(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, TP Sầm Sơn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân; nhiều mô hình đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4bqlw7rhurjhu5VN4buQ4buz4buVRcO6w4nDguG7lU5Hw4nhurThu5XDguG7ikrhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4oCc4bu04butw4nhu5XGoHfDieG7lUTDgkHhurjigJ3hu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buP4bqlw4Lhu69F4buVw4nDgk92w4nhu5XEkMOM4bqk4buV4bu1w7rhu6Lhu5Xhu7Phu45z4buVw5104buz4buVIeG7hOG7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44buVTsOC4bqs4buVxJB1ReG7lcag4bqk4bqu4buz4buV4bq04bqs4buV4buzw5XDieG6tOG7lU7DgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurTigJ1t4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lcOJ4bunReG7lUtPc23hu5XDvcaww4nhurThu5XDicOC4bqkxIJP4buV4buzdOG7s8OC4buVxJB1ReG7lcOCc+G7om3hu5VNdMOJ4bq04buVTsO64bq4beG7leG6peG6t+G7lcOidkXhu5XDoknDieG7leG7t+G7peG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buVSsOC4bq4w4nhurThu5VOTHXhurjhu5VOw4LhuqThu5Xhu7dPc+G7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44oCdbuG7leG6s09z4buV4bu34bq6beG7leG7t+G7peG7lUrDgnRO4buVw4JP4bui4buVxqBz4bqk4buVTkzhurxt4buVTkx04buzw4Lhu5XDicOC4bqk4bquReG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7N04buz4buV4buz4buvSuG7leG7juG7ouG7leG7t8O5w4nhurRt4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVS0/hu6LEgsOJbeG7lSDhuqXhuqXhurPhu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqo4buVLeG7leG7nOG7peG7lcOCRuG6pOG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7fhuqhz4buVw711w4lt4buVRMOCSeG6pOG7leG7tXfhu6Lhu5VO4bqkw4nDguG7lU7DgnbDieG7leG7t+G6uHXDieG7lUTDg05t4buV4bu34buEw4nhurThu5XEkOG6vMOJ4bq04buV4buz4buOc+G7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4ls4buVw4nDguG6pMSCT+G7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5VOw7rhurjhu5XDieG6osOJ4buVTeG7kOG7s+G7lUXDusOJw4Lhu5VOR8OJ4bq04buVw4Lhu4pKbeG7lcSQc8OJ4buVTuG6vnPhu5VN4butT+G7lUxGw4nhurThu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buzRsOJ4bq04buV4bu34buEw4nhurThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7s8OUbeG7lUVzw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DueG7lU7DguG6pMODTuG7lU7DguG7mOG7s23hu5XhurThurpK4buVSsOCdsOJ4buVTsOCw5Phu7Phu5Xhu7d44bui4buVROG6pMOJw4Lhu5VOw4Phu5Ut4buV4buc4bul4buVw4JG4bqk4buVSsOCdE7hu5VOTOG6pOG6sMOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG7tU7Dgk9Fw73hu5XhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXDhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7m+G7n0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu53GoeG7nS/GoXBw4bu14budxqHhu5fGoeG7neG7nXJOceG7nXHhu5fhu6HEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu5tyxqHhu5nhu5VzxJBOw63hu5nhuqXDuuG6uOG7lU3hu5Dhu7Phu5VFw7rDicOC4buVTkfDieG6tOG7lcOC4buKSuG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhu7Thu63DieG7lcagd8OJ4buVRMOCQeG6uOKAneG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcOG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/hu5vhu5/hu5nhu5Uv4buPXcOC4buC4bqk4buV4bu04butw4nhu5XGoHfDieG7lUrDgsOUw4zDieG6tOG7lcOdxanhu7Phu5XDoknDieG7lUxz4buVRcWpTuG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhu7Thu63DieG7lcagd8OJ4buVRMOCQeG6uOKAneG7leG7t8O5ReG7lcO9w7nhurjhu5XGoOG6ruG7lU3huqTDicOC4buVReG7huG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4bucc8OJw4Lhu5XigJPhu5VNw7rhu7PDguG7leKAk+G7leG7t8OBSm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPMOG6tHXhu6Lhu5Xhu5txLeG7oy3hu5vhu5fhu5vhu5dt4buVw51zw4nhu5XhuqXDgsOUw4zDieG6tOG7lcag4buM4buV4bqlw4J1w4nDguG7leG7juG7ouG7leG7t+G7peG7lcO9c8OJ4buVw4J1w4nDguG7lV3Dg+G7lcOC4bq4w7rhu7PDguG7lU3hu4Lhu5Xhu5vhu51yLV0hL+G6peG6p+G7lcagxILhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Jt4buV4bu34bqk4bqww4nhu5XDguG6rMOJw4Lhu5Xhu7d44bui4buVRcO6w4nDguG7lUrDguG6uMOJ4bq04buVTkx14bq44buVTsOC4bqk4buV4bu3T3Phu5XigJzhu7Thu63DieG7lcagd8OJ4buVRMOCQeG6uOKAnW3hu5XGoMON4bqk4buVReG7jOG7s+G7lU7huqThuqJP4buV4bq04bqkc+G6pOG7leG7t+G6uMO6w4nhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5ct4bub4buX4bub4buf4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5VOw4J1w4nDguG7leG7s+G7hsOJ4bq04buV4bqmTuG7lcOJw4Lhu69O4buVxqHhu5tx4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44oCd4buVTkzhuqLDieG7leG7s3Thu7Phu5XEkELDicOC4buVxqDhu5jhu7Nu4buVMOG6tHPhu6Lhu5VNc0/hu5VEw4LhuqThu5VEw4Phu5XDguG6uMO64buzw4Lhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcO9c8OJ4buVw4J1w4nDgm3hu5XDnXPDieG7leG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5XhuqXDgnXDicOC4buV4buO4bui4buV4bu34bul4buVROG7nuG7lUTDg07hu5Xhu7PDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVSsOC4buC4bqk4buVw4Lhu4pK4buVxqDDjeG6pOG7leG6p8OdMOG7tOG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buC4buVxqB14buV4buzdOG7s+G7lcOJ4bq0dcOJw4Jt4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0rhu5Xhu47hu6Lhu5Xhu7fDucOJ4bq0bOG7lcOC4bqu4buVTsOC4buCw4nhurThu5Xhu7Xhu63DieG7lcagd8OJbeG7lSDhuqXhuqXhurPhu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buV4bu34bq4dcOJ4buVTsOC4bqw4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVTkzhuqjhu5Ut4buV4buc4bul4buVw4JG4bqk4buVTuG7kuG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buC4buV4bu3w4PDieG7leG7s0nhu5VN4buI4buV4bu34bul4buV4bu3eOG7ouG7lUXDusOJw4Lhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buVTk/hu6LhuqLDieG7lU5MT+G7osSCw4lt4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7fhurh1w4nhu5XGoOG6pOG6osOJbeG7lcOCRuG6pOG7lcag4bqk4bqiw4lt4buV4buzdOG7s+G7lU52w4nhurThu5XEkMONSuG7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4lt4buV4buzdOG7s+G7leG7s0nhu5VLT3PDiW3hu5Xhu7Xhurhzw4nDguG7lcOJ4bq0w4LhuqThuq5K4buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buVTsOC4bu54bq44buVSsOCw5RJw4nhurThu5Xhu7PDguG7rUXhu5XigJzhu7Thu63DieG7lcO94bqkw4NObeG7leG7teG7rcOJ4buVw711w4lt4buV4bu14butw4nhu5XEkHVFbeG7leG7teG7rcOJ4buVROG6pOG6sEXhu5VOTHNt4buV4bu14butw4nhu5VOw4Lhu4zhu5XDgsOU4buIw4nhurTigJ1t4buVTsO64bq44buVw4LhuqThuq5P4buV4buQw4nhurThu5XEkHPDieG7lU7hur5zbeG7leG7teG7rcOJ4buV4buzw4Lhu45t4buV4bu34buEw4nhurThu5VOw4JPd8OJbeG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVw4nDguG7r07hu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buzdOG7s+G7leG7t0nDieG7lcag4bqobeG7lUTDgk/hu5Xhu7Xhu63DieG7leG7s8OUbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DonNP4buV4bq0dsOJ4buV4bud4buVw4nhu6dF4buVTkzhuqThurDDieG7lUTDgnPhuqThu5XDs+G7m+G7l+G7m+G7ly3hu5vhu5fhu5vhu53Dsm3hu5Xhu7N04buz4buV4buc4bulbeG7lUrDgsOUw4zDieG6tG3hu5Xhu7NJ4buVS09zw4lt4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqjhu5VOTOG6osOJ4buV4bu34bqoc+G7lcO9dcOJ4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lUXDjeG6pOG7leG6tHbDieG7lcah4buX4buX4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7N04buz4buVxJBCw4nDguG7lcag4buY4buz4buV4buz4buOc+G7leG7t8OM4bqk4buVTeG7gsOJ4bq04buVw7NM4bqk4bqiw4nhurThu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5vhu5Xhu7fhu6Xhu5VMc+G7lUXFqU7hu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7o8ahL+G7o3Dhu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4bu34bul4buV4bu34bunw4nhurThu5VE4buew7Ju4buV4buydOG7s+G7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU5M4bqk4bqww4nhu5VEw4Jz4bqk4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7lUVGTuG7leG7s3Thu7PDguG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVw71GbeG7lUrDgsOS4buVw4Lhu4pK4buVxqDDjeG6pOG7lU7huqzDicOC4buVw4LhuqzDicOC4buVTsOC4buY4buz4buVTuG6pOG6tsOJ4buV4buz4buOc+G7lU7hu5LDieG6tOG7leG7t0nDieG7lcag4bqobeG7leG7t+G6qHPhu5VKw4LDlEnDieG6tG3hu5VOw4JP4buVw4LDk07hu5Xhu7fhu4bDieG6tOG7leG7t8O54bq44buV4buzdMOJ4buVw71GbeG7leG7t+G6uHXDieG7lcag4bqk4bqiw4lt4buVw4JG4bqk4buVxqDhuqThuqLDiW3hu5Xhu7N04buz4buVTnbDieG6tOG7lcSQw41K4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc27hu5XhuqVM4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurpt4buVw4nDguG6pMSCT+G7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VOw7rhurjhu5XDguG6pOG6rk/hu5Xhu5DDieG6tOG7lcSQc8OJ4buVTuG6vnNt4buV4bu14butw4nhu5Xhu7PDguG7jm3hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lU7Dgk93w4lt4buVTsOC4buCw4nhurThu5XDicOC4buvTuG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7N04buz4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqht4buVRMOCT+G7leG7teG7rcOJ4buV4buzw5Ru4buV4bq94bqm4buV4bu14buM4buVw4nDgsOU4buVSsOCw5TDjMOJ4bq04buV4bqzT8O5w4nhurThu5XhuqXhuqTDg8OJ4buVxqDDjeG6pOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhuqVH4buVxJDhuqThuqLDieG7lUTDg07hu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buzw4LDg+G7lcO94bqkw4PDieG7lU7DguG7juG7ouG7lcOCw7nhuqThu5VNw7nDieG7leG7t8O5ReG7lcO9w7nhurjhu5XGoOG6ruG7lU3huqTDicOC4buVc8OJ4buVTuG6uHXDieG7lU7DguG7mOG7s+G7lUrDgnhF4oCdbuG7leG6pcOC4bu54bq44buV4bu34bq6beG7lUrDgsOUw4zDieG6tOG7leG7t+G7peG7lU7DgnXDicOC4buVxJB3SuG7leG7neG7lU5H4buVxJDhuqThuqLDieG7lUTDg07hu5VOw7rhuqThu5Xhu6Hhu5VEw4JP4buVSsOC4buC4buVxqDDjeG6pOG7lXHhu5fhu5XDgkbhu5Xhu7PDgsOD4buVw73huqTDg8OJ4buVw4LDueG6pOG7lU3DucOJ4buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRzbeG7leG7s3Thu7Phu5XDgkbhu5XhurThuqTDk0rhu5Xhu7fEqG3hu5XDgkjhu5VOTOG7iuG7lcOJw4JzT+G7lcagxILhu5VEUuG7lU7Dgk93TuG7leG7s8OCw4Phu5XDveG6pMODw4nhu5XDgsO54bqk4buVTcO5w4lt4buV4bu3w7lF4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVTeG6pMOJw4Lhu5Vzw4nhu5VO4bq4dcOJbeG7lcO9w7nhurjhu5XGoOG6ruG7lU3hu5Dhu7Phu5VEw4Lhur7hu7nhu5Xhu7Phu45z4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7XDksOJ4bq0bm5u4buVIXPhu6Lhu5XDicOCw5Thu5VKw4LDlMOMw4nhurThu5XDncWp4buz4buVw6JJw4nhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhu7bDuUXhu5XDvcO54bq44buVxqDhuq7hu5VN4bqkw4nDguG7lUXhu4bhuqThu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG7nHPDicOCbeG7lU3DuuG7s8OCbeG7leG7t8OBSuKAnW3hu5XGoHfDieG7leG7t0bDieG6tOG7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4nhu5Xhu7fhurrDieG6tOG7leG6tOG6ukrhu5VO4bqkxILDieG7lUVPc+G7leG7n+G7m+G7l+G7lU7DgsOSw4nhurThu5VMdOG7s+G7lU5M4bqo4buV4bq04bqkdOG7lU5M4bqiw4nhu5Vy4bud4buVTkzhuqThuq5P4buV4bu34buEw4nhurRt4buV4bu34bupTuG7lU7DuuG6pOG7leG7neG7lU5P4buiw4PDieG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lTDhurThu4bhu5XhurNP4buixILDiW3hu5XDnXXhu5XhuqVM4bqk4bquT23hu5Uw4bq0T+G7ouG6tsOJ4buV4bu0T23hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lU7DgsOM4bqk4buVw4LDlMONw4nhurThu5Xhu7V5w4nhu5XDvXXhu5Xhu7PhurjDieG7lcO94bq+4buVTHThu7Phu5XGoHXhurjhu5VOw4LDksOJ4bq0beG7leG7t8O5ReG7lcO9w7nhurjhu5XGoOG6ruG7lU3huqTDicOC4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVSsOC4buCbOG7lUrDgsOUw4zDieG6tOG7leG6s0/DucOJ4bq04buV4bq94bqkw4nDguG7leG7s8OC4bqq4buV4bu3w7rhurjhu5UhRuG6pOG7lTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVSsOCw5TDjMOJ4bq04buVSsOC4buC4bqk4buVw4Lhu4pK4buVROG6ok/hu5XhurTDiuG6pOG7lU5H4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5XigJww4bq04buG4bqk4buVw4nDgnXhu5VOTOG6puG7lU5P4bqu4buV4bq94bqk4bquTuG7lTBzReKAneG7lU7DuuG6pOG7lSF14buVMEbhuqRt4buVTkzhuqThurDDieG7lUTDgnPhuqThu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4oCc4bu04butw4nhu5XGoHfDieG7lUTDgkHhurjigJ3hu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lU7hu47hu5VNdOG7s8OC4buV4oCcMOG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVTkzhuqbhu5VOT+G6ruKAneG7lU7DuuG6pOG7lTDDgnXhu5Xhur3hu6fDieG7lcOC4bq6c+G7lUTDgk/hu5VKw4Lhu4Lhu5Xhu7bhu4bDieG6tOG7leG7tuG7kOG7s27hu5Uh4bqk4bquw4nhu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5UhRuG6pOG7lTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5VO4bqkw4NK4buV4buzd8OJ4buVxqB14buVw4nDguG7rcOJ4buVTEbDieG6tOG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7fhuqhz4buVw711w4nhu5VKw4LDlMOMw4nhurThu5XhurNPw7nDieG6tOG7leG6peG6pMODw4lt4buV4bqlTMOUw4zDieG6tOG7lcOiScOJ4buVxqDDjeG6pOG7leG7m+G7lU7hu47hu5VNdOG7s8OC4buV4bq04buEReG7lcOCdcOJ4bq04buVTkzhu6dF4buV4bu3dk/hu5VNdOG7s8OCbeG7lU5M4bqo4buV4bq04bqkdOG7leG6tHbDieG7leG7m+G7l+G7l+G7lU5M4bqk4bquT+G7leG7t+G7hMOJ4bq0beG7leG6tOG6ukrhu5VKw4J2w4nhu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unPhu5Xhu7fDiuG7s+G7leG7s8OC4bq44buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4nhu5Xhu4jhu5Xhu7N04buz4buVRMOCT+G7leG7teG7rcOJ4buV4buzw5Ru4buV4bu24buC4bqk4buVxqDDjeG6pOG7lSFG4bqk4buVMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5VOw4J1w4nDguG7lUrDguG7guG7lU7DguG6rOG7lU5M4bqk4bqww4nhu5VEw4Jz4bqk4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7leKAnMOiw7nDieG7leG7nE/hu69O4buVxqB14buVROG6pMOJw4Lhu5Xhu7Xhurhzw4nDguG7lcOJ4bq0w4LEguG7lUVG4buz4buV4bu14butw4nhu5Xhu7Xhu4zDieG6tOKAneG7lcagw43huqThu5VN4buC4buVxqDhu4LDieG7lcahbXDhu5VOUeG7leG7t+G7hMOJ4bq0bOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhuqVH4buVTuG6pMODTuG7lUThuqThuq5F4buVw4JI4buVTkzhu4rhu5XDgkbhuqThu5XGoOG6pOG6osOJ4buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4nhu5nhu5XGoMON4bqk4buVTeG7guG7lU7huqTEgsOJ4buVTuG6pMODTuG7lUThuqThuq5F4buVw4JJw4nhu5Xhu6Phu5fhu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tG3hu5XhurThuqTDk0rhu5Xhu7fEqG3hu5XDgkjhu5VOTOG7iuG7lcOCRuG6pOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5XDieG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5Xhu7Phurrhu5XDguG6uHXDieG7leG7s8O5w4nDguG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJ4buVSsOCdE7hu5VOTOG6pOG6sMOJ4buVROG6pMOJw4Lhu5VOw4Phu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDgm3hu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7lU7Dgk/hu5XDicOCd0pt4buVTsO64bq44buVxqDhuqThuq7hu7Phu5XEkHVF4buVTsO64bqk4buV4bu34bqoc+G7lUrDgsOUScOJ4bq0bm5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7tuG7qeG7s+G7lcO94bqk4bquTm3hu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4buzw4LDlEnDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDguG7leG7s8O54buVw4nDlMON4buz4buV4buzw4JPw4nhurThu5VOc+G7ouG7lcag4bqs4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw4nhurTDgsOo4bq4beG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4bu34bqw4buVc+G6pOG7lcO94bqo4buVw73hur7hu5XEkMO64bqk4buVSsOC4bqmc+G7lU1zT23hu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVw4nhu6dF4buVS09z4buVw4Lhuq7hu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7lSDhuqXhuqXhurPhu5VO4buS4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5Xhu7fDg8OJ4buV4buc4bulbeG7lUrDgsOUw4zDieG6tOG7leG7s8OC4buO4buVTkzhuqzhu5VKw4Lhu4LhuqThu5XDguG7ikrhu5XGoMON4bqk4buV4buzdOG7s+G7leG7t0nDieG7lcag4bqo4buVTndK4buVTkxPw4nhurThu5VOTOG6pOG6sMOJ4buVRMOCc+G6pOG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lU5P4bui4bqiw4nhu5VOTE/hu6LEgsOJbeG7lcagd8OJ4buV4bu3RsOJ4bq0beG7lUtP4bui4bqiw4nhu5XhurThurpKbeG7leG7jsOJ4bq04buVw4JG4buV4buc4but4bui4buVRcON4bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOTOG6osOJ4buVxqHhu5fhu5fhu5Xhu7Phu6fDieG7lcOJw4J14buV4bu2w7rhuqThu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NO4buVw7Phu5zhu63hu6Lhu5VFw43huqThu5Xhu6Hhu59t4buVTeG7lHPhu5Xhu7PDguG7lnPhu5Xhu53hu6Hhu5Xhu7Phu6fDicOy4buVxqDDjeG6pOG7lU5Hw4nhurThu5VOTOG6qOG7leG6tOG6pHThu5XhurR2w4nhu5XGoeG7n+G7lU5R4buV4bu34buEw4nhurThu5XDs05M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5VE4bqkw4nDguG7lUrDguG6puG7lcOCSOG7lU5M4buK4buV4buz4buOc+G7lSDhuqXhuqXhurPhu5VO4bqqw4nDguG7lcSQdeG7leG7oXDhu5fhu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tG3hu5XhurNPUuG7lcag4bqs4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw4nhurTDgsOo4bq44buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5XEkHXhu5Vw4buj4buX4buVTkzhuqThuq5P4buV4bu34buEw4nhurRt4buVTeG7guG7leG7s+G6vMOJ4buVxJDDuuG6pOG7lcSQdeG7leG7teG6uOG7leG7s+G7r0rhu5Xhu47hu6Jt4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVS0/hu6LEgsOJbeG7lSDhuqXhuqXhurPhu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lU7DgnXDicOC4buVxqDhuqThuqLDieG7lU7hu5Lhu5VOw4J1w4nDguG7lUrDguG7guG7leG7t8ODw4nhu5Xhu5zhu6Vt4buVSsOCw5TDjMOJ4bq04buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7N04buz4buV4buzSeG7lUtPc8OJbeG7leG7teG6uHPDicOC4buVw4nhurTDguG6pOG6rkpt4buVw4nDgnXhu5XDgsO54bq44buVTuG7rUVt4buV4bu14bq4c8OJw4Lhu5XDieG6tMOC4bqk4bquSm3hu5Xhu7XhurzDieG6tOG7lcOCw4rhu5XDgkjhu5VOTOG7isOybuG7leG7tuG7reG7ouG7lcSQdeG7leG7s8OCw5RJw4nhurThu5VOTOG6rMOJw4Lhu5VFc8OJ4bq04buV4bue4buVw4nhurTDgkJz4buVw4nDguG7rcOJ4buVxqDhu6fDieG7lU3hu61P4buVTcWp4buz4buV4bq04bqkw5NK4buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7N04buz4buVw4JG4buVw4nhurTDgsOo4bq4beG7lcOCRuG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJ4buV4buz4bq64buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVRMOCc8OJ4bq04buVTkxzw4nhurRt4buVTcONReG7lUfDieG7leG7t+G6qMOJw4Lhu5Xhu7NPRuG7s+G7lU3hu4LDieG6tG3hu5XGoMOUScOJ4buVxJDhuqLDieG7lU7DguG6uHRO4buVw4nhurTDgsOo4bq44buVw73EgsOJ4buVxqDhu5bDieG6tG5ubmzhu5Ui4bqk4bqiw4nhu5Xhu7fhurh1w4nhu5Uic+G6uOG7leG7t0bDieG6tOG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buC4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7N04buz4buV4bu14bq4c8OJw4Lhu5XDieG6tMOC4bqk4bquSuG7leG7jsOJ4bq04buVw4JG4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XGoeG7neG7leKAnOG6pcOCw5Thu5XGoOG6pOG6rsOJ4buV4bucc8OJw4LigJ3hu5VOw7rhuqThu5Vy4buVTkzDlMOMw4nhurThu5VO4bqk4bqwT+G7lcOCw4rhu7Phu5VOTOG6qOG7leG6tOG6pHThu5VOTOG6osOJ4buVxqFt4buf4buVTlHhu5Xhu7fhu4TDieG6tGzhu5XGoeG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVTeG7rcOJ4buVRMOC4buvT+G7lcOJ4bq04bq4deG6pOG7lU5Mw4zhuqThu5VOw7rhuqThu5XhuqVMw5TDjMOJ4bq04buVIHZF4buVw4nhurjDieG7leG7nOG7peG7leG6s0/DucOJ4bq04buVIOG6pMOJw4Lhu5XGoHXhu5XGoeG7lU3hu63DieG7leG7s8OCSeG6pOG7leG7s8OC4bq44buVTkzDgOG7leG7uUXhu5VOw7rhuqThu5XhuqVMw5TDjMOJ4bq04buVIHZF4buVw4nhurjDieG7lUrDgsOUw4zDieG6tOG7leG6s0/DucOJ4bq04buV4buyw4Lhu61P4buVTkzhuqjhu5XhurThuqR04buVw4J1w4nhurThu5VOTOG7p0Xhu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tGzhu5Xhu7bhurh1w4nhu5XhuqXDgnPDicOC4buVw4nhuqThuqLDieG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buC4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7fhurh1w4nhu5XGoOG6pOG6osOJbeG7lcOCRuG6pOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5Xhu47DieG6tOG7lcOCRuG7lU7huqTEgsOJ4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XigJzhu7bhuqThurBF4buVxqBP4bqk4buV4buzw4JJ4bqk4buV4buzw4Lhurjhu5VOTMOA4buV4bu5ReKAneG7lU7DuuG6pOG7leG7oS/Gocah4buVSsOCw5TDjMOJ4bq0beG7leG7nOG7pW3hu5VOTOG6qOG7leG6tOG6pHThu5Xhu5vhu5/hu5fhu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tGzhu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4oCcMMOCd07hu5VE4bue4buVw4J1w4nDguG7lU5M4bqsw4nDguG7lU7DgsOM4bqk4buV4buyMeG6vSjhu7QtxqFy4oCdbeG7leKAnMOdxJDhurhPTeG7ueG7lU5MxanDieG6tOG7meG7leG6tOG6ukrhu5VKw4J2w4nhu5Xhu7PDgk/DieG6tOG7lU5z4bui4buV4bu3eOG7ouG7lcSQw5LhuqThu5Xhu7Xhuqjhu7PDguG7lcO94bquw4nDgm3hu5XDgk/hu6Lhu5Xhu7dGw4nhurThu5XDgknDieG7lcahbuG7l+G7l+G7l+G7lcSQw5Thu4pO4buV4bu34bq4dcOJ4buVxqDhuqThuqLDiW3hu5VOw4Jzw4nDguG7lcOJ4bqk4bqiw4nhu5VOw4JzReG7leG6tOG6pHNubm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buy4bq64buVTsOC4bqw4buVw4nhurrhuqRt4buVRUjhuqThu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurRt4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqht4buV4bu34bq4dcOJ4buVTsOC4bqw4buV4buz4bq64buVRUZO4buV4buzdOG7s8OC4buVxJB1ReG7lUTDgnThu7Phu5XDicOCc0/hu5XDicOCw5TDieG6tOG7lU7hu5hP4buV4buzw4JPw4nhurThu5VFSOG6pOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Jt4buVRUjhuqThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDguG7leG7teG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44buV4bu3xIJP4buVw4JP4bui4buV4bu3RsOJ4bq04buVTeG7mOG7lcagdeG6uOG7leG7s09G4buz4buV4buz4buOc+G7lcOC4bqu4buVTsOC4buCw4nhurThu5Xhu7PDguG6psOJw4Lhu5VOTOG6qOG7leG7s8OSw4nhurThu5XDgsOUw43DieG6tOG7lU7DjeG6pOG7lUXhu4zhu7Phu5VO4bqk4bqiT+G7leG7t8O5ReG7lcO9w7nhurjhu5XEkOG7iuG6pOG7leG6puG7s8OC4buVw4Lhu4pK4buVSsOCdEpt4buV4buzw4LhuqbDicOC4buV4bu3dMOJ4bq04buVTsOC4bqkw4NO4buVTsOC4buY4buz4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu7bhurDhu5VO4bqkw4NK4buVTuG7jOG7s+G7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7Phurrhu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buV4buz4buGw4nhurThu5VOdOG7s+G7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44oCdbeG7lU7DgsOM4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4buVTsON4bqk4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0rhu5Xhu47hu6Jt4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVS0/hu6LEgsOJbeG7lSDhuqXhuqXhurPhu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buV4bu34bq4dcOJ4buVTsOC4bqw4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7leG6peG6t+G7lcOidkXhu5XDoknDieG7lU7huqTDg0rhu5VO4buM4buz4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buV4oCc4bu04butw4nhu5XGoHfDieG7lUTDgkHhurjigJ3hu5VOTOG6osOJ4buV4buzdOG7s+G7lcSQQsOJw4Lhu5XGoOG7mOG7s27hu5XhuqVM4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurpt4buVRUjhuqThu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buV4bu34bq4dcOJ4buVTsOC4bqwbeG7leG7s0nhu5VLT3PDiW3hu5Xhu7dJw4nhu5XGoOG6qG3hu5Xhu5zhu6Vt4buVSsOCw5TDjMOJ4bq04buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5Xhu7N04buz4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7lt4buVTsOC4bqkw4NO4buVTsOC4buY4buzbeG7leG6tMWpw4nhu5XGoMON4bqk4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4buzdOG7s+G7lUrDguG6uMOJ4bq04buVTkx14bq44buVTsOC4bqk4buV4bu3T3Phu5Xhu6LhuqJP4buVw4nDlMON4buzbuG7leG6peG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5XDicOC4butw4nhu5VMRsOJ4bq04buV4buzdOG7s+G7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Jt4buV4bu34bqk4bqww4nhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XigJzhu7Thu63DieG7lcagd8OJ4buVRMOCQeG6uOKAnG3hu5XDicOC4buvTuG7lcSQdeG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VFc8OJ4bq04buVxJDDuuG6pOG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7nhu5Xhu7Nz4bq4buG7leG6pU/hu6LhuqLDieG7lU5MT+G7osSCw4lt4buVS090w4nhu5VOTOG6pOG6rk7hu5VN4butT+G7lU3FqeG7s+G7lUXhu4zhu7Phu5Xhu7fhuqbhu7PDgm3hu5Xhu57hu5XDieG6tMOCQnPhu5Xhu7Phu45z4buVSsOC4bq4w4nhurThu5VOTHXhurjhu5VOw4LhuqThu5Xhu7dPc+G7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44oCd4buVTsON4bqk4buV4buzdMOJ4buVw71GbeG7leG7t8O5w4nhurThu5XGoOG6pOG6osOJbeG7leG7t+G6uHXDieG7lcag4bqk4bqiw4lt4buVw4JG4bqk4buVxqDhuqThuqLDieG7lcagdeG7leG7s3Thu7Phu5VOdsOJ4bq04buVxJDDjUrhu5Uww4Lhu63DieG7leG7teG7rcOJbOG7lcOCw5TDjcOJ4bq04buV4bu1ecOJbeG7lcOCSOG7lU5M4buK4buV4bq04bqkw5NK4buV4bu3xKjhu5Xhu7NJ4buVTeG7iOG7lU5M4bq4w4nhurThu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lcSQ4buYc+G7leG7s8OCw4rDieG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7jMOJ4bq04buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7lUrDgsOS4buVw4Lhu4pK4buVxqDDjeG6pOG7lU7hu5LDieG6tOG7leG7t+G6qHPhu5VKw4LDlEnDieG6tG3hu5Xhu7dJw4nhu5XGoOG6qG7hu5XhuqVH4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5Xhu7d0w4nDguG7leG6tOG6pHThu5VEw4NO4buVS0/DueG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5VKw4LhurjDieG6tOG7lU5MdeG6uG3hu5Xhu7N04buz4buV4buz4buvSm3hu5Xhu7N04buz4buVw4nhurR1w4nDgm3hu5Xhu7N04buz4buV4bu34bq4dcOJ4buVTsOC4bqw4buVTuG6pMODw4nhu5XDgnXDicOC4buV4bu34bqkxIJP4buV4buzw4LhuqrDicOCbeG7lcO9R+G7lU1Pw4nhurThu5XDiUbhuqThu5Xhu7VPw4nhurThu5VOw4LhuqThu5Xhu7dPc+G7leG7s8OC4bq44buVSsOCw5Lhu5XDguG7ikrhu5XGoMON4bqk4buVTuG6rMOJw4Lhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5VO4bqk4bq2w4nhu5Xhu4jhu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurRt4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqjhu5XGoHXhu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7t8O6TuG7lUTDg07hu5VLT8O54buVTuG7gk5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7suG6uuG7lU7DguG6sOG7lUTDguG7q8OJ4bq04buV4bu34bqow4nDgm3hu5Xhu7N04buz4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7leKAnOG7tOG7rcOJ4buVxqB3w4nhu5VEw4JB4bq44oCd4buVTkzhuqLDieG7leG7t+G6qHPhu5XDvXXDieG7leG6peG6t+G7lcOidkXhu5XDoknDieG7leG7t+G7peG7lcagdeG7leG7t3PDieG6tOG7lUVzw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DueG7lU7DguG6pMODTuG7lU7DguG7mOG7s+G7lU5M4bqiw4nhu5VEw4LFqUrhu5Xhu7N04buz4buVxJBCw4nDguG7lcag4buY4buz4buV4buz4buOc+G7leG7t8OM4bqk4buVTeG7gsOJ4bq04buV4buc4bul4buVw4JG4bqkbeG7lU7DuuG6uOG7lU3hu5Dhu7Phu5XEkHPDieG7lU7hur5z4buVTeG7rU/hu5VMRsOJ4bq0beG7lU7hu5Lhu5Xhu7fhurrhu5VEw4JJ4bqk4buV4bu1d+G7ouG7lU3hu5Dhu7Phu5VFw7rDicOC4buV4bu3w7rhuqThu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NObeG7lcOJ4bqkxIJF4buVTuG6pMOJ4buV4buz4buOc+G7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4nhu5XGoHXhurjhu5VN4buY4buVxJDhu6XDicOC4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7Phu45z4buV4bu2w7nDieG6tG3hu5VOw7rhurjhu5VO4bqkxILDieG7leG7t8SC4buV4bu34bqw4buV4buzdOG7s+G7leG7t+G6qHPhu5VKw4LDlEnDieG6tG3hu5Xhu7dJw4nhu5XGoOG6qOG7lcagd8OJ4buV4bu14buMw4nhurThu5XGoHXhurjhu5VO4bqkw4PDieG7lU5M4bqsw4nDguG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buV4bql4bq34buVw6J2ReG7lcOiScOJ4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buC4buV4bu1T+G7lcSQ4bqo4buzw4Lhu5XDveG6pOG6sMOJ4buVw4Lhu69K4buV4bu1ecOJbeG7lU7DguG7rcOJ4buVTsOC4bqk4bquw4lt4buV4bu3w4FK4buVTkzhurjDieG6tOG7lcSQ4bq8w4nhurThu5XDvcO6w4nhu5XDvcOo4buVxqB14buV4bu1T+G7lUTDgnThu7PDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZTuG7ueG7nE4tc8SQ4bqk4bq0w4lr4buVTOG6pOG6tMOCTmzhu5nhu4/hu41NTkzhurjDieG6tOG7j8OddeG6pOG7lcagdeG7lcO5w4nDgmvhu5XhuqVMdsOJ4buVIcaww4nhurThu40vTU5M4bq4w4nhurThu4/hu40vSuG7jw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]