(Baothanhhoa.vn) - Dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 hiện là dự án quốc tế lớn nhất tài trợ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Tại Thanh Hóa dự án triển khai hoạt động tại 22 trung tâm y tế huyện, 26 bệnh viện đa khoa huyện, 4 trại giam và 1 trại tạm giam.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LhurQ5Ijvhu5J9JOG6teG7ksO0xJHhu5JSIuG7kuG6sMOi4buF4buS4bq1IFMi4buSWeG7rMOi4buSc3ThurgvZnTDtOG6ssOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDksO0xJHhu5JSIuG7kuG6sMOi4buF4buS4bq1IFMi4buSWeG7rMOi4buSc3ThurgvZnTDtOG6suG7kjsuUS7hu5Lhu7IgVCLhu5Lhu5bhu5jhu5bhu5Qt4buW4buY4buWxqDhu5IsLioi4buSW1Phu5LDncSR4buSUiLhu5LhurHDojZZ4buS4bq1JOG7klvDoCLhu5IiLOG7sOG6teG7kuG6tVMu4buS4bq14bq34bqj4buSWSwg4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bqvLDEiO0vhu5JZLDYiO+G7knN04bq4L2Z0w7ThurLhu5LhurVULuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV1M4buS4bq0VC7hu5LhurQsUSIs4buSczBR4buSw53EkeG7klIi4buS4bq14bq3LiYi4buSfSxRLuG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6tVQu4buS4buW4buW4buS4bq14bq3w6IiO+G7kuG6teG7ql3hu5LDquG7kuG6tSThu5Isw6LDqioiS+G7kuG7luG7ouG7klgqIizhu5LhurkuKiLhu5Lhu7JR4buSfSwgUeG7kizDosOqKiJL4buS4bua4buS4bq14bq3VC7hu5I7LlFd4buS4bq5U+G7kuG7lOG7kuG6teG6t1Qu4buS4bq1VF3hu5I7LlFdTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7lFDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bGoOG7lOG7lC/hu5Thu6Lhu5rDneG7nOG7lOG7luG7mFDhu5RQ4bq14bue4bui4bua4bug4buUW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5Thu6Dhu5Thu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQ5Ijvhu5J9JOG6teG7ksO0xJHhu5JSIuG7kuG6sMOi4buF4buS4bq1IFMi4buSWeG7rMOi4buSc3ThurgvZnTDtOG6suG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5RQ4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDksO1Ulnhu5Lhu7JULuG7klguJsOi4buS4bq1LFFd4buSw53EkeG7kiw4LuG7kiI7LClMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bqyUiI74buS4buU4bueLcagS+G7kuG7j1Ei4buS4bqww6JVIuG7klvhur/hu5LDncSR4buSUiLhu5LhurDDouG7heG7kuG6tCBTIuG7klnhu6zDouG7knN04bq4L2Z0w7ThurLhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4buyw5rhu5LhurU54buSWSxjWeG7kiw4LuG7kiI7LCnhu5LhurU5Ijvhu5J9JOG6teG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5bhu5bhu5LhurlT4buS4bq14bq3LiYi4buSfSxRLuG7kn0k4buSLCBUWSzhu5LDncSR4buSUiLhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buWxqBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buY4buU4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buWxqDhu5Thu5Qv4buU4bui4buaw53hu5zhu5Thu5bhu5hQxqDhu57hurXhu55Q4bug4buY4bueW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jGoOG7nuG7muG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6tDkiO+G7kn0k4bq14buSw7TEkeG7klIi4buS4bqww6Lhu4Xhu5LhurUgUyLhu5JZ4busw6Lhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7mOG7lOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhuq4sMOG7knIuUl3hu5Lhu7I2WeG7ksO1w7TDteG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu6k94buS4bq04bq3YuG6oSI74buS4bqyw6Ei4buSWFIg4buSWVIg4buSfSThurXhu5LhurHDolXhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5LDtMSR4buSUiLhu5LhurDDouG7heG7kuG6tSBTIuG7klnhu6zDouG7knN04bq4L2Z0w7ThurLhu5LhurQsUSIs4buSczBRTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCzhu7Qg4buSWFIg4buSWVIg4buS4bq1VC7hu5IsOC7hu5IiOywpS+G7kuG6tSEiLOG7kuG7siQi4buSIjtTw6rhu5LGoOG7lC3hu5Thu5Yt4buW4buY4buW4buWS+G7klnDoeG7klhVIuG7kllSWeG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klnhuqlR4buSw7TEkeG7klIi4buS4bqww6Lhu4Xhu5LhurQgUyLhu5JZ4busw6Lhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5JYVSDhu5Lhu7JVXeG7kuG6tSzhu7Qg4buSfSThu5IsIFRZLOG7kuG7siXhu5LhurdRTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6uMOgLuG7kuG7ouG7kl014buSLCgiLOG7kuG6tWLhu5Lhurnhu7AiS+G7kuG6veG7tuG6teG7kiI7LC4qXeG7ksOdxJHhu5JSIuG7kixh4buS4bq14bq34bqjS+G7kuG7ssOa4buS4bq94bu24bq14buSIjssLipd4buSWSwg4buSO+G7rCLhu5Lhu5rhu5hM4buY4buY4buY4buS4buyNi7hu5LhurVi4bqjIjvhu5JZMOG7kiI7w6LDquG7klnDoeG7kllRIEvhu5Lhuq8sUuG6teG7kiwuKiLhu5Lhu5Thu6Dhu6Lhu5JZUeG7knN04bq44buSXcOgLuG7kuG6tVQu4buSWTgiO+G7kuG7sjciO+G7kuG6tTwiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzIFLhu5LhurlT4buS4buW4buc4bug4buSWVHhu5JzdOG6uOG7kl3DoC7hu5JbU+G7kiI7YuG6oS7hu5LhurU8Iizhu5IiOyBTLuG7ksOj4buSWVJZ4buS4bq14bq3VC7hu5I7LlFd4buS4bq5U+G7kuG6teG6t1Qu4buS4bq1VF3hu5I7LlFdSuG7kuG6szbhu5LDnWLDoSI74buS4bq1ISIs4buSWSwuJF3hu5Lhu5RL4buWw43hu5LhurM24buS4bq94bu24bq14buSIjssLipdTOG7kuG6tC4k4bqv4buS4bq14bqtWeG7ksOdw6LDquG7kuG6teG6tyjhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5JZUSLhu5LhurUsLirhuq/hu5JYw6Fd4buSfS5d4buS4bq1Lj1d4buSWSwg4buSLMOhIuG7kuG7nEzhu5jhu5jhu5jhu5IiO2LhuqEu4buSIjssLioi4buSWSwhWSzhu5JdUeG7kuG6teG6pcOq4buSTuG7scO14bur4bq0T0vhu5Isw6Ei4buS4buWTOG7mOG7mOG7mOG7kiJRXeG7klkw4buS4bqxw6JRIuG7kiwq4buS4bq1KCIs4buSw53huq1Z4buS4buyNyI74buSOy7DoC5M4buS4buRLiXDouG7kuG6teG6tynhu5LDncSR4buS4bqvLDEiO+G7kuG6teG6t2LDoFnhu5Lhuq8sw6Eu4buSIiwuP13hu5JO4bqu4bq34buT4bquT+G7klksIOG7kizDoSLhu5Lhu5RM4buW4buY4buY4buSfSxSWSzhu5LhurVULuG7kuG7nuG7kuG6rywxIjvhu5J9LFJd4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tOG6ruG7kuG6tCxRIizhu5JzIFHhu5LhurlT4buS4bq04bqu4buS4bqy4busXeG7kuG6ssOhIkvhu5LhurM24buSfSxSWSzhu5IsUyI74buS4buyLiXDouG7kuG6teG6tynhu5Lhuq7hurfhu5Phuq7hu5LhurXhurcgIjvhu5Iiw5ld4buS4buyVOG6teG7kuG7lOG7muG7mMON4buSfSThu5IsIFRZLEzhu5JzIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3KeG7kmbhurbhurjhu5JZLCDhu5IiO2LhuqEu4buSIiwuP13hu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5JZMOG7kiwuKsOi4buS4bqxw6JVS+G7kuG6teG7g+G7klsq4buSWCoiLOG7kiIs4buqIuG7klkw4buS4bq1VS7hu5JbYuG6oyI74buS4bq5LuG6t8Oi4bq14buSw51iw6Au4buSIjtixIMiO+G7kmNZ4buSWSwk4buS4buyVOG6teG7klDhu6LDjUvhu5Lhurli4bqj4bq14buSWSw84buS4bq1Lj3DouG7kuG6scOiNlnhu5I7LlHhu5JQ4buYw41Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4buc4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buWxqDhu5Thu5Qv4buU4bui4buaw53hu5zhu5Thu5bhu5hQ4buc4buW4bq14buc4bua4buW4buc4bugW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5zhu57GoOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6tDkiO+G7kn0k4bq14buSw7TEkeG7klIi4buS4bqww6Lhu4Xhu5LhurUgUyLhu5JZ4busw6Lhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7lOG7nOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu5FULuG7klguJsOi4buS4bq1LFFd4buSW8Oi4buuIuG7kuG6tVQu4buSLDgu4buSIjssKUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu7HDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5bhu5ZL4buS4bq14buw4bq14buSWVXhu5JZUlnhu5JZw6Hhu5LhurPDo+G7kuG7si4lw6Lhu5LhurXhurcp4buSZuG6tuG6uOG7kiI7IFMu4buSWTgiO+G7kuG7sjciO+G7kk7hurXhurdk4buSWVJZ4buS4bq14bq3VC7hu5I7LlFdT+G7kuG7ssOa4buSw53EkeG7kuG6teG6t+G6p+G7kuG6tSzDojZZ4buSZuG6tuG6uOG7kuG6tSw1Ijvhu5LhurHDolHhu5IiO8OiNyLhu5Lhu49zw4rhurRK4buS4bqzNuG7klgqIizhu5IiLOG7qiLhu5JZMOG7kuG6tSxA4buS4buPc8OK4bq04buS4buyVOG6teG7klDhu5TDjUzhu5LhurQ8Iizhu5Lhu7LDmuG7kl3DolHhu5Lhu5bhu6Lhu5jhu5LhurUsQOG7kuG7j3PDiuG6tOG7klnhu7Dhuq/hu5JdLj8i4buS4bqvLCHhu5JZLCDhu5JYKiIs4buSIizhu6oi4buSWOG7piI74buSIjvDojci4buSIjvhu6oi4buS4bqzUlks4buS4buyKVHhu5Lhuq8sYsOhIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buRxahZ4buSWC4q4bq1S+G7ksOdxJHhu5JSIuG7kuG7ssOa4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5JbU13hu5Lhur3hu7bhurXhu5IiOywuKl3hu5LhurVVLuG7klti4bqjIjvhu5Lhurku4bq3w6LhurXhu5Lhurhyw7Xhu5LhurlT4buS4buyLiXDouG7kuG6teG6tynhu5Lhurhyw7Xhu5JZLCDhu5JQ4bug4buU4buSWCoiLOG7kiIs4buqIuG7kuG7sjciO+G7kiIsLj9d4buSc3Thurjhu5LhurlT4buS4bq4csO14buS4bq5U+G7klgqIizhu5IiLOG7qiLhu5Lhu7JRIjvhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3KeG7kuG7q+G7tOG6tSxRw50gIuG7tOG7klkw4buS4bq4csO1SuG7kuG6teG6tyAiO+G7kuG7sjDhu5Lhur3hu7bhurXhu5IiOywuKl3hu5LhurVVLuG7klti4bqjIjvhu5Lhurku4bq3w6LhurXhu5Lhurhyw7Xhu5Jb4busIuG7kuG7luG7klksIOG7kuG7nOG7nOG7luG7klgqIizhu5IiLOG7qiLhu5Lhu7LDmuG7kuG7si4lw6Lhu5LhurXhurcp4buS4bq4csO14buS4bqzUcOi4buS4buU4buW4buS4bq1w6Lhu6wi4buS4buyLiXDouG7kuG6teG6tylL4buS4buc4buc4buUL+G7nOG7nOG7luG7klgqIizhu5IiLOG7qiLhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3KeG7kuG6uHLDteG7kuG7ssOa4buSfSwzLuG7klgqIixM4buSxqDhu5wvxqDhu5zhu5JYU+G7kl3hu7jhu5Lhu7LDmuG7kuG7smLhuqNZ4buS4buyLiXDouG7kuG6teG6tynhu5LDncSR4buS4bqvLDEiO+G7klvhu6rDquG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kl3hu7jhu5JZICLigKbDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu5zhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bGoOG7lOG7lC/hu5Thu6Lhu5rDneG7nOG7lOG7luG7mFDhu5jGoOG6teG7lsag4buW4buiUFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bug4buY4buY4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq0OSI74buSfSThurXhu5LDtMSR4buSUiLhu5LhurDDouG7heG7kuG6tSBTIuG7klnhu6zDouG7knN04bq4L2Z0w7ThurLhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buU4buc4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDknIuUl3hu5Lhu7I2WeG7ksO1w7TDteG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu6liw6EiO+G7kuG7sTsyWeG7kuG6tOG6t2LDoSI74buS4bqvLFLhurXhu5JYLibDouG7kuG6tVQu4buSLDgu4buSIjssKUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurRULuG7kiw4LuG7kiI7LClL4buSWVJZ4buS4buyVC7hu5JYLibDouG7kuG7ssOa4buS4bq1LFUg4buSW8Oi4buuIuG7kuG6uSXhu5IiLMOpIjvhu5J9LDDhu5J9LMOZIkvhu5Lhurliw6AiO+G7kl3hu6RZ4buS4bq5U+G7kjsuVS7hu5Lhuq8sUuG6r+G7kuG7sibhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5IsLirDouG7kuG6scOiVeG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klnhuqlR4buSw7TEkeG7klIi4buS4bqww6Lhu4Xhu5LhurQgUyLhu5JZ4busw6Lhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buS4bq0LFEiLOG7knMwUUvhu5I7MOG6r+G7kuG6ryzhu6wi4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5Jd4bqtWeG7kuG6tS49w6Lhu5LDtSwuJCLhu5JbYuG6o1nhu5LhurHDojZZ4buSOy5R4buSWSzhu7Bd4buSw51j4bq14buSWCoiLOG7kmZ0w7ThurLhu5LhurlTIOG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jGoOG7mEvhu5I7LlVd4buS4bqzNuG7kiI7YuG6oS7hu5Jdw6Au4buSIiwuP13hu5JzdOG6uOG7kuG6uVPhu5LhurVl4buS4bq5ICI74buSWy49IuG7kuG6scOiUSLhu5LhurXDoC7hu5JmdMO04bqyS+G7kjsuVV3hu5LhurU2LuG7kuG7slHhu5LhurVSWeG7kuG7sjgiO+G7klnhuqlR4buSw50pWSzhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buS4buyJCLhu5LhurPEkeG7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buSfS4iLOG7kuG6tSThu5It4buS4bq9w5rhu5IsOC5K4buS4bq1LiThuq/hu5LhurXhuq1Z4buSOy7DqeG7kuG6ucOpIjvhu5LhurUsUyIs4buS4bqxw6JV4buSWeG6qVHhu5Jd4bqtWeG7kuG6tS49w6Lhu5JQ4buYLVDhu5gtUOG7mOG7kuG7ssOa4buS4buyVOG6teG7kuG7smLhuqNZS+G7kuG6tWQiO+G7klhiw6BZ4buS4bq1LiQi4buS4bq1w6Au4buSXeG6rVnhu5LhurUuPcOi4buSUOG7nC1Q4bucLVDhu5zhu5LhurlT4buS4bq1LiQi4buS4bq1w6Au4buSWyBULuG7kuG6teG6t2Thu5JmdMO04bqy4buS4bq5UyDhu5Iiw5ld4buS4buW4buYxqDhu5hMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4bug4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buWxqDhu5Thu5Qv4buU4bui4buaw53hu5zhu5Thu5bhu5jhu6Dhu5pQ4bq14buc4bui4buc4bucxqBb4buYTHvhuq874buI4bq3SMagxqDhu5Thu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQ5Ijvhu5J9JOG6teG7ksO0xJHhu5JSIuG7kuG6sMOi4buF4buS4bq1IFMi4buSWeG7rMOi4buSc3ThurgvZnTDtOG6suG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu6Dhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bq0IFMi4buSWVUiLOG7kiw4LuG7kiI7LClMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw7Xhuq3hu5LhurUsJkvhu5Jdw6Phu5Lhurc4Ijvhu5LhurlT4buS4buyOS7hu5Jdw6Au4buSWVJZ4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bq14bq3w6LDqiUi4buS4bq1LDUiO0vhu5JZUSLhu5LhurUsLirhuq/hu5I7LlVd4buSLFQu4buS4bq5U+G7ksOdxJHhu5Lhuq8sMSI74buSW+G7qsOq4buSIiwuP13hu5JzdOG6uEvhu5LhurXhu4Phu5JbKuG7kiI7YuG6oS7hu5JZMOG7kixTIizhu5Lhurku4buSIjvDosOq4buSWcOh4buSWVEg4buS4buyYuG6o1nhu5LhurUuJOG6r+G7klnhu64i4buSw50pWSzhu5Lhurnhuq3hu5LDncSR4buS4bqvLDEiO+G7klvhu6rDquG7kiIsLj9d4buSc3Thurjhu5Lhu7JU4bq14buS4bug4buYw43hu5LhurlTIOG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jGoOG7mEzhu5Lhu6vDo+G7kuG6tzgiO+G7kuG6uVPhu5Lhu7JR4buSw51UIjvhu5IsMFHhu5JZUlnhu5JbIFQu4buSLCgiLOG7kuG6tWLhu5Lhurnhu7Ai4buS4bq94bu24bq14buSIjssLipd4buSc3ThurhL4buS4buyVsOq4buSXVQiLOG7kuG6veG7tuG6teG7kiI7LC4qXeG7knN04bq44buSw53EkVHhu5LhurlTIOG7klk4Ijvhu5Lhu7I3IjtL4buS4bq1xJHhu5Lhur3hu7bhurXhu5IiOywuKl1M4buS4bq04buD4buSWyrhu5IiO2LhuqEu4buSIiwuP13hu5JzdOG6uOG7kuG6teG6tyAiO+G7klk4Ijvhu5Lhu7I3Ijvhu5JYLiThurXhu5LhurUoIizhu5LhurXhurdUIjvhu5JzdOG6uOG7klnhuqlR4buSXSgiLOG7kuG7slThurXhu5JQ4bucw43hu5LhurlTIOG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jGoOG7mEzhu5Lhu6vDo+G7kuG6tzgiO+G7kuG6uVPhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3KeG7knN04bq4L2Z0w7ThurJL4buS4bq14buD4buSWyrhu5IiO2LhuqEu4buSIiwuP13hu5JzdOG6uOG7klguJOG6teG7kuG6tSgiLOG7kuG6teG6t1QiO+G7kiIsLj9d4buSc3Thurjhu5JZ4bqpUeG7kl0oIizhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7si4lw6Lhu5LhurXhurcp4buS4bq1LMOiNlnhu5J9LFIiO+G7kuG6uS7hu5LhurfhuqXhurXhu5JzdOG6uOG7kuG7slThurXhu5JQ4bucw41M4buS4bq04buD4buSWyrhu5IiO2LhuqEu4buS4buyYuG6o1nhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3KeG7kuG6tSzDojZZ4buSfSxSIjvhu5Lhurku4buS4bq34bql4bq14buSc3Thurjhu5JZMOG7kuG6tVUu4buSW2LhuqMiO+G7kuG6uS7hurfDouG6teG7ksOdYsOgLuG7kiI7YsSDIjvhu5JjWeG7klksJOG7kuG7slThurXhu5JQ4bucw41L4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7klsgVC7hu5LhurXhurdk4buSW+G7qsOq4buS4bq14bq3w6LDqiUi4buSc3Thurjhu5LhurVk4buSXeG7uOG7kuG6s1EiO+G7klkgIuG7kuG6uVMg4buSIsOZXeG7kuG7luG7mMag4buYTOG7ksO14bqpIjvhu5JZNuG7kuG6uVPhu5LhurXDmSI74buSWWLhuqEiO+G7kiLDmSI74buSW8SRWeG7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kuG6rywxIjtL4buSWSw2Ijvhu5JzdOG6uC9mdMO04bqy4buSWVJZ4buS4bq1w6LDqiQiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG6tDXhu5JzU8OTL+G6r8OS

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]