h3jhu4Mz4bq44buNw63hurpGw63DgOG6qnjDrXHhu5Nyw61y4bujw4rDrUF44bupw4ovw63hu4cveOG7g+G7h3jhu4NU4buxw63huqDhu5vhuqB2w63huqB4w4rDreG6oHfDjOG6oHbDreG6vMO94bqgd8OtSsWpw4rDreG6usOz4bqgdsOtcULhur0vw63hu4cveOG7g+G7h3jhu4NTRuG6qnjDrcOBw4rhuqB2w6104buN4bqgw61yw7LDrcOBRkPhuqDDrcOBQi/DreG7hy944buD4buHeOG7gzPhurhCeMOtxKjDs+G6oHfDreG6uOG6pOG6oMOt4bq4w7TDrXLDsuG6oHfDrXLEgsOt4bq84bq4w7PhuqLDrXPDikrFqeG6oOG6vS/DreG7hy944buD4buHeOG7gzPhurjFqeG6oMOtQcWp4bqgd8Ot4bqgd+G6pOG6oMOt4bqgd+G7s0XDreG6vHfDikrhu6nhuqDDrcOJw4pKxanhuqAvw63hu4cveOG7g+G7h3jhu4MzSOG6oHbDrXThurJ4w63hurzhurjDs3jDrXbDsnjDrUbhuqjhuqB2w63DikrFqeG6oMOtcuG7lUXDrUHDqOG6vS/DreG7hy944buD4buHeOG7gzPhurhGw7PDrXfDqMOtdnjEguG6oMOtdnjDtMOt4bq8eMaw4bqgdsOt4buKdS/DreG7hy944buD4buHeOG7gzPhurjDtXjDrXPhu414w63hu4rhu4/huqDDrXPhu5XDgMOtcuG7o8OKw63hurzhurh1w63EqMOKSsWp4bqgw63hurhI4bqgduG6vS/DreG7hy944buD4buHeOG7gzPhurjhu43DreG6ukbDreG6oMOy4bqiw63huqB3eOG7q+G6vMOt4bq8RuG6oHbDrXFI4bqgdi/DreG7hy944buD4buHeOG7gyR24buNSsOt4buHL3jhu4Phu4d44buD4bqgduG7jUrDreG6vOG6uOG7oUrDrXfhuqR4w610w4PhuqDDrcOASOG6oHbDreG6oHZGQnjDreG6vHfhu5vhuqDhur3hu4cveOG7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lz4bq8d8OKw4Bxw614UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWrhu4luRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2l34bq84bq8RcOpLy944bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC/huqB14buI4bq6L+G7icOsxKnDrC/hu4tuw6xz4buL4buLa8OsauG7ieG7i+G6vG5sbG3DgWwt4buL4bq94bu5RXZpw63Ds8OB4bq84bqraVLhu6PDisOtQXjhu6nDisOtM+G6uOG7jcOtMkZpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lq4buJbmnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NS4bqy4bqgdsOt4bq84bq4w73huqB3w61y4bujw4rDrUF44bupw4rDreG7iuG6qnjDrXJ34bud4bq8w63DgXjhu6vDisOtcnfhu4LDrUrGsMOKw63DgeG7jcOtduG6rMOtceG7k3LDrcOJw4rDs8OtQcWp4bqgd8Ot4bq84buPeMOtcuG6puG6oHbDreG7iuG7jeG6osOtcnd54bqgd8OtcuG7gsOzw61Bd8OK4bqy4bqgw63hu4p4xanhuqDDreG6vOG6uOG7jcOA4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzPDikrDreG6oHZww4rDrXdH4bqgdsOt4bqgd0bhuqB2w63hurx34buf4bq8w63hu4p4w61zeOG7q8OKw61Bd3jDrcOzeMOtdMODw610w7TDreG6vHfhurThurzDrcOBxanhuqDDreG6oHfDjOG6oHbDreG7iuG7o+G6oMOt4bq8d+G6qMOt4bq8w4pK4bur4bq8w63hurzDsnLDreG6vOG6uEbhuqpyw61Bd+G6suG6oHbDrXZ4w7PhuqDDrXThu6NKw63huqB2d+G7q8Ot4bq8d8OK4buf4bq8w61y4buCw7PDrTPhurjhu43DrTJGw61yw4PDrXJ3eMawcsOtcuG7o8OKw61BeOG7qcOK4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g0B34bqy4bqgdsOt4bq8d+G7scOtQXfhurLhuqB2w63hurx3w7LhuqDDrUV34buGcsOt4bq84bq4RuG6qnLDreG6oHfDjOG6oHbDrXLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDreG6oHZ34burw63hurx3w4rhu5/hurzDrXThu6NKw63hurx54bqgd8Ot4bq6w7LhuqB2w63hurzhu4/huqLDreG7iuG7jcOtdOG6pHLDrXTDsuG6osOtcuG7gsOzw61S4bqy4bqgdsOt4bq8SsOtUiDDrVPDisOtw4Hhu7Nyd8Otw5PhuqDDrVZ4w7PhuqB2w63hur/Dk+G6oMOtVnjDs+G6oHbDrTPhuqLDiuG6uHjDgHXEqOG7gcOtQeG7scOt4bq8SMOtQXd4w6134bqucnd54bqgd8Ot4bq8d0dyw61x4buT4bq8w63hurzDs0rDreG7iuG7jeG6osOtcsO1eMOt4bq84buP4bqiw61Bd8OK4bqy4bqgw63hu4p4xanhuqDDreG6unjhuqB3w63hurx3w7J4w63hurzhu494w61Bd8OKw61zw4rDrcOB4buzcnfDrTPhurjhu43DrTJG4bq9w61URkNyw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXHhu5nhuqB2w63huqB3w4zhuqB2w61y4bqy4bqgdsOt4bq84bq4w73huqB3w63huqB2d+G7q8Ot4bq8d8OK4buf4bq8w6104buVcsOtcXjhu6vhurzDreG6usOy4bqgdsOt4bq84buP4bqiw63hu4rhu43DreG6vOG6uHnDreG6vMOK4bur4bq7w63huqDhu43huqB2w61y4bqy4bqgdsOtcnfhur7Ds8OtdMOz4bqgdsOt4bqgduG7gsOtw4nDisWp4bqgw63huqB24buNSsOt4bqg4buN4bqiw63huqDDs0rDrXTDtMOt4buK4buNw610w7PhuqB2w63hurxJw63hurx44bqgw63hurx3SXLDrXd44bur4bqgw63hurpHw63DgOG7j+G6oHbDrXTDg+G6oMOtcnfhu43huqLDrXPDisOtQXfDsnJ3w63hurxIw63DgOG6rnjDrcOAeOG7qeG6oMOt4bq84bqmw63DicOK4bq0csOtdMaw4bqgw63hurx3w7PDgMOtw4nDisOz4bqg4bq9w63Eg+G7jcOtw4DhuqThurzDrcOB4buj4bqgw63huqDDjMOzw60z4bq44buNw60yRsOtdEZDcsOt4bq8eMawRcOt4bq84buGcsOtdMOD4bqgw63huqB34buf4bqgw63hurx3xanDgMOtw4DhuqThurzDrXLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDreG6vHjFqcOKw61xeOG7scOKw61Bd8OycsOt4buK4bqqeMOtw4HhurR4w63hurx3eMaw4bq8w61BxrDDreG6usOy4bqgdsOt4bq84buP4bqi4bq7w63hu4rhu6fDreG6vHfFqcOAw61yd+G6osOtQXfDisOt4bq4SOG6oHbDrcOA4bqk4bq8w63huqDDuuG6vMOtceG6vuG6vMOt4bqgdnfhu6vDreG6vHfDiuG7n+G6vMOtRXfDs8Otw4Fw4bqgw63hu4rhuqp4w61Lw63huqB2d+G7t8Ozw61xeOG7scOKw63hurzhurhG4bqgdsOtcnfhuqLDreG6uknDrUV3w4LhuqDDreG6vHfhu7PhuqB3w61y4buCw7PDrUF3w4rDreG7ikly4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gyTGsMOKw63huqB3w4zhuqB2w63Ds3jDrcOA4bqi4bqgdsOtw4DDiuG6tOG6oMOtQXfDssOAw61Fd8Oyw63huqDDuuG6vMOtcnfhu53hurzDrUV3w7Jy4bq7w63DgOG6pHLDrcOA4buPcsOt4buK4buNw6124buj4bqgw6124buEeMOtcuG7gsOzw63DgHjhu6nhuqDDreG6uuG6suG6oHbDreG6oEbhuqpyw61Sw43DisOtI+G6ouG6oHbDreG6vHfDvcOtQXfDisOtc8OKw63DgeG7s3J3w60z4bq44buNw60yRsOt4bq64bunw63DgeG7jcOt4bqg4bqoeMOtw4DDs+G6oHbDrXTGsOG6oMOtcnfhuqLDrXPDisOtQXfDsnJ3w63hurx3w7PDgMOtw4nDisOz4bqgw63DgOG6pOG6vMOtw4HDsuG6vMOtcuG7k+G6vMOt4buK4buR4bqgw613w4PDs8Ot4buK4bupw613w73huqB3w63DteG6oHfDrXLhu4LDs8Ot4bqgd8OM4bqgdsOtcuG7m0rDrXLhu6PDisOt4bq84bq4deG6u8OtcuG7o8OKw6124bqs4oCmduG7k+G6oMOtw4F44bup4bqgw63hu4rhuqp4w63huqDGsEXDreG6unjhuqB3w6134bqi4buP4bq8w61y4buCw7PDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDreG7iuG7gOG6oHbDrcOJw4rFqcOtw4B44bup4bqgw60z4bubSsOtxKhGw7Phur3DrSR3w4zhuqB2w61y4bubSsOtcuG7o8OKw63huqB3RsOt4bq8d8aww63DgMOz4bqgdsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtw4DDveG6oHfDrcOA4bqk4bq8w612eMOyw63hurzhurjhu7PDreG7iuG7keG6oMOtd8ODw7PDrXThu5Vyw63hurzhurhG4bqgdsOt4bq84bq4w7V4w61z4buNeMOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtw4Hhu7Nyd8Ot4bq6w43DrUV3w7LhurzDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDreG6vOG7j3jDrUF3w4rDreG7iklyw60z4bubSsOtJMOzw4DDrVHhuqThur3DrVLhu4ThuqB2w61yd3nhuqB3w63hu4rDvcOt4bqgd8OM4bqgdsOtw4FLw61z4bqiw63hurzhurjFqeG6oMOtw4Dhu43DreG6oHfhu43DrXThu6PDisOt4bq8RsOtdMO0w6104buVcsOtcXjhu6vhurzDrUF3w7N4w63hurx3w7Jyw63huqB3w4zhuqB2w613w73huqB3w63DteG6oHfhurvDrXJ34bud4bq8w63DgXjhu6vDisOtw4DhuqRyw63DgOG7j3LDrXbhu6PhuqDDrXbhu4R4w63hu4rhuqp4w63hu4rhu5HhuqDDrXfDg8Ozw63hu51K4bq7w63hurzhu7XDrcOA4bu1w63hurx3eMaw4bq8w61BxrDDreG7iuG7jcOt4bq8d3jDrXLhurLhuqB2w6104buxw610dcOAw61yw7Jyw612eMOyw63hurzhurjhu7PDrXTDsuG6oHbDrXRGQ3LDreG6vOG6uOG7m+G6oMOt4bq84bq44bqu4bqgdsOt4bqg4buNSsOtw4FGw4rDrXZ4w4zDreG7iuG7jeG6osOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtcsO14bqgd8Otw4nDisOz4bqgw61y4buCw7PDrUF3w4rDreG6uEjhuqB24bq9w60k4bqmeMOt4bq8eMaw4bqgdsOtduG7o+G6oMOtdOG7m0rDreG6oHfhu53hurzDrcOB4buNw61y4bqy4bqgdsOt4bq84bq4w73huqB34buHeOG7g8OtcuG7m0rDrXLhu6PDisOt4bq84bq4dcOtc+G7jXjDreG6oHfhu53hurzDrcSDeOG7q+G6vMOtJMOzw4DhurvDreG7hy944buD4buK4buNw63huqB34buNw6104bujw4rDreG6vEbDrXTDs+G6oHbDreG6vHjGsEXDreG6vOG7hnLDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUF3w7N4w63hurx3eMOtcuG6suG6oHbDrXLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDrXLhu6PDisOtduG6rMOtceG7k3LDrcOJw4rDs8OtQcWp4bqgd8Ot4bq8SMOtcuG6puG6oHbDreG7iuG7jeG6osOt4bq6w7PhuqB2w61xQsOtccWp4bqgw61BeMOzw61y4buCw7PDrUF3w4rhurLhuqDDreG7injFqeG6oMOt4bq84bq44buNw4Dhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM3fDs0rDreG7isO9w63hurzhurhG4bqqcsOtdOG7m0rDrXPDisOtQXfDsnJ3w61Fd8O1eMOtdEN4w610xrDhuqDDrcOBRkPhurzDrXThu7HDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtceG7k+G6vMOtcnfDikrGsOG6oMOtxKjDisOC4bqgdsOtcndEw63DicOKw7PDrXFCw63hu4rhu43huqLDrUF3w4rhurLhuqDDreG7injFqeG6oOG6u8Ot4bq8d8O9w63hu4rhuqp4w63hu4p44burcsOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDreG6oMWp4bqgw61y4bujw4rDrXHhu5Nyw63hurrDs+G6oHbDrXFCw61xxanhuqDDrUF4w7PDreG6uuG7p8Otdnjhur5Fw61zw4rDrUF3w7Jyd8Ot4bq8eMaw4bq8w61BeOG7q8OAw610RkNyw61Bd+G6osO14bqgw63hurx3QnjDrXZ4w7PhuqDDrXRDeMOtcndC4bq7w61Bw7rhuqLDrXPhu414w6134bqo4bqgw63DicOKT8Ot4bq8d0J4w612eMOz4bqgw63hurzhurjDtXjDreG6oHZ3eOG7q8OAw63hu4rhu43DreG6vOG7n+G6oMOtd0ZE4bqgdsOt4bq8d3jFqeG6oMOt4bqgd3jFqeG6oMOtcuG7gsOzw63hurh4xanhuqB2w63DgMO94bqgd+G6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4PEg+G6qnjDrcOB4bq0eMOt4bq8d3jGsOG6vMOtQcaww63hurx44bqgd8Ot4bq8xrDhurvDrXLDsnJ3w610eOG7q8OKw613w73huqB3w63DteG6oHfDrXLhu5tKw61y4bujw4rDreG6vOG6uHXDrXPhu414w63huqB34bud4bq8w63Eg3jhu6vhurzDrSTDs8OAw61x4buZ4bqgdsOtRXd4xanhuqDDrXHDteG6oMOt4oCccnfhu43huqLDrcOASOG6oHbigJ3DreG7iuG7jcOtw4DDs+G6oHbDrXfhuqh4w63hurx3RMOtd3jhu6vhuqDDrXThu4944bq7w61y4bubSsOtcuG7o8OKw610w4PhuqDDrXJ34buN4bqiw61Bd8OycnfDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8Ot4bq8d+G7n0XDrUV3RuG6qOG6oHbDreG6vEnDs8Ot4bqgd0bDreG7h3jhu4Mg4bqi4bqg4bq8w61zdeG6usOtw5Phurjhurzhurrhu4cveOG7g8OtLcOtUuG7o8OKw61Bd8ODw7PDreG6vMO94bqgd8OtSsWpw4rDreG6oOG6pnjDreG6vHjGsOG6oHbDreG6vOG7j3jDrSDDs+G6uHjhurrhurvDreG6oOG7mcOAw61z4buNeMOt4bq84bq4xanhuqDDrXFCw61BxanhuqB3w61x4buTcsOtw4nDisOzw61Bd8OKw63hurhI4bqgduG6u8Ot4bq84buP4bqiw63huqDFqeG6oMOtw4DhuqThurzDreG6ukN4w61z4bubSsOtw4F4xanhuqDDrUHGsOG6vMOt4bq8d3jFqeG6oHbDrcOBeMWp4bqgdsOt4buK4bupw63hurzDveG6oHfDrUrFqcOKw612eMOMw7PDreG6oHZGQnjDreG7iuG7jcOt4bq8d3jFqeG6oMOt4bqgd3jFqeG6oMOtd+G6osOz4bqgdsOt4bq64bqo4bq7w63hurx34buT4bq8w61yd+G7leG6vMOtd+G6qOG6oMOtw4DhurR4w63DicOKw7PhuqDDrXfhu6vDrXLhuqThuqB2w63hurp44bqgd8OtdnjDjMOzw61zw4rDrUF3w7Jyd+G6u8Ot4bqgd+G7jcOtdOG7o8OKw63hurxGw63hu4rhu43DrXHDteG6osOt4bq84buN4bqgdsOt4bq84bq44buNw4DDreG6oHd44bur4bq8w6104bqqeMOt4bqg4bqoeMOtdOG7m0rhur3DrVLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDreG6uuG7p8Ot4bqgd8Oz4bqgd8OtcnfDg+G6oHbDreG6vOG7j+G6osOtdEZDcsOtdHjhu7HDgMOt4bqgd+G7neG6oMOt4bud4bqgw63hurxGQ+G6oHbDrXJ34bqiw63DgOG6rnjDreG6oHZGQnjDrUF3eMOtdMaw4bqgw63hurzhurjDtXjDreG6oHZ3eOG7q8OAw610eOG7scOAw61zw4rDrcOB4buzcnfDreG6unjhuqB3w63hurx3w7J4w63huqB2w7NKw63hurxIw61Bd3jDrXFG4bqqcsOtcnfhu5vhuqDDreG7iuG7jeG6osOtcuG6puG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUuG7o8OKw61BeOG7qcOKw60z4bq44buNw60yRsOt4bq4w7PDrXRCeMOtw4DDs+G6oHbDrUvDreG6oHZ34bu3w7PDrXJ34bqiw63hurpJw61Fd8Oy4bq8w63hurzhurh44bux4bqgw63hurx34buz4bqgd8Ot4buKRkPhuqB2w61y4buCw7PDreG6vOG7teG6oHfDrcOT4bqgw61WeMOz4bqgduG6u8OtcXjhu7HDisOt4bq84bq4RuG6oHbDrXJ34bqiw63DgUJ4w61yd+G7jeG6osOtw4BI4bqgdsOt4bq6ScOtQXjhu6vhuqDDreG6vHfhu43huqB3w61Fd+G6tMOtI+G6ouG6oHbDreG6scOKSsWp4bqgw63hurzhurhJcsOt4bq8d8OK4bqkcsOt4bq84bu14bqgd8Otw4Dhuqp4w6104bubSsOtdEZDcsOtM3fhu4LDreG6vEbhuqrhuqB2w61Sd3nhuqB3w61Fd+G7gsOtcuG6suG6oHbDreG6oHfhu5/huqDDrcOB4buNw6104bqyw63hurx34buzw63DgeG6ouG7j3jDrVjhurvDrXbDg0XDrcOA4buV4bq8w63hu4rhu43huqLDreG6uknDrUV3w7LhurzDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUV3w4LhuqDDreG7injhuqB3w61y4buCw7PDrXThu53hurzDreG6oEbhuqpy4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOtauG7iW5FxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraXfhurzhurxFw6kvL3jhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL+G6oHXhu4jhurov4buJw6zEqcOsL+G7i27DrHPhu4vhu4trw6xqasOs4bq8b2pqbMOB4buLw6wt4buJ4bq94bu5RXZpw63Ds8OB4bq84bqraVLhu6PDisOtQXjhu6nDisOtM+G6uOG7jcOtMkZpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lq4buJbmnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mkd+G7jcOtdOG7o8OKw63hurxGw63hurx4xrBFw63hurzhu4Zyw63hurx34bqmeMOtd8OC4bqgw63hurx34bqow63hu4rhu43DrXJ34bud4bq8w63huqB2d+G7q8Ot4bq8d8OK4buf4bq8w63hu4rhu43huqLDrXLDteG6oHfDrcOJw4rDs+G6oMOtcuG7gsOzw61Bd8OKw61zw4rDrcOB4buzcnfDrXHhu5nhuqB2w61y4bqy4bqgdsOt4bq84bq4w73huqB3w61y4bujw4rDrXbhuqzDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6uEjhuqB2w63hurzhurjhu43DgMOtdMO5RcOt4bqgd+G7neG6vMOtxIN44bur4bq8w60kw7PDgOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4My4buTRcOt4bq84bqqeMOtdOG7m0rhurvDrUF3eMOtcuG7o8OKw6124bqsw63huqDhu41Kw6134bqi4buN4bqgw63hurx34buN4bqgd8Ot4bq64bunw613R8Ozw613w7nhuqDDrXR1w4DDrcOB4buPeMOtcnfhuqLDrUF3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtM+G6uOG7jcOtMkbDrcOA4bqk4bq8w61BTsOtw4Hhu4Zyw63DgOG6qnjDreG7iuG7qcOt4oCc4buHeOG7g3Lhu5tKw61y4bujw4rDrXbhuqzDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6uEjhuqB2w63hurzhurjhu43DgMOtdMO5RcOt4bqgd+G7neG6vMOtxIN44bur4bq8w60kw7PDgOG7hy944buD4oCd4bq7w61BeMaw4bqgw63hurzhu4/huqLDreG6oMWp4bqgw63DgOG6pOG6vMOtcuG6vsOtd8Oz4bq84bq84bq4eHJBw61BTsOtw4Hhu4Zyw63hurzhurjhuqLhuqB2w63DgeG7s3J3w63hurrDjcOt4bqgduG7jeG6oHfDrXPDisOtw4Hhu7Nyd+G6vcOtVOG7m0rDreG6uuG7p8Otw4Hhu43DrXLhuqjDreG6ukTDrXThu7HDreG6vHd4xanhuqDDrXRGQuG6oHbDreG6vOG6uOG7jcOAw63huqDhuqh4w6104bubSsOt4bq8eMawRcOt4bq84buGcsOtdOG7j+G6vMOt4bq8d8Wpw4DDrcOA4bqk4bq8w61BTsOtw4Hhu4Zyw61Bd8OycsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOt4bq8RuG6qOG6oHbDrcOBw7N4w6124buj4bqgw60tw6104buzw7PDrXR44buxw4DDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8Ot4bq6eOG6oHfDreG6vHfDsnjDrXThu4/hurzDrXRGQ3LDreG6oHd44bupw4rDrUFOw63DgeG7hnLDreG6oHfhu53hurzDrcSDeOG7q+G6vMOtJMOzw4DhurvDrcOB4bufRcOt4bqgxanhuqDDrcOA4bqk4bq8w61y4bq+w61F4bqiQXXhurjDreG7iuG7pcOt4buKw7PhuqB24bq9w61RR3LDreG6vOG6uMOz4bqgd8Ot4buK4bupw63DgOG6pOG6vMOtw5PhuqDDrVZ4w7PhuqB2w63hu4rhuqp4w63huqB24buN4bqgd8OtQXjhuqB3w63hurzGsMOtw4Dhu4R4w63huqB34bqu4bqgw63DgeG7jcOtc8OKw63DgeG7s3J3w63hurrhu6fDreG6oHbhu41Kw63DgOG6pOG6vMOt4bq4SXLDreG6uMSQw6134bqo4bqg4bq7w61x4buZ4bqgdsOt4bqgd8OM4bqgdsOtdMOD4bqgdsOtdsODRcOtdOG7o0rDreG6vOG7m8OAw613w4pKxrDhurzDreG7iuG7jcOtw4nDikrGsOG6vMOt4bq84bubw4DDreG6vEjDreG6oHfDjOG6oHbDreG6oHfhu43DrXThu6PDisOt4bq8RsOtcnd4xrDhuqDDrcOBRkNy4bq7w63hurx4xanDisOtcXjhu7HDisOtw4Hhu43DrcOT4bqgw61WeMOz4bqgdsOtM+G6osOK4bq4eMOAdcSo4bq7w63hurx34bqy4bqgdsOtw4nDisOzw63huqB3w4zhuqB2w63huqDhuqzDrcOBSXLDreG6oOG7m+G6oHbDreG6oHbhu43huqB3w61y4bqy4bqgdsOt4bqgdnd44burRcOtQXfhurLhuqB2w61Bd8ODeMOt4bqg4buNSsOt4buKRuG6qOG6oMOtcsOz4bqiw63hu4rhu43DrcOB4bqq4bqgw63DgOG7j+G6oHfDrXfhuqjhuqDhur3hu4cvReG7gw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]