(Baothanhhoa.vn) - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Trường Sơn quan tâm thực hiện. Qua phong trào, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqz4bqk4bq64bq4w4Lhu5dPTcO64bq64buXT+G6pOG6puG7l+G7ucOTdOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCd4buXT8O54bqm4buXS+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqlw43hurjhu48v4bqk4bubw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO14bqz4bqk4bq64bq4w4Lhu5dPTcO64bq64buXT+G6pOG6puG7l+G7ucOTdOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCd4buXRcOT4buC4bq44buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu1dkvhu5fDleG7nm7hu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurhu4buX4bu1w43hu5dMw5N04bq4buG7l+G7ucON4bq44buX4bua4bqq4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l0vhuqThu5Dhu4rhurjDguG7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pcON4bq44buXTMOTdOG6uOG7l0/hu6/DieG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurhv4buX4bq1w5N04buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6um7hu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqkbuG7l+G7ueG6puG6tuG6uOG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCd4buX4bu54bun4buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5dMw5Phu57huq7hurjhu5dFw7rDieG7l+G7teG6pMOVbuG7l07hu5Lhu7Xhu5dOdeG6uMOC4buXT8O54bq6buG7l0/huqbhurjhuqThu5dP4bqkd+G6uOG7l+G7muG7kOG7iE/hu5fEkOG6pOG6vOG7l+G7tcOVdOG7l+G7tXXhu7Xhu5dPd+G6uMOC4buXRcOMS+G7lzHhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurhu4buXT8O54bq64buX4bu5RuG6uMOC4buXT+G6pMOTeOG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6uuG7l0/huqThuqbhu5fhu7nDk3Thu5fhu57Dg8OT4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fEqOG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhu7dP4bqkw5PDieG7s+G7l+G6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3HGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7neG7oUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu6Phu5vhu6Mv4bubcXHhu7fhu6Phu5vGoeG7m+G7n+G7o3NPcOG7ncahxqFwRcahb0RLw4JrTcOs4buh4buf4buj4buV4buXdEVPw6zhu5XhurPhuqThurrhurjDguG7l09Nw7rhurrhu5dP4bqk4bqm4buX4bu5w5N04buX4oCc4bu24buv4bq44buX4buaeOG6uOG7l8SQ4bqkw4HhurrigJ3hu5dPw7nhuqbhu5dL4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqdN4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqXDjeG6uOG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXHGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4buh4bud4buh4buV4buXL8O1MOG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7uOG7pcOJ4buX4buz4bul4bq64buXw4lT4buXTMOTdOG6uOG7l+G7ueG7guG7l0/huqThuqrhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pOG6unThu5cgw4Phu5cg4buI4bqm4buVb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqn4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXIsSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5dO4buE4buX4bud4bujcy0iKC/huqfhuq3hu5fhu7XDlXThu5fhu7J04bq44buX4bqn4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu5rhu47hu5fhuqfhuqTDuuG6uOG6pOG7l8OV4bue4buX4bua4bqu4buX4oCc4buB4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pG7hu5fhu7nhuqbhurbhurjhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7l54bue4buXw4nDueG6uOG6pOG7l0vhuqThurrhurjDguG7l09Nw7rhurrhu5dP4bqk4bqm4buX4bu5w5N04buX4oCc4bu24buv4bq44buX4buaeOG6uOG7l8SQ4bqkw4HhurrigJ1u4buX4bua4bqm4bqw4bu14buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCd4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l0vhuqThu5Dhu4rhurjDguG7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pcON4bq44buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5dO4buvw5Phu5dNR+G6uMOC4buX4buaw4zhuqbhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G7tXXhu7XhuqThu5dFw7rDieG7l+G6pHThu55u4buXTnXhurjDguG7l0/DueG6um7hu5dOdU/hu5fhu5rDjOG6puG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dP4bqm4bqy4bq4buG7l+G7uUHDieG7l0XDueG6puG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bul4buXT+G6pOG6psSCT+G7l0/huqThu5Thu7Vu4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5dP4bqkw5Lhu7Xhu5fhu7l54bue4buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxILhu5ct4buX4bui4bun4buX4bqkR+G6pm7hu5fDguG6psag4buX4buaxqDhurjDguG7l0zDk+G7hOG7teG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4oCT4buXdOG6uOG7l+G6uOG6puG6uOG6pOG7l8So4buX4bu54bqqdOG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOCb+G7l+G7tHXhu7Xhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pG7hu5fhu7nhuqbhurbhurjhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5figJzhu7bhu6/hurjhu5fhu5p44bq44buXxJDhuqTDgeG6uuKAneG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dPTcOD4bq44buXT3ZP4buX4bu14bul4buX4bu1deG7teG7l0VD4bq44bqk4buX4bua4buU4bu14buX4bu1w5V04buX4bu54buK4bqm4buXTuG7hOG6uMOC4buX4bui4bun4buX4bqkR+G6puG7l+G6uOG6pOG7kOG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxIJu4buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOCbuG7l+G7muG6sOG7l07huqbhurjhuqThu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buXT+G6pOG7lOG7teG7l0vhuqR5w4lu4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fhu7nhu4Lhu5dP4bqk4bqq4buX4buaxanhurjhu5fDieG6puG6uOG6pG/hu5fhu7jEguG6uOG7l+G6uHThu55u4buXT+G6usO64bq44buXS+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu54bun4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bu14bqk4buO4bu14buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqRu4buX4bu54bqm4bq24bq44buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4oCc4bu24buv4bq44buX4buaeOG6uOG7l8SQ4bqkw4HhurrigJ3hu5dPTcOD4bq44buX4bu1deG7teG7l0VD4bq44bqk4buX4bua4buU4bu1buG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurzhu5fhu7Xhurzhu5dx4buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu5p44bq44buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu1deG7teG7l+G7tXZL4buXw5Xhu57hu5fhu7nhu6XhurjDguG7l+G7uXXhurjhuqThu5fDguG6pnXhu5fhu5rDuuG7l8OC4bqk4bqm4buX4bq44bqkeOG6uG/hu5fhu7Thu47hu5dP4bqk4bq2buG7l8SQ4bqk4buE4bqm4buX4bu34buv4bq44buX4buaeOG6uOG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5dL4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7nhu6fhu5fhu5p44bq44buX4bu5R+G6uMOC4buX4bu1deG7teG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu5rDuuG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buXTuG6puG6uOG6pOG7l07hu4ThurjDguG7l+G7t+G6vuG7teG7l0/Dk+G7nsSC4bq44buX4bu54buQ4buK4bq4w4Lhu5cgw4Phu5cg4buI4bqm4buX4bu54bq84bq4w4Lhu5fDguG6vEvhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0vhuqThuqzhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4oCc4bu44bulw4nhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fDiVPhu5dMw5N04bq44buX4bu54buC4buXT+G6pOG6quG7l+G7ueG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqk4bq6dOG7lyDDg+G7lyDhu4jhuqbhu5Xhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7o+G7m8ah4buX4bu14bqkeMOT4buX4bqk4bq6dOG7l8OC4bqmduG7nuG7l+G7ueG7q0/hu5dPTcOD4bq44buX4budxJDDieG7l+G7ueG7kOG7iuG6uMOC4buX4buaw4zhuqbhu5dPSOG6uMOC4buXT03huqrhu5fDguG6pnXhu5fhu6Phu5vGoeG7l09N4bqm4bqww5Phu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fDsk/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dPw7nhuqbhu5fhu7V14bu14buXT8OT4buexILhurjhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l0/hu5jhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7lyhG4buX4buBw5Phu6/hurjhu5co4buQw43hurjDguG7l+G7ucSC4bq44buX4bu54buQ4buK4bq4w4Lhu5cg4bug4buX4bqn4buU4buX4bqnTeG6vuG6uMOCbuG7l+G7tXfDk+G7l+G7suG6qOG6uOG6pOG7lyjDinThu41v4buX4bu04buM4bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7ueG6vG7hu5fhu7V14bu14buX4bqkR+G7l+G7t+G7r+G6uOG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+G7teG6vOG7l09NdeG7teG6pOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buX4bu14bqkdkvhu5fhuqTDuuG6uOG6pOG7l0/hu4RP4buXw4lT4buXTMOTdOG6uOG7l+G7ueG7guG7l0/huqThuqrhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l0vhuqThu4Ru4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l0V24bq44buX4bu14bqk4bqmxILDieG7l+G6pMO64bq44bqk4buXRXThurjDguG7l+G7mkJ04buX4bqkw6hu4buX4bu5SOG7l0114bu14buX4bu5w5LhurjDguG7l8OC4bqm4buKbuG7l+G7ucOS4bq4w4Lhu5fhurjDjeG6puG7l0zDk+G7nuG7l+G7ueG6quG6uOG6pG/hu5fhu7LDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqk4buX4bu54bq8buG7l+G7tcOK4bq44buX4bu14bq84buX4bu1deG7teG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqkbOG7l+KAnOG6p0jhu5dP4bqmxIJP4buXxJDhuqbhurDDieG7l+G6pEnhu5dPTeG7iOG7l+G6pEfhuqbhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G6uOG7guG6uMOC4buX4bu34buv4bq44buXxJDhuqThurzhu5fEkOG6pMWp4bq44oCdbeG7l+KAnMOqeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7lzHhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7teG6pOG7iOG7l+G7ueG7pcOJ4buX4buz4bul4bq64buXdOG6uOG7l0/hurrDuuG6uOG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dL4bqkecOJ4oCdbeG7l+KAnOG7uOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu54bqm4bqw4bq44buXT+G6pMawS+G7l0514bq4w4Lhu5fEkOG6pMOT4buX4bu34buv4bq44buX4bu14buQ4oCdbeG7l+KAnDHDguG7guG6puG7l+G6uOG6pMO64buXT03huqzhu5dPw5PhurDigJ1t4buX4oCc4bu04buOw4nhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7Xhu5Dhu5fEkOG6puG6tsOT4buXw4nDvcOT4oCdb29v4buX4bu44buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5dFQ+G6uOG6pOG7l+G7muG7lOG7teG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bqk4bqw4buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXT03huqrhu5fhu7nhu6fhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7msO64buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5dP4bqs4bq44bqk4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu7V14bu14buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqRu4buX4bu54bqm4bq24bq44buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4oCc4bu24buv4bq44buX4buaeOG6uOG7l8SQ4bqkw4HhurrigJ3hu5fDgsaw4bq44buX4buaw4zhuqbhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXTMOT4bue4buX4bu14bqkxILhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7XhuqTDleG7l8So4buX4bu1w43hu5dOxKjhu5fhu5rDuuG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7uOG7peG6uMOCbeG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fDguG6pnXDieG7l051T27hu5dL4bqk4bul4bq44buX4buz4bqm4bqw4bq44buX4bui4bun4buX4bqkR+G6pm7hu5fDguG6vEvhu5fhu6Dhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7uOG7peG6uMOCbuG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq4beG7l+G7uXnhu57hu5fDicO54bq44bqk4buX4bu14bul4bqm4buX4bu1deG7teG6pOG7l+G6pMO64bq44bqk4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqkbuG7l+G6uOG6pHZP4buXRcO64buX4bu14bul4bqm4buX4bu1deG7teG6pOG7l0/huqTDleG7l0/hu47hu7Xhu5fhuqTDuuG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pG7hu5fhurjhuqThu5Bs4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fhu7nDueG6uuG7l+G7ueG7kuG7teG7l+G7teG7guG6uMOC4buX4bua4buObuG7l0/FqeG6uMOC4buX4bu14buQ4buK4bq4w4Lhu5dP4bqmxIJL4buX4bu34buv4bq4buG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/huqThurrDueG6pm7hu5fDguG6puG7peG6puG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G7ucON4bq4buG7l0/huqThu5Dhu5fEkOG6pOG6psSCw5Phu5fhurjDueG6puG7l+G7msO64buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7mnbhurjhu5fhu7nhuq7hu5fhu7Phu5Lhu7Xhu5fhu6LDkuG7tW7hu5dL4bqk4buS4bu14buXT8O5S+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5cx4bqk4buv4bq44buX4bu34buv4bq4b29v4buXMOG6p+G6p+G6teG7l+G7msO64buX4bu1deG7teG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXT03huqrhu5ct4buX4bui4bun4buX4bqkR+G6puG7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buX4bu5SOG6puG7l8OJw4zhuqZu4buX4bqk4buQw4zhurjDguG7l+G7muG6ruG7l+G7tcON4buXTsSobuG7l+G7teG6pMWpw4nhu5dF4bq64buXReG7iOG6puG7l+G6rOG7teG6pOG7l+G6pOG7iEvhu5dL4bqkdUtu4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buX4bu5deG6uMOCbuG7l0vhuqR1T+G7l+G6pMOT4bue4buXTMOT4bue4bqu4bq44buXRcO6w4nhu5fhu7XhuqTDleG7l+G7tcOVdOG7l+G7ueG6usO64bq44buX4bua4bqmw4Phurhu4buX4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq44buX4buaw7rhu5cx4bqk4buv4bq44buX4bu34buv4bq4beG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buXT+G7hE/hu5fhu7V14bu14buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5dP4buU4buXTMOT4bul4bq44buXT03hurrhurjDguG7l+G7tUfhurjDguG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7teG7kG7hu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT+G7hE/hu5fhuqThu5DDjeG6uMOC4buX4buQw4zhu7Vu4buXTMOT4bue4buX4buQw4zhu7Xhu5fDgsaw4bq44buX4buaw4zhuqbhu5fhu7V14bu14buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6uuG7l0/huqThuqbhu5fhu7nDk3Ru4buX4bu1deG7teG7l+G7tcOTR+G7teG7l+G7mnjhurjhu5fhu7lH4bq4w4Jvb2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7suG6rOG7l0/huqThu5Dhu5fhu7jhu6XhurjDguG7l8OV4bue4buXS+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqlw43hurjhu5fhu7R04bq64buX4bqn4bqk4bqq4buXMcOC4bq+4bu14buX4bq1w5NQ4bq44bqk4buXxJDhuqThu7HhurjDguG7l+G7ueG6quG6uOG6pGzhu5fhu7jhurbhu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCd4buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dP4bqk4bqo4buX4bu34buST+G7l8SQ4bqk4bq6dU/hu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bu14buM4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G7tcOTR+G7tW/hu5fDquG6puG6sOG7teG7l0Xhu6fhurjhuqThu5fhu7nDueG6um7hu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhu7XDlXThu5fhu7V2S+G7l8OV4bue4buX4bu54bq24buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq44buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l+G7msO64buXT+G7lOG7l8OC4bqmdeG7teG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG6qOG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXTuG6ouG7l+G7ucO5T+G7l8SQxIJP4buXTMOT4bul4buXT+G7hE9vb2/hu5cx4bqk4buQ4bq4w4Lhu5fhu7nhurbhu5dF4bun4bq44bqk4buX4bu5w7nhurpu4buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq6buG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu7nDkuG6uMOC4buXT+G6pOG6qOG7l+G7tXZL4buXw5Xhu55u4buXT03hu5Thu7Xhu5dP4bqmxIJL4buXRcO64buX4bu5RuG6uMOC4buX4bu14bqk4bqs4buX4buz4bqs4buXT+G6pOG7kOG7l+G7tXZL4buXw5Xhu57hu5dL4bqk4bul4bqm4buXRcO64buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhuqThuqbhurbDk+G7l03hu4bhu5fhu5rhuq7hu5dL4bqk4bq64bq4w4Lhu5dP4buO4bu1buG7l094S+G7l0zDk3Xhurhu4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l+G7tXXhu7XhuqRu4buXT+G6puG6rsOJ4buXReG7lOG7teG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SC4buX4bq4w43huqbhu5fhu7fhu5Thu5fEkOG6psSC4bq44buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7tuG7r+G6uOG7l+G7mnjhurjhu5fEkOG6pMOB4bq64oCdb+G7l+G7tHfhurjhu5fhu6J14bu14buX4bu54bqq4bq44bqk4buXTeG7huG7l8So4buX4bu54buvw5Nu4buX4bu14buOw4nhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7Xhu5Dhu5fhurjDuuG6uuG7l0/huqThuqjhu5fhu7V34bq44buXRcO6w4nhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l8OC4bqo4buXS+G6pOG7jOG7l+G6pOG7iEtv4buX4bqnw5Phu57hurBP4buX4bu54buE4bqm4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7s8awT+G7l+G7teG6pOG7kMOM4bu14buXT03hurrhurjDguG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqRv4buXMcOC4bq6w7rhuqbhu5dF4bun4bq44bqk4buX4bu5w7nhurpu4buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq6buG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu5rDveG6uOG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fEkOG6puG6tsOJ4buXT010buG7l+G7ueG7guG6uOG7l+G7ueG7hOG7tW7hu5fhurjhuqTGsOG7teG7l+G6uOG6pMSo4buXT+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4buiw5Phu57Dg+G6uG/hu5cxxILDk+G7l+G7tXfhurjhu5dP4bqk4bqmxIJPbuG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fhu7V3w4nhu5dPdOG7nm7hu5fhu7XhuqRC4buX4bua4bqm4bqw4bu1buG7l0XDusOJ4buXw4nDvcOT4buX4bu54bq24buX4bu1deG7teG7l+G7ucON4bq44buX4bua4bqqbuG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu1buG7l+G7tXXhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5dP4bqkduG7nuG7l+G7ueG6tuG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G7msO64buX4bu1w5Phu4Thuqbhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l0XDuuG7l+G7tXfhurjhu5fEkOG6qkvhu5dP4bqk4buK4bqm4buX4bu5deG6uOG6pOG7l8OC4bqmdW7hu5dOw43hu5fEkMSCT27hu5dPSOG6uMOC4buXxJDEgk/hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l+G7muG6puG6sOG7tW7hu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+G7ueG6tuG7l8SQ4bqkQeG6uOG7l0/huqThu5DEqOG6uMOCbuG7l+G7s+G6puG6tsOT4buX4bu34buQw43hurjDguG7l8SQ4bqqS+G7l0/huqThu4rhuqZv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buV4buXTk/hu55FQcOs4buVT0Hhu6JPLXRF4bqmw4Lhurhs4buXTeG6psOC4bqkT23hu5XDteG7j05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu7LDuuG6puG7l+G7msO64buX4bul4bq44bqkbOG7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7lyHhuqZ04bq4w4Lhu48vTk9N4bq64bq4w4LDteG7jy9Lw7U=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]