(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Chiến dịch “Mùa hè xanh 2022 - Những dấu chân tình nguyện”, trong 2 ngày (2 và 3-7), Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Bệnh viện mắt Bắc - Trung - Nam phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện Bá Thước triển khai chiến dịch tình nguyện hè tổ chức khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các đối tượng chính sách xã Lũng Cao.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5RjZGI4N33hu5Z5W8avNsOV4bugZMOq4bugZuG7tDfhu6Bj4bq/JOG7oDRbw6Am4bugZuG7qOG7oGRYN33hu6DhuqvEkeG7qOG7oCRbOOG7oDd9w6rDol3hu6Al4buyN+G7oGjhu6zhu6DDveG6vTd94bug4budxag44bug4buUL2NkYjg3feG7luG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buW4bupw6rhuqc3feG7oOG6vzd94bug4budW10hN+G7oCUwJFvhu6DigJzhu7PDqcWo4bugW8Oo4bugaMWoN1vhu6BSUFJS4bugLeG7oOG7tVvhu4U3feG7oCXhu7TEkeG7oCRb4buyN+G7oGQgN1vhu6A3fcSRaSk34oCdw5Xhu6BkYjg3feG7oFLhu6A3feG7qGnhu6Dhu5JS4bugZuG7qOG7oFMtw5nhu5jDleG7oOG6qFvhu7I34bugW10pxJHhu6BEYsOqw6I3feG7oOG7n+G7ql3hu6Bbw6Ek4bugSeG7oOG7qeG7qOG7oOG7teG6r13hu6Bk4buqXeG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqMOV4bug4bubKTdb4bugZl0pN+G7oDZWZOG7oOG7m1Yk4bugLeG7oERixJE3feG7oC3hu6Dhu7XFqDbhu6Dhuqlbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oGbhurVd4bug4bup4bqvXeG7oOG7nVvhu4Xhu6BEW+G7uOG6qeG7oCrDoOG7oFvEkWkpN+G7oOG7m8av4bugRFvDquG6tSThu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugJFtdITfhu6AlMCRb4bugZCA3W+G7oDd9xJFpKTfhu6Bbw6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bugNFvGrzbhu6A9KTdbw5Xhu6Dhuqlbxq9k4bugZFvEkcOjJOG7oGbhu6jhu6BkYsWoOOG7oOG6q8SR4buo4bugJFs44bugJMavJOG7oCrDo13hu6Bkw6rhuqU3feG7oCRbIjdb4bugY8avJFvhu6Bo4bus4bugw73hur03feG7oOG7ncWoOMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BUVVLhuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vJCU3w5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlJSw5kvUcOZw5klUVFQUsOaUlRkUVHhu6bDmVI1UMOUM+G6qX3DkmJMw5lQ4bum4bue4bugxag1ZEzhu555W8avNsOV4bugZMOq4bugZuG7tDfhu6Bj4bq/JOG7oDRbw6Am4bugZuG7qOG7oGRYN33hu6DhuqvEkeG7qOG7oCRbOOG7oDd9w6rDol3hu6Al4buyN+G7oGjhu6zhu6DDveG6vTd94bug4budxag44bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVFVS4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRGI4N33hu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oGQgN1vhu6A3fcSRaSk3w5Xhu6Aq4bqvXeG7oDd94bq94bugJMavN+G7oD3huq/DleG7oGnhu6A9xq8k4bugY8Sp4bug4bqoW+G7sjfhu6BbXSnEkeG7oERiw6rDojd94bug4buf4buqXeG7oFvDoSThu6BJ4bug4bup4buo4bug4bu14bqvXeG7oGThu6pd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugZuG7qOG7oOG7myk3W+G7oGZdKTfhu6A2VmThu6Dhu5tWJOG7oC3hu6BEYsSRN33hu6At4bug4bu1xag24bugKuG7rOG7oDRbxq824bugY+G6vyThu6A0Wzg7w5Xhu6A0W8avNuG7oGPhu6g3feG7oDXDoSThu6Dhu7Xhuq9d4bugZOG6sTd94bugW+G6peG6qcOV4bugNFvGrzbhu6AkW8SRaS434bugNFs4xajhu6A2VmTDleG7oGTFqF3hu6At4bugNuG6vV3hu6At4bugW8OhN33DleG7oGNdLsSR4bug4buyNuG7oOG6seG7oD3hurk3feG7oGThurE3feG7oOG6q8SRxq9kw5Xhu6AkW8SRaS434bugNFs4xajhu6A3W13hu6Bm4buo4bugKl0pN+G7oGRdNuG7juG7oDQu4bugKuG6szfDleG7oCThu7Thuqnhu6Dhuqlbxq9k4bugZFvEkcOjJOG7oDZdPjfhu6DhuqlbIuG7oCU44bugRuG7rjfhu6DhuqlbYTd94bugKuG7ql3hu6AlXSk34bugROG7quG6qeG7oCRbIuG7oOG6qVvhurHhu6A9XSE34bug4bqoW8av4bqp4bugNcSR4bu4ZOG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6Bk4buqXeG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oGbhu6jhu6Dhu7XFqDbhu6Dhu5tWJOG7oD3huq/hu6Bk4buoXeG7oGRi4bql4bugZFvEkcOjJOG7oGRiMOG7oH1dxq/hu6BRU1Dhu6BkYl0pxJHhu6AqxIM3fcOUw5TDlOG7oCRbOOG7oFvhurM34bugVFBQ4bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I34bugZFvEkeG6ryThu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oCRbIjdb4bugY8avJFvDleG7oCQ54bugWzjhu6g34bugJOG7sDdb4bugNFs54bugNFvhu6434bug4bqn4bugaOG7rOG7oMO94bq9N33hu6Dhu53FqDjDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVFVS4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JSUsOZL1HDmcOZJVFRUFLDmlNSZOG7pFThu6ZS4bukNVDDlDPhuql9w5JiTMOZU1Thu57hu6DFqDVkTOG7nnlbxq82w5Xhu6Bkw6rhu6Bm4bu0N+G7oGPhur8k4bugNFvDoCbhu6Bm4buo4bugZFg3feG7oOG6q8SR4buo4bugJFs44bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I34bugaOG7rOG7oMO94bq9N33hu6Dhu53FqDjhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55UVVLhu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZDODd94bugYzg3feG7oGbhurVd4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oDRbxq824bugPSk3W8OV4bugJGE34bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oFvDquG6tTd94bugJSM34bugZijhu6Akxq8k4bugZuG7tDfhu6AqKOG7oGPhur8k4bugNFvDoCbDleG7oGYp4bugY103W+G7oGpEROG6qMOV4bugZinhu6BjXTdb4bugNuG6o13hu6BkYsOqw6I3feG7oGbhu6jhu6Akxq8kW+G7oOG6qVthN33hu6A9KTdb4buO4bugZGLFqDjhu6BkWDd94bugUlDhu6BjxJHhu7Rk4bug4bqrxJHhu6jhu6AkWzjhu6Bbw6Ek4bugY103W+G7oDd9W8OoOOG7oGbDquG6pWThu6A0WznDleG7oGRiMOG7oH1dxq/hu6A24bq3XeG7oGPEkeG7tGThu6BRVVDDlFBQUOG7oCrEgzd94bugZuG7qOG7oFJQ4bugY8SR4bu0ZOG7oOG6q8SR4buo4bugJFs44bugN33DqsOiXeG7oCQ54bugWzjhu6g34bugJOG7sDdb4bugKlgk4bugPV0pZOG7oDRbOeG7oDRb4buuN8OV4bugZGIw4bugfV3Gr+G7oDbhurdd4bugY8SR4bu0ZOG7oFJQUMOUUFBQ4bugKsSDN33hu47hu6BkW+G7rjbhu6A0W8avNsOV4bugZFg3feG7oOG6q8SR4buo4bugZOG7ql3hu6A3W+G7qOG7oCRbOOG7oFXhu6Aqw6Nd4bugZMOq4bqlN33hu6A9MOG7oGTFqF3hu6A9XSE34buO4bugZFg3feG7oFPhu6Bk4bq74bugY8avJFvhu6Bm4buo4bug4bukUFDhu6Aq4bu2xJHhu6Bjxq8kW8OV4bugJcOhN+G7oGYp4bugY103W+G7oGPhu7I34bugZGLDqsOiN33DleG7oOG6qVthN33hu6Bbw6Ekw5Xhu6BkWDd94bugPeG6r+G7oCXhurk3feG7oCThurnhu6BmLOG7oGRixag3W+G7oGbhu6jhu6BmLOG7oGRixag3W+G7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6Bk4buqXeG7oERiw6rDojd94bugRF08xJHhu6Bbw6Ek4bugaOG7rOG7oMO94bq9N33hu6Dhu53FqDjDleG7oGRiMOG7oH1dxq/hu6B94bu2N+G7oFJQ4bugZGJdKcSR4bugKsSDN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpasSRZFs4YuG7nuG7luG7lGNkYjg3feG7lkRbIeG7oGo3W+G7lC9jZGI4N33hu5bhu5Qv4bqp4buW

Thế Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]