(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly Trung đoàn 762.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4bu4QCNNLkDDmi5Nw6FAVyxNw5NNxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhxqAjTTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DgTnDoC7hu7hN4buoIeG7li5Nw5TDlcOTw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7impAI1nDoE1P4buOLcOURk3DoUB9LuG7uE3DoSMuTcOh4bqzTcOBOcOgLuG7uE3DoVMsTXEj4buyLE1hIeG7lMOhTeG7psOdLkBNw6HDmsOhTcOhKi5ATcOBQOG7mC5ATeG7lyHhu5RNxahAIU3hu6YjWMOhRk3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5Nw6EqLkBN4bqn4bqz4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTcOTTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBN4bqnMiNNQcOp4bu5QS1qIeG6pi3Dk03DocagI006QMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw4E5w6Au4bu4TeG7qCHhu5YuTcOUw5XDk0fDjC834buKw4zGryPhuqdNxag74buYYWHhurpMxq854buqO+G7mMOh4buqxq9M4buKw4xhw6E5IS7hu7jhu4rDgSMuTTsjVy5NOMOg4buYLuG7gsOML2HDoTkhLuG7uOG7isOMw6A7TcWoO+G7mGFh4bq6TMOhI8OhO+G7qi0hLjvhuqtM4buKw4w7I+G7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4zhu5hNw6Ejw6E74buq4bq6TMOBQOG7mC5ATeG7lyHhu5RN4bu4QCNNLkDDmi5Nw6FAVyxNT+G7kk3FqOG7mE0s4buexahNanXhuqbGoWstT+G7kk01TXFAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DocOaN03DoTnDoC7hu7hNw6HGoCNNw4E5w6Au4bu4TUdHR0xNQDnhu6rhu7bhurpML8OhQOG7mC5ALUAh4buYLeG7uEAjLS5A4buYLi3DoUDhu6osLU/hu5Itxajhu5gtLOG7mMWoLcWoIeG6pyPGry1P4buSLSEtOkDDoC3FqOG7mMWoQC074bqrLcOh4buYNy3DoTnDoC7hu7gtw6Hhu5gjLcOhOcOgLuG7uC3GryHhu5guLcOUw5XDky1P4buMTk7hu5BPR0DDoSxM4buKw4FA4buYLkBN4buXIeG7lE3hu7hAI00uQMOaLk3DoUBXLE1P4buSTcWo4buYTSzhu57FqE1qdeG6psahay1P4buSTTVNcUDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOhw5o3TcOhOcOgLuG7uE3DocagI03DgTnDoC7hu7hNR0dHw4wv4buY4buKw4wvYcOhOSEu4bu44buKw4wvOyPhu4rDjC/DoDvhu4rDjMavI+G6p03FqDvhu5hhYeG6ukzFqDs5TOG7isOML8avI+G6p+G7isOML8avI+G6p+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlNxq/DoUDDoCzhu6ZMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTcOV4buOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buMw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTT8OT4buQL09O4buOxq/hu4xP4buOT0/Dk+G7jsOhw5Lhu4zDleG7kuG7kjtORz834bu44buGOeG6uuG7jsOUw5VMTeG7mDvDoeG6ukzDgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTcOTTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBN4bqnMiNNQcOp4bu5QS1qIeG6pi3Dk03DocagI006QMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw4E5w6Au4bu4TeG7qCHhu5YuTcOUw5XDk0xN4bqtI8avw6FA4bq6TMOV4buOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buMw5LDkkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imrhu5TFqE3FqOG7mE3hu6bDnS5ATeG7qFnDoE074buWTcWofS7hu7hNxq9TLk3huqYjw53DoU104buYLE3huqdZTcOh4bqzTcOBQOG7lCNNcuG7mC5Nw6E5Vy5NxahAw6DhuqtYLk3hu6bhu5jhuqtNYVtNQCPDncOgTcSpck3DleG7kE7Dk03DoeG6s01hUy5N4bum4buY4bqrTcSp4buiLuG7uE1qW8WoTUDGoE3FqOG7lC5ATeG6qcOgWy7hu7hNYVMuTeG7puG7mOG6q010IiNNxKnhu5YjTTvhuqHFqE1Pw5JATcOSTk03QOG6ocOhTS7hu7jhu5bhuqtNw5JOLcOVLcOTTsOTT0ZN4buo4bqxNMWoTeG6qeG7qk3hu7fDoFMuTeG7qCIjTeG6p8OaLk3FqEDDoOG6q+G7si5N4bqnWU3DoSouQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTTvhuqHFqE1P4buQQE3FqOG6oy7hu7hNLuG7uOG7luG6q03FqOG7lMWoQE074bqrTcOhxqAjTcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NNScOBOeG6sTMu4bu4TeG7t8OgUy5NYeG6tU3DoSouQE3FqOG6r8ONRk03QOG6sTMu4bu4TWx9LuG7uE1yJi5ARk3DgeG7tU3DgUDhu5guQE3hu5ch4buUR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inRA4bqxTeG6p8Oa4bqrRk3FqOG6oy7hu7hN4bqnMiNNT+G7kk3FqH0u4bu4TcavUy5NxagoTTpYw6FNOMOg4buaTeG6qeG7sMOhTS7hu7hAI8OdLE3Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5ATeG6pzIjTUHDqeG7uUEtaiHhuqYtw5NN4bqn4buWIU1h4buULuG7uE0u4buY4bqrTUlP4buOLcOUw41GTS7hu7jhu5bhuqtNQH0sTS7hu5jhuqtN4buo4bucTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhIC7hu7hNxagiLuG7uE3Dk09Nxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhxqAjTTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q00u4buW4bqrR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8Opw6DDoUAhOUzhu4rDgX1N4buX4buWw4wvN+G7isOMxq8j4bqnTcWoO+G7mGFh4bq6TMavOeG7qjvhu5jDoeG7qsavTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4EjLk07I1cuTTjDoOG7mC7hu4LDjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjMOgO03FqDvhu5hhYeG6ukzDoSPDoTvhu6otw6FAw6As4bumLeG7mC7Gry1h4buYNyFM4buKw4w7I+G7isOM4buYTcOhI8OhO+G7quG6ukzDgUDhu5guQE3hu5ch4buUTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTU/hu5JNxajhu5hNLOG7nsWoTWp14bqmxqFrLU/hu5JNNU1xQMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcOhxqAjTcOBOcOgLuG7uE1HR0dMTUA54buq4bu24bq6TC/DoUDhu5guQC1AIeG7mC3hu7hAIy0uQOG7mC4tw6FA4buqLC1P4buSLcWo4buYLSzhu5jFqC3FqCHhuqcjxq8tT+G7ki0hLTpAw6Atxajhu5jFqEAtO+G6qy3DoeG7mDctw6E5w6Au4bu4LcOh4buYIy3DoTnDoC7hu7gtxq8h4buYLi3DlMOVw5MtT+G7jE5O4buQT0dAw6EsTOG7isOMIyzhu7hNYTnFqOG6ukwvLOG7qsavI+G7mC9Pw5NOLy7hu6rhuq1hL8OTT8OT4buQL0/DleG7jMav4buMTuG7kk/hu5Dhu45Ow6HDk+G7jOG7kOG7ksOUO05HPzfhu7hMTeG7mDvDoeG6ukzDgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTcOTTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBN4bqnMiNNQcOp4bu5QS1qIeG6pi3Dk03DocagI006QMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw4E5w6Au4bu4TeG7qCHhu5YuTcOUw5XDk0xNL+G7isOML+G7mOG7isOMxq8j4bqn4buKw4xhw6E5IS7hu7jhu4rDjOG7mE3DoSPDoTvhu6rhurpMw4FA4buYLkBN4buXIeG7lE3hu7hAI00uQMOaLk3DoUBXLE1P4buSTcWo4buYTSzhu57FqE1qdeG6psahay1P4buSTTVNcUDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOhw5o3TcOhOcOgLuG7uE3DocagI03DgTnDoC7hu7hNR0dHTE1AOeG7quG7tuG6ukwvw6FA4buYLkAtQCHhu5gt4bu4QCMtLkDhu5guLcOhQOG7qiwtT+G7ki3FqOG7mC0s4buYxagtxagh4bqnI8avLU/hu5ItIS06QMOgLcWo4buYxahALTvhuqstw6Hhu5g3LcOhOcOgLuG7uC3DoeG7mCMtw6E5w6Au4bu4LcavIeG7mC4tw5TDlcOTLU/hu4xOTuG7kE9HQMOhLEzhu4rDgUDhu5guQE3hu5ch4buUTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTU/hu5JNxajhu5hNLOG7nsWoTWp14bqmxqFrLU/hu5JNNU1xQMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcOhxqAjTcOBOcOgLuG7uE1HR0fDjC/hu5jhu4rDjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMQOG7quG7mMavTOG7isOBQH0u4bu4TcOhIy5Nw6HhurNNamtqTcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hNxahAIU3hu6YjWMOhRk3DoSouQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG6p+G6s+G7mE3hu7hAI00uQMOaLk3DoUBXLE1P4buSTcOhOeG6sTMu4bu4TUA0N00s4buexahNanXhuqbGoWstT+G7kk01TXFAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DocOaN03DoTnDoC7hu7hNNU3DgTnDoC7hu7hN4buoIeG7li5Nw5TDlcOTRk3hu6goLuG7uE3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5NN0DhurEzLuG7uE1sfS7hu7hNciYuQEZNw4Hhu7VNw4FA4buYLkBN4buXKOG7mEfDjC834buKw4wvxq8j4bqn4buKw4wvOyPhu4rDjDsj4buKw4zhu5hNw6Ejw6E74buq4bq6TMOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4bu4QCNNLkDDmi5Nw6FAVyxNw5JNxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhOSEu4bu4TTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DocOaN01HR0dMTUA54buq4bu24bq6TC/DoUDhu5guQC1AIeG7mC3hu7hAIy0uQOG7mC4tw6FA4buqLC3Dki3FqOG7mC3Gr8OgIS7hu7gtw6EjLkAt4bqnISMtYeG7mDlhLcWoIeG6py3Dky3DoTkhLuG7uC06QMOgLcWo4buYxahALTvhuqstw6Hhu5g3LcOhOcOgLuG7uC3DoTnDoC7hu7gtxq8h4buYLi3DlMOVw5MtT+G7jE5O4buMT0dAw6EsTOG7isOMIyzhu7hNYTnFqOG6ukwvLOG7qsavI+G7mC9Pw5NOLy7hu6rhuq1hL8OTT8OT4buQL0/DleG7jMavw5JPw5XDk8OUT+G7ksOhw5Lhu5DDlMOUTjtORz834bu4TE3hu5g7w6HhurpMw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7hAI00uQMOaLk3DoUBXLE3Dk03FqOG7mE3Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5ATeG6pzIjTUHDqeG7uUEtaiHhuqYtw5NNw6HGoCNNOkDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NMTS/hu4rDjC/hu5jhu4rDjMavI+G6p+G7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4zhu5hNw6Ejw6E74buq4bq6TMOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4bu4QCNNLkDDmi5Nw6FAVyxNw5JNxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhOSEu4bu4TTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DocOaN01HR0dMTUA54buq4bu24bq6TC/DoUDhu5guQC1AIeG7mC3hu7hAIy0uQOG7mC4tw6FA4buqLC3Dki3FqOG7mC3Gr8OgIS7hu7gtw6EjLkAt4bqnISMtYeG7mDlhLcWoIeG6py3Dky3DoTkhLuG7uC06QMOgLcWo4buYxahALTvhuqstw6Hhu5g3LcOhOcOgLuG7uC3DoTnDoC7hu7gtxq8h4buYLi3DlMOVw5MtT+G7jE5O4buMT0dAw6EsTOG7isOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4bu4QCNNLkDDmi5Nw6FAVyxNw5JNxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhOSEu4bu4TTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DocOaN01HR0fDjC/hu5jhu4rDjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMQOG7quG7mMavTOG7impAI1nDoE1P4buMLcOURk3DgUB9LuG7uE3DoSMuTcOh4bqzTcOBOcOgLuG7uE3DoVMsTXEj4buyLE1hIeG7lMOhTeG7psOdLkBNw6HDmsOhTcOhKi5ATcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hNxahAIU3hu6YjWMOhRk3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5Nw6EqLkBN4bqn4bqz4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTcOSTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBN4bqnMiNNQcOp4bu5QS1qIeG6pi3Dk03DoTkhLuG7uE06QMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NNScOBOeG6sTMu4bu4TeG7t8OgUy5NYeG6tU3FqOG6r8ONRk03QOG6sTMu4bu4TWx9LuG7uE1yJi5ARk3DgeG7tU3DgUDhu5guQE3hu5co4buYR8OMLzfhu4rDjC/GryPhuqfhu4rDjC87I+G7isOMOyPhu4rDjOG7mE3DoSPDoTvhu6rhurpMw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7hAI00uQMOaLk3FqOG7mE0s4buexahNanXhuqbGoWstT+G7kk3DocagI01xQMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw4E5w6Au4bu4TeG7qCHhu5YuTcOUw5XDk0xNQDnhu6rhu7bhurpML8OhQOG7mC5ALUAh4buYLeG7uEAjLS5A4buYLi3FqOG7mC0s4buYxagtxagh4bqnI8avLU/hu5Itw6Hhu5gjLTpAw6Atxajhu5jFqEAtO+G6qy3DoTnDoC7hu7gtxq8h4buYLi3DlMOVw5MtT8OS4buS4buSw5LDk0dAw6EsTOG7isOMIyzhu7hNYTnFqOG6ukwvLOG7qsavI+G7mC9Pw5NOLy7hu6rhuq1hL8OTT8OT4buQL0/DleG7jMavw5NO4buSw5LDkuG7jsOSw6HDleG7jOG7jOG7kuG7jjtORz834bu4TE3hu5g7w6HhurpMw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7hAI00uQMOaLk3DoUBXLE3Dk03FqOG7mE3Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5ATeG6pzIjTUHDqeG7uUEtaiHhuqYtw5NNw6HGoCNNOkDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NMTS/hu4rDjC/hu5jhu4rDjMavI+G6p+G7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4zhu5hNw6Ejw6E74buq4bq6TMOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4bu4QCNNLkDDmi5Nxajhu5hNLOG7nsWoTWp14bqmxqFrLU/hu5JNw6HGoCNNcUDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NMTUA54buq4bu24bq6TC/DoUDhu5guQC1AIeG7mC3hu7hAIy0uQOG7mC4txajhu5gtLOG7mMWoLcWoIeG6pyPGry1P4buSLcOh4buYIy06QMOgLcWo4buYxahALTvhuqstw6E5w6Au4bu4LcavIeG7mC4tw5TDlcOTLU/DkuG7kuG7ksOSw5NHQMOhLEzhu4rDgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcWo4buYTSzhu57FqE1qdeG6psahay1P4buSTcOhxqAjTXFAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q03DgTnDoC7hu7hN4buoIeG7li5Nw5TDlcOTw4wv4buY4buKw4wvYcOhOSEu4bu44buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TEDhu6rhu5jGr0zhu4pB4buULuG7uE1Pw5Itw5RGTcOBQH0u4bu4TcOhIy5Nw6HhurNNw4E5w6Au4bu4TcOhUyxNcSPhu7IsTWEh4buUw6FN4bumw50uQE3DocOaw6FNw6EqLkBNw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3FqEAhTeG7piNYw6FN4bqn4bqz4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTU9Nxajhu5hNLOG7nsWoTWp14bqmxqFrLU/hu5JNw6HGoCNNcUDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTcOBOcOgLuG7uE3hu6gh4buWLk3DlMOVw5NNScOBOeG6sTMu4bu4TeG7t8OgUy5NYeG6tU3FqOG6r8ONRk03QOG6sTMu4bu4TWx9LuG7uE1yJi5ARk3DgeG7tU3DgUDhu5guQE3hu5co4buYR8OMLzfhu4rDjC/GryPhuqfhu4rDjC87I+G7isOMOyPhu4rDjOG7mE3DoSPDoTvhu6rhurpMakAjWcOgTeG7ji3DlEZNw4FA4buYLkBN4buXIeG7lE3hu7hAI00uQMOaLk3hu45Nxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhxqAjTTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q01HR0dMTUA54buq4bu24bq6TC/FqEAj4buqw6At4buOLcOULcOhQOG7mC5ALUAh4buYLeG7uEAjLS5A4buYLi3hu44txajhu5gtxq/DoCEu4bu4LcOhIy5ALeG6pyEjLWHhu5g5YS3FqCHhuqctw5Mtw6Hhu5gjLTpAw6Atxajhu5jFqEAtO+G6qy1Aw6Dhuqvhu6ouLeG6pyMuQC07IcWoLU/DkuG7kuG7jMOSw5RHQMOhLEzhu4rDjCMs4bu4TWE5xajhurpMLyzhu6rGryPhu5gvT8OTTi8u4buq4bqtYS/Dk0/Dk8OUL0/DleG7jMavT0/hu5Dhu47hu4zDksOVw6Hhu47hu47hu5Dhu4w74buOLeG6pzshxahHPzfhu6rhu7hMTeG7mDvDoeG6ukzDgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7uEAjTS5Aw5ouTcOhQFcsTcOTTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBN4bqnMiNNQcOp4bu5QS1qIeG6pi3Dk03DocagI006QMOgTcWo4buUxahATTvhuqtNw4E5w6Au4bu4TeG7qCHhu5YuTcOUw5XDk0xNL+G7isOML+G7mOG7isOMxq8j4bqn4buKw4xhw6E5IS7hu7jhu4rDjOG7mE3DoSPDoTvhu6rhurpMakAjWcOgTeG7ji3DlEZNw4FA4buYLkBN4buXIeG7lE3hu7hAI00uQMOaLk3hu45Nxajhu5hNxq/hurExLuG7uE3DoT0uQE3huqcyI01Bw6nhu7lBLWoh4bqmLcOTTcOhxqAjTTpAw6BNxajhu5TFqEBNO+G6q01HR0dMTUA54buq4bu24bq6TC/FqEAj4buqw6At4buOLcOULcOhQOG7mC5ALUAh4buYLeG7uEAjLS5A4buYLi3hu44txajhu5gtxq/DoCEu4bu4LcOhIy5ALeG6pyEjLWHhu5g5YS3FqCHhuqctw5Mtw6Hhu5gjLTpAw6Atxajhu5jFqEAtO+G6qy1Aw6Dhuqvhu6ouLeG6pyMuQC07IcWoLU/DkuG7kuG7jMOSw5RHQMOhLEzhu4pqQCNZw6BN4buOLcOURk3DgUDhu5guQE3hu5ch4buUTeG7uEAjTS5Aw5ouTeG7jk3FqOG7mE3Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5ATeG6pzIjTUHDqeG7uUEtaiHhuqYtw5NNw6HGoCNNOkDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTUdHR8OML+G7mOG7isOML2HDoTkhLuG7uOG7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukxA4buq4buYxq9M4buKakAjWcOgTeG7ji3DlEZNw4FAfS7hu7hNw6EjLk3DoeG6s03DgTnDoC7hu7hNw6FTLE1xI+G7sixNYSHhu5TDoU3hu6bDnS5ATcOhw5rDoU3DoSouQE3DgUDhu5guQE3hu5ch4buUTcWoQCFN4bumI1jDoUZNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTcOhKi5ATeG7uEAjTS5Aw5ouTeG7jk3FqOG7mE3Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5ATeG6pzIjTUHDqeG7uUEtaiHhuqYtw5NNw6HGoCNNOkDDoE3FqOG7lMWoQE074bqrTUDDoOG6q8OdLk3huqYmLkBNciLFqEdNw4E5IS7hu7hN4buoKE3FqChN4buMTcWo4buYTcav4bqxMS7hu7hNw6E9LkBNLDIjRk1PTcWo4buYTcOh4buUI03Gr+G6sTEu4bu4TcOhPS5AR8OMLzfhu4rDjC/GryPhuqfhu4rDjC87I+G7isOML8OgO+G7isOMxq8j4bqnTcWoO+G7mGFh4bq6TMWoOzlM4buKw4wvxq8j4bqn4buKw4wvxq8j4bqn4buK

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]