(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhur7Dg+G6vsODJmPhu5F04bqn4buHJlHhurvhu4djJuG6vuG7ieG6oSbhuqFjMOG7gSbhur/hu4Mmw6NtZCbDtcOs4buHYlkmw6Ai4buDJnHhuqcm4buN4buRdOG6peG7hyZxWybhur9uZCbEkeG6oWMmY27DsibDsmN9w7Im4bqhY8SR4buHYybDo33hu4diJuG6oWPhu4Mmw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbhu4di4bubbWQm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2Lhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDhu4ZiW3QmLi0pWSbhur5k4bq14buHJsOj4buDW+G7hybhur574buDJsOj4buJ4buHYibhu7Thur7Dg+G6vsOD4bu2JmPhu5F04bqn4buHJlHhurvhu4djJuG6vuG7ieG6oSbDoyAmw7TEqSbhuqFj4bud4bqhJmPhu4lkJuG7h2Jjw6kmw7VrJsOqw6LDtCZj4buDXcO0JsOj4buJ4buHYibhuqHDreG7h2Imw6Phu4Nb4buHJigmw7RjfeG7h2Imw6M44buRJuG7hzDhu4EmcVsmw7Thu49k4bqt4buHJsOqY3tkJuG7h2Nk4bqn4buBJnHhu5UmKCbDtGN94buHYibhuqHhu5HDrGQm4buHMOG7gSY7Pzs7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEuLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7KS86IS7huqM6OiEsIT8/w7QpKCE+O+G6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsKDwqJnvhur/DtOG7qCrhur7Dg+G6vsODJmPhu5F04bqn4buHJlHhurvhu4djJuG6vuG7ieG6oSbhuqFjMOG7gSbhur/hu4Mmw6NtZCbDtcOs4buHYlkmw6Ai4buDJnHhuqcm4buN4buRdOG6peG7hyZxWybhur9uZCbEkeG6oWMmY27DsibDsmN9w7Im4bqhY8SR4buHYybDo33hu4diJuG6oWPhu4Mmw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbhu4di4bubbWQm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqIS4sKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw4Phu4vhu4diJuG6oWPEkSbhu4Zi4buRdOG6qeG7hyZT4buRNuG7hybDlOG7kTfhu4dZJsOU4buP4bubb+G7h2Imw6B74buHJuG6oGPEkeG7h2Mmw7V94bqhYybDsmN9w7Im4bq/4buROcO0JnFbJuG7jeG7kXvhu4cmY+G6pybhur974buDJsOj4buJ4buHYlkm4bq+w4Phur7DgybDtOG6ueG7h2Mmw7JjfcO0JsOgZOG6reG7kSbhuqFj4bq5JsOjXeG7gyZj4buJZCbhu4diY8Opw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQCgmw7RjfeG7h2Imw6M44buRJuG7hzDhu4EmOz87O1km4bq+w4Phur7DgyZj4buRdOG6p+G7hyZR4bq74buHYybhur7hu4nhuqEmw6MgJuG6oWPhurkmw6Nd4buDJuG6oX3huqEm4bqhw63hu4diJsOj4buDW+G7hybhuqFrJsO1bybDtOG7j+G7n+G6oSbDtGPhu5Hhu4nhuqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJsO0w6zDtCbhuqFj4bud4bqhJuG7hzDhu4diJsOjXWQm4bqjZOG6p+G7h1km4bqhYzDhu4Em4bq/4buDJsOgIuG7gyZx4bqnJuG7jeG7kXThuqXhu4cmcVsm4bq/bmQmxJHhuqFjJmNuw7Imw7JjfcOyWSbhuqFjxJHhu4djJsOjfeG7h2Im4bqhY+G7gybhu4di4bubbWQm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2Im4bu04buG4bq+w4Phu7bDnSbhuqB94bqhJuG6oWPDoibDo+G7iVkm4bqhY8SR4buHYybDtX3huqFjJsOAQ1NDWSbDgENUw5RZJsOAQ8OU4buGWSbhuqFjw6Imw6Phu4kmw6zhu4Emw6N74buRWSbDtGN7ZCbDtSLhu4dZJsO0ZOG6peG7hybhur/hu5tr4buHYlkmw7Rk4bql4buHJsO0Y+G7m2/hu4diJsO0w6LDtMOdw53DnSbDo+G7m27huqEm4bqhfeG6oSbDo2vhu4cmccOpWSbhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsibDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmw7RjxIPhu4Mm4buN4buRdCbDo8Op4buHY1kmw6Mi4buBJsOgIuG7gybDo21kJsO1w6zhu4diJuG6oWPhu4Mm4buG4bq+w4PDnSbhur7Dg+G6vsODJmPhu5F04bqn4buHJsO0xKkm4bqhY+G7neG6oSbhuqBj4buba+G7h2Imw7Thu49l4buHYybigJzDlMOiw7Qmw7Xhu5Hhu4EmcTh0Ji0mU+G7kTbhu4cmw4Bl4buHYyZ74buH4oCdJuG7hzDhu4EmOz87OybDtOG7j3vhu4MmIT8/JsO14buRN8O0JuG7jeG7kVtZJsO04buPw6kmYmR9Jiw6ISbDtOG7j2Thuqfhu5Emw6Phu4vhu4diJuG6oWPhu4Mmw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbhu4bhur7DgybhuqHhu4UmY+G7g1vhu4cm4bqhIuG7h2Mmw6pj4buFJsOqYzDhu4dYJsO04buPe+G7gybDqmThu4djJsOyY8SRJmNqJsO04buPbiZzNnQm4bqj4buf4buHYibigJzhu4B9ZCY34buBJuG6oMOt4buHYibDo+G7g1vhu4figJ0m4bqhY+G7gyY6JsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7hybDqmPhu4Umw6pjMOG7h1kmw7Thu4/DqSZiZH0mIT8mw7Thu49k4bqn4buRJsOj4buL4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDgzPhuqEmw6Bk4bqnw7RZJuG6vsOD4bq+w4Mmw7Thurnhu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4N9JsOjICbhu43hu5F0w6LDtCbDo8Op4buHYybhuqFjZCZjaibDtOG7j24m4bqhY+G7gybDtDfDtCbhuqEiJsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7h1km4bqhw63hu4diJuG7h2M24buHJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJm8m4bqhfeG6oSbhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsibDtOG7j+G6teG7hybDo8OpeybDoFvhu4cmY+G7kXThuqfhu4cm4bqh4buFJsOj4buF4buHYibDqmThu4djJsOyY8SRJuG6ocOt4buHYibDo+G7g1vhu4dZJnFsZCbDtcOsJsO0ZOG6peG7hybhur9bJmNr4buHJjwuPybDtOG7j2Thuqfhu5Emw6Phu4vhu4diJuG7tOG6oWNkJuG6oWMw4buBJuG6v+G7gybDtMOiw7Qm4bqhY+G7gybhu4FqZCbhuqHDreG7h2Im4buHYzbhu4cm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2Imw7TDrGQmw7RjZOG6reG7kSYsPz/DnT8/PybDo+G7i+G7h2Iv4buHYuG7m21k4bu2JnFsZCbhu4Hhu5XhuqEmw7Rk4bq14buRJsO0N8O0JuG6oSImw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbhu4bhur7DgybDo+G6peG7kSbhuqHhu4Um4buN4buRWybDtOG7j+G7g+G7h2Im4bqjw6nDsibDtMOiw7TDnSbhuqB94bqhJuG6ocOt4buHYibDo+G7g1vhu4cm4bqhaybDtW8mw7Thu4/hu5/huqEmw7Rj4buR4buJ4bqhJsOjICbDtOG7j3vhu4Mmw7Qz4buHYibhuqFj4buDJijDnSk6KCbDo+G7g1vhu4cmcWThurXhu4cm4bqhw63hu4diJsOj4buDW+G7h1kmcWxkJsO0xKnhu4diJsO1w6wmw7Rk4bql4buHJmNr4buHJjpZLCbDtOG6uSbDo+G7i+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmISEhw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OzspLzohLuG6ozo6ISwhOinDtDo8OyE74bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qCwuKiZ74bq/w7Thu6gq4bq+w4Phur7DgyZj4buRdOG6p+G7hyZR4bq74buHYybhur7hu4nhuqEm4bqhYzDhu4Em4bq/4buDJsOjbWQmw7XDrOG7h2JZJsOgIuG7gyZx4bqnJuG7jeG7kXThuqXhu4cmcVsm4bq/bmQmxJHhuqFjJmNuw7Imw7JjfcOyJuG6oWPEkeG7h2Mmw6N94buHYibhuqFj4buDJsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7h1km4buHYuG7m21kJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEhISomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMOD4buL4buHYibhuqFjxJEm4buGYuG7kXThuqnhu4cmUTDhu4cmw5Rj4bubWSbhuqBj4buXJsO0w6nhuqFjJuG6vsOD4bq+w4MmY+G7kXThuqfhu4cmUeG6u+G7h2Mm4bq+4buJ4bqhJsOgfeG7gybhuqF94buDJmPhu4Ndw7Qmw6Phu4nhu4diJuG6ocOt4buHYibDo+G7g1vhu4cmKCbDtGN94buHYibDozjhu5Em4buHMOG7gSY7Pzs7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQEPhu5tv4buHYibhu53hu4diJuKAnMOUY33hu4diJuG6oMOt4buHYibhu4djNuG7h+KAnSZxWybigJzDlGN94buHYiZjW+G7h2Mmw6Phu4nhu4diJnHhuqUme+G7hybDtOG7g1vhu4dZJnHhuqcmw7Vk4buHYybhur974buDJsOj4buJ4buHYuKAnSbhu4cw4buBJjs/OztZJuG6vsOD4bq+w4MmY+G7kXThuqfhu4cmcVsm4bqhfeG6oSbhuqDDg+G6oMOVJsO04buP4buf4bqhJsO0Y+G7keG7ieG6oSbDtMSpJuG6oWPhu53huqEmw7Thu4974buDJjohKSbDteG7kTfDtCbhu43hu5FbJuG6oWPhu4Mm4bqhw63hu4diJuG7h2M24buHJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJuG6oeG7hSZj4buDW+G7hybhuqEi4buHYybDqmPhu4Umw6pjMOG7h1kmcWxkJsO0xKnhu4diJsO1w6wmw7Rk4bql4buHJiwhJsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bqgw63hu4diJsO0feG6oSbDsmN9w7Qmw7Thu49k4bqt4buHJsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7h1kmczZ0JuG6o+G7n+G7h2Imw7TEqSbhuqFj4bud4bqhJuG6ocOt4buHYibDo+G7g1vhu4cmcXDhu4diJuG7gV3hu4djWSbhu4c24buHYibhuqF74buDJuG6oWM3w7Qm4bq/4bubbuG7h2ImY+G7g13DtCbDo+G7ieG7h2Im4bqh4buXeybDo+G7iWQm4buHYsahJuG6oX3hu4cmw6Dhu4km4bqhw63hu4diJsOj4buDW+G7hybDo+G7m27huqEm4bqhY+G7kybDtOG7j2fhu4diJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7h8OdJuG6vsOD4bq+w4MmY+G7kXThuqfhu4cmw6MgJnE54buHJsOj4buJ4buHYibDtGNb4buHYybhur85w7Imw6Phu5tu4bqhJiwvLibhuqHDreG7h2Imw6Phu4Nb4buHJuG6oWsmw7VvJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJsOqZOG7h2Mmw7TDoibhu4di4buDW2Qm4buGY1sm4buH4bubbOG6oSbhu7TDo13DtCYpIeG7sCbhuqFj4bq5JsO0ZOG6teG7keG7tiZxWybDqsOiw7Qm4buHXcOyJuG7gWxkJjs/IS8uPz8mw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHJuG6ocOt4buHYibDo+G7g1vhu4cm4bu0w6Ndw7QmITpZLOG7sCbhuqFj4bq5JsO0ZOG6teG7keG7tsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhISjDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7OykvOiEu4bqjOjohLCEsO8O0Oj4pKCHhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoLiw/KiZ74bq/w7Thu6gq4bq+w4Phur7DgyZj4buRdOG6p+G7hyZR4bq74buHYybhur7hu4nhuqEm4bqhYzDhu4Em4bq/4buDJsOjbWQmw7XDrOG7h2JZJsOgIuG7gyZx4bqnJuG7jeG7kXThuqXhu4cmcVsm4bq/bmQmxJHhuqFjJmNuw7Imw7JjfcOyJuG6oWPEkeG7h2Mmw6N94buHYibhuqFj4buDJsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7h1km4buHYuG7m21kJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEhKComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiE/PsOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7KS86IS7huqM6OiEsISEhw7Q+LigoLOG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g7KC4qJnvhur/DtOG7qCrhur7Dg+G6vsODJmPhu5F04bqn4buHJlHhurvhu4djJuG6vuG7ieG6oSbhuqFjMOG7gSbhur/hu4Mmw6NtZCbDtcOs4buHYlkmw6Ai4buDJnHhuqcm4buN4buRdOG6peG7hyZxWybhur9uZCbEkeG6oWMmY27DsibDsmN9w7Im4bqhY8SR4buHYybDo33hu4diJuG6oWPhu4Mmw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbhu4di4bubbWQm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqIT8+KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buGYzbhu4cm4bqjw6nDsibhu4dbdFkm4buHY2ThuqXhu5Emw7Q5w7Imw7Rj4bqtWSbhuqF9JuG7h2M24buHJuG6oeG7hSbDtGNb4buHYybDtMSR4bqhYyZz4buRN8O0JsO1MeG6oSbDtOG7j+G7g+G7h2ImY+G7g13DtCbDo+G7ieG7h2Im4bqhw63hu4diJsOj4buDW+G7hybDo+G7m27huqEm4buHYznhu4cm4bqgbSbDtGNkJsOj4buRe1kmw4Ay4buHYibDqmPEg+G7h1kmw4rhu6Um4buHZOG6p+G7gSbhuqFj4buba+G7h2Im4bqh4buXeybDlMSp4buHYibhur7Dg+G6vsODJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gVkm4bq+w4Phur7DgybDtOG6ueG7h2Mmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmcVsmQmQ3dCbDqmPEg+G7hybhuqHhu5d7JuG6vsOD4bq+w4MmY+G7kXThuqfhu4cmUeG6u+G7h2Mm4bq+4buJ4bqhw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypAw5Rje+G7h2MmQ+G7keG6teG7uC/DskA=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]