(Baothanhhoa.vn) - Nhằm ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết, các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS), nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmkY5az7hu6g5YTThurPhu6g+4bu2PuG7qDhhI2Hhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqzO+G6szjhu6g+4bu04bq14buoOWE0Z+G7qOG7h2cj4buo4bqzZ+G6q2Hhu6hm4buDY+G6szjhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqzVS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8Oa4bqyOSrhurfhu6jEqeG6szjhu6jhu4E5w6Lhu6jhuq/huqHhu4Hhu6hmOeG6u2FQ4buoOUDhurPhu6g+OTLhu6hmOSzhu4Hhu6jhurM5LGbhu6gj4bqzOeG7qDnhu4nDquG6szjhu6g+w6zhu7Thu6hmOeG6u2Hhu6hmYTJmUOG7qD7hu7Y+4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qGbhuqPhurM54buofeG7tOG6szjhu6hmw6E+OeG7qD5rPuG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6g+4bu2PuG7qDhhI2Hhu6jhu4E54bu24buB4buoPCPhurXhu6huNOG7qHthNOG6s+G7qGbDoT454buo4bqzZ+G6q2Hhu6hm4buDY+G6szjhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buoU+G6skZG4buEVFDhu6jhurM74bqzOOG7qD7hu7ThurXhu6g5YTRn4buo4buHZyPhu6jhu4Uj4bqz4buow7NnLGZRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7Lhu6jhu4Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr2Zbw7NmLeG7tOG6sWE44bqz4bue4buoPlvhurNmW+G7g+G7oMavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq97Zjln4bq3POG7qGHhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buoWFfhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qOG7rljhu6rhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6rhu6zhu6wv4buwWcOde+G7rOG7rOG7sFbhu67hu6zhu6xmw53DncOdV+G7ruG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RWWeG7ssav4buo4bu04bqxZuG7lMavRjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qD7hu7Y+4buoOGEjYeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurM74bqzOOG7qD7hu7ThurXhu6g5YTRn4buo4buHZyPhu6jhurNn4bqrYeG7qGbhu4Nj4bqzOOG7qGY5w6zDsuG7qOG7hSPhurPGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr2Zbw7NmLeG7tOG6sWE44bqz4bue4buoPlvhurNmW+G7g+G7oMavw5rhu6fhu7Y+4buoOWThu6jhurNn4bqrYeG7qGbhuqvhurfhu6hmOSDhu6g+OTvhurPhu6hm4buDJeG6szjhu6jDquG7qMOzPeG7qOG7ueG6peG7tOG7qOG6sGQ+4buoU+G7uSFn4buo4bqwZD5U4buoZjnhu4nhurvhurM44buow7Nnw7Ix4bqz4buoPjlAw7Lhu6jhu4dnQGbhu6jhurPhu4nhurk+4buofTXhu6hm4buD4bu24bqzOeG7qDlhNOG6s+G7qGbhu4nhur3hurM44buo4buBOTvhurPhu6hmLuG6szjhu6jhurM5YTRm4buofWRQ4buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6jhurXDs8Oy4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhurdp4bu04buo4bqzJeG6szjhu6jhurPDouG6szhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRjlb4bq14buoPOG7tuG6teG7qD7hu7bhurXhu6g+w6zhu7Thu6jhu6c5YeG7qD7DrT7hu6hGOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqzUOG7qH0y4bqz4buoOTJm4buoZjnhu7bhurM44buoVy3hu6zhu6rhu6zhu6pQ4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qGbhuqPhurM54buofT3hu6hmOSPhu6jhurNn4bqrYeG7qGY5w6zDsuG7qOG7hSPhurPhu6huw63hu6jDs2c74bqz4buoOcOo4buofeG7ieG6vT7hu6jhu7Dhu65RWOG7quG7ruG7qDnhu7Thu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6szjhuqdm4bug4buoVlHhu7Dhu6rhu6rhu6g54bu04buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6seG6veG7qG7hu7jhu6jhu7BR4buu4buw4buu4buoOeG7tOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurcm4bqzUOG7qD45w6zhu6jDsjJn4buow6rhu6g+4bu2PuG7qDlnw7I04bqz4buo4bu5IWfhu6jhurBkPlDhu6jhu7nhurUq4bqzOOG7qOG7ucOi4bu0UOG7qOG7hmcj4bqzOOG7qMOT4buJw6nhurM4UOG7qEbDo+G6sznhu6jhu7dh4bu0UOG7qOG6suG6q+G6szjhu6jhu6di4bqzOFFRUeG7qEY5W+G6teG7qHtr4buoPOG7tuG6teG7qGY54bq7YeG7qGZhMmbhu6hmOcOsw7Lhu6huJOG6s+G7qOG6rzln4buobms+4buo4bulJT7hu6hG4buDZ+G6szjhu6g8ZFDhu6jhurM5YTRm4buofWThu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6rznDoeG7qOG7hTDhu6g+4bu04bq14buoOcOp4bqz4buo4buF4bq14buobuG6uWHhu6hm4buDZ+G6szjhu6g8w6DhurM54buo4bqzOWEzZ+G7qOG6syThurfhu6hmauG7qOG7sC3hu6zhu6rhu6dQ4buoZmrhu6hmOeG7tuG6szjhu6hX4buofTLhurPhu6hmOeG7tuG6szjhu6hZ4buo4bqx4bu44buoOGHhu7Rh4buofeG6tUDhurPhu6hmOeG6u2Hhu6hmYTJm4buoPGEy4bqz4buofWThurM44buoZjksZuG7qGY54buJ4bq74bqzOFDhu6jhurMl4bqzOOG7qOG6s8Oi4bqzOOG7qMOzW+G6s+G7qOG6rzDhu6jhurfhu4nhu7Thu6jhurHhurnhurPhu6jhurHhu7jhurfhu6g+OeG6teG7qD7hu7Y+4buow7IyZ+G7qGZi4buo4bq34bqrYeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM4UOG7qOG6sznhu4nhu57hu6jhurM5YTRm4buofWRQ4buo4buA4bu5UOG7qH1k4buo4bq3JuG6s1Dhu6h9ZOG7qOG6r2Ez4bq3UVFR4buoPGEy4bqz4buofWThurM44buo4bqx4bq54bqz4buo4bqx4bu44bq34buoOGEj4bq34buo4buFxKk+4buo4bqvOeG6rVvhu6hu4bu44buo4bqvOSPhu6jhurMk4bqzOOG7qD45YuG6szjhu6jhurFAYeG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOeG7qD7DrOG7tOG7qGY5w6zDsuG7qOG7hSPhurPhu6jhurNn4bqrYVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu5PhurM54buoxrDhu7jhurXhu6jDk2c74bqz4buoxrBAZlDhu6g+OcOs4buofWPhurM44buo4bqzZ+G6q2Hhu6hm4bqr4bq34buoPuG6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buow6rhu6jDsz3hu6jhu7nhuqXhu7Thu6jhurBkPuG7qFPhu7khZ+G7qOG6sGQ+VFDhu6g+OeG6teG7qDxhMmbhu57hu6jhurI5beG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu4dn4bu0UOG7qGY54bq7YeG7qGZhMmbhu6jhurMl4bqzOOG7qOG6s8Oi4bqzOOG7qOG6r13hurXhu6h74bu4YeG7qOG6r8Oo4bq34buoZjlb4bq14buoPuG7tj7hu6h94bq9ZuG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDhh4bqr4bqzOFDhu6jhurM5YTRm4buofWThu6hmOeG7tMOy4buofcSRYeG7qH1kZuG7qOG6szhkZuG7qH094buo4bqx4bu44bq34buoOGEj4bq34buo4buFxKk+4buofTPhu6jhuq854bu24bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qD7hu7Y+4buo4bqx4bq1QGHhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buo4bqzZ+G6q2FQ4buo4bqzOSxm4buo4bqx4bu44buoZuG6q+G6t+G7qGY5IOG7qD45O+G6s+G7qGbhu4Ml4bqzOFDhu6hmQOG6teG7qH1hM2fhu6jhuq9hNOG6s+G7qGY5ZyHhurPhu6jhurHhur1h4buoPjnhurXhu6g+4bu2PuG7qOG6seG6tUBh4buoe+G6oT454buoPDThurM54buo4buBOeG7tmbhu6hm4buDYTXhurNR4buoTsOg4buobiHDslDhu6jhurM44bq14bu4YeG7qG5hND7hu6huNOG7qOG7hWHhurM54buo4bu04bq14buo4bqzZ+G6q2FQ4buoPjkk4bq34buo4buFw6I+4buoZuG6q+G6t+G7qH1o4bqzOOG7qOG7h2fDsuG7qGbhu4PDoOG6sznhu6jhuq/hu5Hhu6hmOWchZlFRUVDhu6jhu7ThurM54buoxrBAZuG7qD7huqXhurPhu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurPhu6hmOVvhurXhu6h74bqpYVDhu6h94bq14buo4bqzOWE0ZuG7qH1k4buo4buA4bu54buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhu7ThurXhu6jhurNn4bqrYeG7qH014buofWEzZ+G7qD454bqj4bqzOeG7qOG6t2s+4buo4bqz4buJ4bq5PlDhu6jhurM5YTRm4buofWThu6g+OeG6teG7qOG7gTlp4buoOeG6veG7gVFRUeG7qOG7pznhurXhu6gk4bqz4buobuG6uWHhu6jhuq85KGfhu6jhu4E5LuG6s+G7qG7hu7jhu6g+OTLhu6h9ZOG7qCThurPhu6g54bq94buB4buo4bqx4buN4buoZjlb4bq14buo4bqvw6E+OeG7qD7hur/hu6hu4bu44buo4bq3IWbhu6h9ZOG7qGbhuqvhurfhu6jhurNn4bqrYVDhu6g4YSPhurfhu6jhu7BXLeG7ruG7qsag4buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qGY5xKk+4buoJOG6s+G7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOOG7uMOy4buo4bqzJeG6szjhu6jhurPDouG6szhR4buoxrDhuqHhurM54buo4bqv4buP4buo4buw4buqLeG7sFfhu6jhurM44bu4w7Iv4bqxLuG6s+G7qDzEkeG7qOG7hWfhurM44buoTmFm4bu04bq3YeG6s+G7qOG7p1Dhu6jhuq854bq14bu24bqzOOG7qG5h4buo4bqx4buJ4bq94bqzOFHhu6jhu4Rs4buoe8Ot4bqzOOG7qOG6t1vhurPhu6hmYTFn4buoOcOi4bu04buoZuG7g2ThurPhu6hu4bu44bq14buoZjnEqT7hu6gk4bqzUOG7qGY54bq7YeG7qDhh4bu04bqz4buo4bq3ZWHhu6h94bq9ZuG7qGZq4buoVy1Z4buo4bqzOOG7uMOy4buofTXhu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qOG7hcSpPuG7qH0z4buo4bqvOeG7tuG6szhQ4buoOGFo4buB4buoZuG6q+G6t+G7qOG6sWRm4buow7Phu7Y+4buofWPhurM44buo4bqx4bq1QGbhu6hu4bu44buo4bqzOeG7tOG6sznhu6g+xKnhurM44buobuG6rVHhu6jhu4Rs4buoe8Ot4bqzOOG7qD7hu7Y+4buo4bqx4bq1QGHhu6g+OTLhu6jhu4E5KOG6t+G7qH3huqHhurM54buo4bqv4buP4buo4buw4buqLeG7sFfhu6jhurM44bu4w7Iv4bqxLuG6s+G7qH014buow7Ns4buo4bqx4buN4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qG7hu7jhu6h94bu2w7Lhu6jhu7ThurXhu6jhurNn4bqrYVDhu6jhurHhu4nhur3hurM44buoe2nhurM44buoZjlb4bq14buoOeG7ieG6ueG6szjhu6h7KeG6s+G7qD7DrOG7tOG7qOG6sznhu7jhu6jhu4Uj4bqz4buow7NnLGZR4buoxalnw7Lhu6hm4buDw6Dhu6jhurdrPuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG7tOG6teG7qGZiYeG7qGY5YTVn4buoZmrhu6jhu7BQ4buuLeG7sFBX4bq3UOG7qOG6szJn4buoPi7hurPhu6g+LOG7geG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6g8xJHhu6jhu4Vn4bqzOOG7qGY5w6Dhu6jhurPhu4nhurk+4buoPizhu4Hhu6jhu4E5I2Hhu6h94buJ4bq9PuG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4bqvOWHhu6g+LOG7gVHhu6jGsGPhurM44buoZjnhurthUOG7qD45QMOy4buo4buHZ0Bm4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qH014buoZuG7g+G7tuG6sznhu6g5YTThurPhu6hm4buJ4bq94bqzOOG7qOG7gTk74bqz4buoZi7hurM44buo4bqzOWE0ZuG7qH1kUOG7qGYk4bqzOOG7qD7hu4nhurvhurM44buo4bq1w7PDsuG7qG7hu7jhu6g4YSPhurfhu6hmOWE1Z+G7qGY5YTJn4buo4bq1w7PDsuG7qD7DrT7hu6g8ZFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rGsDXhu6jEqeG6szjhu6jhu4E5w6Lhu6jhuq/huqHhu4Hhu6hmOeG6u2FQ4buo4bqzO+G6szjhu6g+4bu04bq14buoOWE0Z+G7qOG7h2cj4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhurJGRuG7hFDhu6g5QOG6s+G7qD45MuG7qGY5LOG7geG7qOG6szksZuG7qOG7g8OsYeG7qOG7g+G6teG7qMOzI8Oy4buo4buD4bu0UOG7qOG6szjhu7jhurM54buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4Hhu6hu4bu44buoPuG7tj7hu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buoZuG6o+G6sznhu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurPhu6g84bu24bq34buo4buF4bu2ZuG7qD7DqeG7qOG7hcOqUOG7qOG6syXhurfhu6g8JWbhu6hmYTLhurPhu6h9ZOG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZlDhu6hmw6DhurM54buoOcOg4bqzOeG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOeG7qGZAYeG7qD7hu7Y+4buo4bqvOWfhu6huaz7hu6jhurJGRuG7hOG7oOG7qDnhu4nhurnhurM44buoeynhurPhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4buHZ8Oy4buoZuG7g8Og4bqzOVDhu6jhuq/hu5Hhu6hmOWchZuG7qOG6s2fhuqth4buoZuG7g2PhurM44buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s1Dhu6jhu4E54bql4bqzOOG7qD45YuG6szjhu6jhurMl4bqzOOG7qOG6s8Oi4bqzOOG7qG7hu7jhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGbhu4MlPlDhu6g+I+G6sznhu6g84bu24bq14buo4bq34bqrYeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM4UVFR4buoxrBj4bqzOOG7qGY54bq7YVDhu6jhuq85Z8OyMuG6s+G7qD7hu7bhurXhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhurMx4bqz4buo4bqzZ+G6q2Hhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buoZkBh4buo4bqzOW3hurM44buo4bqzw6lh4buo4bqzOGdj4bqz4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6rznhuqvhurM44buoPCPhurXhu6h9I+G6t+G7qD45LGbhu6jhurHhu4nhur3hurM4UeG7qMawYmHhu6hu4bq5YeG7qGbhuqvhurfhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4FQ4buo4bqxa+G7tOG7qD454bqn4bqz4buoOGFi4bqzOOG7qGbhuqvhurfhu6g+w6Lhu6jhurM4Z2PhurPhu6g4Yj7hu6jhu4Phuqnhu6jhu4Phu7jhurM4UOG7qH3hu4nhur0+4buo4bqvYTXhurfhu6h74bqhPjnhu6hu4bu44buoPsOi4buoPjksZuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6hmYmbhu6Dhu6g+OeG6o+G7qGY5I+G7qDhhYuG6szjhu6jhuq85YeG7qOG6szlhNGbhu6h9ZOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6h74buJ4bq5YeG7qOG7ruG7quG7quG7p+G7qFPhu4Xhu7bhurM44buo4buF4bq54bq34buoOeG6tSY+4buoPjlhM2fhu6jhurfhu7ZmVFDhu6jhurchZuG7qH1k4buoZjkj4buoe+G7ieG6uWHhu6jDneG7quG7qD7hurXhurMv4bq34busUeG7qEY54buJ4bq74bqzOOG7qMOzZ8OyMeG6s+G7qOG6r2E14bq34buoZuG7g+G7tFDhu6h9YTNn4buoPjnhuqPhurM54buobuG7uOG7qHtnw7Lhu6hm4buDw6Dhu6g+4bu2PuG7qMOyMmfhu6hmYuG7qOG6t+G6q2Hhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qOG6syrhurfhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6rznhurUj4bqzOOG7qGY5w6E+OeG7qDnhur3hu4Hhu6hmOVvhurXhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qG7hu7jhu6hmOVvhurXhu6g54buJ4bq54bqzOOG7qHsp4bqz4buoPsOs4bu04buoPuG7tuG6s+G7qDxk4buoPjlnw7Ix4bqz4buo4bq34bqr4bqzUeG7qOG7hmcj4bqz4buo4bqx4buN4buoPjkmZuG7qD45MOG7qOG7hWvhu6jhu4E54bu2ZuG7qGbhu4NhNeG6s+G7qD7DrOG7tOG7qGYj4bq1UOG7qOG6szksZuG7qOG6seG7uOG7qGbhu4PhurXhurM44buoZjnhurth4buoOGHhu7ThurPhu6jhurMl4bqzOOG7qOG6s8Oi4bqzOFHhu6jhuq45YeG7qGYj4bq14buo4buBOeG7tmbhu6hm4buDYTXhurPhu6jhurdA4bqzOeG7qFPhurfhu7hn4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qMOz4bu04bqzOeG7qH0h4bq3VOG7qD7DouG7qGY5NeG7qHtp4bqzOOG7qD7hu7Y+4buoPGE04bqz4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG7gTlp4buoOeG6veG7geG7qH014buoe2E0ZuG7qGYj4bq1UeG7qMaw4bqh4bqzOeG7qOG6r+G7j+G7qOG7rOG7qGZnLuG6sy/hurEu4bqz4buo4buDI2Hhu6hu4bqrYeG7qMOzZ+G6szjhu6jhu4dn4bu04bqzOeG7qDzhurvhu6jhu7ThurXhu6h9NeG7qOG6szgk4bqz4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6t+G7ieG7tOG7qOG6t+G7tOG6szjhu6jhu4E5w6jhurPhu6hu4bu44buoPjksZuG7qDwo4bqz4buoZmrhu6hm4buDMeG6s+G7qDzhurvhu6jhu7ThurXhu6jDs2di4bqzOFDhu6jhurM5LGbhu6jhurHhu7jhu6g+4bu2PuG7qOG6szjhu7jDsuG7qD7DouG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDhh4bqr4bqzOFHhu6jhurI74bqzOOG7qD7hu7ThurXhu6jhurdrPuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhu7ThurXhu6jhurNn4bqrYeG7qH014buoOGEj4bq34buoPGEy4bqz4buofWThurM44buo4bqzOWE0ZuG7qH1k4buo4bqz4buJ4bq5PlDhu6jhu4Xhu7Rn4buo4bq34buJ4bu04buoPsOi4buoZjk14buoZjnhu7bhurXhu6g84bq5ZuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hmLuG6szjhu6jhurcmZuG7qGbhu4Phu7bhurM54buoPjnhurXhu6hm4bqr4bq34buoPOG6oeG7qOG7hWI+4buoe+G6teG7qOG7gOG7ueG7qGY54bu0w7Lhu6h9xJFh4buofWRm4buo4bqzOGRmUeG7qEbhu4PhurXhurM44buo4bqzZ+G6q2Hhu6hm4bqr4bq34buo4buHZyPhurM44buoPuG7tOG6sznhu6g+I2Hhu6hmYTLhurPhu6hmIeG7geG7qGbhu4Nn4bqzOOG7qDhh4bu04buoPmLhu6g84bq74buoPOG7tOG6tVDhu6g+YuG6szjhu6h9NeG7qGYk4bqzOOG7qOG6rzkj4buo4bqzJOG6szjhu6g4YW3hu6jhurPhu4nhurk+UOG7qDwj4bq14buofSPhurfhu6jhurdrPuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hmauG7qOG7sOG6t+G7qGbhu4PDquG7qOG6sTHhurNR4buo4bquOWfDsjLhurPhu6g+4bu24bq14buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurNn4bqrYeG7qGZnw7I0ZuG7qH1iYeG7qOG6rznhuqvhurM44buo4bqzMeG6s+G7qGY5I+G7qDhhYuG6szjhu6hu4bu44bq14buoZjnhurth4buofWE14bq34buoZjnhurth4buoZmEyZuG7qOG6rznhuqvhurM44buoZjlnIeG6s+G7qOG6seG6vWFR4buo4bqyOW3hurM44buoe2E04bqz4buoZsOhPjnhu6jhurNn4bqrYeG7qOG6szjhu7ThurXhu6jDquG7qD7hu7Y+4buoPD1h4buoZuG7g2EzZ+G7qD7DrOG7tOG7qD7hu7Y+4buoOWfDsjThurPhu6jhurI44bu04buo4buEw6nhurNQ4buo4bu5IWfhu6jhurBkPlDhu6jhu7nhurUq4bqzOOG7qOG7ucOi4bu0UOG7qOG7hmcj4bqzOOG7qMOT4buJw6nhurM4UVFR4buoPi7hurPhu6h7Z8Oy4buoZuG7g8Og4buo4bq3IWbhu6h9ZOG7qGY5I+G7qGZq4buo4buww53hu6ot4bus4buq4buq4buoPuG6teG6sy/hurfhu6xQ4buoPuG6v+G7qDhhYuG6szjhu6hmauG7qFbhu6rhu6otWOG7quG7quG7qD7hurXhurMv4bqvOFHhu6jhu6fhu7Y+4buoPD1h4buo4bqzOOG7tOG6teG7qOG6s2fhuqth4buofT3hu6h9QGbhu6g+4bq/4buoZjln4buoOeG6tUA+OeG7qD4u4bqz4buo4bqvOSjhurPhu6hm4buD4buJw6nhurM44buoZjln4buoOeG6tUA+OeG7qGbhu4Phu7bhurM54buoZjlhNGbhu6g5QGHhu6jDsyPDsuG7qOG7g+G7tOG7qOG6rzlh4buofWEzZ+G7qOG6r2E04bqz4buoZjnhurth4buoZmEyZuG7qOG6rznhuqvhurM44buoZjlnIeG6s+G7qOG6seG6vWFR4buoxrBiYeG7qG7hurlh4buoe2E04bqz4buoZsOhPjnhu6jhurM44bu04bq14buoPjnhu4nhu7Thu6h9QGbhu6g+4bq/4buoZjln4buoOeG6tUA+OeG7qGY5w6Dhu6g+OcOs4buofWThurM44buo4buF4bu04bqz4buoZjnhu4nhu7Thu6jhuq854bqr4bqzOOG7qH014buo4bq3IWbhu6h9ZOG7qOG6s2fhuqth4buo4buHZ+G7tuG7qHvhu7jDslHhu6jhurIyZ+G7qOG7gTnhu7Zm4buoOWE04bqz4buo4bqzOOG7tOG6teG7qD45Mmbhu6jhu4E5I2Hhu6hmOWfhu6g44bq14bq3UOG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qOG6szjhu7TDsuG7qH014buoZuG7g+G7tuG6sznhu6jhurE7w7Lhu6jhurHhu7ThurPhu6jhu4Phu7Thu6h7YTThurPhu6jhu4Nk4bqzOFHhu6jGsGJh4buobuG6uWHhu6jhurJGRuG7hOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bqnZuG7qHtnw7Lhu6hm4buDw6Dhu6jhurdrPuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG7tOG6teG7qOG6s2fhuqth4buoZmrhu6jhu7BQVy3hu6zhurdQ4buoZsOhPjnhu6g+az7hu6hmQOG6teG7qOG6tcOzw7Lhu6g+OeG6teG7qOG7tOG6teG7qOG6s2fhuqth4buoPCrhurM44buo4bq34bu2w7Lhu6jhu4dnQGbhu6jhurPhu4nhurk+UOG7qOG6t+G7tsOy4buo4buFw60+4buo4bqvOcOh4buoOeG6tSY+4buoe2nhurM44buo4bq34bu2w7Lhu6g8w6nhurdR4buo4bqyOW3hurM44buo4bqzw6lh4buoPsOi4buofWEzZ+G7qOG6r2E04bqz4buoZjnhu7TDsuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hmOcOg4buoZjnhu7TDsuG7qGZq4buo4buwVy3hu6zhu6rGoOG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhurPhu4nhurk+4buoPuG7i+G7qG7hu7jhu6g+LOG7geG7qGY5MeG6t+G7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurfhurlh4buobuG7uOG6teG7qOG7tOG6teG7qHvhu4nhurlh4buoe0DhurM44buo4buBOWfhurPhu6jhurfhu4nhu7Thu6hu4bu44bq14buo4buF4bu24bqzOOG7qOG7heG6ueG6t1Hhu6hGOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurPhu6hmOVvhurXhu6h74bqpYVDhu6jhu4dnI+G6s+G7qOG6seG7jeG7qOG6t+G6q2Hhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qOG7tOG6teG7qOG6s2fhuqthUOG7qOG7heG6ueG6t+G7qOG7gTnhu7Zm4buoOWE04bqz4buoPuG7tj7hu6g8YTLhurPhu6h9ZOG6szjhu6hu4bu44buofWEzZ+G7qD454bqj4bqzOeG7qD7hu7Y+4buow7IyZ+G7qGZi4buo4bq34bqrYeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buobjPhu6jhurM44buJ4bq/4bqzOOG7qGY5w6E+OeG7qDnhur3hu4FR4buoRuG7g+G6teG6szjhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhurMl4bqzOOG7qOG6s8Oi4bqzOOG7qD4u4bqz4buoOGEj4bq34buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qGY5xKk+4buoJOG6s+G7qGZq4buo4buu4buqLVbhu6rGoOG7qDnhurUmPuG7qD4lZuG7qDzhuq3hu6g8beG7tOG7qCThurPhu6hu4bu44bq14buoPGfEkWHhu6hm4buD4buJ4bu0UOG7qOG6rzkoZ+G7qOG7gTku4bqz4buoJOG6s+G7qD4u4bqz4buoPMSR4buo4buFZ+G6szjhu6hmOTHhurfhu6g+4bu2PuG7qG5hZuG7tOG6t2HhurNQ4buo4bqvOeG6teG7tuG6szjhu6g+OSxmUVFR4buofTXhu6hmJOG6szjhu6jhu4XEqT7hu6h9M+G7qOG6rznhu7bhurM44buoPjnhurXhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buo4bqzZ+G6q2FR4buo4buEbOG7qHvDreG6szjhu6g+OTLhu6jhu4E5KOG6t+G7qG5h4buo4buFYeG6sznhu6jhurM5KuG6t+G7qD4jYeG7qGY5YTThurPhu6g+OSxm4buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qOG6s+G7ieG6uT5Q4buoOUDhurPhu6g+OTLhu6huYTQ+4buoZjnhu7TDsuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurNR4buo4bunOcOs4buofWThurM44buoZjln4buoOeG6tUA+OeG7qGY5w6zDsuG7qOG7hSPhurPhu6jhurNn4bqrYeG7qH1AZuG7qOG6r8OhPjnhu6hmOeG7ieG6uT7hu6hmOeG7icOp4bqzOOG7qOG7gTko4bq34buo4bqzOOG7tMOy4buo4buF4bu0Z+G7qOG6rzlh4buoZjlhMmfhu6jhurPhu4nhurk+UOG7qDlA4bqz4buoOeG7tuG6s+G7qMOzI8Oy4buo4buD4bu0UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/DmuG7peG7uGHhu6hu4bu44buoI+G6sznhu57hu6jhu7kjYeG7qMawJOG6szhVL+G7gcOa

Bài Và Ảnh: Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]