(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Vĩnh Lộc luôn chú trọng phát huy quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu5lh4bqtWDtLw4IlO+G7tktwW+G7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szl7OUs2YeG6rUvhu6Thu7ZWS+G7plE7S+G7pOG7tuG6o0szS+G7pCBLODPhu4JLOeG7lCxLOOG6t0vFqH074bu0Sznhu7ZhVDtLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTtJL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7ueG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0s2YeG7kOG7gkvhu6Thu5Lhu6RL4bukUjVL4bqj4bqtS8Wo4buWO+G7tOG7gkvhu6Thu7ZAO+G7tks2YeG6rVc74buCS3Hhu7nhu7nhu7NLw6Lhu5hL4buk4buS4bukS8WoLOG7mDtLOeG7tllL4bu2YeG6rVg7S8OCJTvhu7ZLcFvhu6RLP2E+O0vhu6Thu7bDoUs5Nyg74bu0SzXhu7bhu5I5S+G7tmHhuq1LNmHhuq1L4buk4bu2Vkvhu6ZRO0vhu6Thu7bhuqNLR+G7s+G7icSp4buJSEszS+G7pCBLODPhu4JLOeG7lCxLOOG6t0vFqH074bu0Sznhu7ZhVDtLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTtLOTcsO+G7tEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szvhu7bhu7hYOkvDouG6oUvhu6Thu7ZAO+G7tks5Nz1LM0vFqD3hu5BLNeG7tsSDIDvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSks4OeG6rT/Gr8OJSjnGr+G6pzkt4buQP+G7uOG7tDvhu4BL4bukxq87OcavN+G7hkrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvhu4zDkkw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDk09PNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05NTeG7ji9N4buOw5Xhu6ZOTOG7jsOT4buOTeG7jjnDlU3DksOSTj9M4buEKjXhu7Thur43w4nDlcOVTkpL4buQPznDiUrhu5lh4bqtWDtLw4IlO+G7tktwW+G7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szl7OUs2YeG6rUvhu6Thu7ZWS+G7plE7S+G7pOG7tuG6o0szS+G7pCBLODPhu4JLOeG7lCxLOOG6t0vFqH074bu0Sznhu7ZhVDtLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTtKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrhu4zDkkxKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOTT09KSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsON4buJ4buSO0vDmVtLOeG7tj1LOTdSO0vDgiU74bu2S3Bb4bukSzk34buQLEvFqF3hu7jhu4JLO+G7nDpLw5nhu5w5SzkjO+G7tkvhu7YjO+G7tks44buWO0vhuqdhUjlL4buk4bqj4buQSzvhu7TEgzHhu7hL4bumUTvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcVs5Szk3LDvhu7RLO+G7tuG6tTvhu7RL4bqtVmFLOXtLNmHhu5A7Szk3KDvhu7RLxahZS+G6p8agS8OCJTvhu7ZLw73hu7bDoeG7pEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLOeG7tuG7mDvhu7ZL4bukPjvhu7RLOz474bu0Sznhu7Y+O0s6MOG7uEtHcuG7uXFIS8Oi4buYSzk34bu4WTtLJuG7tuG7kOG7uEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7tuG7uFhhSzZh4buWS+G7pOG7kuG7pEs54bu44buuYUvhu6Thu7ZAS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEty4bu5cUs7UTvhu7RL4buk4buQLEvhu6Thu7ZAO+G7tks/4buYS+G7pFI1S+G6o+G6rUvFqOG7ljvhu7Thu4JL4buk4bu2QDvhu7ZLNmHhuq1XO0vFqD3hu5BLNeG7tsSDIDvhu7RLxajGoEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szl7OUvhu7Phu4nEqeG7iUszS+G7pCBLODPhu4JL4bu04bucO0vDojDhu7hLNeG7tuG7kjlL4bu2YeG6rUs2YeG6rVc7Sz/hu5g6S+G7pOG7tuG6o0vhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE7Sznhu7bGryxLNeG7tsSDIDvhu7RL4buk4bu2UTpL4oCc4bumUTtLw5nhu7hWOeG7gkvhu6ZRO0vDmeG7mDvhu4JL4bumUTtLP+G7mDrhu4JL4bumUTtLJuG7uFk6Szk34buQ4buCS+G7plE7S+G7tOG7uOG7kjpLOOG7kjnhu4JL4bumUTtLOeG7tuG6oUvhu7bEgzM74bu04oCd4buES8OCMOG7uEs64bqh4bukSznhu7jhu65hS8WoVjtLO+G7mjpLTkxOTkvFqMSD4buQS+G6p8agS8OCJTvhu7ZLw73hu7bDoeG7pEvDoldLxahA4buk4bu2S3Lhu7lxSztRO+G7tEvhu6Thu5As4buCS8Wo4buWO+G7tEvhuqPhuq3hu4JL4buk4bu2QDvhu7ZLNmHhuq1XO0vFqD3hu5BLNeG7tsSDIDvhu7RLxajGoEvhu6Thu7bhuqNLxahbO+G7tEvhu6Q+O+G7tEsm4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6o0s5N8SDIDvhu7Thu4JLJlZL4bu2LOG7lOG7pOG7tks54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S8WoWUvhu6Thu5I7S8OZW+G7gkvFqOG7ljvhu7RLw6Lhu7jhu647S8Oi4buYS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0vFqMSDMuG7pEvDmeG7uFY54buES2p9O+G7tEs54bu2MeG7uOG7gks54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7SzXhu7ZRO0vhu6RSNUvFqFlL4bukWzvhu7RLxah9O+G7tEvhu6ZRO0vhu6TEg0s5N+G6t+G7pEs54bu4VjVLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQS8OZ4buYO0vDmeG7lOG7pOG7gkvhu6Thu7ZhO+G7tEs54buQ4bqtS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEvhu6Thu5Lhu6RL4bukPjvhu7RLOTcjO+G7tksmVjlL4bukUmFL4bu24buUSzlTO+G7tEs7Pjvhu7RLOeG7tj474buES3Hhu545Sybhu7bhu5Lhu6Thu4JL4buk4buWS+G7tlhLOeG7tns74bu0S+G7pOG7tkA74bu2Szk3PUvhu6ThuqPhu5BL4bqnxqBL4bukw6A74bu0S8Oi4buYLEvhu6RhW+G7pEvFqFXhuq1LOuG7lDvhu7ZL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs5YeG6reG7rjtLOTdh4bqtVzvhu4JLO+G7tuG7ojpLJuG7tiDhu7hL4bumVOG6rUs54bu4O+G7tks54bu2UztLO+G7rmFL4bu0xIMgO+G7tOG7gks5N+G7kuG7pOG7tks74bu24bu4WDpL4buk4bqj4buQS+G7pOG7kjtLw5lb4buCS8Wo4buWO+G7tEvDouG7uOG7rjvhu4ZLOUA74bu2S+G7pOG7tuG6o0vFqFs74bu04buCSzlA4buk4bu2S+G7pOG6t+G7pEvhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE7Szk3LDvhu7RLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6Thu5Lhu6RLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEty4bu5cUs7UTvhu7RL4buk4buQLOG7hEty4bu2MUs54buULEvFqMSDMuG7pEs74bu4VzpLOeG7uDvhu4JLOOG6t0vFqH074bu0Sznhu7ZhVDtLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTvhu4JLO+G7mjpLTkxOTOG7gkvhuqfGoEvFqMagS+G7tmHhuq1LxahbO+G7tEvFqMSDMuG7pEvDleG7gsOTSzljS8WofTvhu7RL4buk4bu2LEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLcuG7uXFLO1E74bu0S+G7pOG7kCzhu4ZLOTcsO+G7tEvFqC7hu4JLcuG7tlE7S+G7plE7S8WoLjvhu7RL4bu0LjVLTuG7gk9LOWNLxah9O+G7tOG7hEvhu7nhurFLO+G7tGF9O0vDons7S+G7tmHhuq1LxahbO+G7tEvFqMSDMuG7pOG7gkvhuqfGoEvFqMagS8WoU2FLOcSDS+G6p1Hhuq1LOjDhu7jhu4JLOOG6s+G7kEvhu6Thu7bhurXhu5Dhu4JLO1E74bu0S+G7pFI1Szvhu7bhu7hXYUvhu6Q+O+G7tEs5NyM74bu2SyZWOUvhu6RSYUvhu7bhu5RLOVM74bu0Szs+O+G7tEs54bu2Pjvhu4RLalY7S+G7pGF74bu4Szvhu5o6S05MTkzhu4JL4bqnxqBLw4IlO+G7tkvDveG7tsOh4bukS8WoxqBL4bu2LOG7mDtLOeG7tuG7mDvhu7ZLTUwvTcOSSznhu7jhu65hS+G7pOG7tkBLcuG7uXFLO1E74bu0S+G7pOG7kCzhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5IzpL4bu24bu4WWFLOeG7lOG7uEs54bu2PjtLan074bu0S3Hhu7g74bu24buCS8WoxIMy4bukS8OZ4bu4Vjnhu4JLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0smVkvhu7Ys4buU4buk4bu2S+G7pOG6o+G7kEtB4buLcsSpS+G6p8agS8OCJTvhu7ZLw73hu7bDoeG7pEvDoldL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0Sznhu7Y+O0ty4bu5cUsm4bu4WWFLOsOaYeG7gkvhu6Thu7bhu7hLw5lbSznhu7Y+O0vFqMagS8OZ4buQO0vhu7bhu5g74bu2Szvhu7Thu7Y9SzZh4bqtVjlLw6JXS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEty4bu5cUsm4bu4WWFLOsOaYeG7hEvhu4nDoDvhu7RLw6Iw4bu4SzXhu7ZRO0vhu6Q+O+G7tEs74bu24bu4WDpLw6LhuqFL4buk4bu2LEs54bqxO+G7tEs54bu24buYO+G7tkvDouG7uOG7rjvhu4JL4buk4bu24bu4S8OZW0s54bu2PjtLOVQ1Szk3YTvhu7RLN+G7mEs4LOG7kjlLP+G7lOG7uEvhu6Thu5Lhu6RLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEty4bu5cUvFqFlLP+G7mDpL4bukIEs4M0vhuqfhu5Lhu6RLxag9O+G7tks3PEs7W+G7uEvhu6ZhO+G7tEs74bu24bq1O+G7tEvDouG7uFjhu6RL4bukUztLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO+G7hEvDveG7tuG7kjlL4bu2YeG6rUvhu7Phu4nEqeG7iUszS+G7pCBLODNLOeG7tsavLEs14bu2xIMgO+G7tEvhu6Thu7ZROkvigJzhu6ZRO0vDmeG7uFY54buCS+G7plE7S8OZ4buYO+G7gkvhu6ZRO0s/4buYOuG7gkvhu6ZRO0sm4bu4WTpLOTfhu5Dhu4JL4bumUTtLOeG7tuG6oUvhu7bEgzM74bu04oCd4buCS+G7pOG7tuG7uEvDmVtLOeG7tj47S8WoxqBL4bukPjvhu7RLJuG7tuG7kOG7uEvhu6Thu7YsS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0vDmeG7uFY5S8OiV0vhu6Thu7bhuqNLOTfEgyA74bu04buCSyZWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6Thu5Lhu6RLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLcuG7uXFLO1E74bu0S+G7pOG7kCxLxahZS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0s54bu24buWLEs/YVQ74buCS+G7pOG7tig7SzXhu7bEgyA74bu0S+G7kjtLJuG7tuG7lks54bu24bu4Szvhu7ZSOUs3feG7uEvDmeG7uFlhSzZh4bqtVjlLOeG7tj474bu0SzZh4buQ4buES8OC4bu4WOG7pEs/4buYOks74buY4bqtSzjhu6xL4bu04bu4w6E1S+G7pOG7tuG7uEvDmVtLP+G7nDvhu7RLO+G7tOG7tsavS8WoxIMy4bukSzvhu7bhurU74bu0S+G6qUsm4bu4VjtLOVE6S+G7tmHhuq1WOUvhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE7S8WoWUvFqOG7uFdhS+G7pOG7tiQ74bu24buCS8OZXUs4YTvhu7RLO+G7tuG6tTvhu7RLO1vhu7hL4bumYTvhu7Thu4JLNeG7tlM7S8Oi4bu4WOG7pEvhu6QhO0vhu6Thu7bEg+G7kEs14bu2w6BL4bu2MjXhu4JLO+G7tlI5Sz/hu5hL4buk4buS4bukSybhu7Ys4buWO0vFqC474bu0S+G7tC41S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEs7UTvhu7RL4bukUjVLxajEgzE74bu0Sz/hu5g74bu04buCSzvhu7Q8S+G6py464buCS+G7pOG7tiQ74bu2Szk34buQO+G7tEs74bu24buYS8Oi4buaO0vhu7Yu4buQSznhu7bGryxLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEsm4bu24buQO+G7tEs5N+G7kDvhu7Thu4JLOOG7lOG7pOG7tkvFqOG7qjXhu4RL4bu54bu2xq8sS8WoLuG7gks54bu2PjtLan074bu0S3Hhu7g74bu2S8WoxqBLw5nhu65LOT474bu0S+G7ti7hu5BLw5Phu4Lhu44mOi/Dk+G7guG7jiY6S8WoxIMxO+G7tEvhu7Thu7jhu5AsSznhu7Y+O+G7tEvFqOG7lDlLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2YVU74buGS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEs3xqA74bu2Sznhu7jhu65h4buCSznhu7Ys4buSOUs7xIMw4buk4buCS+G7pOG7nDpLw5nhu7hZO0vDmeG7kixL4bu24buUO0vhu6Thu7ZWSzk3KDvhu7RLOeG7luG7uOG7gks/4bucNUvFqOG7njlL4bu2WEs54bu2ezvhu7RLxajhu7hYO0vhu6Thu7bhu7hWYUs44buSO+G7tEs5N+G7rjtLOVI5S+G7pOG7lkvhu6Thu5Lhu6RLOWHhuq1WO0vFqMSDMTvhu7RLOTcsO+G7tEs54bu2PjtLw6Lhu5hL4buk4bqvO+G7tEvhu7Yu4buQS07hu4JNJjovTuG7guG7jOG7jiY6S+G7tOG7uOG7kCxLOeG7tj474bu0Sztb4bu4S8WofTvhu7Thu4JLOeG7lCxLOeG7tmFUO0s/MuG7uEvhu6Thu7YsSzjhu5Y7S+G6p2FSOeG7gks/xINhSznhu7Y+O+G7tEvhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE74buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcOCeztLP+G7mEvhuqfGoEs54bu2YVM7Szs+O+G7tEs74bu2xIM74bu0Szvhu7bhurU74bu0Szvhu5o6S+G7tFM7S8WoUeG6rUvhuqfGoEvDgiU74bu2S3AsO+G7tEvFqMagS+G7pC5Lw5nEgzDhu6RLNeG7tuG7kjlLOTfhu7hZO0s64buUO+G7tks64busS8OiV0sm4bu4O+G7tks5VuG7gksmVjlL4bukUmFL4bu24buUSzlTO+G7tEs7Pjvhu7RLOeG7tj474buES3Lhu5o6S05MTkzhu4JLOXvhu6RLxahbSznhu5o74bu0Szk3xIMzO+G7tEsm4bu4O+G7tks5Vkvhu6ThuqPhu5BLw4IlO+G7tktwLDvhu7RLxajhu5Q5S03DkuG6ukvDojDhu7hLOV074bu0S+G7tOG7uOG7kks5Nz1LOOG7ljtL4bqnYVI5S+G7pOG7kuG7pEs74bu04buYO+G7tks7Pjvhu7RLO+G7tOG7tuG7uFg14buCS+G7pD474bu0Szvhu7Thu7bhu7hYNeG7gkvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLw6Lhu5hL4bumPeG7pOG7tkvDouG6oUvFqOG7lDlLw5LDksOT4buCw5PDlUs5Y0vFqH074bu04buES3Jd4bu4S8OZVDlLNeG7tuG7luG7uEsmWUvFqFY7S8Oi4bu4WOG7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S3Lhu7Thu7Y9SzZh4bqtVjlLOHtLTU8tcuG7sy/hu7lBS+G7pOG6o+G7kEvhu4vhu5A7S+G7ieG7tlI1S+G7tuG7mDvhu7ZLauG7ljvhu7RLw5lbSzkkO+G7tkvDoldLOUDhu6Thu7ZLOeG6oeG7gks5VDVLOTdhO+G7tEvFqFI5S8Wo4buQ4bu4S8WoWUs14bu24buSOUs5N+G7uFk7Szs+O+G7tEs74bu04bu24bu4WDVLNmHhuq1LOj5LPzA74buCS+G7pD474bu0Szvhu7Thu7ZYS+G7pOG7kCxLxahWO0s74buaOktOTE7DkuG7gkvFqD074bu2S+G7tsSDMDvhu7RLxahWO0s74buaOktOTE9M4buES+G7uTcsO+G7tEs74buaOktOTE5M4buCSzks4buYO0vhuqfGoEvFqMagSzlA4buk4bu2SznhuqFLxajEgzLhu6RLw5Xhu4JPS+G7tuG7kEvFqFI5Szk3fTvhu7RL4buk4buS4bukSz8s4buU4bu4S+G7pFHhuq1L4bukLkvhu7Thu7jhu5JLOTc9Sybhu7g74bu2SzlWS+G7pOG7kCzhu4JLOeG7tmFLO+G7tlQ1S8OZIzvhu7ZLNmFRO0vFqFNhSzvhu7TEgzHhu7hLxajGoEvFqOG7lDlLw5Phu4xLOTfhu7hYYUvFqH074bu0Lzvhu5o64buCSzljSz9YS+G7tltLO+G7tOG7tsOoLEvhu7Thu7jhu5Y6S+G6p2F7O+G7tEvhu6QhO0tN4buCTeG6ukvDouG7mEvFqDHhu7hLOHs74bu0S8Oi4buaO0vhu7Yu4buQ4buCSznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0vhu6ThuqPhu5BLO+G7tMSDMeG7uEvhu6ZRO0s74bu04buY4bqtS+G7pOG7mDvhu7RLxajEgzLhu6RLO1E74bu0S+G7pOG7kCzhu4RL4buJLkvFqMSDMuG7pEs54bu24buYO+G7tks2YeG7lktS4bqtSz/hu5hLO+G7tjFL4bukUjVL4bqj4bqt4buCS+G7pOG7tkA74bu2SzZh4bqtVzvhu4JLceG7ueG7ueG7s0vDouG7mEvhu6Thu5Lhu6RLOV1L4buk4bu24bqv4bukS+G7pOG7tkA74bu2Szk3PUstS+G6p8agS+G7tlvhu7hL4bqnxqBLxajGoEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szl7OUvhu7Phu4nEqeG7iUszS+G7pCBLODPhu4JLNeG7tuG7kjlL4bu2YeG6rUs2YeG6rVc7Sz/hu5g6S+G7pOG7tuG6o0vhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE74buCS8OZ4buiO+G7tEvDouG7uFjhu6RL4bukPjvhu7RLJuG7tuG7kOG7uEsmVkvhu7Ys4buU4buk4bu2SzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLJuG7uDvhu7ZLOVZLLUvhuqfGoEvhu7Zb4bu44buCS+G7pOG7kuG7pEvhu6Thu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7bhu4JL4bum4bq3S+G7kjtLxajEgzLhu6RLOTfhu7hZO0sm4bu24buQ4bu4Szk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7S+G6p8ag4buCSzvhu7ZSOUs/4buYS+G7pOG7tsSDIDvhu7RLOTcjO+G7tkvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLcuG7uXFLO1E74bu0S+G7pOG7kCxLxahZS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0vDmeG7uFY54buCSznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kEvFqC474bu0S+G7tC41S+G6qUsm4bu4Vjvhu4RL4buJw6A74bu0S8OiMOG7uEvFqC7hu4JLxajhu5Y74bu0S+G6o+G6reG7gkvhu6Thu7ZAO+G7tks2YeG6rVc7S+G6p8agS+G7pCE7S+G7pOG7tsOhSzk3KDvhu7RL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs54bu4VjVL4bumUTvhu4JLJj01Sznhu7Yx4bu4S+G7tOG7uOG7luG7uEs2YeG6rVY5Szvhu7bhurU74bu0Sybhu7hWO0s74bu04bu2PeG7gks74bu0YeG6rVg7S8OiKDvhu7RL4buk4bu2QDvhu7ZLxajhu5I74bu0S+G7pOG6o+G7kEty4bu2UTtL4bumUTvhu4RLcuG7mjpLTkxOTOG7gkvDmeG7kDtLOeG7uFY1S+G7pD474bu0S+G7plE7S+G6p8agS8WoxqBLOeG7uFY1S03hu4TDleG7jk1LP8SDMjlLO+G7tMSDMeG7uOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43huqbhu5Lhu6RLxag9O+G7tkvDouG7uFjhu6RLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu7Phu4nEqeG7iUszS+G7pCBLODNLOeG7tsavLEvDveG7tuG7kjVLP1g74bu2S0/Dky9OTEzhu44vw71wLUHhu4vhu7nDguG7s+G7mU1NS+G7pOG6o+G7kEvhuqLhuq1Lw5nhu5A7S+G7ueG7tsSDMTvhu7RLw6LhuqFL4buzYXvhu6RL4bu2W+G7uEvhu6Thu7ZAO+G7tks/4buYS+KAnOG7pOG7tiPhu5BLJuG7ti7hu5DigJ1LOeG7lCxLOOG6t0vFqH074bu0Sznhu7ZhVDtLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTvhu4JL4bu24buYO+G7tEs74buaOuG7gkvDmeG7kDtL4buk4bu2JEvFqOG7lCxL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S+G7pCBLODNLw6Lhu5hLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu7Phu4nEqeG7iUvhu7Zh4bqtWDtLxajGoEvhu6Thu7bhuqNLxahbO+G7tEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLJlZL4bu2LOG7lOG7pOG7tuG7gkvFqFXhuq1LOuG7lDvhu7ZL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs5YeG6reG7rjtLOTdh4bqtVzvhu4JLNeG7tl1Lw5nhu7hWO+G7gks2YeG7kjtLOTfhu7hYOUvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu24bqjSzk3xIMgO+G7tOG7gkvhu6Thu7ZAO+G7tks44buS4buk4bu2S+G7pOG6o+G7kEtq4buWO+G7tOG7gkty4bu24buYSzvEgzDhu6RLw6JXS+G7s+G7icSp4buJ4buES+G7uTcsO+G7tEvFqC7hu4JL4buk4bu2w6FLOTcoO+G7tEvhu7Thu5w7Sznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4buz4buJxKnhu4lLM0vhu6QgSzgzS8OiMOG7uEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szvhu7bhu7hYOkvDouG6oUvhu6Thu7ZAO+G7tks5Nz1L4buk4bqj4buQS+G7pOG7kuG7pEvFqD3hu5BLNeG7tsSDIDvhu7Thu4JLxaggO0vDoj3hu4RL4buJw6A74bu0S8OiMOG7uEvhu6Thu7bhuqNLxahbO+G7tEvFqF3hu7hLOjDhu7hLNeG7tsSDIDvhu7RLOeG7tuG6r+G7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0Sznhu7bGryxL4bu2xIMwO+G7tEvhu7RTO0vhu6ZRO+G7gks44buSOUvhu6ZRO+G7gkvhu7Thu7jhu5bhu7hLNmHhuq1WOUsmPTVLOeG7tjHhu7hLO+G7tuG6tTvhu7RLJuG7uFY7Szvhu7Thu7Y94buCSzvhu7Rh4bqtWDtLw6IoO+G7tEvhu6Thu7ZAO+G7tkvFqOG7kjvhu7RL4buk4bqj4buQS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO+G7gkvDmeG7kDtL4buk4bu2JEvFqOG7lCxL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S+G7pCBLODNLw6Lhu5hLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu7Phu4nEqeG7iUvhu6QhO0s54buaO+G7tEvhu6TEgzE74bu0S+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RLJuG7uFk6Szk34buQ4buCS+G7tOG7uOG7kjpLOOG7kjnhu4JLJj01Sznhu7Yx4bu4S+G7pOG7tlI7S+G7pOG7tiQ74bu2S8Oi4bu4WOG7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7pOG7kuG7pEsm4bu2LOG7ljtLOeG7tmFLOTcsO+G7tEty4bu2UTtL4bumUTvhu4RLauG7uEs/4bu4VztLw6Iw4bu4S8WoLuG7gkvhu6Thu5Lhu6RL4bukUjVL4bqj4bqtS8Wo4buWO+G7tOG7gkvhu6Thu7ZAO+G7tks2YeG6rVc7Szk3LDvhu7RL4bu2YeG6rVg7S+G7pCE7S+G7pOG7tsOhSzk3KDvhu7RLNeG7tuG7kjlL4bu2YeG6rUvDouG7kOG7uEs5NyFL4bu04bu44buSOks44buSOUvhu6ThuqPhu5BLcuG7tlE7S+G7plE7Sznhu7Y+O+G7tEs2YeG7kEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S+G7pOG6o+G7kEtx4bu54bu54buz4buCS+G7pOG7kuG7pEs5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RLxags4buYO0s54bu2WUvDouG7mEvhu7YhOks54bu2xINL4bu0LjVL4bqp4buGSztRO+G7tEvhu6Thu5AsS+G7tuG7uFhhSzZh4buWS+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RL4buk4bqj4buQS8OZ4buQO0s54bu24buQO+G7tks5N+G7kEty4bu2UTtL4bumUTvhu4JLw5nhu5A7S+G7tOG7uOG7kjpLOOG7kjlLxahTYUs5xINL4buk4bqj4buQS+G7pFs74bu0S8WofTvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5Nyw74bu0Sznhu7Yx4bu4S+G7tOG7uOG7kDtLOTDhu7jhu4JL4bu2YeG6rVg7S8OCJTvhu7ZLcFvhu6RLOeG7uFY1SznhuqHhu6RLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0s5ezlL4buz4buJxKnhu4lLM0vhu6QgSzgz4buCSzvhu7bhu6I6Sznhu5QsSzjhurdLxah9O+G7tEs54bu2YVQ7Szk3LDvhu7RLcuG7tlE7S+G7plE74buCS+G7tC41SzXhu7ZTO0vhu7Ys4buYO0s54bu24buYO+G7tks5ezlL4oCcOuG6oeG7pEs54bu44buuYUsm4buoNeKAneG7gkvDouG6seG7kEs14bu2ITvhu7RL4buk4bu2ezvhu7RL4bumPeG7pOG7tkvhu4lzw4Lhu5XEqS1Nw5RL4bu24bu4WGFLNmHhu5bhu4JLw6LhurHhu5BLw5nhu5YsS8Wo4buWOkvhu6Zh4bqtSzk3I+G7gks14bu24bqh4bukS+G7tn3hu7hLw6Lhu5hLNeG7tuG7kjlLOTfhu7hZO0sm4bu4O+G7tks5VkstS+G6p8agS+G7tlvhu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw43hu4vhu5jhu7hLw6Lhu5hL4buWO+G7tuG7gEvhu7k3UztL4bu54bu24buQO+G7tkkvNcON

Bài và ảnh: Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]