(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-11, huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJirhu5fGoeG7lcOtaeG6uSbhurrhu5vFqWRpIcag4buV4bq9ZOG7myHhu5bDsmkhxqFvIeG6t+G6u3LhurchZuG7sSFp4bq9ZGgheyghaTZoIWnhurkyxakhSeG6uzIh4bq54bq9McOtIcOZ4bq9ZMahIUkwaCEkPCgtKSktKSAiPCEtITwoLSkpLTwoPDwlISov4buXxqHhu5XDrWnhurkmKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mKsOiaCbhurbhurvhur1j4bubISldLSkpQCHhurvhu5vFqWRpIcag4buV4bq9ZOG7myHhu5bDsmkh4bq1NSHGoW8h4bq34bq7cuG6tyFnZSFm4buxIWnhur1kaCF7KCFpNmghaeG6uTLFqSFJ4bq7MiHhurnhur0xw60hw5nhur1kxqEhSTBoISQ8KC0pKS0pICI8IS0hPCgtKSktPCg8PCUjISovw6JoJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEiKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF7fSjhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8e1svKVtd4bqzfSh9KVs8XcahWzwpIDxnKCPhu4Xhu5Phurnhu7Thu5VXXX0gLiEwZ8ahVy7hurrhu5vFqWRpIcag4buV4bq9ZOG7myHhu5bDsmkhxqFvIeG6t+G6u3LhurchZuG7sSFp4bq9ZGgheyghaTZoIWnhurkyxakhSeG6uzIh4bq54bq9McOtIcOZ4bq9ZMahIUkwaCEkPCgtKSktKSAiPCEtITwoLSkpLTwoPDwlLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy57fSguIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibhurYx4bq3IeG6tTPhur0h4bqx4bq9xJHhu5shxqHhurswaCHhurN0I2dlIWbhu7EhaeG6vWRoIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkk2aCEpIFt9QCHhurvhu5vFqWRpIcag4buV4bq9ZOG7myHhu5bDsmkh4bq1ccO14bq3Icah4bq7MmnhurshZ8Oj4buT4bu4Icahw60yaSHhurvhu5vFqWRpIWfhu53hurch4bq1w6wh4bq3w6whIikhxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurvhu4nhurchw7nhu43hur0hxqFvaeG6uSHhu5dsIeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7IWbhurvDrTRp4bq5ITxdIzwoKCHDomghw7nhu43hur0h4bq7w7JpISAoKCHhurnhur0xw60hw7nhur3huqtpQCHhu5nhu5vFqSFoayHGoeG7lXHhu49p4bq5IWfhu43hu5Mh4bq34bq7cTAhb2kh4bq14buBaeG6uyHhurPDrSHGoeG7lcOtaeG6uSHhurXhur1j4bubIWbhur1kaSFm4bq7MWnhurkh4bq34bq74bq9YmkhMeG6tyFn4bq9ZMahIeG6t+G6u2xp4bq5IeG6tWIh4buZ4bubbOG6tyFI4butQCFn4buN4buTIeG6u+G7ieG6tyHhurfhurvhu6Ehxali4bubIWcyIWnhursyIcahM2hAIWhxw7VpIWnhursyIeG6u8O14buTIcahMeG6t0AhaeG6uzIh4bqzw6BpIeG6tcSRIeG6u+G7ieG6tyMhxqDhu5XDrWnhurkhxqHhurvhu4/hur0hZuG7qSFpMsWpIeG6u+G7m8WpZGkhxqDhu5Xhur1k4bubIeG7lsOyaSHhurfDrCHhursyaeG6uSFp4bq54bq74bq/aSHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6u0Ah4buX4bq9aeG6uyHDueG6veG6q2lAIeG6ueG6vTHDrSHDueG6veG6q2khZ+G6q2kh4bq1ceG7j2nhurkh4bq34bq74bq9Ymkh4bq14bqh4bubIeG6sTTDrSHDuWQhxqBvIeG7meG7m2zhurdAIWnhurvhur1j4bubIWnhurlx4buP4bq9IeG6tTUh4bq7xakh4buX4bq9aeG6uyEwaeG6uyHhurNwaeG6uSHhurvDrTnhurch4bqxxKkhaG7GoSHhu5PhurvhuqNpIeG7p3HDsmnhurkhaDHhu5sh4bq34buhMCFo4bq/aeG6uyHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG7lcOjaSHGoeG7m8WpYmkh4bq1MWnhursh4buZ4bubw6BpIcah4bq74bujIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IXt9KOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDx7Wy8pW13hurN9KH0pXTxdxqE8KSkoKGcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVd9fVsuITBnxqFXLuG6uuG7m8WpZGkhxqDhu5Xhur1k4bubIeG7lsOyaSHGoW8h4bq34bq7cuG6tyFm4buxIWnhur1kaCF7KCFpNmghaeG6uTLFqSFJ4bq7MiHhurnhur0xw60hw5nhur1kxqEhSTBoISQ8KC0pKS0pICI8IS0hPCgtKSktPCg8PCUuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLnt9KC4hLybhurRtaeG6uSHhurfhurvDqiHhurDDqiHGoeG6u3Eh4bq64bubxalkaSHhu6HFqSHGoOG7leG6vWThu5sh4buWw7JpIUfhuqshw5k2aSHGoOG7m+G6oWkh4buT4bq7McahIeG6seG6vcSR4bubIcahM+G6vSFnZSFm4buxIWnhur1kaCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Yw4bubIX1dIWk2aCHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5IcO5MiHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWlAIeG6tWJpIWkwxakhxqHDrTJpIeG6u+G7m8WpZGkh4bq3w6whKSggIeG6t8OyIeG7l8O0IeG6ueG6vTHDrSHhurPhu5/hurchw7kyIX1dIyIgeyHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6u0AhPCMgXTwh4bq3MWkh4bqxbkAh4bq54bq9McOtIcO54bq94bqraUAhaeG6u8OgaSHDueG6veG6q2nhu7ghxqHhu7EhZ2Qh4bq54bq9McOtIcO54bq94bqraSHhurUzxqEh4bq34bq74bubxINpIcO5MiHGoeG7leG6q2kh4bq34bq74bubxINpIWcyISA+QCg+WUAh4bq3w6whaeG6u+G6vWPhu5sh4bq54bq9McOtIcO54bq94bqraSHhurMzxakh4bq54bq9xKnhur0h4bq3MeG6tyHhurfhuqHhu5NAIWjDs+G6vSFpNmgh4bq1Y+G7myHhurfDrCHGoXMhfSgh4bq1YmkhXX0haeG6uzIh4bq54bq9McOtIeG6tTPGoSHhurMwaeG6uyHhurvhur1k4bubIeG6t+G6u+G6vWJpIeG7l+G7rSHGoeG6u+G6vSHhurXhu5swIeG6tzHhurch4bq34bqh4buTQCHGocOtMmkh4bq74bubxalkaSHhurfDrCE8IUnhursyIeG6ueG6vTHDrSFx4bubIcah4bud4bu4Icah4buxIWdkIcah4buVceG7j2nhurkh4bq1M8ahIeG6t+G6u+G7m8SDaSHhu5jhu5ts4bq3IeG6ueG6vTAhZzIhIFtAPCBZQCHhurfDrCEpKCHGoeG7lXHhu49p4bq5IeG6tTPGoSHhurfhurvhu5vEg2kh4buY4bubbOG6tyHhurnhur0wIWhy4bq3IeG6tW4hPCMh4bq24bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurkh4bq54bq9McOtIeG6s+G7n+G6tyHhurUz4bq9Icah4buVMkAh4bq34bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurkhaHDhur0haeG6u+G7iWkhb2kh4bq14buBaeG6uyHDuTIh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpQCHGoeG7sSFnZCHGoeG7leG6rSHhu5UwIWfhu43hu5MhaOG6r+G7myHhurnhur0xw60h4bq7OGnhurkhaTZoIeG6tTPGoSHGoeG7leG6q2khICBAfVnhu7gh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhursh4bq7w60yaSHGoeG6uzJp4bq7IeG6t+G6u3HDsmnhurkhxqHhu5Xhur9p4bq7Icah4bq9xJHhu5sh4bq74buJ4bq3IeG6tTPGoSHGoeG7leG6q2khICBAIFnhu7ghxqHhu7EhZ2QhxqFsxqEhaeG6ueG6u+G6vWThu5MhxqDhurrhurbhu5ZAIcag4bq64buSxqAh4bq1M8ahIcah4buV4bqraSEgIkB9WeG7uCHGoeG7lcOtaeG6uSHhurcx4bq3IWbhu6khxqHhurvhur0h4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhursh4bq54bq9xKnhur0hZ+G7jeG7kyEgIeG6s+G7m8WpIcah4buV4bq/Icah4bq7MmnhurshxqHDquG6t+G6uyEpKCFpNmghZ+G6veG6q2khxqHhur1i4buTIeG7p2Lhu5MhxqHhurtyIX0h4bq1YmkhxqHhurtyIV0hxqHDrTJpIcah4buHaeG6u+G7uCHhurHDo+G6tyHGoOG6uuG7ksagIcah4bq74bubbuG6tyFp4bq7w6xoIeG6s+G6r2kh4bq14bqj4bubIeG6t+G7oTAhxqHhu4dp4bq7QCHGoeG7lcOtaeG6uSFm4bupIcah4bq74bq9IeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7IeG6ueG6vcSp4bq9IWfhu43hu5MhKTwhZ+G7m2tpIeG6t8OsIcahcyE8IeG6tWJpIT4hxqHhu5Vx4buPaeG6uSHGoOG6uuG7ksagIWk4aCHGoeG7lcOtaeG6uSHGoWzhu5MhKSgh4bq34buhMCHGoeG7h2nhurvhu7gh4bq3w6whPiHGoeG7lXHhu49p4bq5Icah4buVw61p4bq5IcahbOG7kyEpKCHhurfhu6EwIcah4buHaeG6uyHDuWMh4bq14bq9xJFoIeG6seG6v2nhursh4buZ4bubw6BpIcah4bq74bq9IcahbMahIWnhurnhurvhur1k4buTIcag4bq64buSxqDhu7ghxqDhu5Xhu5tp4bq5Icahw6BoIeG6uOG6sklJIS0h4bq44bqyxqDhu6Yh4bq74bubxalkaSFp4bq74bq9Y+G7myFpNmgh4bq3w6wh4bq34bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurkhaHDhur0haeG6u+G7iWkh4bunYuG7kyHGoeG6u3IhaeG6u+G6ocahIcO5MiHhurPhuq9pIeG6teG6o+G7myFm4bq7bOG6vSHhurjhurLGoOG7piHhurfhu6EwIcah4buHaeG6uyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lSHhurPGoeG6u+G7m2jhurEuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IXt9KOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDx7Wy8pW13hurN9KH0pICkixqF7e3s8fWcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVciPFsuITBnxqFXLuG6uuG7m8WpZGkhxqDhu5Xhur1k4bubIeG7lsOyaSHGoW8h4bq34bq7cuG6tyFm4buxIWnhur1kaCF7KCFpNmghaeG6uTLFqSFJ4bq7MiHhurnhur0xw60hw5nhur1kxqEhSTBoISQ8KC0pKS0pICI8IS0hPCgtKSktPCg8PCUuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLnt9KC4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoDPhur0h4bqx4bubb+G6vSFnZSFm4buxIWnhur1kaEAh4bq74bubxalkaSHGoOG7leG6vWThu5sh4buWw7JpIeG6tTUhxqFraSHDueG6vWnhursh4bq3MeG6tyHhurVtaeG6uSHhurfhurvDqiFp4bq54bubxanhuqtpIWcyIWc1aeG6uyHhurUzw60h4bua4bqwSeG6siHhurvhu5vFqWRpIeG7k+G6u+G7nyHGoeG7lTHhurfhurshZuG6u2zhur1AIWc1aeG6uyHhurUzw60h4buS4bq74buLaeG6uSHhurjhurIt4bq0xqAh4buZ4bubMCHhurcx4bq3Icah4bq74buP4bq9IWbhu6lAIeG6tzHhurchSeG6uzIh4bq54bq9McOtIXHhu5shxqHhu53hu7gh4bq3a2nhurkh4bqxbCHhu5jhu5vFqWLGoSHhurXhu4Fp4bq7IcahOWnhurkh4bqwOGnhurkhZuG6u8OiaSHhurfhu6EwIcag4bq74buhIcahceG7jWnhurkh4bq24bq7w6pp4bq7IeG7kuG6u+G7oSHhurfhurvDrSHGoOG7leG7m2nhurkhxqHDoGgh4bq44bqySUkt4bq44bqyxqDhu6Yh4bq74bubxalkaeG7uCHhurcx4bq3IeG7mOG7m8WpYsahIeG6teG7gWnhurshxqE5aeG6uSHhurbhu48hxqHhurvhur0h4bq14bubMCHhurfhu6EwIeG7muG6sEnhurIhxqHhu4dp4bq7IeG6t+G6u8OtIT4hxqHDo+G7kyHGoeG6u8SR4bu4IcahOWnhurkh4bqzMGnhursh4bq74bq9ZOG7myHhurfhurvhur1iaSHhu5fhu4MhxqHhurvhur0h4bq14bubMCHhurfhuqHhu5MhxqHhu4dp4bq7IeG6t+G6u8OtITwh4bq3MSFp4bq7w6Bp4bu4IcahOWnhurkh4bqwOGnhurkhZuG6u8OiaSHhurfhu6EwIeG6tuG6u+G7oSHGoeG7geG6t+G6uyHhu5rhurBJ4bqyIcah4buHaeG6uyHhurfhurvDrSFdIcahw6Phu5MhxqHhurvEkUAheyHhurcxIWnhurvDoGnhu7gh4bq3a2nhurkhaeG6u8OjaSHhurMwaeG6uyHhurvhur1k4bubIcahw6Phu5MhxqHhurvEkSFnMMOtIeG6tW5p4bq5IeG7p+G7m+G6ocahIeG7lzfhurch4bq34bq7w60hXSHGocOj4buTIcah4bq7xJHhu7gh4bq3a2nhurkhaeG6u8OjaSHhurfDsiHhu5nhu5swaUAh4bq1w7JpIcO54buBIWbhur3EkeG7myFo4bqv4bubIeG6t+G6u8OtIVsh4bq1w7JpIcO54buBIcO5MiHGoTlp4bq5IeG6uOG6veG6ocWpIWbhurvDomkh4bq34buhMCHhurbhurvhu6EhxqHhu4Hhurfhursh4bua4bqwSeG6siHhurvhu5vFqWRpIeG6t+G6u8OtIXsoIeG6tzEhaeG6u8OgaSHhurfDrCHGoeG6uzJp4bq7Icahw6rhurfhursh4bun4bub4bqhxqEh4buXN+G6tyHGoeG7lcOtaeG6uSHhu5d0IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6uOG6si3hurTGoCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibGoOG6u+G7o8WpIeG6suG7m2nhurkqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibGoOG7leG7m2nhurkhxqHDoGghw5nhurotxqDGoC3GoMagIcO5MiHhurJHIcag4buV4bq9ZOG7myHhu5bDsmkqL+G7kyY=

Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]