(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/5, tại xã Thanh Sơn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN huyện Như Xuân đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m8ah4buQ4buSw5RG4buEROG7m2XDgeG7jnHEkOG7mOG7ueG7hHHhu4BF4bqm4buEceG7ksSQ4buew4Phu5Fx4buAxq9x4buEd+G7hERxVeG7t8OaccSCUOG7hERxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxxJDhu63hu4TEkHHhu47EkOG7lMOD4buRceG7jsSQSOG7hERxw4PEkOG7iOG7hERx4bqi4butRnHhu4ZQw4NxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxw4PEkEZx4buSxJDhu6nhu4TEkHHhu4RF4bqk4buEccSC4bu34buEceG7kkrDg3Hhu5LEkEXhuqrhu5hx4buQ4buIxqEv4buQ4buSw5RG4buEROG7m8ahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubxJHhu6vhu4REcXPDuS/DueG7kXHhu5Lhu61FcVV2cWXEkOG7qeG7hMSQccSRTeG7hOG7kXFlw5Thu5jhu4REceG7ok3hu4REcSJKRXE3ImI5cWhF4bqo4buScTnhu6nhu4Lhu5FxIkpFcTciYjlx4buS4bq84buExJBxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lxU+G7sXEiSkVxNyJiOXHEkOG7mMOa4bqo4buEcTnEkOG7onHDreG7mOG7t+G7hHHhuq52ceG7kktxw4PEkOG7nsODceG7ksOB4buOccSQ4buY4bu54buEceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGceG7gEXhuqbhu4Rx4buSxJDhu57Dg+G7kXHhu4DGr3Hhu4R34buERHFT4bqscVXhu7fDmnHEglDhu4REcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccSQ4but4buExJBx4buOxJDhu5TDg+G7kXHhu47EkEjhu4REccODxJDhu4jhu4REceG6ouG7rUZx4buGUMODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccODxJBGceG7ksSQ4bup4buExJBx4buEReG6pOG7hHHEguG7t+G7hHHhu5JKw4Nx4buSxJBF4bqq4buYceG7kOG7iHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buEcVV24buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnDEguG7ksSQ4buY4buC4bqicUUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5w7ly4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL0Xhu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4Qv4buE4bqwVOG7kC90w7p0ci90csO5xIJ1c3Jy4bunw7lz4buSw7pz4bunw7p14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7GsHTGsHBx4bup4buG4buSbnBlw4Hhu45xxJDhu5jhu7nhu4Rx4buAReG6puG7hHHhu5LEkOG7nsOD4buRceG7gMavceG7hHfhu4REcVXhu7fDmnHEglDhu4REcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccSQ4but4buExJBx4buOxJDhu5TDg+G7kXHhu47EkEjhu4REccODxJDhu4jhu4REceG6ouG7rUZx4buGUMODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccODxJBGceG7ksSQ4bup4buExJBx4buEReG6pOG7hHHEguG7t+G7hHHhu5JKw4Nx4buSxJBF4bqq4buYceG7kOG7iHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5w7lycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5tlRuG7seG7hHHDg+G7r+G7hMSQccSQSkVx4buERMSQ4bq64buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tl4butRXHEkEpFceG7hETEkOG6uuG7kXHDuXJx4buE4bup4buC4buRceG7hFJx4buSxJDhu6nhu4TEkHHhu4RF4bqk4buEceG6rnZx4bqu4buiw5PDg3Hhu5LDlOG7mMOa4bqs4buEceG6ruG7reG7knHhu4JK4buSceG7kOG7iHHhu4RKRXHEguG7mOG7hERx4buSw5RJ4buERHHhu5Lhu7fhu4Jxw4Phu5rhu6lxN+G7mMOB4buScSLhu4rhu4Rx4buExJDhu7fhu4RxU+G7sXFdReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHF0cnPDusO0cTfhu5jDgeG7knFixJBI4buEROG7kXHDg8SQ4buI4buERHHhuqLhu61GceG7hlDDg3FEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHF0cnR0w7Rx4buAxq9x4buEd+G7hERx4buExJDDgeG7hHHEgkXhuqjhu4Thu5Fx4buOxJDhu6vhu5JxxJBF4bqo4buE4buRceG7huG6pOG7hHHhu5JF4bqm4buERHHhu4DEkEVx4bqi4bq6ceG6ouG7rUZx4buGUMODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccSQRsO9w4Nxw4PEkOG7nuG7hERx4buAReG6puG7hHHEkOG7seG7hMSQcVNFceG6ouG7rUZx4buGUMODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQw7Rx4buAxq9x4buEd+G7hERx4buS4buicVPhu7nhu4Thu5FxxJBMceG7ksOUw5Nx4buEROG7ok9FceG6ouG6unHhuqLhu61GceG7hlDDg3FEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHhu5JF4bqm4buOccODw4Hhu4Rxw4Phu6vDg3HEguG6usODxJBxU8agceG7ksOUw5NxREXhu5Thu45xVXZxxJBKReG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7nDucWp4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL0Xhu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4Qv4buE4bqwVOG7kC90w7p0ci90csO5xIJ1c3JyxalzxrDhu5J0w7rhu6XDucaw4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6dzc3Bx4bup4buG4buSbnBlw4Hhu45xxJDhu5jhu7nhu4Rx4buAReG6puG7hHHhu5LEkOG7nsOD4buRceG7gMavceG7hHfhu4REcVXhu7fDmnHEglDhu4REcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccSQ4but4buExJBx4buOxJDhu5TDg+G7kXHhu47EkEjhu4REccODxJDhu4jhu4REceG6ouG7rUZx4buGUMODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccODxJBGceG7ksSQ4bup4buExJBx4buEReG6pOG7hHHEguG7t+G7hHHhu5JKw4Nx4buSxJBF4bqq4buYceG7kOG7iHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5w7nFqXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubP+G7rUVx4bqiReG6quG7mHHhu5LEkOG7qeG7gnFEReG7qXHhu5LEkOG7r0Zx4buG4buYw4Hhu4Rx4buS4butRXHEkEpFceG7hETEkOG6uuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOURG4buxRXHDlOG7qeG7kXHDg+G7q8ODceG6ruG7rUVx4bqiReG6quG7mHHDg0jhu4Rx4bqu4buiw5PDg3FV4bqw4buCccOD4burw4NxU0XEguG6sEZxU+G6rHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHFEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHEkOG7reG7hMSQceG7jsSQ4buUw4Phu5Fx4buOxJBI4buERHHDg8SQ4buI4buERHHhuqLhu61GceG7hlDDg3FEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkMO0ceG7ksSQ4bup4buCcURF4bupceG7ksSQRXHigJw/4buYS0VxxJDhurjhu4TEkHHhuqJ44buSccODxJBS4oCdcVPhu7Fx4oCcZOG7mOG7hERxw4PEkOG7mOG7iuG7hERxU+G7seG7hETigJ1x4buA4bqm4buSccSQw5Phu45x4buSw5Thu5jDmuG6rOG7hHHhu5LEkOG7iuG7hERxU+G6rHHhu4BF4bqm4buEceG7ksSQ4buew4Phu5Fx4buAxq9x4buEd+G7hERxVeG7t8OaccSCUOG7hERxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxxJDhu63hu4TEkHHhu47EkOG7lMOD4buRceG7jsSQSOG7hERxw4PEkOG7iOG7hERx4bqi4butRnHhu4ZQw4NxREXhu6lx4bqu4bq44buExJDhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mz/hu7fDmnHhu4bhu7FxxJBG4but4buSceG6rkrhu4REceG7ksOURuG7hERx4buAxJDhu5jhu4rhu4Rx4buAxJBLcSZQceG7q+G7hHHFqXHigJxlxJBQw4NxxJBF4bqo4buEceG6ouG6uOG7hMSQceG6ruG7s+G7hERxREVORXFT4buxcURF4buvRXHDleG7mMOa4bqm4buSceG7hMSQUuG7hERxU+G7ueG7hHHhuq7huqxxw4Phu7nhu45x4buSxJBF4bqm4buSceG6ruG7iEVxU05FceG7jsSQxqBx4buEUnFT4buxceG7ksOU4bq0ceG6sOG7guKAneG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu47hu6jhu5jhu5LEkEbDlHDhu5to4buccSbhu5hx4buVKmVo4buXxqEv4buO4bub

Vũ Du (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]