(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được tổ chức để cho ý kiến vào Đề án Phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7neG7qeG7t+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7nsO64buDa+G7teG7gz7hu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu14bqu4bur4buD4bujxJDhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7teG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g3nhu6lr4bud4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu7TGsGxJ4buDxKktZ2Phu4Phu6PDiuG6tOG7q+G7g0Phu4bhu4Phu53hu6nhurrhu4NEQuG7reG7g+G7neG6umrhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsGPhu4MySeG7g0bhu6t04bu14buDXULEkOG7tcaw4buDw4rhurLhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsGPhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bupY+G7g+G7qOG6ruG7q+G7g+G7tcaw4bup4buv4buD4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bufb+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7n+G7peG7g+G7neG7qeG7t+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7nsO64buDa+G7teG7gz7hu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buD4bufdeG7teG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWjhu4Vj4buDROG7meG7s+G7g+G7teG7qeG7reG7teG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vpw63hu4NGbOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDeeG7qWvhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6NE4bupxJDhu7Phu5vhu4Phu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g2nEqeG7ieG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2do4buFw6wvZ+G7hcOt4bujaeG7heG7iWnhu4tnaUThu4nDrOG7hcOsw73hu4stZ+G7hcOt4bujaeG7heG7iWlmZuG7i0Thu4nhu4Vm4buJw71mLWZkeOG6qMaw4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7neG7qeG7t+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7nsO64buDa+G7teG7gz7hu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu14bqu4bur4buD4bujxJDhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7teG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g3nhu6lr4bud4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4dpxKnhu4nhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7g+G7neG7qeG6uuG7g0RC4but4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu69k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtaGnhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2fhu4XDreG7o2nhu4Xhu4lp4buLaGdEw6xmZuG7icO9aC1n4buFw63hu6Np4buF4buJaWZpZ0TDrcOs4buJxKnDveG7hS1mZHjhuqjGsOG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu53hu6nhu7fhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDRmzhu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0Zs4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4N54bupa+G7neG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61oaeG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nGvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDPuG7qeG7ueG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4MySeG7g0bhu6t04bu14buD4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4buj4buG4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu69k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtZ2fhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2fhu4XDreG7o2nhu4Xhu4lp4buLaMSpROG7icOtw63DrMO9Zy1n4buFw63hu6Np4buF4buJaWfhu4XDrUThu4vDrGlow73DrC1mZHjhuqjGsOG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu53hu6nhu7fhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDRmzhu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0Zs4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4N54bupa+G7neG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61nZ+G7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7gzJJ4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu6Phu4bhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bui4buG4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hu7nhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG6q+G7g8OdbeG7q+G7g13hu6l14buD4bu0xrDEkEl04bu1Y+G7gz7hu6nhu7nhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRELhu4bhu53hu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buDXULDiuG6puG7tcaw4buD4bue4bu3bOG7teG7g+G7nuG7mnvhu6jhu4NEduG7teG7qWLhu4Phu57hurbhu4Phu7Lhu6vhu7Xhu6nhu4NdxJDhu5Phu7Vj4buDPuG7qeG7ueG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SWPhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bupYuG7g11C4buv4bu14bup4buDXcSQ4buT4bu14buDW+G7q+G7teG7qWPhu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJYuG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDMknhu4NG4burdOG7teG7g+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SWLhu4Phu59t4bur4buD4buj4burw7nhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4buaauG7teG7g+G7neG6umrhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4PDiuG6suG7tcaw4buD4buebuG7tcawYuG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4bqr4buDPuG7qeG7ueG7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qWPhu4M+4bup4bu54buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qWLhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buD4buda+G7neG7g+G7m2rhu7Vj4buDQ+G6pmPhu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu53hu5Phuqjhu4NEduG7teG7qWLhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buDYcOz4bu14buD4bqo4bupQeG7tcaw4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7g2HDs+G7teG7g+G6qOG7qUHhu7XGsOG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63DrMOs4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2jhu4XDrC9n4buFw63hu6Np4buF4buJaeG7i2nDrUTDrGbDrMOsw71oLWfhu4XDreG7o2nhu4Xhu4lpZ2fDrURmaGjDveG7iS1maWR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Zs4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu14buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NGbOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDeeG7qWvhu53hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Otw6zDrOG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5xq4bu34buDYcOz4bu14buD4bucw4rDguG7tcawY+G7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDW+G6puG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g0Zs4buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7m2xJ4buD4buj4buG4buDROG7qW7hu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vo4buFY+G7g0Thu5nhu7Phu4Phu7Xhu6nhu63hu7Xhu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFacOtZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bupaknhu4Phu7Phu49E4buD4buaauG7teG7g+G7nGvhu7Xhu4ND4buG4buD4buebuG7tcaw4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bupY+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5xq4bu34buDYcOz4bu14buD4bucw4rDguG7tcawY+G7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDW+G6puG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g0Zs4buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7m2xJ4buD4buj4buG4buDROG7qW7hu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vo4buFY+G7g0Thu5nhu7Phu4Phu7Xhu6nhu63hu7Xhu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFacOtZOG7g13hu6nhu6Hhu7fhu4Phu5/hu7lj4buD4buew7rhu4Nr4bu14buDxrDEguG7s+G7g2nhu4Phuqjhu6nhu5nhu7Vj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7ueG7g+G7tXTEkOG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7n+G7q+G7peG7s+G6q+G7gz7hu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buD4bubw7rhu7Xhu4NG4buE4bu1xrDhu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDREJ04bu14buD4bu1w7rhu7Xhu4NEbuG7tcaw4buDRMOz4bu1xrDhu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4NIauG7teG7qWPhu4Phu5tu4bu34buDRMSC4bu14buD4bufauG7g+G7o23hu7XGsOG7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu6nDgeG7nWPhu4Phu51r4bud4buD4bupw7nhu4ND4bur4bu14bup4buDROG7qWvhu6vhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Vj4buD4bubbuG7t+G7g+G7n27hu7Phu4Phu6ls4bur4buD4bupQWrhu4PGsOG7q+G7hGrhu4Phu5tu4bu34buDRMSC4bu14buDRmzhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu1Y+G7g8aw4bur4buEauG7g8O9d+G7teG7qeG7g0bhu4bhu53hu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDRmzhu4Phu51r4bud4buDw7134bu14bup4buDRuG7huG7neG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g3nhu6lr4bud4buD4bud4bq6auG7g0R24bu14bupYuG7g0TDs+G7tcaw4buD4budw4rDguG7tcaw4buDw73hu6t04bu14buDeXVEY+G7g+G7neG6suG7g+G7neG7k8SQ4buDw71t4bur4buD4bu1xrBs4bu14bup4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu6nDiuG6tOG7tcaw4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buD4bu1w7Phu7XGsOG7g0PEkOG7k0Rj4buD4bud4bup4buTROG7g8O9w4rhuqThu7XGsGPhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBu4buDRmzhu4ND4bq+4bud4buD4budbeG7teG7qeG7g0RCauG7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bue4buXSeG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu7PhurThu6vhu4NDa+G7tcaw4buDRG3hu7dj4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g3nhu6nhu7dq4buD4bupw4Hhu53hu4NGbOG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDueG7g+G7nWrhu7di4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buD4bud4bup4buTROG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g+G7tcawxJDEguG7teG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g8O94buG4budYuG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4Phu53hurLhu4Phu53hu6l1Y+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0Nr4bud4bup4buD4buf4buZxJDhu4NEw4pj4buDRGzhu6vhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phu5/hu4/hu53hu4NE4bupw4lj4buD4bqo4bupw4nhu4Phu6nhuqThuqjhu4Phu7Xhu6nhu43hu7Phu4NE4bupxJDhu4Phu6lFRGPhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBu4buD4buda+G7neG7g+G7tcawxJDEguG7teG7g8O94buG4bud4buDROG7gOG7g+G7s8OB4bur4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhu5nhu7Xhu4N54bur4bu14bup4buDRHVj4buD4buf4buP4bud4buD4bub4burw7lE4buDw71s4buDROG7gOG7g3nhu6nEkOG7g0bhu4bhu53hu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4NEw4rhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWPhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDw71s4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu6lt4buDROG7meG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurs+4bupa0Thu4Phu6nEkEnhu4Phu7PDgeG7q+G7g0Thu6vDuuG7s+G7g+G7tcOz4bu1xrBj4buDw73huqThu6vhu4NE4bupdeG7g+G7n+G7peG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4PDvXfhu7Xhu6nhu4NG4buG4bud4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g+G7teG7qWrhu7Xhu6nhu4NGbOG7g+G7m8O64bu14buDRuG7hOG7tcawY+G7g3l1ROG7g+G7qeG6pOG6qOG7g+G7neG7qeG7j0Thu4Phu53hu6lz4buDRuG6tOG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDRuG6uOG7g+G7m27hu7fhu4Phu59u4buz4buD4bqqxJDDg+G7neG7g+G6qOG7qUHhu7XGsOG7gy3hu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bupY+G7g8aw4bur4buE4buDRuG7hOG7tcaw4buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu1YuG7g+G6qOG7qWtE4buD4bupxJBJ4buDRmrhu6vhu4NEQkHhu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDDiuG7g+G7o+G7keG7tWPhu4Phu51r4bud4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu51r4buDxrDhu7nhuqjhu4Phuqjhu6nhu5nhu7Xhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4buz4bq44bud4buDROG7q3TEkOG7g+G7tMaw4bup4buv4buD4bqqxJBJdUThu4NDw4Phu4Now6wt4bu0ey9dw6Fj4buD4bu1xrBsSeG7g2dnLWbhu4UtZ+G7hWbhu4nhu4Phu53hurpq4buD4buaauG7teG7g+G7nOG7qeG7k+G6qOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4PDiuG6suG7tcaw4buD4buebuG7tcaw4buDZXnhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rhu6rDqeG7g0bDuuG7g+G7nOG7qeG7q3Xhu7Xhu4PDvcOK4bqk4bud4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7m8O64bu14buDRuG7hOG7tcaw4buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4bub4bur4bul4bu14buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFaOG7hWPhu4NE4buZ4buz4buD4bu14bup4but4bu14buD4bufdeG7teG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWnDrWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buy4bq44bud4buDROG7q3TEkOG7g0ThurDhu7XGsOG7g+G6qsSQa0Thu4Phu53hurpq4buD4buew7rhu4Nr4bu14buDw71s4bqr4buD4bu0xrBs4bu14bup4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g+G7neG6umrhu4NEduG7teG7qeG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bu3bOG7teG7g+G7o+G7q8O54bu14buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu6nhu7lq4buD4bqqxJBJ4buD4buz4bqi4buDw73hurThu7Vj4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu59t4burY+G7g+G7m8O64bu14buDRuG7hOG7tcaw4buDRmzhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7neG7qXXhu4Phu5vhu6t14bu1YuG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4bup4but4bu14bup4buDROG7qeG6vuG7neG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4NE4bup4buh4bu34buD4bud4bupxJDhurbhu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4PDvcON4buD4buf4bul4buDRMOz4bu1xrDhu4Phu7XDs+G7tcaw4buDQ8SQ4buTRGPhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4NGbOG7g8aw4bura+G7g0RC4buvY+G7g+G7n2vhuqjhu4Phur7hu7XGsOG7g0l0xJDhu4Phu53hu5nEkOG7g+G7neG6umrhu4NE4bup4buv4buDRELDisOC4bu1xrDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bu1w4rhurThu53hu4NGbOG7g0jEkOG7k0Thu4N54bup4buXxJBi4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcaw4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Thu6lr4bur4buDRmzhu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4Phu6nEguG7q+G7g+G7tcawxJDEguG7teG7g8O94bqk4bur4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWPhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu5vDiuG6tOG7neG7g+G7teG7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g+G7n8OC4bur4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu7XGsMOK4buD4buj4buR4bu1YuG7g8aww7Lhu7Xhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurjhu4Phu59u4buz4buD4bubbuG7t+G7g2rhu7Xhu4Phu7Xhu6vhu7Xhu6lj4buDauG7teG7g0Thu7ds4bu14buDRmzhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu59u4bu34buD4bud4bq6auG7g13hurDhu4PhuqrEkMOD4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurthw7rhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurjhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4PGsMSC4buz4buD4bud4bu54buD4buJ4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NG4bq44bqr4buDWeG7qWrhu6vhu4NE4bupa+G7neG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Vi4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7tcawxJDEguG7teG7g8O94bqk4bur4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWLhu4Phu7XEkOG6ouG7q+G7g0RCxILhu7XGsOG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4NG4buh4bu14buD4bub4bur4bul4bu1YuG7g+G7neG7qXXhu4Phu5vhu6t14bu14buDRmzhu4NE4bup4buv4buDRELDisOC4bu1xrDhu4NE4burdMSQ4buDROG7qeG6uOG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Vj4buD4buj4buv4bud4bup4buDRuG6uOG7g+G7qeG7lcSQ4buD4bud4buZ4bu14buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7nWti4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7tcawxJDEguG7teG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g8O94buG4budYuG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4N54bup4bu3auG7g+G7qcOB4bud4buDLeG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDueG7g0Zs4buDeeG7qcSQSXXhu7Xhu4Phu7XGsMOKYuG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Vi4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buD4bu1w7Phu7XGsOG7g8O94buG4bud4buD4buda+G7neG7g+G7neG6suG7g+G6qsSQauG7tWPhu4Phu5/hurLhu7Xhu4NG4buv4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nMOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buf4bu5Y+G7g+G7nsO64buDa+G7teG7g+G7n8O64buDQmrhu4Phu4nhu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6lr4bqo4buDxrDEguG7s+G6q+G7g13Ds+G7tcaw4buD4budw4rDguG7tcaw4buDw71v4bu14bup4buD4bufbeG7t2Phu4Phu53hu6l24buD4bufbeG7t+G7g+G7neG6umrhu4Phu51r4bud4buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SeG7g+G7n27hu7XGsGPhu4PhuqrEkG7hu7Xhu4PDvcON4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53hurpq4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4bud4buT4bqoYuG7g+G6qOG7qWtE4buD4bupxJBJ4buDRmrhu6vhu4NEQkHhu4Phu7JdXXtj4buD4buda+G7neG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NEQuG7r+G7gy3hu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q2Phu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NGbOG7g+G7o+G7t2rhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqoYuG7g0hr4bud4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bu1xrDDiuG7g+G7o+G7keG7teG7g8O9bOG7g+G7neG7qeG6uuG7g0Thu6nhu6Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4NGbOG7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g+G7n27hu7di4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g0bDuuG7g+G7neG6suG7g+G7neG7qXVj4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDQ2vhu53hu6li4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g0bDuuG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Ri4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g3nhu6nhu7dq4buD4bupw4Hhu53hu4Mt4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO5YuG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qWvhuqjhu4Phu7Xhu5Hhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4bu1xrDEkMSC4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buDw73hu4bhu51i4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g0bDuuG7g+G7neG7qXXhu4Phu5vhu6t14bu14buDRmzhu4NE4burdMSQ4buDROG7qeG6uOG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWLhu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6lr4bqo4buDRsO64buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Vi4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g0bDuuG7g+G7neG6suG7g+G7neG7k8SQ4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7m+G6ruG7g+G7s2tJ4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g+G7teG7qWzhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PDvXfhu7Xhu6nhu4NG4buG4bud4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4N4xJBDROG7q8WpSWLhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDreG7i2jhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2Zp4buL4bujaWZn4buFw6xo4buLRGjhu4Xhu4lo4buFw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWbhu4nhu4nhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Zs4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu14buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NGbOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDeeG7qWvhu53hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Ot4buLaOG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0RC4buG4bud4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buDw51t4bur4buDXeG7qXXhu4Phu7TGsMSQSXThu7Xhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw61paOG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2do4buFw6wvZmnhu4vhu6NpZmfhu4XDrMOtw6xEaGfDrMOtw63DveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1aMOsaeG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu53hu6nhu7fhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDRmzhu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0Zs4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4N54bupa+G7neG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61paOG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buD4bue4bq24buD4buy4bur4bu14bup4buDXcSQ4buT4bu14buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0Rt4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu69k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Otw61p4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2jhu4XDrC9maeG7i+G7o2lmZ+G7heG7i+G7hcOtRGln4buLZsOsw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWjEqWnhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Zs4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu14buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NGbOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDeeG7qWvhu53hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Otw61p4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7gz7hu6nhu7nhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NdQuG7r+G7teG7qeG7g13EkOG7k+G7teG7g1vhu6vhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Zs4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu1Y+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDPuG7qeG7ueG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SWPhu4MySeG7g0bhu6t04bu14buD4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bufb+G7g+G7m+G6sOG7g0PEkOG7tcaw4buD4buz4bquROG7g0PDg+G7g+G7s8O54bu14bup4buD4bufw7rhu4Phu5/hu6Xhu4PDvWzhu7Phu4NC4bqg4buD4bup4bqy4bu14buD4buz4bq44bud4buDROG7q3TEkGPhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurhj4buDQ+G7huG7g+G7neG7meG7teG7g0Thu6nhu6t1ROG7g0bDuuG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buD4bu14bupauG7teG7qeG7g0Zs4buD4bubw7rhu7Xhu4NG4buE4bu1xrDhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4NG4buE4bu1xrDhu4Phu53hu6nDsuG7neG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lqZOG7g+G7nMOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buf4bu5Y+G7g+G6qOG7qeG7keG7teG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4ND4buRxJDhu4NGw7rhu4NG4burw7nhu53hu4Phu5vhurDhu4NDxJDhu7XGsOG7g+G7o+G7r+G7neG7qeG7g0bhurjhu4Phu6nhu5XEkOG7g+G7neG7meG7teG7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu51r4buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buD4bqqxJBJ4buD4bup4bu3beG7neG7qeG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4buz4bqi4buD4bup4but4bu14bup4buDw73hu6t04bu14buDeXVE4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buD4budw4nhu7XGsOG7g0bhurThu6vhu4NG4burw7nhu53hu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrcSpZ+G6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2do4buFw6wvZmnhu4vhu6NpZmfhu4Xhu4tp4buFRGhnaMOt4buJw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWbhu4XDreG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu53hu6nhu7fhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDRmzhu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0Zs4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4N54bupa+G7neG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw63EqWfhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDXULDiuG6puG7tcaw4buD4buaauG7teG7g13hurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g2HDs+G7teG7g+G7qMOJ4bu1xrDhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63DrMSp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2jhu4XDrC9maeG7i+G7o2lmZ+G7heG7i2hmROG7i8OsaMSpw6zDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1w6zDreG7i+G7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu53hu6nhu7fhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDRmzhu7fhu4Phu57DuuG7g2vhu7Xhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0Zs4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4N54bupa+G7neG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw63DrMSp4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7nOG7qXbhu4Phu6nEkEnhu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu5rhuq7hu4Phu53hu6l24buD4bupxJBJ4buDe8SQ4buR4bu14buDQ+G7huG7g0R24bu14bup4buDw5104buDYcOz4bu14buD4bui4burw7nhu7Xhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XUJ04bu14buD4bud4bqy4buDQ+G6puG7g+G7o+G7huG7g0Thu6lu4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu14buDRmzhu4NEw4Lhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7neG6umrhu4Phu5pq4bu14buD4buca+G7teG7g0Phu4bhu4Phu55u4bu1xrDhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6lj4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7gzJJ4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu59v4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g+G7neG6uOG7g0Thu6nhu6Xhu4NGbOG7t+G7g0Thu4Dhu7XGsOG7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g+G7n+G7peG7g+G7nsO64buDa+G7teG7g3nhu6nhu6vhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu1Y+G7g+G7m2rhu7Xhu4Phu6ls4bu14bup4buD4bqo4bupa0Thu4Phu6nEkEnhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4PhuqrEkG7hu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bufw4Lhu6vhu4NDw4Phu7XGsOG7g0hv4buD4bup4bqu4burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWnhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2Zp4buL4bujaWZn4buF4buLw61oRMOtw63EqcSpxKnDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1ZsOt4buL4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7neG7qeG7t+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7nsO64buDa+G7teG7gz7hu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu14bqu4bur4buD4bujxJDhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7teG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g3nhu6lr4bud4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrWnhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7g+G6qOG7qWtE4buD4bub4bur4bulxJDhu4N5dUThu4PDvcSQ4buV4bu14buDRG3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7PuG7qWtE4buD4bub4bur4bulxJDhu4N5dUThu4PDvcSQ4buV4bu1Y+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu57hurbhu4NdQsOB4bu1xrDhu4Phu6jDiuG7tcaw4buD4bufa+G7teG7qeG7g8aw4bura+G7g+G7nWrhu7fhu4Phu5pq4bu14buD4buca+G7teG7g0Phu4bhu4Phu55u4bu1xrDhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu59v4buD4bud4bupduG7g+G7n23hu7fhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu14buD4bup4buExJDhu4PhuqrEkGrhu7Vj4buDREJq4bu14bup4buDROG7qeG6uuG7g0TDg+G7q+G7g+G7n2rhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu14buD4bud4bq6auG7g11CxJDhu7XGsOG7g8OK4bqy4bu1xrBj4buD4buda+G7neG7g+G7teG7qWzhu4N54bup4bu3auG7g+G7qcOB4bud4buD4buf4bul4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7nsO64buDa+G7teG7g0RC4but4bu14bup4buD4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buDRuG6tOG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcawY+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDRuG6uGPhu4NDw4Phu4PDveG7q8O5xJDhu4N54bup4bu3auG7g+G7qcOB4budY+G7g+G7neG7qeG6vuG7tcaw4buD4buz4bur4bu14bup4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g0RCbeG7tcaw4buDRsO64buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4NEQnThu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u3vEkGrhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDROG7qW7hu7fhu4PDvcSQ4buV4bu1Y+G7g+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7neG7qeG7t+G7g0Lhu43hu7XGsOG6q+G7g+G7nuG7peG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4Phu57DuuG7g2vhu7Vj4buD4buaauG7teG7g+G7nGvhu7Xhu4ND4buG4buD4buebuG7tcaw4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buD4bud4buZ4bu14buD4bud4bupduG7g+G7n23hu7fhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6lj4buD4bu1xrBs4bu14bup4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDRmzhu4M+4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7teG7g+G6qOG7qcOD4bur4buD4bup4bqk4bqo4buDRuG6tOG7q+G7g+G7muG6ruG7g+G7nOG7qXbhu4Phu6nEkEnhu4N7xJDhu5Hhu7Xhu4ND4buG4buDRHbhu7Xhu6lj4buD4bua4bqu4buD4buf4bqu4bur4buD4bua4burdOG7teG7g+G6qOG7qUHhu7XGsOG7g0R24bu14bup4buD4bu1xrDhu6nhu6t04bu14buD4bud4bq+xJDhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcawY+G7g8O9bOG7s+G7g0LhuqDhu4Phu6nhurLhu7Xhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G6qsSQScO64bu14buD4bqqxJDDg+G7neG7g8aw4burauG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0Zs4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bud4bu54buDROG7seG7teG7qeG7g0TDiuG6suG7tcaw4buD4bup4bq24buDw73GoeG7teG7g+G7teG7qWrEkGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7g+G7tXTEkOG7g0LhuqDhuqvhu4Nh4burw7nhu53hu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4buew7rhu4Nr4bu14buD4bud4buZ4bu14buD4bu14bup4buV4bu14buDROG7qeG6vuG7neG7g0Phu5HEkOG7g0PDsuG7neG7g0bDuuG7g+G7qWrhu6vhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurjhu4Phu53hu6nhu6t14bu14buDw73DiuG6pOG7nWPhu4Phu5/hu7nhu4PDvWzhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDRmzhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buDRuG7hOG7tcaw4buD4bud4bupw7Lhu53hu4Nd4bqw4buD4bqqxJDDg+G7neG7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buz4buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu53hu6nhurrhu4Phu7XGsOG7qXdq4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g3l1ROG7g+G7qeG6pOG6qOG7g+G7neG7qeG7j0Thu4Phu53hu6lz4buDxrDhu6vhu4Rq4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7gy3hu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0Zs4buD4bubbuG7t+G7g+G7n27hu7Phu4NG4buE4bu1xrDhu4Phu53hu6nDsuG7neG7g+G6qsSQw4Phu53hu4Phuqjhu6lB4bu1xrDhu4Mt4buDauG7teG7g+G7teG7q+G7teG7qeG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu7PDgeG7q+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nEkMOD4bu1xrBk4buDYeG7reG7g0bhu5VJY+G7g0Thu6t0xJDhu4Phu5/DuuG7g+G7neG6umrhu4Phu5/DuuG7g2vhu7Xhu4PGsMOB4bur4buDw71s4bqr4buD4buew7rhu4Nr4bu14buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buDRmzhu4Phu5vDuuG7teG7g0bhu4Thu7XGsOG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g0bhu4Thu7XGsOG7g+G7neG7qcOy4bud4buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFaOG7hWPhu4NE4buZ4buz4buD4bu14bup4but4bu14buD4bufdeG7teG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWnDrWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XUJ04bu14buD4bud4bqy4buDQ+G6puG7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7gzJJ4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7nuG6tuG7g11Cw4Hhu7XGsOG7g+G7qMOK4bu1xrDhu4Phu5/DuuG7g+G7tcaw4bup4buv4buD4bqm4buD4bqo4bup4buZ4bu14buDQ+G7huG7g+G7neG7meG7teG7g0Thu6nhu6t1ROG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvcSQ4buV4bu14buDxrDhu6tu4burY+G7g8O9bOG7s+G7g0LhuqDhu4NGw7rhu4NG4buT4bu14buD4bufw7rhu4PGsMOy4bu14buD4bud4bup4buPROG7g8aw4bur4buEauG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7tWThu4Phu57EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g+G7neG6uOG7g0Thu6nhu6Xhu4NGbOG7t+G7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7n+G7q+G7peG7s2Phu4Phu7Phurjhu53hu4NE4burdMSQ4buD4bud4bupxJDhu7XGsGPhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu6nDiuG6tOG7tcaw4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7tWPhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurhj4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qGPhu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bud4bq6auG7g+G7nsO64buDa+G7teG7g+G7teG7qeG7jeG7s+G7g0RCa+G7teG7qeG7g0Phu4bhu4Phu53hu6nEguG7tcaw4buD4bud4bupcOG7t2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g2bhu4Xhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OsZ2fhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2Zp4buL4bujaWZn4buF4buJZsSpRGlpZ+G7heG7icO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXDreG7hWjhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bud4bup4bu34buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Zs4bu34buD4buew7rhu4Nr4bu14buDPuG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NE4bup4bq6SeG7g0Nu4bu14buDxrDDsuG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu34buDRsO54buD4bud4bup4bq64buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDREJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NGbOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDeeG7qWvhu53hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h2bhu4Xhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrGdn4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7nuG6tuG7g11Cw4Hhu7XGsOG7g+G7qMOK4bu1xrDhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDeXVE4buDw73EkOG7leG7teG7g0Rt4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu69k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7peG7g+G7nsO64buDa+G7teG7g3nhu6nhu6vhu4Phu5tq4bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4N54bupauG7q+G7g0Phu5HEkOG7g0Lhuq7hu7XGsOG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu14buDRHbhu7Xhu6lj4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7n8O64buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buDSGvhu53hu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4NC4bqg4buDRmrhu6vhu4NEQkHhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu3Y+G7g+G7neG7qXbhu4Phu59t4bu34buD4bud4bq6auG7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJ4buD4buebuG7tcawY+G7g+G6qsSQbuG7teG7g8O9w41j4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53hurpq4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqqxJBJw7rhu7Vj4buD4bqo4bupa0Thu4Phu6nEkEnhu4NGauG7q+G7g0RCQeG7g+G7neG6umrhu4Phu7Lhu49E4buDRELhu5Xhu7Xhu4NE4bqw4buD4bqqxJDDg+G7nWPhu4Phu51r4bud4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buv4buDLeG7g0hv4buD4bup4bqu4burZOG7g+G7nOG7meG7teG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvWzhu7Phu4NEw4NE4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g0TEkEl04bu14buDRELEkEnDuuG7tWPhu4PGsOG7q2vhu7fhu4Phu6Phurjhu51j4buDRuG7leG7teG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4buda+G7teG7g+G7m+G6rmPhu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7tWPhu4Phu51r4bud4buDROG7meG7tcaw4buDw73hurThuqjhu4Phu7Thu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NGbOG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g8O9bOG7g+G7tcaww4rhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NGw4nhu7XGsOG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NG4burw7nhu53hu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu57DuuG7g2vhu7Vk4buDXULhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7uWPhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buDSGvhu53hu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu7XGsMOK4buD4buj4buR4bu14buDw71s4buD4bud4bup4bq64buDROG7qeG7pWLhu4Phu51r4bud4buDROG6sOG7g+G7neG6ruG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsGPhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buD4buf4bu3bOG7tWPhu4Phu6nhuqThuqjhu4NEa+G7neG7g0hv4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4PDvWzhu4Phu7VB4bu1xrDhu4Phu53Dg0Thu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhurpJ4buDQ27hu7Xhu4NGbOG7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu53hu6nhurrhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g0RCdOG7teG7g+G7m+G7q+G7peG7tWThu4NdQuG7t+G7tcaw4buD4buew7rhu4Nr4bu14buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phu5/DuuG7g0Jq4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bupa+G6qOG7g0bDuuG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4PhuqrEkEnhu4Phu6nhu7dt4bud4bupY+G7g3l14buD4bup4bu3beG7neG7qWPhu4Phu53hurLhu4Phu53hu6l1Y+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0Nr4bud4bup4buDRsO64buDeeG7qWrhu6vhu4NE4bupa+G7neG7g0RCxJDhu7XGsOG7g0Thu5Hhu7Phu4Phu6Phu6/hu53hu6nhu4NG4bq44buD4bup4buVxJDhu4Phu53hu5nhu7Vj4buD4buf4bqi4buDROG7qeG7r+G7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu51r4oCm4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu5/DuuG7g+G7tcaw4bup4buv4buDQ2rEkOG7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7tcaw4bup4buv4buD4bu1bEnhu4Phu5pq4bu14buD4buca+G7teG7g0Phu4bhu4Phu55u4bu1xrDhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu53hu6l24buD4bufbeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hurLhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu6nhu4TEkOG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu6t14bqo4buDROG7qcSQ4buDRMOD4bur4buD4bufamPhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buDw71t4bur4buD4buew7rhu4Nr4bu14buDxrDhu4Lhu6vhu4NGw7rhu4Nhw7Phu7Xhu4Phuqjhu6lB4bu1xrDhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NE4bup4buX4buz4buD4buf4buv4bu14bup4buD4buf4bul4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g+G6qOG7qXThu4Phu6PEkEnDuURk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11t4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu69j4buD4buaauG7teG7g13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NG4bq44buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bufb+G7g+G7neG7qeG7t+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7ouG7huG7g0Thu6lu4bu34buDeXXhu4Phu6nhu7dt4bud4bup4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g3l1ROG7g8O9xJDhu5Xhu7Xhu4NDw4Phu4Now6wt4buDWcOdL13DoWPhu4Phu7XGsGxJ4buDZ8OsLWgtZ+G7hWdn4buD4bud4bq6auG7g+G7muG6ruG7g+G7nOG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buv4buDRsO64buD4bubbuG7t+G7g+G7n27hu7Phu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buD4bu1xrDEkMSC4bu14buD4bu1w4rhurThu53hu4NGbOG7g2rhu7Xhu4Phu7Xhu6vhu7Xhu6nhu4Phu5/hu5Xhuqjhu4Phu6nEguG7g+G7neG7qeG6vmrhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vo4buFY+G7g0Thu5nhu7Phu4Phu7Xhu6nhu63hu7Xhu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFacOt4buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4NEduG7teG7qWLhu4Phu5tr4bu34buD4buda+G7t+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6nEguG7g0PhurJj4buDROG7qeG6uuG7g0Thurjhu53hu4Phu53hu6nhu7fhu4NE4bupxJB04buD4buf4buTROG7g+G7neG6umrhu4Phu51r4bud4buD4buj4buG4buDa+G7teG7g+G7n2/hu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4bu14bup4buTROG7g+G7neG7qeG6uuG7g0RCw4rhurLhu7XGsOG7g8aw4burauG7g+G7qW3hu7Xhu4NEbeG7q+G7g1l1ROG7g8O9xJDhu5Xhu7Xhu4NDw4Phu4PDrOG7i8Sp4buDLVnDnS9dw6Fj4buD4bu1xrBsSeG7g2gtZmctZ+G7hWdmYuG7g0TDguG7g0RC4but4bu14bup4buDRsO64buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4PDveG7leG6qOG7g+G7mmrhu7Xhu4Phu5zhu6l24buD4bufbeG7t+G7g0Zs4buD4bqo4bup4buR4bu14buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurjhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bud4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4NG4burdOG7teG7g+G7mmrhu7Xhu4Phu5zhu6l24buD4bufbeG7t+G7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7nsO64buDa+G7teG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qeG7ueG7tcaw4buD4buz4buPROG7g+G7m+G7jeG7tcawY+G7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4N54bupxJDhu4NEa+G7q+G7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7ncOK4buDRmzhu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6nhu7nhu7XGsOG7g+G7s+G7j0Thu4Phu5vhu43hu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4N54bupxJDhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDWeG7qcSQ4buDWeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4bu0xrDhu6nhu6vhu4Nb4bqy4bu1YuG7g+G7ouG7huG7g0Thu6lu4bu34buD4buba+G7t+G7g+G7nWvhu7fhu4NE4bqw4bu1xrDhu4N5dUThu4Nm4buF4buD4bu1w7Phu7Phu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7TGsOG7qeG7r+G7g+G6qsSQSXVE4buDXULEkOG7tcaw4buDw4rhurLhu7XGsOG7g+G7ieG7g3nhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rhu4PigJxGw7rhu4Phu5zhu6nhu6t14bu14buDw73DiuG6pOG7neG7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4NE4bqw4buD4bqqxJDDg+G7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NE4but4bu14bup4buD4bup4but4bu14bup4buD4buz4bq04bur4oCd4buDRmzhu4Phu6Lhu4bhu4NE4bupbuG7t+G7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qWPhu4N5deG7g+G7qeG7t23hu53hu6nhu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bup4bqu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hu5Phuqjhu4NEduG7teG7qeG7g0ThurDhu7XGsOG7g3l1ROG7g2bhu4Xhu4Phu7XDs+G7s+G7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7tMaw4bup4buv4buD4bqqxJBJdUThu4NdQsSQ4bu1xrDhu4PDiuG6suG7tcaw4buD4buJ4buDZXnhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rDqWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u+G7suG7q+G7teG7qeG7g+G7qOG7q3XEkOG6uS/huqjhurs=

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]