(Baothanhhoa.vn) - Sau khi trượt cấp ủy, bà Vũ Thu Thủy nhận quyết định thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng (TP Thanh Hóa). Cùng ngày, bà được biệt phái lên Phòng GD&ĐT thành phố làm việc.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNlbhu6rDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlIsOgw5PDsmt3w6B24but4bu3xrDGoW/DoMSCd3LGoW/DoOG7leG6reG7l8Ogb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahMMOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu4PDsmt2w6Dhu6vDs+G6p8Oyw6Dhu5Xhu4nGocOg4buqw7Phu6PGoW/DoE9GW0dWNS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E24buu4bqld8Og4buZw7PDssOgduG7reG7t8WpdsOg4buF4bq94burw6Dhu7Phuq4ww6Dhu4Phuq3DoCXhu7XDoFbDs3fDoFbDs+G7s+G6rsOgxqHDs+G6v8ahw6Dhu7F34bquxKl2w6Bnw7XGocOzw6B2w7Nxw7LDoG/DsuG6oMOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG6osO9w6DDk8Oya3fDoHbhu63hu7fGsMahb8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8Og4buWw6rhu5fDoMah4bubxqHDoMOT4bqt4buXw6Dhu6xzxqFvw6AzVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqU0McOg4buEecahb8OgxqFv4bqt4bquMMOg4buD4bqtw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7g8Oya3bDoOG7q8Oz4bqnw7LDoOG7leG7icahw6Dhu6rDs+G7o8ahb8OgT0ZbR1bDoHbDs+G6rcahw7PDoOG7q8OzcsOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4UxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoWZ2w7N34buX4buDw6DDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6seG6oeG6teG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6Phuq/huq8vw6PhuqHhurFm4bqx4bqhw6LhurHhuqPhurHhurV24bqj4bq14bq34bqv4bqh4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6scOiw6LDocOg4bql4buVdjzDoVbhu6rDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlIsOgw5PDsmt3w6B24but4bu3xrDGoW/DoMSCd3LGoW/DoOG7leG6reG7l8Ogb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahMMOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu4PDsmt2w6Dhu6vDs+G6p8Oyw6Dhu5Xhu4nGocOg4buqw7Phu6PGoW/DoE9GW0dWw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6oeG6tcOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E2VuG7reG7t+G7p8ahb8Og4buXw6rhu5fDoMah4bubxqHDoMOT4bqt4buXw6Dhu6xzxqFvw6AzVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqU0McOgM+G6qsahw7Miw6Dhu6olNDUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4but4bu34bul4buFw6Bn4budMMOg4bqi4bqt4bubw6B2w7PhuqfGoW/DoOG6tS3Do+G6ocOjw6Mww6BW4but4bu34bunxqFvw6Dhu5bDquG7l8OgxqHhu5vGocOgw5Phuq3hu5fDoOG7rHPGoW/DoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgR+G6qcOyw6DDs3TDssOg4buEw7PDssOg4buDdMOgxqHDs8Oya+G7l8Og4buZ4bq2w6DDo+G6ocOjw6PDoC3DoMOj4bqhw6PhurExw6Dhu67huqV3w6Dhu7F34bquw6B24but4buPxqHDs8Og4bqxw6Dhu4Phu7fhu6Xhu4XDoG/DsuG7pcOyw6B2w7PDsmt3w6DGocOz4bq7xqHDoOG7r8OBw6B24but4bu34bul4buFw6Dhu5nDs8Oyw6Bmw7JtxqHDoOG7reG6pcOgZ+G6qcOyw6DDs3TDsjDDoOG7g+G6rcOgJeG7tcOgVsOzd8OgVsOz4buz4bquMMOgw5PDsmt3w6B24but4bu3xrDGoW/DoMahw7Phuq3DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoGfhu7fFqeG7hcOg4bqj4bqh4bqhe8OgduG7jcahw6DGocOzw7Jr4buXw6Bvw7Lhu6XDssOgdsOzw7Jrd8Ogb8Oy4bqgw6Dhu4XDs+G7ueG7hcOg4buC4buNw6B2w7Phu7fDoOG7hMOzw7LDoOG7g3Qxw6BWd+G6rsOgxqHDs8Oy4buJxqEww6B24bqpw7LDoGfhuqnDssOgw7N0w7LDoOG7hcOz4buNxqHDs8OgdsOz4bu54buFMMOg4buD4bqtw6BWw7Phu7Phuq7DoOG7g+G6vXbDoMahb+G7p8OgduG7reG7t8WpdsOg4buF4bq94burw6Dhu7Phuq7DoOG7hcOzw7TDoOG6ouG7pcOyw6DEgy/huqPhuq/DoOG7q8Ozw7LEqXfDoOG7g8OqdzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqBv4bqt4bquw6DhuqMt4bqj4bqjLcOj4bqhw6PDozDDoOG7hMOz4buzw6B2w7Xhu4XDs8OgV+G7gsagRsOgVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7heG7ncOg4buwd+G6rsSpdsOgZ8O1xqHDs8Og4buvcsOg4bqj4bqj4bqj4bqz4bqvL+G7sEctV+G7gsagRsOg4bqiasOg4bqiw7Jr4buFw6B2w7Nxw7LDoG/DsuG6oMOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG6osO9w6DDk8Oya3fDoHbhu63hu7fGsMahb8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8Og4buWw6rhu5fDoMah4bubxqHDoMOT4bqt4buXw6Dhu6xzxqFvw6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buD4bqtw6Al4bu1w6BWw7N3w6BWw7Phu7Phuq4xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7hHnGoW/DoMahb+G6reG6rjDDoOG7hMOz4buzw6B2w7Xhu4XDs8OgV+G7gsagRsOgVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7g+G6pcahw6DDs+G6rcahw7PDoOG7sHfhuq7EqXbDoGfDtcahw7PDoOG7r3LDoOG6o+G6o+G6o+G6s+G6sS/hu7BHLVfhu4LGoEbDoOG7g8Oya3bDoOG7q8Oz4bqnw7LDoOG7g+G6rcOgJeG7tcOgVsOzd8OgVsOz4buz4bquMMOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahw6BW4but4bu34bunxqFvw6Dhu5bDquG7l8OgxqHhu5vGocOgw5Phuq3hu5fDoOG7rHPGoW/DoGfEqcahw6DGocOz4bq/xqHDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoHbhuqnDssOg4burw7Phu6PGoW/DoE9GW0dWw6BW4buqw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTHDoFbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqXGocOg4buDw7JrdsOg4burw7PhuqfDssOgxIPDoMahY+G7lzDDoOG7mWzDoHZBw6DGoW/huq3huq7DoOG7sHfhuq7EqXbDoGfDtcahw7PDoOG7heG7ncOgw7PDsmt3w6Dhu5XDgeG7hcOgdsOzw7LDoMOz4bqtxqHDs8OgM+G6oy3huqPhuqM0McOg4buC4bqtw6BWw7Phu7Phuq7DoGfhu7fFqeG7hcOgw7Phu7fGsMahb8Og4buV4bu3w7nGoW/DoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6Dhu5nDs+G7m+G6q8ahw6Dhu6vDs8O9w6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7mcOz4bqn4buFw6AzxqHEqXfDoOG7heG7nTTDoHbDs2jhu5vDoOG7sXfhuq7DoGfDtcahw7PDoMOzw7JrxqHDoMOz4bqtxqHDs8Og4buF4buz4bqlw6DGoMOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgduG6qcOyw6BW4but4bu34bunxqFvw6Dhu5bDquG7l8OgxqHhu5vGocOgw5Phuq3hu5fDoOG7rHPGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNkfhu7fFqeG7hcOg4buDw7LEqXYww6Dhu4Phuq3DoFbDs+G7s+G6rsOg4buV4bqt4buXw6DDk8Oya3fDoHbhu63hu7fGsMahb8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8Og4buWw6rhu5fDoMah4bubxqHDoMOT4bqt4buXw6Dhu6xzxqFvw6B2QcOgxqFj4buXw6DDs+G7n+G7hcOgw6PhuqHhuqPDoi3Do+G6ocOj4bqhMcOg4buu4bqld8Og4buXdHbDoMahY+G7l8Ogw7Phu5/hu4Uww6Dhu4Phuq3DoFbDs+G7s+G6rsOg4buDw7XDoOG7q8Ozw73DoMOzd+G6rsahw7PDoHZyw6Dhu4Xhuqfhu5vDoOG7mcOzccahb8Og4buXw7LGocOzw6Dhu4Phuqnhu4XDs8OgduG7reG7m8ahb8OgdsOzd8Og4buFw7PDssOgduG6rcOyw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7heG7s+G6pcOgduG7reG7t+G7p8ahbzDDoMahw7Phur12w6Dhu5Xhuq3DoOG7heG6p+G7hcOg4buZw7Phu5vhuqvGocOgdsOzd8OgxIJiw6DDs3TDssOgw7Phu53huqUxw6DGoGPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqMww6Dhu4Phuq3DoFbDs3fhurTDoOG7g8O1w6Dhu5nhurTDoOG7lXfhur92w6Dhu5nDs8OybMahw6B24but4bqn4buFw7PDoOG6ouG7j8Og4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6BnxKnGocOg4buXdHbDoOG7r3LDoOG7r+G6pcOyw6Dhu6vDs+G6qeG7lzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhuqR3dsOz4bub4butw6E24buqJTUv4burNg==

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]