(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua những biến động phức tạp của thị trường năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (Tập đoàn VAS) thăng hạng ngoạn mục trong bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam), vươn lên vị trí thứ 3 trong Top doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam năm 2022 và xếp thứ 16 trong nhóm Doanh nghiệp tư nhân.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buKfWhXMeG6qyrhuqlXw5Xhu53DjFcib+G7i1dow6MlV+G6pzfhuqlXw7XhurdX4buLw63huq9X4buK4bqraFfhu7JXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tX4buLw6MzaFfhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buow5Vu4buF4buLV2nhu4kkV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMeG6veG6qeG6o1dow6NvIFfhu4smaFcgbCRX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6qTvhuq1Xw51Yw53DncOaV+G7rcOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fhu63Dqldow6N74bqpV+G7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4xX4bqo4bqjw6PEg1fDjOG7geG6qVfhu6bhu4p9aFcx4bqrKuG6qVfDleG7ncOMxahX4buLw6M74bqp4bqjV8OjJuG6qeG6o1fhuqnhuqPhuqsm4bqpV+G6rWsgV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyI/4bqp4bqjV+G7kThoV8OjJuG6qeG6o1fDleG6qMON4bu2WFhX4bum4buK4bqraFfhu7ZYWFfhu6/huqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6p+G7h+G6qVfhuqnDoz7hu4tXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcWow5pXw7Vu4buB4bqpV+G6pzfhuqlXw7XhurdX4buLw63huq9X4buLw6NvV+G7slfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4rhuqtoVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV+G7i8OjM2hX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1fDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+G6qTvhuq1Xw51Yw53DnVfDtSpX4buROGhX4buLw6NvV1nhu7hX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Ni4bqtV+G7r+G6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4buLblfhuqnDozzhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjEguG6qeG7izLDreG7isSD4buL4bqnMlbhu6jhu7Fv4buLV2jDoyVX4buLw6034bqpVyI/4bqp4bqjV+G7kThoV8OjJuG6qeG6o1fDleG6qMON4bu2WFhXLVfhu4o84bqtV+G7i8OjM2hXw5Xhu53DjFfDtW7hu4Xhu4tX4oCc4buLPOG6rVciOuG6q+KAncavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEnhu4kkV1nhu7hX4bqpO+G6rVfhu4vDqlcgw6NvIMOaVyI/4bqp4bqjV+G7kThoV8OjJuG6qeG6o1fDleG6qMON4bu2WFhXMHvhuqlX4buLw61mV+G7i8OjKuG6qcOjVyIl4bqrVyAl4bqrVzFu4buFIFfhuq3huqvhuqnhuqNXIMOj4buDV+G6qcOjPuG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1cg4bq94bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWjDmlcxbuG7hSBXw6zhu41XMGvhuqnhuqNX4bqpw6NuV+KAnOG7i8OjbuG7hyBXMeG6q+KAnVcgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgw6PhuqtX4buL4bq5IFcx4bq9V+G7izvhuqnhuqNX4buLw61uZuG6qeG6o1fDtTlX4buLe+G6rVfDtWIgw5pXaeG7ieG7k1fhuq3DqVfDtSpXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9Xw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXIGwkV+G6reG6veG7i1cw4bqrJOG6qcOjV+G6qeG6o8OjxINhaMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu2WGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4bu0PS/DnVjhu7Yw4bu2WD3hu7JY4bu04bu04buLPeG7tOG7uOG6p8OdLcSD4bqtJOG6ozJYWFnDmWjhuqnhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4buKfWhXMeG6qyrhuqlXw5Xhu53DjFcib+G7i1dow6MlV+G6pzfhuqlXw7XhurdX4buLw63huq9X4buK4bqraFfhu7JXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tX4buLw6MzaFfhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7ZYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow5Xhu53DjFfhuqLDreG6q+G7iWhX4buLw6M74bqp4bqjV8OjJuG6qeG6o1fDtW7hu4Xhu4tXIn0gV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyI/4bqp4bqjV+G7kThoV8OjJuG6qeG6o1fDleG6qMON4bu2WFhX4bqpO+G6rVfDnVjDncOdw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqg74bqtV+G6qSThu5PDmlciP+G6qeG6o1fhu5E4aFfDoybhuqnhuqNX4bqjw6PEg1fhuqnDo33huqlXw6zDslcib+G7i1dow6MlV+G6qeG6o+G6qybhuqlX4bqtayBXIGwkV+G7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4zDmlfhuqXDo8SDV8O1buG7geG6qVfhuqc34bqpV8O14bq3V+G7i8Ot4bqvV+G7i8Ojb1fhu7RZV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7iuG6q2hX4bu2WFhX4buv4bqrJOG6qcOjV+G6qeG6o8OjxINhaFfhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1X4bus4buLO+G6qeG6o1cxOOG6qVfhu7I9VyJ9IFfDrOG6q1fDteG7h8SDV+G6qTvhuq1Xw51Yw51Z4buuw5lX4buK4bqv4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Ni4bqtV+G7r+G6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4buKblfhuqnDozzhuqnDmlfDleG7ncOMV+G7kThoV+G7i8Ojb1dZ4bu4w5pX4buLO+G6qeG6o1dZI1cifSBXIMOj4bqzV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV1lX4bqpO+G6rcOZV+G6qDvhuq1Xw51Yw53DnVcgbeG6qeG6o1cxJeG6qcOjVzA+4buJV+G6p3vhuqlXMXvhu4lX4buLxIM34bqpV8OV4budw4xX4bqjxIPhu49X4bqp4bqjw6nEg1fDteG6t1fhu4rhuqtoV+G7slcw4bqrJOG6qcOjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fhu4vDozNoV+G6p+G7h+G6qVfhuqnDoz7hu4tXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow5Xhu4fEg1fhuqU44buLV2nhu4k/VyIl4bqrVyAl4bqrV8OV4bqow43hu7ZYWMOaV+G7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4xX4buLw7JXw6Mq4bqrVzFu4buFIFfhuqPDo8SDV+G6qcOjfeG6qVfhu5Fv4bqp4bqjVzEl4bqp4bqjV8O1OVdp4buJ4buTV+G6rcOpV+G6p+G7h+G6qcOaVzDhu4nhu5NX4buLw63hurFXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tX4bqlxIPhuqnDo1cw4bqrJOG6qcOjV8OjxINh4buJV2nhu4k/V8O1KlfDquG6qVcx4bq34bqpw6PDmVfigJzhu6/huqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoVzE6VyDDo+G6q1fhu4vDoz7hu5NXIj/huqlX4bqn4bq14bqpw6NXw7Xhu4/huqnhuqNXw7Uq4bqp4bqjV8O1buG7heG7i1dp4buJJFfhu4vDoyUgw6NX4buLw6NvIFfhu4vDs1ci4bq5xINXID/huqnDo1dp4buJ4bq5IFfhu4s4w5pXMTjhuqlX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyDDo+G7ieG6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqlu4buHIOKAncOaVzEmxINXMMSDYeG6qVfhu7Ek4bqpV+G7i8OqVyDDo28gV8OV4bqow43hu7ZYWFcgw6PEgyRXw6w1w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDrW7hu4cgV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMeG6veG6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqpV+G6p27hu4PhuqnhuqNX4buLw7NX4bqjxIMlVyA/V+G6qTvhuqnhuqNX4bqnbuG7heG6qeG6o8OaV+G6qeG6o+G7ieG7kzfhuqlXw7V94buLV+G6p8SDYeG7iVcxe+G7iVfDtSrhuqtXw7UqV+G6pyrhuqlXw6xi4bqp4bqjV+G6pybhuq1XaMOjJeG7i1fhu4vhuqsq4bqpVyB74buJw5pXw7XEg2EgV+G7izvhuqnhuqNX4buLw61uZuG6qeG6o1cgbCRXw5Xhu53DjFcgKuG6qeG6o1fhuqXDoyjhuqnhuqNXMeG6t+G6qcOjV+G7i+G6r+G6qcOjVzHEqeG6qeG6o1cxLOG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cx4bq34bqpw6NXw6Nu4buH4bqp4bqjVyDDo8SDOOG6qVfhuqdu4buFIFcgbCRX4buxJOG6qVfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXIG3huqnhuqNX4bqpw6NuV+G6qeG6v1fhuqfDsiBX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDs+G6qeG6o1fhuqnhuqPDo+G6s1cgbCRX4buLfWhX4buLw6PDoVfhuqN74bqpV+G7uMOZWFhYVyDhuqvhuqlX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6rSThuqnhuqNX4oCc4buKPOG6rVfhu4vDozNo4oCdV8O14buP4bqp4bqjV8O1KuG6qeG6o8OZV+G7rcOjxKlX4buLw61k4bqp4bqjVyA/xINX4buLxIM44bqpV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtw5pXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjYcOaV+G6o8SD4buPV8O14buP4bqp4bqjVyDDo+G7j1figJzhu4rhuq/huqnigJ1X4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqlxIPhuqnDo1cw4bqrJOG6qcOjw5pXw6zhuqvhuqnhuqNXw6Mq4bqpw6NXIGrhuqnhuqNX4bqlw6MlIMOjV8OjKuG6qeG6o1fDtSpXMeG6ucSDV+G7iyUgw5pX4bqjxIPEqWhX4buKfWhXMeG6qyrhuqlXw5Xhu53DjFfhuqfhu4nDqeG6qVfDteG7j+G6qeG6o1fhu4o84bqtV+G7i8OtN+G6qVfDoyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpVyI54bqpV8O14buP4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqg74bqtV8OdWMOdw51XIG3huqnhuqNX4bqnKlcg4bq94buLV+G6reG6uSBXIMOjb+G6qeG6o1fhuqXEgzjhuqlX4bqpw6PEgznhu4lX4buLw6Mq4bqpw6NXaeG7iT9XMSXhuqnhuqNX4buLw7JXw6Mq4bqrV+G6pcOjJSBXIGwkV8OV4budw4xX4bqpw6NuVFfhuqPEgz/Eg1fhu4vDo25m4bqp4bqjV+G7iuG6q2hXWVhXw4w/4bqpV2jDo1vhuq3DmlfDoyrhuqnhuqNXw6NiJFfhu4vEgzfhu4lXIsSDw6Hhu4lXIGwkV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRX4bqpO+G6rVfDnVjDncOdVVfhu4rhuqtoV+G7tlhX4buv4bqrJOG6qcOjV+G6qeG6o8OjxINhaFdow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVciOeG6qVfDteG7j+G6qeG6o1fDnVjDncOdV8O1KlcxISBXIsSDYeG7i1fhuqcqV+G7isOjbuG7geG6qeG6o1fDo8SDYeG7iVdJ4buJ4bq5IFfhuqPEgyRXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVfDnVjDncOdw5lX4bqow6Phu4/huqnhuqNX4buLw6Mq4bqpw6NX4buLw7Lhu4lX4bqpKuG7k1fhu4vEgzhoV+G7i8OjN+G6rVcx4bq94bqp4bqjV+G6p8OyIFcgw6PhuqtXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4buLxIM4aFfhu4trIFfDteG7j+G6qeG6o1cibuG7hyBXw7UqV+G6pcSDN+G6qVcx4bq34bqpw6NX4buLw6034bqpV8OjKuG6qcOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4oCcw5Vu4buB4bqpVyAk4bqrV+G7i8SD4bqpw6NX4buLw6N74bqpV8OVxINh4buL4oCdw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZoxILhuqnhu4syw63hu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4oCcw5Xhu4/huqnhuqNXw7Uq4bqp4bqjV+G7izzhuq1X4buLw6MzaOKAnVfhu4sm4bqrV+G6p31oV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzHhurPhuqnDo1cgJOG6q1fhuq3hu4fEg8avL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOjKuG6qcOjV+G6p31oV+G6qTvhuq1XWT09I8OaV8OV4budw4xX4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNXw6zhurlX4bqv4buLV+G7i31oVzHhuqsq4bqpV8OsZlfDo+G7j+G7iVfhuqk74bqp4bqjV+G6p8OyIFfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fDtW7hu4Xhu4tX4buLw63hur3Eg1fDo8SDYeG6qVfhuqkk4buTV8O14buHxINXw6NhV8OsxIPhuqnDo1fhu4vDoyXEg1cgJSBX4bqpw6MqV+G6rSXhu5NXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tXw7UqVyA/4bqp4bqjVyLEg8Oh4bqpV8Oj4bqrKuG6qVcgw6PhurPhuqnDo8OaVyBiV+G7i8Oq4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fDrOG7iT7hu4tXw6Mq4bqp4bqjV+G6qTvhuq1XMSbhu4tX4bu0w5rhu7Lhu7ZX4buLw63Eg2Hhu4lX4buLPuG6qVdow6PDqcSDV+G7i8OjM2hXw7Xhu4nDqeG6qeG6o1VXw53DmuG7tlfhu4vDrcSDYeG7iVfhu4s+4bqpV+G7i8OjM2hX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqPDmVfDg2FX4buLw6PhurnhuqnhuqNXMOG6tyDDo1fDtWtXID/huqnhuqNXIsSDw6HhuqlXaeG7ieG6uSBX4buLOFcgauG6qeG6o1fhuqXDo+G7iVfDo33hu4lXIHvhuqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhurNX4bqjxIPEqWhX4buL4bq5xINXbuG7iVcgw6PEg1dow6Phuq9Xw7V94bqpV8OjKuG6qcOjVyDDo+G6q1fhu4p9aFcx4bqrKuG6qVfhuq0qVyBj4bqpV+G7i8OjxKkgVzFb4buTVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu5Hhu4k+4buLVy1X4bqpw6N9aFfhuqXDo1vhu4lXw6Mq4bqp4bqjV8Oj4bqrJVfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFfhu7EsIFfhu4rDreG7ieG6qeG6o1fhu7Hhur1X4bqpYsSDVyDDo+G7ieG6qeG6o8OZV8OMw7JXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDoyrhuqnDo1cgbCRX4butP+G6qeG6o1cixIPDoeG6qVdJ4buJ4bq5IFfhu4s4V+G6qOG6o8OjxINXw4zhu4HhuqlX4bus4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJOG7rlcxOlfhuq0k4bqp4bqjVzE44bqpV+G6p+G7hcSDV+G7i8OjOFcgJuG6qcOjV+G7i8OtJOG6qcOjV8O1OVcgw6Phu4nhur/Eg1cg4buJ4bqp4bqjV2/huqnhuqPDmlfhuqPEg8SpaFfDleG7ncOMV+G7i8OyV+G7i8SD4bqpVzElaFdv4bqp4bqjV+G6rWTEg1fhu5M34buJVyB74buJV8O1OVfDrD/huqlX4bqnbuG7heG6qeG6o8OaVyDDoz7hu4tX4bqnbuG7heG6qeG6o1fDtSpX4buLxIM44bqpVzHhur1X4bqjxIMk4bqrV+G6qcOjfeG6qVfDoyrhuqnhuqNXw6NiJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu2WGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4bu0PS/DnVjhu7Yw4bu2WD3hu7JZ4bu0WeG7i+G7tFk94buy4bqn4bu4LcSD4bqtJOG6ozJYWMOdw5lo4bqp4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4xXIm/hu4tXaMOjJVfhuqc34bqpV8O14bq3V+G7i8Ot4bqvV+G7iuG6q2hX4buyVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV+G7i8OjM2hX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu04bu2WFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7tlcgw6nhuqnhuqNX4buL4buTV+G6p+G7ieG7k2HhuqlXaMOjw6nEg1fDtSpXICXhuqlX4buLw6MzaFcgauG6qeG6o1fhuqNiaFfhuqk34bqpV8OsP+G6qVfhuqdu4buF4bqp4bqjV8O1buG7heG7i1fhu4vDreG6vcSDVyBsJFfDleG7ncOMVzHDoVcxJWhXb+G6qeG6o1fhuqnDo+G7iVcge+G7iVcgbCRX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDlcSDYSBXID/Eg1fhu4vEgzjhuqnDmlfhuqk84bqp4bqjVyA+aFcgw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6Nhw5pXMT/huq1XIj/huqtXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXIjnhuqlXw7Xhu4/huqnhuqNX4bqn4buJw6nhuqlXMW7hu4UgV+G7sSThuqlX4bqnOuG6qcOjVzEm4bqrVyDDo8SpV+G7i8OtZOG6qeG6o8OZV+G7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4xXw6xmV8Oj4buP4buJVzA84buTVyDDo+G7ieG7kznhuqlXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tXw6PEg2HhuqlXMSbEg1fDrOG6uVdZV+G7i8OjOFfhuqPEg+G7h8SDV+G7i8OzV+G7ryThuqnEgzLhuqfEg1fhu6zEguG7iyThuqfhu5Phu65XLVfhuq3hur3hu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buLfWhXMeG6qyrhuqlXw6Mq4bqp4bqjVzF74buJV8O1OVfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1dow6PDqcSDV8O1KlcgJeG6qVfhu4vDozNoVVcgauG6qeG6o1fDteG7h8SDV2nhu4nhu5NX4buLw63hurHhuqnDo1fDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fhuqXDo+G6qyRXw6NkIFfhu4vEgzfhuqlX4buLxIM44bqpw5pX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1X4bqp4bqjIeG7i1fhu4vDozLhuqtX4buLxIM34buJVyDDo+G7iVvhuqlXIMOjPOG7iVfhu6Xhu4nDmVfhu6/huqtXw7V94buTw5pXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1X4buLw6MzaFfDleG7ncOMVzFu4buFIFcxJeG6qcOjV+G6o8SDJVcgJOG6q1fDtTlX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV8OjxINh4buJw5pXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV+G6qcOj4buDVzElaFdv4bqp4bqjVyAlIFfhu4vEgzfhu4lXIMOj4buJW+G6qVfhuqXDoyzhu4tX4bqlw6MyV+G6qcOjPuG7i1fhu4vDozhX4bqjxIPhu4fEg1fhuqnDo25X4buLxIM34buJVyDDo+G7iVvhuqlX4bqow6N94buLV+G7sT/huqlX4busw4LEgsOM4buuw5pX4buLxIM34buJVyDDo+G7iVvhuqlXw4PhuqskV+G6pOG7lVfhu6bhu53DjOG7iuG6rMWow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDleG7h8SDV+G7i8OtxIM44buLV+G6p+G7mVfigJzDleG7j+G6qeG6o1fDtSrhuqnhuqNX4buKPOG6rVfhu4vDozNo4oCdw5pX4buKfWhXMeG6qyrhuqlXw5Xhu53DjFfhuqfhu4nDqeG6qVfhuqnhur9X4bqnw7IgVzDhu4nhuqnhuqNXw6NjJFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqPEgyVX4buLw63hurdXIOG6ueG7i1fhuqdlxIPDmlcgbOG6qeG6o1cg4bq5V+G7ijzhuq1X4buLw6MzaMOaV+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVfDrG8gV+G6rSbhuqnDo1fhuqnhur3Eg1fhu4smxINXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWjDmVfDgyrhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PhurHhuqlXIirhuqlX4buLJOG7k8OaV+G6pcOj4bq5xINXYiBXMXvhu5NX4bqpw6PEg2Hhu4tXw6Phu4nhu5M44buLw5pXw6wp4bqpV8OsKuG6qeG6o1cxIeG7i1fhuq1rIFfhu4vEgzfhu4nDmlfhu4vDo+G7jVfhu4vDoyUgw6NXICThuqtX4bqpw6M+4buLV8O1KlcwbeG6qeG6o1cgP+G6rVfDtW7hu4Xhu4tXaeG7iSRXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqt4bqx4bqpw6NXMcOhV8O1buG7geG6qVfhu4p74bqtw5pXMSXhuqnDo1cwPuG7iVfhuqPEgyVX4buLw63hurdXIG3huqnhuqNX4bqpw6NuVyI/4bqpV+G6p+G6teG6qcOjVyBsJFfhu4vDozNoV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1X4buLw6034bqpVyI/4bqpVzHhurtX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINXw7UqV+G7i8OtZlfhu4vDoyrhuqnDo1cixIPDoeG7iVfhu4tu4buF4bqp4bqjV+G7i8OjbuG7geG6qeG6o1fDo8SDYeG7iVcxJsSDVzDEg2HhuqlX4buLw6MzaFfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVyDDo8SD4bqpw6NXaMOjayBXIuG6ueG6qVdow6Nu4buB4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhuq3hur3hu4tXaMOje+G6qVfhu4tuV+G7i8OjOFfhuqXGocOaV+KAnOG6pyVXIOG7g1fhu4vDozNoV8OV4budw4zigJ1X4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhurNX4buLw60/xINXw63hur3huqnhuqNX4buLw6034bqpV+G6rWTEg1fhuq3EgznhuqlXMT7hu4tX4bqpbuG7hyBX4bqtKlcgY+G6qVfhu4vhu4nhuqnhuqNXIiThu5NX4bqlw6MsaFfhuqk74bqtVyDDozzhu4nDmVfhu63Do+G6r+G6qcOjV+KAnOG7ijzhuq1X4buLw6MzaOKAnVfDleG7ncOMVzE6V+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4bqlxIM44bqpV+G7iybhuqtX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIuG6vVfhuqXDo+G7ieG6qeG6o1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4buL4bq74bqpVyBq4bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpVyDDo+G6q1fDoyrhuqnhuqNXw7Um4bqpVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6rSThuqnhuqNX4buL4bqv4bqpw6NXIsSDw6Hhu4lX4buLbuG7heG6qeG6o1fhu4vDrT/Eg1cwKsSDV+G6reG7icOp4bqpV+G6qTXhuqtX4buLw6034bqpVzA/xINXMT7hu4tXw6PhurHhuqnDo1cgw6Phu49Xw4xXw7UqV+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVfhu4vEgzjhuqnhuqNXw7Uk4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu4vDo27hu4HhuqnhuqNXw6PEg2Hhu4lX4buLw6MzaFfDlcSDYeG7i1fhu4smxINX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6qMOjfeG7i1fhu7E/4bqpw5pXw4Mq4bqpV0nhu4nhurkgw5pX4butJOG6rWjhu4kgw6PEgyTDmlfDjMSD4bqp4bqjJGjhuqvDrTLDmlfEguG6qTDhuqvhuqkyw6zEgyTDmlfhuqwk4bqnJOG7k8OsxIMkw5pXSMOjxIPhuqfEg2hoxIPhuqkyw6zDmlfhu4rDreG7ieG6qeG6o1dJ4buJ4bq5IMOaV+G7reG7iSIkVzE44bqpV+G7i33huqlX4buKw6Phu4nhu5dXw4zhu5vDmlfhuqLhu4kk4buLMuG6rSThuqckV+G7puG7isOt4buJ4bqp4bqjV+G6rOG7m8Wow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlYw4buLw6Phu4nhuq0iV8SD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DneG7tD0vw51Y4bu2MOG7tlg94buyWeG7tiPhu4s9I+G7uOG7tOG6p0AtxIPhuq0k4bqjMlhY4buyw5lo4bqp4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7in1oVzHhuqsq4bqpV8OV4budw4xXIm/hu4tXaMOjJVfhuqc34bqpV8O14bq3V+G7i8Ot4bqvV+G7iuG6q2hX4buyVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV+G7i8OjM2hX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu04bu2WFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7isOjM2hXw5Xhu53DjFfhu4vEgzjhuqlXw60kVyLEg8Oh4bqpV+G6p+G7h+G6qcOaVyDDo8SD4bqpw6NXaMOjayBX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6pcOjYlfhu4vhuq/huqnDo1fhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhuqzhu5vDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMw7JXIm/hu4tXaMOjJVfhuqnhuqPhuqsm4bqpV+G6rWsgV+G7i8OtN+G6qVciP+G6qeG6o1fhu5E4aFfDoybhuqnhuqNX4buK4bqraFfhu7ZYWFfhu6/huqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6p+G7h+G6qVfhuqnDoz7hu4tXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVfhu4vEgzhoV+G7i8OjN+G6rVfhuqfhu40kV+G6qcOjxINh4buLV8Oj4buJ4buTOOG7i1cgw6PhuqtX4buLfWhX4buLw6PDoVfDleG7ncOMV8O14buP4bqp4bqjV+G6p2PhuqnhuqNXIm7hu4cgV+G7i8SDOGjDmVfDgyrhuqnDo1fhu4vDreG6seG6qcOjV+KAnMOVbuG7geG6qVcgJOG6q1fhu4vEg+G6qcOjV+G7i8Oje+G6qVfDlcSDYeG7i+KAnVfDtV3huqlXIGPhuqlX4bqpw6PEgznhu4lXIMOjw6nhuqnhuqNX4bqjJMSDw5pX4buLw6Phu41X4buLw6MlIMOjw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVfDrMOyV8OV4budw4xX4bqn4buJw6nhuqlXMeG6u+G6qeG6o1figJzhu4o84bqtV+G7i8OjM2jigJ3DmlfDteG7j+G6qeG6o1fDtSrhuqnhuqNX4bqp4bq9xINX4bqnw7Igw5pX4bqlxIM34bqpVzHhurfhuqnDo1cgw6PEg+G6qcOjV2jDo2sgV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qT4gV+G7i8OjJOG6qeG6o1fhuqPEgyVX4buLw63hurdX4bqt4buHxIPDmlfDrSbhuqnhuqNXMCThuqnDo1figJzhuq0q4buJVyDhu4NXw6wsIFcl4bqr4oCdV8OVxINh4buLw5pX4buRb+G6qeG6o1cxJeG6qeG6o1fhuqcqV+G7isOjbuG7geG6qeG6o1fDo8SDYeG7iVdJ4buJ4bq5IFfhuqPEgyTDmlcxJWhX4bqnJsSDV+G6qcSDOeG6rVfhu4vEg+G6qVfhu5M34buJVyBsJFfhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjw5pXMeG6ucSDV+G7iyUgV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8O1KlfhuqnhuqPhuqsqxINX4bqpbuG7hyDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qEjDmcOVxq8vaOG7qA==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]