(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ ngành hàng cá fillet xuất khẩu đang từng bước vươn mình tới các thị trường khó tính, mà các sản phẩm “hậu duệ” như: bột cá, mỡ cá, dầu cá, xương và nội tạng cá, cũng là những mặt hàng đang hút khách không tưởng. Thị trường trong và ngoài nước đang “khát” những sản phẩm này. Bởi đây là nguồn nguyên liệu đầu vào, có giá trị rất cao được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: Dược phẩm, y tế, dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và phân bón.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thurjhuqnhuqskw7J9w6okbuG6qTfhur0kbuG6qeG7kSRhPCThu43Dsykk4buNw7NsJOG7jeG6qT7DquG6qSTigJzhur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6rhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04bq44bqpZ8Oq4bqtJGHhuqnEkSTDquG6rT7DquG6qSThuqk+w6rhuq0kYTwk4bqn4bqr4bq74bq74bqh4buNJHDhu4804buNJOG6ueG6qTfhu48kw6Apw6rhuq0k4buNxqHDquG6rSQ54buVxKlhJOG7n+G7leG7icOqJOG6vWPDquG6qSThu43EqeG6qyRhPGEk4buN4bqpZCThu43Ds+G7lWrDquG6rSThurnhuqnhu4Ek4buNYsOq4bqpViThur0+JGE8YSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSTigJzhuqk24buPJMOh4buP4bq14oCdJMOq4bqp4buV4busJDnDreG7jSRhPFYk4bq9bSRhPFYkw6E14buPJGE8ViRw4buV4buJw6rhuq0k4bufPiTDqsOt4bqrJOG7jXvDquG6rSRhPFYkYeG7mcOq4bqtJOG6uz4kw6rhuqnhu6PDquG6rSThur0w4buNJOG6qT7DquG6rSTDoCnDquG6rSThuqnDteG7jSThurnhuqk8YeG6qSThurnhuqlnw6rhuq0k4buN4buVbMOq4bqtVyThu4zhuqlkJOG7jcOz4buVasOq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4bufPiTDquG6reG6vz7huqskw6rhu5XEqWEkw6Apw6rhuq0k4oCc4bq54bqpPOG7jeKAnSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOyfcOqJG7huqk34bq9JMOqPnFXJOG7uWzhuqskw6AzcSThurs+JMOq4bqt4buPacOqJMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyTDoDXhu48k4bufPuG6v1YkYeG7gSThuq3huqs8JOG7jcOzZCTDszThu40kYSnhur8kw6Dhu5VrYSThu5fDquG6rSTDoeG7kcOq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw7M04buNJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6u2XDquG6qSThu5/hu5th4busJMOB4buVa2EkbuG6qTfhur1WJHEk4buN4bq3ViTDoeG6q8Oq4bqpJMOh4buVbcOq4bqtViThu43huqnhu5dhJF3DqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyThu58+JG7huqkzw6okOeG7gcOqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPcOh4buN4bqp4buP4bq9OSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7JSVucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiYlLyohJcOhJSo7OywqLOG7jSw/JSbhurssLSot4buNw7PhuqvDsuG6ocOhYeG6vy3DoeG6v8OqLeG7n+G6qy3hu43huqtXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6uOG6qeG6qyTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSRu4bqp4buRJGE8JOG7jcOzKSThu43Ds2wk4buN4bqpPsOq4bqpJOKAnOG6veG7hSThu58+w6rhuq3igJ0k4buNw7Phur/DquG6rSRhZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biRh4bqp4bq3JDnhuqvhurfDqj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9OyUlPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04buMw7PhuqvDsuG6ocOhYeG6vyTDoOG7icOqJOG7n2Qk4buN4bqr4bqxw6okbuG6qeG6v8Oq4bqtJMOyfcOqJHDhu4804buNJG7huqnhu5EkbuG6qTfhur0kYTwk4buNw7MpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDgDBhJDnhuqvhurXhu41WJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kOWjhuqskYX3DquG6qSThuq3huqs8JMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyTDquG6qTZuJOG6ueG6qTfhu48kw6Ai4buNJMOg4buFJMOq4bqp4buVJOG6qeG6q+G6tcOqJMOqKXFWJOG7jeG6qWMk4buf4bqr4bq1YSRh4bqp4buTJMOgw63DquG6rSThu41j4bq9JMOq4bqt4buPacOqJGHhu4/DquG6rSThu43huqkpcSThu43huqnhurck4buNxqEkbuG6qeG7kSRu4bqpN+G6vSRhPCThu43DsylWJOG7n8Sp4bqrJOG6qT7hur0k4bq74buVa8Oq4bqtJOG6reG6qzwk4buNw7NkJMOh4bqrw6rhuqkkw6Hhu5Vtw6rhuq0kYSnhur9WJOG6vT4k4bqt4bqrPCThu43huqk+w6rhuqkkYXvDquG6qSThu43DsynDquG6qSTDoOG7lWthJHDhuqHhur0k4bq7PiTigJzhur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJGHhuqnhur8kw6rhuq0+w6rhuqkkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG6rOG6qzwkw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJMOq4bqpNm4k4bq54bqpN+G7jyThu41dw6rhuq0kYSnhur/hu7Ivw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOBZGHhuqkkOeG6tcOq4bqpJOG7nzjDqiRu4bqp4buXYSThu417blYkcOG7j8Oq4bqtJMOgw63hu40kw4rhuq0pLeG7juG6ucOzKeG6q8Oq4bqhJGHhuqkxw6rhuq0k4bq54bqpPGEkw6o+4bq/JGHDtSTDoDzDquG6qSQ5aeG6qyThurnhuqnhuqvhurfDqiThuq3huqs8JMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyTDquG6qTZuJOG6ueG6qTfhu48kw6rhuq0+w6rhuqkkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6ok4bq74bqr4bqxw6ok4buN4buRYSThu41dw6rhuq0kYSnhur9XJMOA4bqr4bqz4buPJMOqPnEk4bq7PuG6vSRh4bqp4bq/JMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biTDsn3DqiRw4buPNOG7jSTDs+G7ieG6qyThu58+4bq/JGF9w6rhuqkk4bq54bqp4buBJGHhuqlpw6rhuq0k4buN4bqp4bqx4bq9JOG6ueG6qeG7gVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buM4bqp4bqh4bq/JDk84bq/JGE84bq/JOG6vcSp4bqrJMOq4bqpNOG7jSThu43GoSThu7nDrSRBZ8Oq4bqtJOG7jOG6qeG7leG7icOq4bqtViQ6JOG7jeG6qTzDquG6rSTDoDXhu48kw6pd4bq9JCYlJiZWJGHhuqnEkSTDsmgkw7J9w6okcOG7jzThu40kYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4buNXcOq4bqtJC5WO8avJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJGHDtMOq4bqtJOG6uXMkw6pd4bq9JOG7jcOz4buVxKlhVyThu4zhu49xJMOq4bqp4bqr4bqxw6pWJGwk4bq9w63hu40kw7JoJMOq4bqtPsOq4bqpJMOh4bq/JMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyThurnhuqkpw6ok4bqp4bqr4bq34bq9ViThuq3huqs8JOG7jV3DquG6rSRhKeG6vyTDoFsk4bq5Y+G6vSThuqlb4bq9JMOy4bubJOG6reG6qykk4buNXcOq4bqtJGHhu5MpJMOyfcOqJOG6u+G7lWvDquG6rSTDsn3DqiRw4buPNOG7jVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bue4bqr4bq1YSThu41dw6rhuq0k4bqt4bqrPCTDquG6reG7j3HhurHDqiThurvhuqvhurXhu49WJOG6ueG6qWfDquG6rSRh4bqpxJEk4bqtM3Ek4buNPGEkw6DDrcOq4bqtJOG6ueG6qWfDquG6rSTDquG6qeG7hSThu43EqeG6qyThurnhurck4bqp4bq/e2HhuqkkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJGHhu5MpJGE8YSTDoeG6vynDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4buNw7Phur/DquG6rSTigJzDoOG7lWrDquG6rSTDoOG7jynigJ0kbuG6qeG7kWEk4bqpaeG6qyTDsinhu48kw6B74bqrJMOhZGHhuqlWJOG6vT4kw6rhuq0pcSRhfSRhPGEk4oCcZ8Oq4bqtJOG6u8Spw6rigJ0kYeG7mcOq4bqtJMOgKcOq4bqtJMOg4buXw6rhuq0k4buNw7Phu5XEqWEk4buN4bqpPGHhuqkk4buN4bqp4buXYSTDqj5xV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqnhuqHhur8k4bu5w60kQWfDquG6rSThu4zhuqnhu5Xhu4nDquG6rVYk4bqt4bqrPCTDoTXhu48kOeG6q+G6v8Oh4bqr4bqhw7LhuqHhurskw6rhuqk2biThurnhuqk34buPJGHhuqnhu48k4bq5cyTDqj5xJOG6u3vhuqsk4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJOG7jV3DquG6rSTDsuG6vyThu5/EqeG6qyQqOyTDquG6rT5xJOG7jcOz4buVxKlhJMOg4buBVyRBw7TDquG6rSThu5/EqeG6qyThuq3huqs8JMOhNeG7j1YkYTxhJMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyTDoDXhu48k4bufPuG6vyRh4bqp4bq/JMOq4bqtPsOq4bqpJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhuqvhurVuJGHhuqnhurckOeG6q+G6t8OqJOG6ueG6qTxhJGHhu5nDquG6rSThu41dw6rhuq0k4bq9e8Oq4bqpVyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJMOg4buBViThuq3huqs8JDnDreG7jSRhPCThu41dw6rhuq0kOijGr1Yk4bqt4bqrPCTDoTXhu48k4buN4bqp4bubYSThu5824buNViTDsuG6qeG6v8Oz4buN4bqhw6rhuqvDquG6rVYk4bq9KcOz4bqtKcOz4bqrw6rhuqEk4buNXcOq4bqtJComxq8kLSQqLsavViTigKYk4bq54bqp4bqr4bq3w6okw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJMOq4bqtPsOq4bqpJOG6qT7DquG6rSThu43huqnhu5thJG7huqk34bq9JOKAnMOgKeG7jyTDoDXhu4/igJ0k4bufPiRu4bqpfeG6qyThu43GoSRh4bqpaOG6qyQ5xKnhu40kOXvDqiThuqk+w6rhuq1XJMOAMGEkOeG6q+G6teG7jVYk4buN4bqpauG6qyThuq3huqspw6okb+G7jykkw6BbJGHhu4Ekw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6Dhu4nDqiThu59kJMOyfcOqJHDhu4804buNJOG6qeG7hykk4bufaMOqViQ5w7Qk4bq74buLJMOh4bq/JMOgw63huqskYeG6qeG6qyRu4bqpYlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6KDtucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiYlLyohJcOhJSo7Oyw7KOG7jS4lOy7hurs6LSYt4bqt4bqrKS3DquG6reG7j3HhuqHDqi3hurvhuqvhuqHhu48tw6EpV8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurjhuqnhuqskw7J9w6okbuG6qTfhur0kbuG6qeG7kSRhPCThu43Dsykk4buNw7NsJOG7jeG6qT7DquG6qSTigJzhur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTooOz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tOG6rOG6qzwkw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJMOgNeG7jyThu58+4bq/JOG7jV3DquG6rSTigJxu4bqp4bqrJOG6vVvigJ0k4bq54bqp4bqr4bq3w6okw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG6rTBuJOG6ueG6qeG7gVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4DDoiThuq1tJOG6ueG6qeG7gSTDquG6reG7j3HhurHDqiThurvhuqvhurXhu48kw6A14buPJOG7nz7hur8kYeG6qeG6vyTDquG6rT7DquG6qSRhZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biRh4bqp4bq3JDnhuqvhurfDqlYk4bufNMOqJMOg4bqzJOG6vTThu48kYeG6qWjhu40k4bq7PiRhNcOqJOG7jWPhur0k4bqt4bqrfeG6qyRu4bqpPG5WJOG6reG6q33hur0kw6rhuq3hu49pw6okw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJMOq4bqpNm4k4bq54bqpN+G7j1YkYeG6qeG7kyTDoMOtw6rhuq0k4bq74bqr4bqxw6ok4bq54bq34buNJMOq4bqpPiRh4buPw6rhuq0k4buXw6rhuq0kw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6rhu5XEqWFXJMOK4bq34buPJOG6reG6q33huqskb+G7j3Hhurfhu40kw6Dhu5VrYSQ5PuG6qyThu43hur88w6okw6o+cVYkw7Lhuq8k4bqt4bqrw7VuJMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biThuq3huqt94bq9JGHhuqnhuqskbuG6qWIk4bufPiThu41dw6rhuq0k4bqt4bqrPCThu43huqk+w6rhuqkkw7J9w6okbuG6qTfhur1XJOG7ucOtJEFnw6rhuq0k4buM4bqp4buV4buJw6rhuq0kYeG6qeG6qykkw7LEgyThu43huqnhurHhur1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tD3huqh7JMOq4bqp4bqr4bq14buNPSQ5IMOq4bqtJMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4buVxKlh4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thuro+JMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biRh4buPw6rhuq0kYTRuJGE8YSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThur3EqeG6qyThu43GoSRu4bqp4buRJG7huqk34bq9JGE8JOG7jcOzKSTDoOG7l8Oq4bqtJOG6qT7DquG6rSTDoDXhu48k4buN4bqpZCThu43Ds+G7lWrDquG6rSThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JOG7nz4kb+G7j2hhJOG7jeG6t1Yk4buMw7PhuqvDsuG6ocOhYeG6vyTDssSp4bq9JMOh4bubJDk84bq/JOG7nz4kYeG6qeG7kyTDoMOtw6rhuq0k4buNw7Phur/DquG6rSThu5/huqvhurVhJMOyfcOqJHDhu4804buNViTDoOG6q+G6s+G7jyRu4bqpaOG6qyTDquG6reG7j2nDqiTDquG6reG7j3HhurHDqiThurvhuqvhurXhu49WJG7huqnhu5FhJOG7n+G7kSRh4bqp4bq/JGE8YSTDquG6rT7DquG6qSRhZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biRh4bqp4bq3JDnhuqvhurfDqlYkw6rhuqkg4bq9JOG6vSnDquG6rSThurt74bqrJOG6reG6qzwk4buNw7NkJOG6reG6qykk4buNXcOq4bqtJOG6qeG6vz7DqiThu43hur8+w6ok4bq9xKnhuqskYeG6qeG6vyTDquG6reG7lWrhuqsk4buN4bqr4bqx4buPJMOhw7TDquG6rVckw4AwYSQ54bqr4bq14buNJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4bqt4bqrKeG6qyTDoOG6v3vDqiThurnhuqkpw6ok4bqpPsOq4bqtJMOq4bqp4buVJOG6qeG6q+G6tcOqJMOqKXFXJOG7jOG6qeG6oeG6vyTDoOG7gVYk4buMw7PhuqvDsuG6ocOhYeG6vyThu5Xhu48k4buN4bqr4bqxw6okbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOgacOq4bqtJMOg4bqz4buPJDokw6rhuqnhu4Hhur0kw7J9w6okbuG6qTfhur0kYeG6qWLDquG6qeG7rOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDiuG6qeG7geG6vSThu43huqnhu5thJG7huqk34bq94busJMOBNeG7jyRdw6pWJMOy4bqp4bq/w7Phu43huqHDquG6q8Oq4bqtViThur0pw7Phuq0pw7PhuqvDquG6oSThu43GoSThur1tJGE8ViTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJOG6uz7hur0kw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw7J9w6okcOG7jzThu40k4buN4bqp4bubYSRu4bqpN+G6vVYk4bqt4bqrw7VuJOG7jV3DquG6rSThuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu59kJOG7nz4kYeG7j8Oq4bqtJGE0biTDoeG6q8Oq4bqpJMOh4buVbcOq4bqtJOG7jeG7myTDquG6qeG6q+G6scOqJGHhuqnhur8kYeG6v8OqJMOq4bqt4buVauG6q1ckw4AzcSThurs+JDnhu5XEqWEk4buN4bqr4bq3w6ok4bq7xKnDqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4bqtPsOq4bqpJOG7jeG6qeG7k3Ekw7J9w6ok4bq54bqp4bqrJG7huqnhu5EkbuG6qTfhur0kYTwk4buNw7MpViRh4buBJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSlxJOG7jeG6qeG6tyRh4bqp4bq/JGE8YSThuqnhu4EpJGHhuqk04buNJOG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6u+G6q+G6teG7j1YkbuG6qeG7kSThuq3huqspJOG7jcOsw6rhuq0k4bqpa24kYeG7gSThuql74bqrJGHhuqnhur8kw7Lhu5dhJOG6ueG6qeG7heG6oSRhw63DquG6rSTDoGnDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ/LCVucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiYlLyohJcOhJSo7Oy4mIeG7jTolLjrhurs6LT8tw6EpcS1h4bqp4buPceG6ocOqLWHhuqnhuqEtOeG6q+G6oVfDqW7huq09JCnhurvhu43hu6Y94bq44bqp4bqrJMOyfcOqJG7huqk34bq9JG7huqnhu5EkYTwk4buNw7MpJOG7jcOzbCThu43huqk+w6rhuqkk4oCc4bq94buFJOG7nz7DquG6reKAnSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhuqvhurVuJGHhuqnhurckOeG6q+G6t8OqPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0/LCU9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDgTNxJGHhuqnhu49x4bqzw6okYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6okw6E14buPJF3DqiThu43GoSRu4bqp4buRJG7huqk34bq9JGE8JOG7jcOzKVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4rhuqnhu4Hhur0k4buN4bqp4buXYSRdw6okYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqvhu6wk4bu5w63hu40kYTwk4buNw7MpJOG6uz4kw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJMOzNOG7jSThu41o4buNJGHhuqnhur8kw6rhuq0+w6rhuqkkw7J9w6okcOG7jzThu40k4buN4bqp4buXYSRdw6okYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqtWJOG7n2MkOcOt4buNJGE8JGHhuqnhu5cpJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6qT7hur0k4bq74buVa8Oq4bqtJMOh4bqrw6rhuqkkw6Hhu5Vtw6rhuq0kYeG7gSThurtr4bqrJOG7nz4kw6rhuq3hu49pw6okbsOz4bq/4buN4bqh4bqrw6pWJClw4bqr4buNJCnhur3huqvDqiRh4bubYSThurlzJG/hu48pw6ok4buNw7Phu4PDquG6rSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7n+G6q+G6tWEkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJGHhu5MpJOG6reG6qykkw7LDtWFWJOG6reG6qykkYTXhur1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkPyU6bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYmJS8qISXDoSUqOzsoJTvhu40hOyU64bq7Oy0pV8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurjhuqnhuqskw7J9w6okbuG6qTfhur0kbuG6qeG7kSRhPCThu43Dsykk4buNw7NsJOG7jeG6qT7DquG6qSTigJzhur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPT8lOj0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tE7huqnhu5EkbuG6qTfhur0k4oCcYeG7l+G7j+KAnSTDoeG6vynDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOK4bqtPsOq4bqpJMOh4buVa2EkbuG6qTfhur3hu6wk4bq8bSRhPCTDoWnhuqskw6E+4bq/JOG6v+G6veG6oeG6rSkkP1YsVihWJOG7nuG6q+G7jSnhur3huqvDqiTDuVYk4bqgJOG7nz4k4bq54bqp4bq/PMOq4bqtJOG7n+G6qyThurvhu5Vrw6rhuq1WJMOy4budJMOh4buRw6rhuq0k4bq7PuG6vSThu43huqnhu5thJG7huqk34bq9JDl94bq/JOG7n+G6tSTDsuG7l2Ek4bq54bqp4bq/xIMkYeG6v8OqJMOq4bqt4buVauG6q1Ykw6Dhu4nDqiRh4budJMOq4bqp4buVJOG7n+G6q+G6scOqJOG7j2jDquG6rSTDoTXhu48kYTwkw5Mpw6rhuqHhuqEk4bq/4bq94bqh4bqtKS0/LSwtKCThu58+JOG7n+G6q+G6scOqJOG7j2jDquG6rSRB4bq/4bq74bq7KeG6reG6ocOqJCsk4bq+4bq94bqh4bqtKeKAnVYk4bqt4bqrw7VuJMOyPMOq4bqtJOG6vSLhu41WJOG7jWjhu40k4buN4bqr4bq9JOG6vXth4bqpViTDoMOjbiTDoSlWJGHhuqlow6rhuq0k4buf4bqr4bqx4bq9VyTDgDBhJDnhuqvhurXhu41WJOG6reG6q8O1biRh4buJJOG7jeG6qcOiJOG7jV3DquG6rSRh4buVasOq4bqtJOG6qeG6tSThur3huqvhuqXDqiTDoWRh4bqpViTDqjPDquG6rSRhKeG6vyThu43huqnDoiThu43Ds3vDquG6rSThu58+JMOgN3Ek4bq7w7ThuqskOeG6tcOq4bqpJOG7jTbhu41X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkISUlbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYmJS8qISXDoSUqOzsoPyjhu40hOyg74bq7Oy06LW7huqnhu48tbuG6qSnhur0tYSkt4buNw7MpV8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurjhuqnhuqskw7J9w6okbuG6qTfhur0kbuG6qeG7kSRhPCThu43Dsykk4buNw7NsJOG7jeG6qT7DquG6qSTigJzhur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYeG6qeG6tyQ54bqr4bq3w6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPSElJT0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tE7huqnhu5EkbuG6qTfhur0kYTwk4buNw7MpJOKAnCThur3hu4Uk4bufPsOq4bqt4oCdJGHhuqnhur8kw6rhuq0+w6rhuqkkw6Hhu5VrYSRu4bqpN+G6vVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4rhuqnhu4Hhur0kbuG6qTPDqiThuqnhu6Phu48kYeG7iSThu5/huqskw7LhuqvDquG6qeG7rCRBPGEkbuG6qeG7kSRu4bqpN+G6vSRZw6A14buPViRw4buV4buJw6rhuq3DnSTDsinhu48k4bq54bqp4bqrJMOg4buVa2EkcClxJMOq4bqp4buFViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJCY6JOG6reG6q2pXJMOSfcOqJG7huqk34bq9JMOyKeG7jyThu43huqnhu5NxJG7huqkzw6okYeG7gSThu43huqnDoiTDocO0w6rhuq0kw6DDoiRu4bqpaOG6qyThu43Ds8Otw6ok4bufxKnhuqskYTxhJOG7jeG6qT7DquG6qSRu4bqpNcOqJMOh4bqrw6rhuqkkw6Hhu5Vtw6rhuq0k4bq54bqpPGFWJOG6uz7hur0kbuG6qTPDqiQ54buBw6ok4bqp4buj4buPJGHhu4kkYeG6qeG6vyRhM3Ek4buNw7Npw6rhuq1WJMOge+G7jSTDql3DquG6rSTDsuG7jzThu40kYSnhur9X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEE8YSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThu4zDs+G6q8Oy4bqhw6Fh4bq/ViTDoOG7lWthJOG7jeG7j3HDosOqJGHhuqnhu4PDqiThurnDuiThurvhu5Vtw6rhuq0k4buN4bqpZ8Oq4bqtJG/hu48pJG/hu49xJOG7jcOzY8Oq4bqpJOG6ueG6qeG6o24k4bq5YsOqViRh4bqpMOG7jSRh4bqp4bqvJOG7jcahJOG6ueG6qTPhu48k4bq54bqrw6Lhur0k4buNw7MpJMOq4bqt4buPceG6scOqJOG6u+G6q+G6teG7jyTDoDXhu48k4bufPuG6v1Ykw6DhurfDqiThurnhuqkz4buPJOG7jeG6qT7DquG6qSRu4bqpN+G6vVYkw6DDoiRh4bqp4bq/JMOzKSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG7jWjhuqsk4buV4buPJMOq4bqpNOG7jVYk4buN4bqp4bqh4bq/JGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkYeG6qTPhu48keOG7j1Yk4bqp4bq1JOG7jeG6qWjDquG6rSRv4buPfcOqJOG6u3IkYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJMOge+G7jSThu43huqvhurHhu48kYeG6qeG7jzfDquG7rCThuqjDuUFBTiThu58+JOG6qsOS4bq+JCglJSotJiYlJSVX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7uSDDquG6rSThurnhuqk84buNJOG7n+G7g8Oq4bqtJOG7nz4kw7Lhu5skw6rhuql7cSQ54bqjw6ok4buNw7Phur/DquG6rSThurnhuqvDquG6qSTDoeG6vynDquG6qVYk4buMw7PhuqvDsuG6ocOhYeG6vyThurvhuqvhurHDqiThu43hu5FhJGHhuqnhur8kw7MpJMOgauG6qyThuqk+w6rhuq0k4bq74bq/e+G7jSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG7leG7jyThu5/huqvhurXhu41XJE/hu48pJMOg4buBViThuq3hu4FuJG7huqk1w6ok4buNe+G6vyTDsykkw6rhuq3hu49pw6okw6rhuq3hu49x4bqxw6ok4bq74bqr4bq14buPJOG7n2ckYcO0w6rhuq0kw6DDrWEkw6A84bq/JGHhuqnhur8kw6rhuq0+w6rhuqkkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kw6rhu5XEqWEkw6rhuqk+ViThuq3huqt94bq9JMOy4bubJG7huqnhu5Ek4buN4bqp4buPw61hJOG7nz7hur8kw6rhuq3hu49pw6okw6rhuqk2biThurnhuqk34buPViTDqjPDquG6rSRhKeG6vyTDsuG7l2EkYXvDquG6qSThu43DsynDquG6qSRh4buTKSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThu58+JOG7n2Qk4buN4bqp4bq3JGHhu5MpJMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYeG6qeG7j+G7i+G6qyThuq3huqs8JOG7jcOzZCThu43hur8+w6okYTXhu49X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7TDiuG6reG7j3HhuqXDqiThurjhuqnhuqvhurHhur3hu7IvbuG7tA==

Nguyễn Khiêm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]