(Baothanhhoa.vn) - Năm 2019, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ về số lượng và đa dạng về mẫu mã, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất cũng như đời sống của nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buk4bud4buNw6wzw7Lhu6/DqTNlw6Phu40zw7Phu4Ez4buLxIPhu43DrDPhu4vDteG6ozPDvcSDM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu6Xhu4vhu6cz4bq5a8Op4buLM8O94bupM+G6u+G6r+G7pTPhuqE1POG6oTlhM+G7pcOAM+G6u8ah4buNw6xbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6veG7jeG7peG6vcO6Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4bq54bul4buL4bunw7JlM+G7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzYTU0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhMzg2OXThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY0NDQvNcOhYeG6uTQ2NzjDoDU24bulYTjDoTU4w7M0PG50w6wuw7omw6HDoTIz4bqjw7Phu6UmMuG7pOG7neG7jcOsM8Oy4buvw6kzZcOj4buNM8Oz4buBM+G7i8SD4buNw6wz4buLw7XhuqMzw73EgzPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4bul4buL4bunM+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPhurvhuq/hu6Uz4bqhNTzhuqE5YTPhu6XDgDPhurvGoeG7jcOsMjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw4nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kpM2/hu4low7Iz4bulw7rhuqMpM2/hu4low7Izw7nhu4/Do+G7pTPhu6Xhu4trM+G7pcO64butcOG7jcOsM8Os4buJw6Mzw6nhurEz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bq74butccOpM+G7peG6s+G7jcOsM8Op4butcOG7jcOsM+G6u2gzZeG6seG7jzPDvWcz4buNw6zhu61w4buJM+G7peG7ieG7g+G7pzPhurnGsOG7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJd4buM4bqzw7IzNjQ14bqhKTPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wz4bul4buL4but4buf4buNw6wzw7Lhuq/hu4kpM+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPhu6XDuuG7g+G7jTPhurtr4bqjM2XEg+G7jTPhu6Vs4buN4buLM2/hu4vDozPDueG7leG7iTPhurvhu5vhu43DrDwzw4nDo8OpM8Oy4bql4bulM+G7i8SD4buNw6wz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7t+G7heG7pzPhurvhu61xw6kzw6nhu6fhu43DrDPhu6/hu43DrDPhurti4bu3M+G6u+G7qzPDvWYzw7nhu5czw7Phu61x4buNw6wzw73EgzPhurvhuqMz4bq54bqv4buNw6wzw71mM8OyxJHhu6czw7LhurcpM+G6u8OjdDPhu6/hu43DrDNva3Qz4bul4buLcOG7iTPDqeG7i+G7jzPhu43hu4vhu6czw6li4bunM8O54bqx4buNM+G7teG7p+G6q+G7pTPDqeG7seG7jcOsM+G7jeG7i+G7rTPhurtw4buJM8O54buX4buNw6wzw6nhu6vhuqMz4buN4buL4bqp4buNM+G6ueG6qeG7jTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DieG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kzdeG7p+G6seG7jTPDs+G7uSkzb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6oykzb+G7iWjDsjPDueG7j8Oj4bulM+G7peG7i2sz4bulw7rhu61w4buNw6wzw6zhu4nDozPDqeG6sTPhu6XDuuG7g+G7jTPhurtr4bqjM2XEg+G7jTPhurvhu61xw6kz4bul4bqz4buNw6wzw6nhu61w4buNw6wpM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM+G6u2Thu7czw7Lhuq/hu43hu4sz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7peG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Oy4bqv4buJKTNvxKnDqeG7izPhu6Xhu4vEqcOp4buLM8O54buvw6kzw7Lhu6fhuqMzw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM+G7peG7ieG7g+G7pzPhurnGsOG7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG7i+G6veG7jzPhurvDtSkz4bul4bud4buNw6wzw7Lhu6/DqTPDs+G7reG7pzPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40z4buLxIPhu43DrDPhu4vDteG6ozNlw6Phu40zw7Phu4Ezw73EgzPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4bul4buL4bunM+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsMzU2LTY0NeG6oTPhurvhuq/hu6Uzw6A8NDY4M+G7pcOAM+G6u8ah4buNw6wpM+G7peG6s+G7jcOsMzU5KeG6oTozw7nhu48zw73hu6Hhu4kz4bul4buLw6Phu43DrDPDqcaw4buNw6wzb0E8M+G7pMSp4buN4buLM8Op4buL4bun4buNw6wzw6nhurEz4buN4bqzw7IzNjQ14bqhKTPhu6Xhu53hu43DrDPDsuG7r8OpM8Oz4but4bunM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhu4vEg+G7jcOsM+G7i8O14bqjM2XDo+G7jTPDs+G7gTPDvcSDM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu6Xhu4vhu6cz4bq5a8Op4buLM8O94bupM+G6u+G6r+G7pTPhuqE1POG6oTlhM+G7pcOAM+G6u8ah4buNw6wpM+G7peG6s+G7jcOsMzU5KTc6M8O54buPM8O94buh4buJM+G7jeG6s8OyMzY0NcOgPDPhu6TDuuG7j+G7jcOsM+G6u8O1KTPhu43DrMSD4buN4buLM+G7i8SD4buNw6wzw7Phu63hu5/hu43DrDPhu6Xhu4t3w6kpM+G7peG7i3fDqTN04buLZMOyM+G7peG6s+G7jcOsMzXDoClhOigzw7LhuqPhu7czw7LhuqXDqTPhu6XhurPhu43DrDM1NSnDoTooM+G6u8ahM+G6ucaw4buNw6wpM+G6ueG7qeG7jcOsM8Op4bupKTPhu6XDuuG6o+G7jcOsM+G7peG7i+G7ieG7heG7pTNlazPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM+G7peG6s+G7jcOsMzXDoSnhuqE6KDPDvWPhu6UzdOG7i2TDsjPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6oykzw6zhu4nDo+G7jzPhurnhu6nDqTPhu6XhurPhu43DrDM2NjooM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6Xhu4ln4buNM+G6u+G7iTPDs+G6r+G7iTPhu6XhurPhu43DrDNhKWE6KDPhu7XhurPhu43DrDPhurli4bunM+G7peG6s+G7jcOsM+G6oSk3OjPDueG7jzPDveG7oeG7iTPDqcaw4buNw6wzb0E8PDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4rhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wzZcOj4buNM8Oz4buBM+G7i8SD4buNw6wz4buLw7XhuqMpM2/hu4nhu43hu4sz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPhurl3M2XDo+G7jzPhu6Xhu4nhu4V0M+G7peG7qcOpM+G6u+G7rXHDqTPDqeG6seG7iTPhu6Xhu4vhu4ln4buNM+G6ueG7jzPDueG7r8OpM8Oy4bun4bqjM8O9xIMz4bul4buJ4buD4bunM+G6ucaw4buNw6wz4bul4bqz4buNw6wzw73Eg+G7jzPhurlrdDPhu6Thu4Xhu6Uz4buMw6zhu6fhu7fhu4Phu40z4bq7w6Phu40zw4nhuqPhu43hu4sz4buk4bu5M+G7jeG6s8OyMzY0NjQ8M0Xhu4Phu40zw6nhuq/hu43hu4sz4bq7w7UpM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M8O9ZjPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPDsuG6r+G7iTPDvcSDM8Op4buLxKnhu43hu4szw7nDo8Op4buLM2Vq4buN4buLM+G7neG7jTPDrOG7icOjM8Op4bqxM8Opw6PDqTPDsuG6peG7pTPhu4vEg+G7jcOsM+G7peG7i+G7ieG7heG7pTPhu7fhu4Xhu6cz4bq74butccOpM8Opw6PDqTPDqeG6q3QpM8Opw6PDqTPhu43DrMSD4buN4buLM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM8O54buHM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM2Vq4buN4buLM+G7neG7jTPDrOG7icOjM8Op4bqxM+G7peG7i2sz4bulw7rhu61w4buNw6wpM2XhurHhu48z4bq74bqxw7IzdeG7p+G7t2bhu40zw7Nx4buJM8Op4bur4bqjM+G7jcOs4butcOG7iTPhu6Xhu4nhu4Phu6cz4bq5xrDhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThuqLhu6fhu6Xhu4vhu4/DujJdw5Phu63hu5/hu43DrDNP4buLw6Phu43hu4tbL3Rd

Lương Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]