(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã tích cực triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội và hệ thống chính trị cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eMOi4busJeG7iOG7mOG7ucOi4bq64bus4bu5xJFR4buA4bu54buq4bqqxajhu7kkw4zFqOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7nhu7BO4buYTeG7uUzhu5rhu5jhu6vhu7lNTuG7iOG7rOG7ucav4bus4bqmdy9Nw4F4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8Wow6Lhu4ThurLhu4bhu7d4bk3Dmk7hu7lMTuG6suG7mOG7ucav4bus4bqy4bur4bu5TeG7rCXhu4jhu5jhu7nDouG6uuG7rOG7ucSRUeG7gOG7ueG7guG6rOG7ueG7sE/hu4BN4bu54buA4bu24buA4bu54buw4buoTsSo4buY4bu5w5RN4bqyTuG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7quG6qsWo4bu5JMOMxajhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4JU4buY4bu5I8OS4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bur4bu5TOG7lsWo4bu5xahN4bq44buY4bu54buwTuG7mE3hu7lM4bua4buY4bu54bq+UeG7ueG7kuG6tCXhu6vhu7nhu7BO4buYTeG7uUxO4bqm4buY4bu54bq+TsON4buY4bu54buATcOM4bur4bu54buYReG7mEzhu7nhu4DhurLhu5Thu7lNTuG7iOG7rOG7ueG7kOG7tuG7gOG7q+G7uU1O4buI4bus4bu5xq/hu6zhuqbhu7nhu4Lhurjhu6zhu7nhu7DDneG7ucOUTuG7mE3hu7nhu7DDjOG7uS3hu7kk4bqs4bu5TVFO4bu5I8OC4bu5TeG7iOG7ueG7sE3hu6Dhu5hM4bu54buATU/hu5hN4bu54buw4buow5Lhu7nhu4BU4bu54buq4buk4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7ucWoNuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu34buw4buEJOG7sC3hurLhu5BOTOG7mMaw4bu54buA4buE4buY4buw4buE4buo4bup4bu3eHdO4buSTOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fhu4bhu7BN4bus4buS4bq+4bu5Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu5xILDg0HFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nhuqLDgcOAxagk4bup4bu34bu54buq4buo4buAdeG7ty8v4buA4buG4buY4bux4bq+4bqy4buU4buwTeG6suG7mE1N4buU4bqy4buxI+G7mC/hu4bhu4Thu6rDlOG7sOG7lMWoL+G7mOG7hD3hu6ovw4HhurbDgMSCL8OB4bqu4bqw4buGw4DDgEHDgeG6rsOD4bqi4buww4HDgOG6ruG6rsSC4buQQeG7scOVxahMxanhu6h14bqi4bqixILhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3w6Lhu6wl4buI4buY4bu5w6Lhurrhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu6rhuqrFqOG7uSTDjMWo4bu54buCVOG7mOG7uSPDkuG7uU3DguG7mE3hu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7sE7hu5hN4bu5TOG7muG7mOG7q+G7uU1O4buI4bus4bu5xq/hu6zhuqbhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu34buw4buEJOG7sC3hurLhu5BOTOG7mMaw4bu54buA4buE4buY4buw4buE4buo4bup4bu3eDbhu57hu5hM4bu54buq4buk4bu5JOG6rOG7uW7hu6hO4buI4bus4bu5xJFR4buA4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jDqUzhurIl4bu54buq4bqy4bus4bu5TVFO4bu54buYTE3DkuG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7ucOUTeG6sk7hu7nhu4BY4bqy4bu54buw4buM4buYTeG7q+G7uU3hu6wl4buI4buY4bu54buC4bqs4bu5TeG7msWo4bu54bq+w4Lhu5jhu7kjw4Lhu7nhur7hurLhu5jhu7lNw4Lhu5hN4bu54buA4bq04buA4bu5I+G6qOG7mOG7ueG6vuG6puG7mOG7q+G7ueG7sE3hu57hu5hM4bu5xq/hu6zhurLhu7k44buK4bu54bq04buY4bu54buq4bug4bu5QcODLzgsLW81w6k34bu54buYTMOCJeG7ucOBxIItw4Mtw4BBw4Hhurbhu7kj4buK4bu5I07hu4jhu4Dhu7nhu6rhuqrFqOG7uSTDjMWo4bu54buCVOG7mOG7uSPDkuG7uU3DguG7mE3hu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7sOG7qMON4buY4bu54buCw5LhurLhu7nhur7DguG7mOG7uU3hu6wl4buI4buY4bux4bu5bk3hu4Thu5Thu7nhu4Lhu5bhu6vhu7nhu7BN4bug4buYTOG7ueG7mE3DieG7sOG7ueG7quG6tMWo4bu54buYTeG6usWo4bu5JOG6rOG7uTZNReG7rOG7ucSRUeG7gOG7uSPDguG7uSThuqzhu7lu4buoTuG7iOG7rOG7ucSRUeG7gOG7ueG7gsSo4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kOG6usWo4bu5JOG6rOG7uW7hu6hO4buI4bus4bu5xJFR4buA4bup4bu54buq4bq0xajhu7nhu5hN4bq6xajhu7kk4bqs4bu5bk3hu6zhurjhu5jhu7nEkVHhu4Dhu7kjw4Lhu7kk4bqs4bu5xqHhuqjhu5jhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4LEqOG7ueG7sE3DguG7mE3hu7nhu5DhurrFqOG7uSThuqzhu7luTeG7rOG6uOG7mOG7ucSRUeG7gOG7qeG7ueG7quG6tMWo4bu54buYTeG6usWo4bu5JOG6rOG7ucSRUeG7gOG7uW5F4buY4bu5I8OC4bu5JOG6rOG7uW5Nw5Lhu5hN4bu5xJFR4buA4bu5I8OC4buU4bu54buwTcOS4bu54buw4buow4nhu5jhu7nDouG6uuG7rOG7ucSRUeG7gOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4w6Lhu6wl4buI4buY4bu54buC4bqs4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kOG6usWo4bu54bq+4bqy4buY4bu54buATeG7jOG7ueG7guG6pOG7lOG7ueG7quG6qsWo4bu5JMOMxajhu7nhu4JU4buY4bu5I8OS4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bur4bu5xahNReG7mOG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu5hNTuG7iOG7kuG7uSNX4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7sE3DguG7mE3hu7kjTsON4buY4bup4bu54buwUuG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7lNUU7hu7nhu5hMTcOS4bu54buw4bq6xajhu7lN4busw4nhu5jhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7uSNX4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7uSThuqzhu6vhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDieG7mOG7qeG7uU3DnVXhu5hM4bu54buGw4rhu5jhu7nhu5DhurrFqOG7ueG7huG6suG7mE3hu7nhu6rhurThu4BN4bur4bu54buA4bq04buATeG7ueG7sE3hu7Lhu4Dhu7nhu7BS4bu54buATeG7suG7gOG7ueG7kMOJJeG7uSrhu7nDlE7DjOG7mOG7ueG7gOG7uOG7ueG7sOG7qE7hu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhur7DnVXhu4Dhu7nhu7BOw4zhu5jhu7lNw4Lhu5hN4bu5xq/hu6wl4bu54buw4buow5Phu5hN4bur4bu54buwTVjhu7nhu7BX4buA4bux4bu5buG7tOG7ucOBLcOBw4Atw4BBw4Hhurbhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG6oMOBLcOBw4Atw4BBw4DDgeG7q+G7uU3hu6wl4buI4buY4bu54buA4buW4bu54buATU/hu5hN4bu54buq4bq04buATeG7uU1T4bu54buw4buow5nGsOG7uTjhu6BO4bu5I1VO4bu54buA4bq04buA4bu5JOG6rOG7q+G7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOJ4buY4bu5w4FB4bu54buw4buoTuG7iOG7rOG7ueG7glDhu5hML+G7glThu5jhu7kjw5Lhu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu7BN4bue4buY4bu54buvw5RN4busduG7ueG6oOG7ueG7sOG7qE7hu4jhu6zhu7nhu4JQ4buYTC/hu7BN4bue4buY4bup4bu5TVPhu7nhu7Dhu6jDmeG7ueG7guG7oE7hu7kjVU7hu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7sE3hu55O4bu5I07hu4jhu4Dhu7nhu4bhu5Thu7nhu4bhu55O4bu54buGw53hu7nhu6rhurLhu6zhu7nDlE1O4bu54buq4bqqxajhu7kkw4zFqOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu5w4Hhu7nhu7BN4bq04buYTOG7ueG7kMOdVOG7mEzhu7nhu7Dhu6BO4bu54buwTU7EqOG7rOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu5JTTuG7ueG7mOG6qOG7kuG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu7DhurThu4Dhu7nhu4Dhu5bhu7nhu4Lhu5bhu5hM4bu54bq+4bqm4buU4bu5TU7EqOG7kuG7uSThuqzhu7lNUU7hu7nhu6/hu7Dhu6jhu7Thu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7uU3DmcWo4bu54buYTE3hu4zhu7lNw53hu6zhu6vhu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7nhur7DkuG7ueG7gOG6tOG7gE3hu7nhu4BN4buy4buA4bur4bu54bq+4bqsTuG7ueG7mE1O4buI4buS4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7sE7DjMWo4bu54buwV+G7gOG7ueG6vuG7oOG7ueG7sOG7qE/hu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4bq04buA4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG6vsOS4bu5w5Q64bu54buQ4bus4bq64buw4bu54bq+4busUeG7gOG7ueG7sE3hu55O4bu5I07hu4jhu4B24bup4bu5TVPhu7nhu7Dhu6jDmeG7ueG7guG7oE7hu7kjVU7hu7nhu5hMw53Dmk7hu7lN4buU4bqk4buw4bu54buCUeG7mEzhu7nDlE3hu57hu5hM4bu54buATeG7rCXDjeG7mOG7ueG7sOG7qOG6tOG7gE3hu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7huG7nk7hu7nhu4bDneG7uSPDguG7ueG7gE1Y4bu54buww5Lhu4BN4bu54buA4bq04buA4bu54buwUuG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7kk4bqs4bu5TVFO4bu54buCQ+G7gOG7ueG7sE1W4bu54bqg4bu54buwTeG6tOG7mEzhu7nFqE1X4bu54buAw4nFqOG7uU1O4buI4buY4bu5TcOd4buk4buYTOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4bk3hu7bhu4Dhu7lNTuG7iOG7mOG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7nhurThu5jhu7nhu4BY4bqy4bu5TeG7rCXhu4jhu5jhu6vhu7nhuq4v4bqu4bu5JOG6rOG7q+G7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOJ4buY4bu54buC4bqs4bu54bq+4bqy4buY4bu5TcOC4buYTeG7ucOUw4zhu7lN4buU4bqk4buATeG7qeG7ueG7sE3DguG7mE3hu7nhu5DhurrFqOG7ueG6vuG6suG7mOG7ueG7gE3hu4zhu7nhu4LhuqThu5Thu7kjw4Lhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu7BS4bu54buQw4kl4bu5KuG7ucOUTsOM4buY4bu54buA4bu44bu54buw4buoTuG7ueG7gFjhurLhu7nhu7Dhu7Thu5hM4bu54buwTeG7nuG7mOG7q+G7ueG7sFLhu7nhu4ZF4buY4bu5xahN4bug4bux4bu5OMOM4buY4bu54buYTMOCJeG7ucOB4bq2LcODLcOAQcOB4bq24bur4bu54buA4bq04buA4bu5JOG6rOG7q+G7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOJ4buY4bu54buC4bqs4bu54buwUuG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buA4bue4buYTOG7uSNO4buI4buA4bu54buQw4kl4bu5KuG7ucOUTsOM4buY4bu54buA4bu44bu54buw4buoTuG7seG7uW5Ow4zFqOG7ueG7guG7luG7q+G7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nDgOG7ueG7mEzDgiXhu7nDgOG6sOG7uSPDguG7ucOA4bq2LcOD4bur4bu54bquL+G6ruG7uSThuqzhu6vhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDieG7mOG7ueG7guG6rOG7ueG7sFLhu7nhu4BN4buy4buA4bu5w5Qm4bu5TeG7msWo4bu5w6I4w6k34bu54buw4bq04buY4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7gE1Y4bu54buw4buow51U4buYTOG7ueG7quG6qsWo4bu5JMOMxajhu7nhu4JU4buY4bu5I8OS4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bux4bu5w6lMw4Il4bu54bqiLcSC4bur4bu5w6I4w6k34bu5TeG7rCXhu4jhu5jhu7nDlE3hu5bhurLhu7nhu53huqXhu53hu7nhu7BS4bu54buATeG7suG7gOG7ucOUJuG7uU3hu5rFqOG7ueG7sE3hu7Lhu7nhurDhu7nhu7DhurThu5jhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buATVjhu7nhu7Dhu6jDnVThu5hM4bu54buq4bqqxajhu7kkw4zFqOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7kjVU7hu7nhu6rhu6Dhu7nFqE1Ow4zhu6zhu7nhu4JQ4buYTOG7ueG7sE3hu6zhurrhu5jhu7nhu4DhurLhu5Thu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eMSRw4Lhu7nhu5JR4buw4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7sE3hu6xR4buA4bu54buGTuG7iOG7mOG7ueG7quG6tMWo4bu54buYTeG6usWo4bur4bu54bue4buYTOG7ucSRw43hu7nDqUzhu5rhu4Dhu7k34buU4bqs4buY4bur4bu5Nk1Y4bu54buww5Lhu4BN4bu5bzXDqTfhu7kk4bqs4bu5buG7qE7hu4jhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhur7DgiXhu7nhu7Dhu5zGsOG7ueG7neG6tOG7gOG7ueG7gsOS4buYTeG7ueG7gkUl4bu54buQw4Lhu7nhu4BNWOG7ueG7sOG7qMOdVOG7mEzhu7nhu5BV4buY4bu54buAWOG6suG7uTjhuqbhu5hM4bur4bu5w6lNw4Lhu7nhu5jDnVXhu4Dhu6vhu7kk4bqs4bu54buC4bqs4bu54buw4bq6xajhu7nhu7Dhu6jhu6zhu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu7Dhu6Dhu7Dhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4bq04buA4bu54buw4busJcON4buY4bu54buw4buo4busJeG7iuG7mOG7q+G7ueG7sFLhu7nhu4BN4buy4buA4bu54buA4bq04buA4bu5TVFO4bu54buYTE3DkuG7ucav4bus4bq04buY4bu54buw4buoTuG7iOG7sOG7ueG7sFVO4bu54buA4bq04buY4bu54bq+UeG7q+G7ueG7guG6puG7mEzhu7kjTsON4buY4bu5I8OC4bu54buYTMOdw5pO4bu54buGReG7mOG7uSPhu4rhu7nhu5JX4buA4bu54buwTsON4bus4bur4bu5w5TDjOG7uU3hu5ThuqThu4BN4bu54buq4bq0xajhu7nhu5hN4bq6xajhu7kk4bqs4bu54buAWOG6suG7uU3hu6wl4buI4buY4bux4bu54bud4bqs4bu54buC4bqs4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kOG6usWo4bu54bq+4bqy4buY4bu54buATeG7jOG7ueG7guG6pOG7lOG7q+G7ucWoTUXhu5jhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buYTU7hu4jhu5Lhu7kjV+G7ueG7gE3hu5Thu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu5I07DjeG7mOG7q+G7uSRFJeG7ueG7huG7tuG7mEzhu7nDlMOM4bu5TeG7lOG6pOG7gE3hu6vhu7nhu5BR4bu54buw4buow5Phu5hN4bu54buq4bq0xajhu7nhu5hN4bq6xajhu7nhu4BX4bu54buwTcSo4bux4bu5OFDhu5hM4bu54buwTcOaTuG7ueG7kMOC4buS4bu54buw4bug4buw4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7sOG6tOG7gOG7ueG7qMOC4bu54buq4buU4bq04buw4bur4bu54buQ4bq6xajhu7nhu4bhurLhu5hN4bu54buq4bq04buATeG7q+G7ueG7kMOJJeG7uSrhu7nDlE7DjOG7mOG7ueG7gOG7uOG7ueG7sOG7qE7hu6vhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buQ4bq6xajhu7nhu7BS4bu5w5ROxKjhu5Lhu7nFqE1Ow4zhu6zhu7Hhu7Hhu7Hhu7nGocOT4bu5I+G6uiXhu7nhu4Lhuqzhu7nhu5hN4bq64buY4bu54buCw53DmeG7gOG7ueG7quG7tuG7ueG7glDhu5hM4bu54buwTeG7rOG6uuG7mOG7ueG7gOG6suG7lOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bur4bu54buC4bqm4buYTOG7uSNOw43hu5jhu7kjw4Lhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buY4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3ht4bqy4bus4bu5w5RNTuG7ueG7sE3DguG7mE3hu7nhu5DhurrFqOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buSVU7hu6vhu7kk4bqs4bu5buG7qE7hu4jhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4Dhu5bhu7nhurDhu7nhu7BN4bue4buY4bur4bu54buGTuG7iOG7mOG7ueG7sE/hu4BN4bu54buw4bu24bu54buYTU7DjeG7mOG7ucOB4buxw4PhurbDgeG7q8ODw4Hhu7lN4bqy4bur4bu54buGReG7mOG7ueG7quG7oOG7ueG6sOG7scOB4bq2w4Dhu7nhu5hMw53Dmk7hu6nhu7kk4bqs4bu5bk3hu6zhurjhu5jhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4Dhu5bhu7nhurbhu7nhu7BN4bue4buY4bur4bu54buGTuG7iOG7mOG7ueG7sE/hu4BN4bu54buw4bu24bu54buYTU7DjeG7mOG7ucSCw4PhuqDhu6vDgOG6sOG7uU3hurLhu6vhu7nhu4ZF4buY4bu54buq4bug4bu54bqu4bux4bqww4DDgeG7ueG7mEzDncOaTuG7qeG7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOJ4buY4bu5w6Lhurrhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4Dhu5bhu7nDgeG6ouG7ucOUTeG7rOG7q+G7ueG7hk7hu4jhu5jhu7nhu7BP4buATeG7ueG7sOG7tuG7ueG7mE1Ow43hu5jhu7nhurbhurDhurbhu6vhurDhuq7hu7lN4bqy4bur4bu54buGReG7mOG7ueG7quG7oOG7ucOBw4Hhu7HEguG6ruG6ouG7ueG7mEzDncOaTuG7seG7uW7hu5TDguG7mOG7uU3hu6wl4buI4buY4bu5w6Lhurrhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4DGoOG7mOG7ucOA4bqg4bu54buCVOG7mOG7uSPDkuG7uU3DguG7mE3hu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu6/DgMOA4bu5JOG6rOG7uSPDguG7ucOB4bu54buwTcOS4bu54buw4buow4nhu5h24bur4bu5TE7huqbhu5Lhu7nhuqLhu7nhu4JU4buY4bu5I8OS4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7q+G7uUxO4bqm4buS4bu5w4DhuqLhu7nhu4BN4buy4buA4bu54buG4bqy4buYTeG7ueG7kOG6rOG7mE3hu7nhu4LhuqThu5Thu7nhu4BNWOG7ueG7gE3hu6Dhu7Dhu6vhu7lMTuG6puG7kuG7ueG7gE1O4bu54buw4buo4bqm4bu54buQw51U4buYTOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nDlE3hu5Thuqbhu5hM4bu54bqg4burw4Dhu7nhu7A64bu54buCUOG7mEwv4buY4bqo4buS4bur4bu5TE7huqbhu5Lhu7nhu4BNTuG7ueG7sOG7qOG6puG7ucWoTVfhu7nhu4DDicWo4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7guG7oE7hu7nhu7DDncOZ4buYTOG7ueG7mEzDncOaTuG7uU3hu5ThuqThu7Dhu7nhu4JR4buYTOG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu4BN4busJcON4buY4bu54buw4buo4bq04buATeG7ucOUTeG7lOG6puG7mEzhu7nhurbhuqDhurbhu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEwv4buY4bqo4buS4bux4bux4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3ht4bqy4bus4bu54buq4bq0xajhu7nhu5hN4bq6xajhu6vhu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7pOG7ueG7gOG6puG7ueG6oOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buSVU7hu7nhu4bhu55O4bu54buGw53hu7nhuqBB4bu54buYTMOdw5pO4bup4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4bhu55O4bu54buGw53hu7nhuqDDg+G7ueG7mEzDncOaTuG7qeG7ueG7mEzDncOaTuG7uU3hu5ThuqThu7Dhu7nhu4JR4buYTOG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu4BN4busJcON4buY4bu54buw4buo4bq04buATeG7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bu54buG4bueTuG7ueG7hsOd4bu5xILDg+G7ueG7mEzDncOaTuG7seG7ucOi4busJeG7iOG7mOG7ueG7guG6rOG7ueG7gOG7luG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7nhurThu5jhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu5TE7hurJO4bu54buC4buU4bqk4buY4bu5w4BBw4BB4bu54oCT4bu5w4BBw4DDg+G7ueG6vuG7oOG7ueG7sOG7qE/hu6vhu7nhu4JO4buK4bus4bu54buCUeG7mEzhu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4bhu55O4bu54buGw53hu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7gMag4buY4bu54buwTU7DjOG7rOG7qeG7ueG7sOG7rCXEqOG7mOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buATeG7suG7gOG7ueG7gMOJxajhu7lN4busJeG7iOG7mOG7q+G7ueG7sOG7rCXEqOG7mOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7kjTsON4buY4bu54buATeG7suG7gOG7ueG7pOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7nhu6rhu7bhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7seG7seG7seG7uTjhu6BO4bu5I1VO4bu54buYTMOdw5pO4bu5TeG7lOG6pOG7sOG7ueG7glHhu5hM4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7gE3hu6wlw43hu5jhu7nhu7Dhu6jhurThu4BN4bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7nhu7DhuqRO4bu54buA4bq04buA4bu54buCVOG7mOG7uSPDkuG7uU3DguG7mE3hu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu5JVTuG7ueG7qknhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54bq+4bug4bu54buw4buoT+G7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nGr+G7rCXhu7nhu4LDkuG7mE3hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eMah4buK4bu54buAVOG7ueG7quG7pOG7uSPhurrhu7Dhu7nhu4BNw4nhu7Dhu6vhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buq4buk4bur4bu54buw4buoV+G7ueG7quG7pOG7ueG7kMOC4buS4bu5I07hu4jhu4Dhu7nhu6rhurLhu6zhu7nhu6rhurTFqOG7ueG7mE3hurrFqOG7q+G7ueG6vuG7oOG7ueG7sOG7qE/hu7kk4bqs4bu5buG7qE7hu4jhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu6rhu7jhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu6rhu6Thu7nhu4BY4bqy4bu5JOG6rOG7uW7hu6hO4buI4bus4bu5xJFR4buA4bu54buAWeG7qeG7uSThuqzhu7luTeG7rOG6uOG7mOG7ucSRUeG7gOG7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7quG7pOG7ueG7gFjhurLhu7kk4bqs4bu5xqHhuqjhu5jhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4BZ4bup4bu54buwTcOS4bu54buw4buow4nhu5jhu7nDouG6uuG7rOG7ucSRUeG7gOG7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7quG7pOG7ueG7gFjhurLhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDieG7mOG7ucOi4bq64bus4bu5xJFR4buA4bu54buAWeG7seG7uTjhu6BO4bu5I1VO4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7quG7pOG7ueG7gOG6tOG7gOG7uSThuqzGsOG7uTZNReG7rOG7ucSRUeG7gOG7q+G7uW5N4bus4bq44buY4bu5xJFR4buA4bur4bu5bk3DkuG7mE3hu7nEkVHhu4Dhu6vhu7nEkVHhu4Dhu7luReG7mOG7ueG7sOG7qMOdVeG7gOG7ueG7kuG6quG7sOG7uSPDiuG7mOG7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buww4nhu7Dhu7nhu4Dhuqbhu7nhu4BU4bu54buq4buk4bu5I+G6uuG7sOG7ueG7gE3DieG7sOG7ucWoTVfhu4Dhu7kjV+G7ueG7gOG7nuG7mEzhu7kjTuG7iOG7gOG7ueG7gFjhurLhu7nhu4LDkuG6suG7ucWoTcOdVOG7mEzhu6vhu7nhu7DhuqThu5Thu7nhu7BN4bus4bq64buY4bu54buQw5lO4bu54buATeG7lOG7uUxO4bqy4buU4bu54buGw5Lhu4BN4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7gFjhurLhu7nhu5hNReG7mOG7ueG7hkXhu5jhu7Hhu7k24bq04buA4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7lN4bua4buA4bur4bu54buw4buo4bqk4buS4bu5JeG7ueG7sMOM4bu54buAWOG6suG7ueG7gOG6tOG7gOG7uSThuqzhu6vhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDieG7mOG7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buYTOG7rCXDjeG7mOG7ueG7sOG7qOG6pOG7mEzhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4buow5Phu5hN4bu54buYTcOd4bu5TU7hu4jhu5jhu7nhu5jhurIl4bux4bu5OOG7oE7hu7kjVU7hu7kjTuG7iOG7gOG7ueG7gE3hu6wlxKjhu5jhu7nhu4JSTuG7uUxOw4kl4bu54buww5rhu7nhu4BY4bqy4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7hkXhu5jhu6vhu7lvNcOpN+G7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bu54buSVU7hu7nhu4BN4buM4bu54buC4bqk4buU4bur4bu5xahN4bugTuG7uU3DmcWo4bu5I1VO4bu54buA4bq04buA4bu54buAVOG7ucav4bus4bqy4buY4bu54buQTsON4buY4bu5xq/hu6zhurLhu5jhu7nhu5DhurrFqOG7ucOUw4zhu7lN4buU4bqk4buATeG7ueG7sE7DjOG7mOG7uU3DguG7mE3hu7nhu4BN4busJcSo4buY4bu54buCUk7hu7lMTsOJJeG7ueG7sMOa4bu54buATeG7lOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu6vhu7nhu7BS4bu54buATeG7suG7gOG7ucWoTVfhu4Dhu7kjV+G7ueG7sOG6pE7hu7kk4bqs4bu5I8OC4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5Dhu4jhu7nFqE1P4bu5w5RNTuG7ueG7gMOJxajhu7nhu4JSTuG7ueG7qlLhu7lNUeG7ucOUTeG6vOG7rOG7ueG7r+G7mExF4buY4bu54buq4bq04buATeG7ueG7sOG7jOG7mE3hu7lNU+G7ueG7sOG7qMOZduG7seG7ucahVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu5Dhu5ThuqRO4bu5TE7DiSXhu7nhu7DDmuG7ueG7gMag4buY4bu54buQ4bqkTuG7q+G7uW81w6k34bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7nhu4Dhu5bhu7nhu7BN4bue4buYTOG7ueG6vuG6tOG7lOG7q+G7uU3DnVXhu5hM4bu54buGw4rhu5jhu7nhu4LEqOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu7nhu4BN4busJcSo4buY4bu54buCUk7hu7nhu7BN4buE4buU4bu5xq/hu6wl4bu54buCw5Lhu5hN4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jhu4fhu5hM4bu5NVZO4bu5w6lM4bua4buA4bu5buG7ruG7q+G7uW7hu6jDneG7pOG7mEzhu7lqTcag4buYTOG7ucOpUU7hu7kjV+G7uU3hu6wl4buI4buY4bu5w6Lhurrhu6zhu7nEkVHhu4Dhu7nhu4BN4buU4bu54bq+TsOM4buwxrDhu7lt4bqqxajhu7kkw4zFqOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7lNw4Lhu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buAw4nFqOG7uSThuqzhu7nhu5DDguG7ueG7gE1Y4bu54buw4buow51U4buYTOG7ueG7guG7ruG7mEzhu7nhu4Lhuqrhu5jhu7nhu4BY4bqy4bu5OOG6puG7mEzhu6vhu7nDqU3DguG7ueG7mMOdVeG7gOG7q+G7ueG7sOG7rCXhu7nhu5hNTsON4buY4bu54buCTuG7iuG7rOG7ueG7mMOCJeG7ueG7gFnhu5hM4bu54bqm4buYTeG7uU3DneG7pOG7mEzhu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7ueG7gsOM4buY4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7sOG6tOG7gOG7ueG7gOG6tOG7mOG7ueG6vlHhu7kjw4Lhu7kjTuG7iOG7gOG7ucav4bus4bqm4buY4bu54buQKuG7q+G7ueG7quG7uOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buA4bq04buA4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7sOG7qMOT4buYTeG7q+G7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu6rhu6Thu7Hhu7nGocOT4bu5I+G6uiXhu6vhu7nhu4Lhu4rhu7nhu5hMTcOS4bu54buA4bq04buA4bu54buYTMOC4buYTeG7q+G7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7gMOJxajhu7nhu4Dhurjhu5jhu7nhu7Dhuqjhu5hM4bu54buAw53DmuG7mEzhu7lNVOG7mOG7ueG7mEDhurLhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4bq04buA4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7nhu7BO4buY4bu54buw4busJcON4buY4bu54buw4buo4busJeG7iuG7mOG7q+G7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7quG7tuG7ueG7glDhu5hM4bu54buwTeG7rOG6uuG7mOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7uSThuqzhu7lNUU7hu7Hhu7k24bq04buA4bu54buAw4nFqOG7ueG7gOG7luG7ueG7sE3hurzhu5Lhu7nGr+G7rCXhu4rhu5jhu7nhu4Dhu5bhu7lNw51V4buYTOG7ueG7hsOK4buY4bu54buAV+G7ueG7sE3EqOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4bhurLhu5hN4bur4bu54buq4bug4bu54buQw53DmeG7mEzhu7nhu4DhurThu5jhu7nhur5R4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7nhu4DDicWo4bu5JOG6rOG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nDqUxNw5Lhu7nhu4LDkuG7mE3hu7nhuqDhuqIvw4BBw4HhurYvw6k4LTZq4bu54buYTMOCJeG7ucOA4bqiLeG6oi3DgEHDgeG6tuG7ueG7gFjhurLhu7k2TU/hu5hN4bu5xahNWOG7seG7uThQ4buYTOG7ueG7sE3Dmk7hu6vhu7nhu4BN4buM4bu54buC4bqk4buU4bu54buwTeG7tuG7gOG7uU1O4buI4buY4bu54buCUOG7mEzhu7nhur5R4bu5I07hu4jhu4Dhu7nFqE1F4buY4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7kOG6pE7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4JU4buY4bu5I8OS4bu5TcOC4buYTeG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7gMOJxajhu7kk4bqs4bu54buSVU7hu7nhu6rhurLhu6zhu7nDlE1O4bu54buq4bqqxajhu7kkw4zFqOG7seG7uW7hu7Thu7nhu4Lhu5bhu6vhu7nhu7DhuqThu5Thu7nhu4BU4bu54buq4buk4bu54buATeG7lOG7uSNO4buI4buA4bu54bq+4bug4bu54buw4buoT+G7ueG7quG7oOG7ueG7kMOdw5nhu5hM4bu54buA4bq04buY4bu54bq+UeG7q+G7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu4BN4buy4buA4bu54buAWOG6suG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7glThu5jhu7kjw5Lhu7nFqE1W4bu5TcOZxajhu7nhu7BN4buE4buU4bu5xq/hu6wl4bu54buCw5Lhu5hN4bux4bu5dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xaht4buU4bus4buo4buA4buE4bu3eDXDgk7hu7kjw4Lhu7nhuqbhu5hNxrDhu7nDqUzhu5rhu4Dhu7ks4buYTXcvxah4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]