(Baothanhhoa.vn) - ​Ngày 24-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa đã bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Thọ Xuân và thị xã Nghi Sơn.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4bq04bq3USDhu5LhurUuJSLhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6veG7qsOq4buSIixT4buS4buRVC7hu5Lhu7IgUyLhu5J9JOG6teG7klksIOG7kiw44buSIjssw6gg4buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCwy4buS4bq8w6Lhu6oi4buS4bq5U+G7kuG6tSwp4buS4bq9w5rhu5Lhu7E7LC7hu5LhurLDoSLDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuKAi+G7sTtTw6rhu5Lhu5bhu5ot4bucS+G7kuG6qMOq4buSWFEi4buS4bur4bq04bq04bqw4buS4bq1PCIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kuG6ryw2LuG7kizhuqPhuq/hu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LhurThu6vDteG6ruG7kuG7keG7rMOi4buS4bq1YuG7kuG6uVPhu5Lhuq4sUuG6teG7kuG6teG6ty4mIuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LDtSwu4buSIixSIizhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4buyw5rhu5JYUyLhu5I7LlEg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO+G7kuG7luG7mOG7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5JZUlnhu5IsOOG7kiI7LMOoIOG7kizDosOqKiLhu5LhurQsMuG7kuG6vMOi4buqIuG7kuG6uVPhu5LhurUsKeG7kuG6vcOa4buS4buxOywu4buS4bqyw6EiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kMOd4bq1LMOiXVjhu5Iuw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5rhu6Dhu57huq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5bhu5Qv4buU4bua4bugw53hu5bhu5Thu5rhu5rhu6Lhu5jGoOG6teG7olDhu5Thu5jhu6Jb4buYTHvhuq874buI4bq3SFDhu5jGoOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6tOG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kiIsU+G7kuG7kVQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5IsOOG7kiI7LMOoIOG7kizDosOqKiLhu5LhurQsMuG7kuG6vMOi4buqIuG7kuG6uVPhu5LhurUsKeG7kuG6vcOa4buS4buxOywu4buS4bqyw6Ei4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7muG7oOG7nuG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu5FULuG7ksOdLioi4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kuG6qMOq4buSWFEi4buS4bur4bq04bq04bqw4buS4bq1PCIs4buS4bq5U+G7kuG7sTvhu6oi4buSLFMiO+G7kuG6tOG7q8O14bqu4buS4buR4busw6Lhu5LhurVi4buS4bq5U+G7kuG6rixS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7ksO1LC7hu5IiLFIiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFFL4buS4bq14bq3USDhu5LhurUuJSLhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6veG7qsOq4buS4buU4buY4buSIixT4buS4buyVC7hu5Lhu7IgUyLhu5J9JOG6teG7klksIOG7kllSWeG7kiw44buSIjssw6gg4buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCwy4buS4bq8w6Lhu6oiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7ouG7luG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7luG7lC/hu5Thu5rhu6DDneG7luG7lOG7muG7muG7nMag4bue4bq1UOG7ouG7ouG7mOG7mFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bue4bucUOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6tOG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kiIsU+G7kuG7kVQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5IsOOG7kiI7LMOoIOG7kizDosOqKiLhu5LhurQsMuG7kuG6vMOi4buqIuG7kuG6uVPhu5LhurUsKeG7kuG6vcOa4buS4buxOywu4buS4bqyw6Ei4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7ouG7luG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu5FULuG7ksOdLioi4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kuG6qMOq4buSWFEi4buS4bur4bq04bq04bqw4buS4bq1PCIs4buS4bq5U+G7kuG7sTvhu6oi4buSLFMiO+G7kuG6tOG7q8O14bqu4buS4buR4busw6Lhu5LhurVi4buS4bq5U+G7kuG6rixS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7ksO1LC7hu5IiLFIiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5LhurXhurdRIOG7kuG6tS4lIuG7kixh4buS4bq14bq34bqj4buS4bq94buqw6rhu5Lhu5Thu5jhu5IiLFPhu5Lhu7JULuG7kuG7siBTIuG7kn0k4bq14buSWSwg4buSWVJZ4buSLDjhu5IiOyzDqCDhu5LhurUsKeG7kuG6vcOa4buS4buxOywu4buS4bqyw6EiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6uMOgLuG7kuG6teG6t1JZLOG7kiIsLipd4buS4bq9w5rhu5IsOC7hu5Lhurko4buSWTgiO+G7kuG7sjciO0vhu5LhurXhurcgIjvhu5IiLMOpIjvhu5Iiw5ld4buS4bqxw6JR4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buS4bq04burw7Xhuq7hu5Lhu5Hhu6zDouG7kuG6tWLhu5LhurlT4buS4bquLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buSw7UsLuG7kiIsUiIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7klvDojUi4buS4bqpIjvhu5IsOEvhu5Lhu7I3Ijvhu5IsUyIs4buSWeG6pyI74buS4bq1PCIs4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5JRIuG7kuG6sy4iLOG7kuG6vcOa4buSLDguS+G7klksw5ld4buSWyDhu5JZLCDhu5IiO2LhuqEu4buSIjssw6gg4buS4bq5w6Au4buSIizDqSI74buSLFMiLOG7kuG7sjgiO+G7klnhuq3hu5LhurUsJkvhu5LhurUsLiThurXhu5LhurUsxJFZTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nMagxqDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5bhu5Qv4buUUOG7nsOd4buW4buU4buc4buWUMag4bug4bq14buW4buUxqBQ4buiW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu6Dhu6Lhu6Dhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurThurdRIOG7kuG6tS4lIuG7kixh4buS4bq14bq34bqj4buS4bq94buqw6rhu5IiLFPhu5Lhu5FULuG7kuG7siBTIuG7kn0k4bq14buSWSwg4buSLDjhu5IiOyzDqCDhu5Isw6LDqioi4buS4bq0LDLhu5LhurzDouG7qiLhu5LhurlT4buS4bq1LCnhu5Lhur3DmuG7kuG7sTssLuG7kuG6ssOhIuG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zGoMag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7kVQu4buSw50uKiLhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQg4buS4bqow6rhu5JYUSLhu5Lhu6vhurThurThurDhu5LhurU8Iizhu5LhurlT4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buS4bq04burw7Xhuq7hu5Lhu5Hhu6zDouG7kuG6tWLhu5LhurlT4buS4bquLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buSw7UsLuG7kiIsUiIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kuG6teG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5JRIizhu5Lhu6k94buS4bq4w5ki4buSc1Uu4buSw6Phu5LhurUsNSLhu5Lhurjhuqvhu5Lhu6kpWSxL4buS4bq9w5rhu5LhurzDouG7qiLhu5LhurQhIkvhu5Isw6LDqioi4buS4bq0LDLhu5LhurzDouG7qiJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4bui4buc4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buW4buUL+G7lOG7muG7oMOd4buW4buU4bua4buc4buYxqDhu5bhurXhu5Thu5rhu6Lhu5bhu6Jb4buYTHvhuq874buI4bq3SMag4buY4bui4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq04bq3USDhu5LhurUuJSLhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6veG7qsOq4buSIixT4buS4buRVC7hu5Lhu7IgUyLhu5J9JOG6teG7klksIOG7kiw44buSIjssw6gg4buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCwy4buS4bq8w6Lhu6oi4buS4bq5U+G7kuG6tSwp4buS4bq9w5rhu5Lhu7E7LC7hu5LhurLDoSLhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4bui4buc4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7kVQu4buSw50uKiLhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQg4buS4bqow6rhu5JYUSLhu5Lhu6vhurThurThurDhu5LhurU8Iizhu5LhurlT4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buS4bq04burw7Xhuq7hu5Lhu5Hhu6zDouG7kuG6tWLhu5LhurlT4buS4bquLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buSw7UsLuG7kiIsUiIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kuG6teG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5JYU+G7kuG6rixRIuG7kuG6tCwp4buSw7TDosOqPSLhu5LDo+G7kuG6ryw24buS4burLiIs4buS4bqyw6EiS+G7kuG6ryxi4bqhIjvhu5LhurThu6oi4buSw7Thu6oiS+G7kuG6tSwp4buS4bq9w5rhu5Lhu7E7LC7hu5LhurLDoSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4bui4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buW4buUL+G7lOG7muG7oMOd4buW4buU4buc4buY4buU4buUUOG6teG7oFDhu6Dhu5rhu5Zb4buYTHvhuq874buI4bq3SFDhu5zhu6Lhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurThurdRIOG7kuG6tS4lIuG7kixh4buS4bq14bq34bqj4buS4bq94buqw6rhu5IiLFPhu5Lhu5FULuG7kuG7siBTIuG7kn0k4bq14buSWSwg4buSLDjhu5IiOyzDqCDhu5Isw6LDqioi4buS4bq0LDLhu5LhurzDouG7qiLhu5LhurlT4buS4bq1LCnhu5Lhur3DmuG7kuG7sTssLuG7kuG6ssOhIuG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu6Lhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buRVC7hu5LDnS4qIuG7klvDmiIs4buS4buyVCDhu5LhuqjDquG7klhRIuG7kuG7q+G6tOG6tOG6sOG7kuG6tTwiLOG7kuG6uVPhu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LhurThu6vDteG6ruG7kuG7keG7rMOi4buS4bq1YuG7kuG6uVPhu5Lhuq4sUuG6teG7kuG6teG6ty4mIuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LDtSwu4buSIixSIizhu5LhurQsUSIs4buSczBRS+G7kuG6teG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5JZLCDhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5JYU+G7kuG6uOG6q+G7kuG6tCwp4buSw7QuKsOi4buS4bqvLDbhu5JzVCIs4buS4bquLOG6pVlL4buS4bqvLGLhuqEiO+G7knNVLuG7kuG7sS4iLEvhu5LhurUsKeG7kuG6vcOa4buS4buxOywu4buS4bqyw6EiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6ti49Ijvhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buW4buWS+G7kuG7sTvhu6oi4buSLFMiO+G7kuG6tOG7q8O14bqu4buS4buR4busw6Lhu5LhurVi4buS4bq5U+G7kuG6rixS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7ksO1LC7hu5IiLFIiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu7LDmuG7kixh4buS4bq14bq34bqj4buS4buU4buU4buY4buSLDjhu5IiOyzDqCDhu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO+G7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurVL4buSXWEu4buSLDjhu5Lhu5zhu5jhu5LhurXhurcuKsOi4buS4buyNyI7TOG7kuG6tFQu4buS4bq1LCnhu5Lhur3DmuG7kuG7sTssLuG7kuG6ssOhIuG7kuG6uVPhu5Isw6LDqioi4buS4bq0LDLhu5LhurzDouG7qiJL4buSIjvhu6oi4buSLFMiO+G7kuG7ssOa4buS4bq14bq3xJFZ4buS4bq1LiThuq/hu5Lhu7IkIuG7kuG6teG6t1Eg4buS4bq1LiUi4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhu7I2LuG7kuG6ucOgLuG7kiIsw6kiO+G7kjsuUeG7kuG7sigiLOG7kuG7ssOa4buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5Lhur0gIjvhu5IiLFPhu5Lhu7JULuG7kuG7siBTIuG7kn0k4bq1SuG7klks4bqlWeG7kllSWeG7kjsuUeG7kuG7sigiLOG7klkw4buSWcOZIuG7kiIsU+G7kl3DoC7hu5Lhu7Im4buSUSLhu5JZYuG7kltUWeG7kiI7LC4q4bqvS+G7kjki4buS4buyKSIs4buSWcOiOFnhu5LhurM2IjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDhu5bhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5bhu5Qv4buUUOG7nsOd4buW4buU4bucxqDhu5Thu5bhu6DhurXhu5bhu57hu6BQ4buaW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0hQ4bue4bug4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq04bq3USDhu5LhurUuJSLhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6veG7qsOq4buSIixT4buS4buRVC7hu5Lhu7IgUyLhu5J9JOG6teG7klksIOG7kiw44buSIjssw6gg4buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCwy4buS4bq8w6Lhu6oi4buS4bq5U+G7kuG6tSwp4buS4bq9w5rhu5Lhu7E7LC7hu5LhurLDoSLhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bucxqDhu5bhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhuq4sUuG6teG7klguJsOi4buS4bq1VC7hu5JYw6I5LuG7kls/4buSWFMi4buSOy5RIOG7kiIsU+G7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurVL4buSWVJZ4buS4buyNyI74buSWSwh4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kuG6qMOq4buSWFEi4buS4bur4bq04bq04bqw4buS4bq1PCIsS+G7klvDmiIs4buS4buyVCDhu5Isw6LDqioi4buS4bq0LDLhu5LhurzDouG7qiLhu5LhurlT4buS4bq1LCnhu5Lhur3DmuG7kuG7sTssLuG7kuG6ssOhIuG7kuG7slIiLOG7kjsuUuG7kllRIOG7kuG6teG6t1JZLOG7kiIsLipdS+G7kuG6tS4iLOG7kuG6tSzhu6wi4buS4bqzQOG7klksLlHhu5Lhurko4buSWTgiO+G7kuG7sjciO+G7klnhuqlR4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buS4bq04burw7Xhuq7hu5Lhu5Hhu6zDouG7kuG6tWLhu5LhurlT4buS4bquLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buSw7UsLuG7kiIsUiIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUUrhu5Lhu7I3Ijvhu5LhurUs4bqhLuG7kl0gIjvhu5Jdw6I2IuG7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6tSzhuqEu4buSOy5RIuG7kuG6tcOgLuG7kiI74buqIuG7kixTIjvhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5LhurHDolEi4buS4bq14buqXUvhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6tTwiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5JZUlnhu5JZLGLDoSI74buS4bq14bq3KCIs4buSUSLhu5LhurMuIizhu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kiIs4bumXeG7kuG6tVQg4buS4buyLiXDouG7kn0uKiLhu5I7LuG6peG6r+G7kuG7ssSD4buSWVJZ4buSLDjhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5JZMOG7kiwgUyLhu5JZVSIs4buS4buyxahZ4buSWC4q4bq14buSfSww4buSfSzDmSLhu5I5IuG7kuG7sikiLOG7klnDojhZ4buS4bqzNiI7S+G7kuG6uWLDoSLhu5JbPSLhu5LhurUsIFLhurXhu5IiOyzDqCBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kMOS4bquLFEi4buS4buxO1HDky/huq/Dkg==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]