(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay (27-4), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp lần thứ 55. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới và thành lập các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang và xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rDjcSp4bq7MFjEg8Oq4bqvWOG7icSD4bq54bqrw6NYw63EqSVY4bqqw6PEg+G6s1jDrcSp4buZOeG7iVjhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVjhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqtYw43EqeG7lVjhuqzDqjBYw7QmWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jhu5g44bqrWOG6rD7huqlYxajhu5g44bqrWHfhurPhuqvEg8av4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu4oq4bqrw6NY4bqrJeG7mVjFqOG7siMt4bu2xq/DmVjhu4k/4bqvWOG6qsSDJljDjcSp4bq7MFjEg8Oq4bqvw5lYMW/hu4Phuq9Y4buL4buNWDDEg21Y4buJw6zhurdYMG0lWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYw43EqeG6uzBYxIPDquG6r1jDlG/hu4fhuqvDo1h34bq34bqrxINYxILEqcOhw5lYTeG7mVggJeG6q1jhu4jEg2/hu4XhuqvDo1jDtGxYw43EqeG6uzBYxIPDquG6r1jhuqfEgyXhuq9Y4bqpPzBYScSD4bqvOOG6q1jEg8SRaVjhuq194bqrWOG7icSDw7NY4bu44bu44bukWOG7iD/huq9YacSD4bqvOOG6q1jEg8SRacOZWE3hu5lYICXhuqtY4buIxINv4buF4bqrw6NYw7RsWMONxKnhurswWMSDw6rhuq9YIOG6r8OgxKlYw63EqeG7mTnhu4lY4buJxIPhurnhuqvDo1jDrcSpJVjhuqrDo8SD4bqzWMOtxKnhu5k54buJWMO0YVjDtOG6r8OhMFgy4bqvYcSpWDDEg+G6teG6q8SDWDLhurMlWMOj4bqv4buD4bqvWMO0Jljhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVgwKjBYMuG7h+G6q1jDtOG6s1jEgybhuqvEg1gwxIPhurHhuqvEg1gwbSVY4buJxIMm4bqrxINYacSD4bq7WMSCJljhuqrDquG6r8OZWDAqMFjhu4nhurXhuqvEg1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlw5lYd+G6veG6q8OjWOG6qiXhuq/DmVjhu4jEqeG7mTjhuqtYw43EqSXhuqvDo1jDtCZY4buTM+G6qVjhu5M04buJw5lYw63EqeG7mTnhu4lYMuG6s+G6q8SDWMO04bqvw6EwWDLhuq9hxKlYMMSD4bq14bqrxINYMuG6syVYw6Phuq/hu4Phuq9YMsOgWOG6qWdYw6zDquG6q8OjWOG7icSDJuG6q8SDWGnEg+G6u1jEgsSpOVjDtCZY4buLLmlY4buTOWnDmVjhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVgwKjBYacSDb+G7heG6q8OjWOG7icSDxKnDqjBY4buJxIMm4bqrxINYacSD4bq7WMSCxKk5w5lY4buJ4bq14bqrxINY4buIxIPDsiVY4buIxIPhuq844bqrWMSCxKk54buk4buoL2nhu6rhu6gx4bqvw7RYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMcOsM+G6rSXhu4kzMVfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7iOG6r+G6q1jhuq3huq844bqrWMOtxKkl4bqrVeG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qMSp4bqtWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G7ieG6r+G7ieG6rTMtYuG6q+G6reG7mVfhu6rhu6jhuq3huq/hu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qCVY4buJ4bqv4buJ4bqtM+G7oFfhu4jEg2pYw7ThurNY4bqt4bq74bqvWMOtxKnhu5lYxINiPzDEg1gy4bqvWOG7icOsb+G7gzBY4buJxIPhu4Xhuq9YMj/huq9YMG0lWOG7kztY4bqr4bq54bqrw6NY4buJxIPhurnhuqtY4bqp4buD4bqvWMONxKnhu5VY4bqsw6owV1jEg8OsM+G6o+G7oFcv4buJxIPEqS3DtOG6ry3huq1i4bqvLcOtxKnhu5ktxINiJTDEgy0x4bqvLeG7icOsxKliMC3hu4nEg2Lhuq8tMSXhuq8tMMSpJS3hu5MlLeG6q2LhuqvDoy3hu4nEg2Lhuqst4bqpYuG6ry3DrcSp4buZLeG6rWIwLSRAw509I+G7pMSD4buJ4bqpV+G7quG7iMSDaljDtOG6s1jhuq3hurvhuq9Yw63EqeG7mVjEg2I/MMSDWDLhuq9Y4buJw6xv4buDMFjhu4nEg+G7heG6r1gyP+G6r1gwbSVY4buTO1jhuqvhurnhuqvDo1jhu4nEg+G6ueG6q1jhuqnhu4Phuq9Yw43EqeG7lVjhuqzDqjDhu6gvJeG7quG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC/huq3huq/hu6rhu6gvxKnhuq3hu6rhu6gx4bqvw7RYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMOG6rcOsV+G7quG7qC8x4bqvw7Thu6rhu6gvMeG6r8O04buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7IkaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy/huq/hu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy/huqsz4buR4buLL+G7ssOdw50jL8OdWeG7uDHhu7LDneG7tuG7tCPhu7Lhu7Lhu4kjw51Z4bu24bqt4bu4LcOtxIPDneG7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfDjcSp4bq7MFjEg8Oq4bqvWOG7icSD4bq54bqrw6NYw63EqSVY4bqqw6PEg+G6s1jDrcSp4buZOeG7iVjhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVjhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqtYw43EqeG7lVjhuqzDqjBYw7QmWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jhu5g44bqrWOG6rD7huqlYxajhu5g44bqrWHfhurPhuqvEg8avV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7siRXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhu6/Eg21Y4buJ4bqzMMSDWMONxKnhurswWMSDw6rhuq9Yw5Rv4buH4bqrw6NYd+G6t+G6q8SDWMSCxKnDoVhpxIMq4buJWCDhuq/DoMSpWOG7iT/huq9YacSD4bqvOOG6q1jhuqfEgyXhuq9Y4bqpPzDhu6RYxahx4bqrxINVWMOUQsOUxq/hu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsOU4buD4bqvWMOdWVlRWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvOOG6q1hN4buZWCAl4bqrWOG7iMSDb+G7heG6q8OjWMO0bFgwY1jhuqko4buJWOG7iSrhuqtY4buJxIMm4bqrxIPDmVhN4buZWCAl4bqrWOG7iMSDb+G7heG6q8OjWMO0bFjDjcSp4bq7MFjEg8Oq4bqvWDI7WOG7icSD4bq54bqrw6NYw63EqSVY4bqqw6PEg+G6s1jDrcSp4buZOeG7iVjDtGFYw7Thuq/DoTBYMuG6r2HEqVgwxIPhurXhuqvEg1gy4bqzJVjDo+G6r+G7g+G6r1jDtCZY4buJxIMm4bqrxINY4bqtW2lYMCowWDLhu4fhuqtYw7ThurNYxIMm4bqrxINYMMSD4bqx4bqrxINYMG0lWDAqMFjhu4nhurXhuqvEg1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlw5lYd+G6veG6q8OjWOG6qiXhuq/DmVjhu4jEqeG7mTjhuqtYw43EqSXhuqvDo1jDtCZY4buIxIMm4bqrxINYacSD4bq7WMSCJljhuqrDquG6r+G7pFjDlOG6r8OhMFgy4bqvYcSpWDDEg+G6teG6q8SDWDLhurMlWMOj4bqv4buD4bqvWMSDJuG6q8SDWDDEg+G6seG6q8SDWOG7icSDM2JYMCowWOG7iOG7hVjhu4nDrOG6t+G6q8SDWDBtJVjhu6/Eg+G6seG6q8SDWGnEg21Y4bqtJlgwfeG6q1jhu4nEg+G6rznhu4nDmVgyauG6q8OjWMOtxKnhu5lYMuG6s+G6q8SDWDBtJVhpxIMqaVjhuq3EqVvhu4nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSDM2JYMmPDmVjhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVjhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqtYw43EqeG7lVjhuqzDqjBYw7QmWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jhu5g44bqrWOG6rD7huqlY4buJw6w44bqrWDDhu4dY4buLZ1jhu4liJuG6q1ggw6pYMeG6r8Oh4bqrWOG7ieG6sTDEg1jhu4nhu41Y4bqrxIPhuq844bqrw5lYMT7huqtY4buL4bq7WDBtJVjhu5M7WMONxKnhu5VY4bqsw6owWMO0Jljhu5M7WOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVjhu4nEg8Spw6owWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu5g44bqrWHfhurPhuqvEg1jFqOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyXGr+G7pFjhu4olxKlY4bqnxIPhuq9Y4buJxIMm4bqrxINY4bqtW2nDmVjhu4nhurXhuqvEg1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWDBjWOG7uOG7uCRYMuG7h+G6q1jDtOG6s1jEgybhuqvEg1gwxIPhurHhuqvEg1gwe2lY4buTO+G7pFjhu4jDrGLhuqvDo1gyY8OZWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu5g44bqrWHfhurPhuqvEg1gwY1jhu7JAWDLhu4fhuqtYw7ThurNYxIMm4bqrxINYMMSD4bqx4bqrxINYMHtpWOG7kzvDmVjDo+G6veG6qVjhu7Lhu7JY4buTO1jDtCZYWeG7tljhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjcSp4buVWOG6rMOqMFjDtCZY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVhnWGnEg+G6sSVY4buIPuG7mVjhu60uMFgwbSVYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7mDjhuqtYd+G6s+G6q8SDw5lYMGNY4buI4bq14bqrxINY4bqtw6pY4bu4w509WMO0Jljhu7jDnT3hu61Y4bqr4bq74bqvWDJv4buF4bqrw6NYxILhur1Y4buvxIPhurFY4bqo4bqv4bqrxINYw7Thu4Phuq9Yw43EqeG6uzBY4bqtw6pY4bu24bu4w5lY4bqt4bqvOOG6q1jhuqc54buJWOG6p8SDxKlYw7Thu40wWGnEg+G6sSVY4buIPuG7mVjDtOG7g+G6r1jhuqfEg8SpWMO04buNMFgy4bq94bqrw6NYICHhuqvDo1gwbSVY4buJ4bq14bqrxINY4buIxIMl4bqrxINYxIJjJcOZWOG6rSZYMn3EqVjhuqnhurvhuq9Yw6Phuq8lYljhu4nEg+G6ueG6q8OjWDJv4buF4bqrw6NYIMOqw5lYMm/hu4XhuqvDo1jhu4nEg23hu5nDmVjhu4nDrMSp4bqrw6NY4buJPuG6qVgx4bqzMMSDWMO0bMOZWOG7icSDb+G7h+G6q8OjWOG6qT/huq9Yw63EqSXhuqtY4buJw6zEkeG6q8OjWDBtJVjDtGvhuqvDo1jhu4g+4buZWOG7rS4wWMSDxKnhu5nDoeG6q1jDtCZYMCowWMSDxKnhu5nDoeG6q1jDo+G6ryppWMOsJeG6q8SD4bukWOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVgwZOG6q1jhuq0mWOG7icOsxKnhuqvDo1jhu4k+4bqpWOG6p8SDJeG6r1jhu4nEgyoww5lYMMSDOVgg4bqvOeG6q1jDtFvhu4lY4bqt4bqvw6HEqVjhu5M+4buZWDHhu43huqvDo1gwbSVYxIPEqeG7mcOh4bqrWMO0JlgwbSVY4buJ4bq14bqrxIPhu6RY4buIP+G6r1jDjcSp4buVWOG6rMOqMMOZWOG7icOyWOG6qyzhuqlYw50kI0BYMjtY4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYw63EqeG7mVjEg2I/MMSDWOG6p8SDxKlYMT7huqtYMG9Y4buJxIMzYljEg2/hu4PhuqvDo1jEg+G6r8Oh4bqrWDI/4bqvWOG7iT9iWOG7icSDxKlb4bqrWOG6rWbhuq/DmVgl4bqrWOG7iWIm4bqrw5lYw6Phuq864bqpWGvhuqtY4buJLjBYw6Phuq8lYljhu4nEg+G6ueG6q8Ojw5lY4bqtJlgy4bqvYcSpWOG6p+G6r8Oh4bqrWDLDoFhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqtYMiVYMT/huqvDo1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WC1Y4buTO1jEg8Oq4bqvw5lY4bqtJuG6qVgw4buHWOG7i2dYMMSDYlhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqtYMuG6uVjhu4nEg+G6s+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWCNZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVgj4bu04buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy/huq/hu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy/huqsz4buR4buLL+G7ssOdw50jL8OdWeG7uDHhu7LDneG7tuG7uMOdw53hu7jhu4nhu7QkWeG6rSQtw51Z4bu4MeG7uMOdWeG7tOG7uOG7tEDhu4kk4bu04bu4JOG6reG7ti0l4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV8ONxKnhurswWMSDw6rhuq9Y4buJxIPhurnhuqvDo1jDrcSpJVjhuqrDo8SD4bqzWMOtxKnhu5k54buJWOG7icSDJuG6q8SDWOG6rVtpWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjcSp4buVWOG6rMOqMFjDtCZY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVjFqOG7mDjhuqtYd+G6s+G6q8SDxq9XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFcjWVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXI+G7tOG7sldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsSC4bq34bqrxINYOuG6q8SDWOG7kztYw43EqeG7lVjhuqzDqjBY4bqrxIPhurfhuqtY4buJw7JYw7TDoVjhu4nhuq/huqvEg+G7pFjFqOG6qsOjxKnhur3huqtYOuG6q8SDVVjDlOG6rzPhu4nhuqsl4bqpWEnDrGLhuqUzMOG7ieG7i1jhu69i4bqr4buL4buJw6zEqTDhu4nhuq9i4bqrxq/hu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsONxKnhu5VY4bqsw6owWMO0Jljhu5g44bqrWOG6rD7huqlYMmHEqVgyb2YwWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYxKjhu63huqp2WOG7ieG6teG6q8SDWGnEgzhYMcSp4buZw6Hhu4lYw43EqeG7mVjEg2I/MMSDWDDEg8Sp4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NYMuG6uVjhu4nEg+G6s8OZWMOj4bq94bqpWOG7iWIm4bqrWCDDqlgy4bqzJVjDo+G6r+G7g+G6r1jEgybhuqvEg1gwxIPhurHhuqvEg1gwbSVYMCowWOG7kzvhu6RYw43EqSpY4buJw6zhurfhuqvEg1jhu4nhur9YMMSDw7MwWOG7icSD4buNMFjEg+G6r8Oh4bqrWMOtxKnhu5lYxINiPzDEg1gy4bq5WOG7icSD4bqzw5lYw63EqeG7mVjEg2I/MMSDWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WC1Y4buTO1jEg8Oq4bqvWMO0Jljhu4nEg+G7jTBYxIPhuq/DoeG6q1jhuqvDo8SD4bqzWMOtxKnhu5k54buJWDI/4bqvWMSDw6rhuq9YMjrhuqvDo1gwKjBYMHtpw5lYw43EqeG7lVjhuqzDqjBYw7QmWOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVjhuqvEg1vhuqtYMsSpZjBY4buL4buNWMOtxKkl4bqrWOG7iT7huqlYMG0lWOG7iMOsxKnhuqvDo1hv4buH4bqrw6PDmVgwbSVY4buJ4bq14bqrxINY4bqrOOG6q1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WC1Y4buTO1jEg8Oq4bqvWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhu4nEgzNiWDDEg+G6r2HEqVjEg2/hu4PhuqvDo1jhu4nhurEwxINYMOG7jTBYw7QmWDI7WDI/4buJWDLhurlY4buJxIPhurNY4bqtYj/huq9Yw5Thu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsOU4bqvw6EwWOG7icSDJuG6q8SDWOG6rVtpWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjcSp4buVWOG6rMOqMFjDtCZY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWOG7mDjhuqtY4bqsPuG6qVjhu4nDrDjhuqtYMOG7h1jhu4tnWOG6q8OjxKnhu5k44bqrWOG7icOsP+G6q8OjWDHhuq/DoeG6q1jhu4nhurEwxINY4buJ4buNWOG6q8SD4bqvOOG6q1jDtCZYMT7huqtY4buL4bq7WOG6rSZY4buJ4bqvYeG6q1gyYVgwxINiWMO04bqvw6EwWOG7icSD4bqvOeG7iVjhuq1baVjhu4nhur9YMMSDw7MwWCDDqljhuqkq4buZWDDEg+G6seG6q8SDWMOtxKnhu5lh4bqrWDLhurlY4buJxIPhurPDmVgyKmlYw7PhuqvDo1jhu5k4xKlYMH3EqVjDrcSpOuG6q1jhuq3hu5VYxIMm4bqrxINYMMSD4bqx4bqrxINY4bqqxIMmWOG6q2/hu4MwWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q8OZWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4bqtJuG6qVhpxIMq4buJWOG7i+G6r+G6q8SDWCDDqljhuqkq4buZw5lYIOG6rzjhuqtYMMSDOcOZWCA6YlgyOuG6qVjhu4nhuq84xKlYMMSDxKld4bqrWDBtJVgy4buH4bqrWMO04bqzWMSDJuG6q8SDWDDEg+G6seG6q8SD4bukWOG7r2vhuqvDo1jDtOG7g+G6r1gyY1jhu4s3WOG7iT9iWDLhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqtY4bqnxIMl4bqvWOG7icSDKjBY4buJ4bq74buJWMSD4buH4bqrWOG7ieG6r2HhuqlY4bqrLOG6q8OjWDBtJVgwKjBYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8Ojw5pY4buLLmlY4buTOWlYxINmaVjhuq3hu5VY4bqtJWJYMsOq4bqrw6PDmVjhu4k/Ylgyw6rhuqvDo1jhuq3hu40wWOG6qeG7g+G6r1gwxINiWOG7i+G7jVhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqvDmVgyXeG7mVjhuqvEgyXhuqvEg1jhu4nhurswWDLDqljhu4ks4bqrw6NY4buJw6xvZ+G6q8OjWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTnDmVgwxIPEqeG7mcOg4bqrWDHhurMwxINYMOG7h1gwe8SpWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTnDmVjhu4ks4bqrw6NYMG/hu4XhuqvDo1jEg+G6r8OhxKlYw63EqTpYw63EqTrhuqtY4bqt4buVWOG6qsSDJljhuqtv4buDMFjDo2NpWGnEg33huqtYw7QmYljDtOG6r8OhMFjhuqs+4bqrw6NYMCViWOG7ieG7m1jhuq3DoVgy4bq5WOG7icSD4bqzWMSDYyVYMG0lWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhuqtj4bqvWMOs4bqvOOG6q8OjWDBtJVjhu4nhurXhuqvEg1jhuqtj4bqvWDDEg8Sp4bqrw6Phu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buqScOUWMWo4buJ4bq/4bqrw6NYxINmacav4buoL2nhu6rhu6gx4bqvw7RYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMcOsM+G6rSXhu4kzMVfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7iOG6r+G6q1jhuq3huq844bqrWMOtxKkl4bqrVeG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qMSp4bqtWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G7ieG6r+G7ieG6rTMt4buJxIPEqeG6qSAtJeG6qzEt4buLJWliV+G7quG7qOG6reG6r+G7quG7qCVY4buJ4bqv4buJ4bqtM+G7oFfhu4jEg2pYw7ThurNY4bqt4bq74bqvWMOtxKnhu5lYxINiPzDEg1gy4bqvWOG7icOsb+G7gzBY4buJxIPhu4Xhuq9YMj/huq9YMG0lWOG7kztY4bqr4bq54bqrw6NY4buJxIPhurnhuqtY4bqp4buD4bqvWMONxKnhu5VY4bqsw6owV1jEg8OsM+G6o+G7oFcv4buJxIPEqS3DtOG6ry3huq1i4bqvLcOtxKnhu5ktxINiJTDEgy0x4bqvLeG7icOsxKliMC3hu4nEg2Lhuq8tMSXhuq8tMMSpJS3hu5MlLeG6q2LhuqvDoy3hu4nEg2Lhuqst4bqpYuG6ry3DrcSp4buZLeG6rWIwLSRAw509I+G7pMSD4buJ4bqpV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWOG7i8OsMOG7oFcv4bqpMzHhuq8lL8Od4buyWS/huqsz4buR4buLL8OdJFnhu7Qvw51Z4bu4MeG7uMOdWeG7tOG7uOG7tEDhu4kk4bu04bu4JOG6reG7ti0lw53hu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BXw43EqeG6uzBYxIPDquG6r1jhu4nEg+G6ueG6q8OjWMOtxKklWOG6qsOjxIPhurNYw63EqeG7mTnhu4lY4buJxIMm4bqrxINY4bqtW2lY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWMONxKnhu5VY4bqsw6owWMO0Jljhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqtY4buYOOG6q1jhuqw+4bqpWMWo4buYOOG6q1h34bqz4bqrxIPGr1dYL+G7quG7qC8l4buq4buoMeG6r8O04buq4buo4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu6glWOG7ieG6r+G7ieG6rTPhu6BX4buIxINqWMO04bqzWOG6reG6u+G6r1jDrcSp4buZWMSDYj8wxINYMuG6r1jhu4nDrG/hu4MwWOG7icSD4buF4bqvWDI/4bqvWDBtJVjhu5M7WOG6q+G6ueG6q8OjWOG7icSD4bq54bqrWOG6qeG7g+G6r1jDjcSp4buVWOG6rMOqMFdYxIPDrDPhuqPhu6BXL+G7icSDxKktw7Thuq8t4bqtYuG6ry3DrcSp4buZLcSDYiUwxIMtMeG6ry3hu4nDrMSpYjAt4buJxINi4bqvLTEl4bqvLTDEqSUt4buTJS3huqti4bqrw6Mt4buJxINi4bqrLeG6qWLhuq8tw63EqeG7mS3huq1iMC0kQMOdPSPhu6TEg+G7ieG6qVfhu6rhu4jEg2pYw7ThurNY4bqt4bq74bqvWMOtxKnhu5lYxINiPzDEg1gy4bqvWOG7icOsb+G7gzBY4buJxIPhu4Xhuq9YMj/huq9YMG0lWOG7kztY4bqr4bq54bqrw6NY4buJxIPhurnhuqtY4bqp4buD4bqvWMONxKnhu5VY4bqsw6ow4buoLyXhu6rhu6gv4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV8SDMyUxV+G7quG6qOG6uVjEg+G6t+G6q8SDWMOtxKnhu5lYxINiPzDEg1jhu4nEgzNiWOG6uVggJuG6q1gw4buFWDDEg+G6tVgyb2YwWOG7icSD4buNMFjEg+G6r8Oh4bqrWGdY4bqpw6rhu4lY4buL4bq7WOG6p8SDxKlYw7Thu40wWOG7icSDJuG6q8SDWOG7icSD4bqz4bukWOG7iMSDOVjhuqvEg2/huqvDo1jhu4k/4bqvWOG7kztYw41q4buZWOG6rMOqMFjFqOG7mDjhuqtYd+G6s+G6q8SDxq/DmVjhuq3hurvhuq9Yw63EqeG7mVjEg2I/MMSDWMO0LOG6q1jhuqnhuq/huqvEg8OZWMSD4bqvw6HhuqtYMj/huq9Y4bqrJuG7mVgyO1gwY1jhu4nDsljhuqfEgypY4bqtPsSp4buk4buoL2nhu6rhu6gvMeG6r8O04buq4buoL+G6reG6r+G7quG7qC/EqeG6reG7quG7qDHhuq/DtFgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFcw4bqtw6xX4buq4buoLzHhuq/DtOG7quG7qC8x4bqvw7Thu6o=

PV (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]