(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-5, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Nga Sơn.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/FqMOtw6xp4bqp4bqt4bqhxq/huqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqs4bqhPVbDjeG6v+G6rVbFqC/DrcOsaeG6qeG6reG6ocavxajDrcOsaeG6qeG6reG6ocavw6zEgyLhuqNWIsOzIlZu4bqt4bqhViBq4bqt4bqhVsOi4bqj4bqpPVbhuqNjIlYtViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlVVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlW4bqjw6M54buLVmjhu4smVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrMWoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsav4bqs4bqhJeG7kVZYVy3hu7RVVjDhuqkl4bqtViJl4bqt4bqhVsOsJCJWIms9VuG6ouG6u8OjVuG6rGXhuq3huqFWICnhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRWIOG6qVYw4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1bDjGk+4bqtVuG7q+G6r+G6reG6o1ZI4buLKeG6rVVWw4zhurfhuq3huqNWa+G7kVbhu4/Dozbhuq1VVuG7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG6ouG6u8OjVuG6rGXhuq3huqFWICnhuq1Ww6zhurfhuq3huqNW4bqlJeG6p1bDrGlt4buF4bqt4bqhVjDhuqkl4bqtVVYwP1Yi4bqrVl3hu4vhur3Do1bhuqUl4bqnVuG7j8OjOSJW4buP4buBw6NW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6rOG6oT1Ww43hur/huq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7TDnVlnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVlYIy9YI+G7uCBZWEBZ4buy4buyQMOsI+G7tOG7uOG7tOG7tOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7osOdWOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqs4bqhPVbDjeG6v+G6rVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiVm7huq3huqFWIGrhuq3huqFWw6LhuqPhuqk9VuG6o2MiVi1WImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjOVVW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw60m4bqtVsO04buLPMOs4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7TDnVnhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7r+G6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1bhu48lVjDhuqkl4bqtViJl4bqt4bqhVsOsJCJWw6zhuqM64bqnVsOs4bqv4bqt4bqjVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xWIms9VuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FWw4zhuqzhuqLhuqJW4bqmKeG7kVbDrGkxVjA94bqtVuG7jsOjOcOsVuG7m+G6reG6o1bhu4VWw6zhuqNl4bqtVuG7uFVWw7Q/VuG6rOG6oT1W4bub4bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqjMeG6qVZdJOG6qVYiJOG6qVYiaz1W4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6rOG6oT1Ww43hur/huq1VVjA34bqtVsOs4bqjJOG6reG6oVbhu7QtWVdZWVYiJCJWIjxnVuG6o+G6u8OjVuG6rWXhuq3huqFWICnhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVuG6o+G7i+G7kTnhuq1WMD9WZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bhu4/hu4HDo1YiJCJW4bqt4bqhKeG6rVbhuqMl4bqt4bqhVsOsxIPhuq1WIuG6ozxnVuG7jyVWa+G7kVbDrOG6oyQiVuG6oT7huq1W4bu0V1dWw6zhu5dWMOG6ueG6reG6oVVWaOG7iybhuq1W4bql4buTVuG7jyVWw63DslYgauG6reG6oVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZW4bqhPuG6rVbhu7ZWw6zhu5dWMOG6ueG6reG6oVbhuq3huqHhu4vhurnhuq1WSOG7i8ahVuG6osOqVsOsaeG7g1bhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtVFbDouG7k1bDojfDrFbhu4/hu4HDo1YiJCJWMOG6v+G6rVbhu4/hurFWIuG7i+G6reG6oVZu4bqt4bqhViLhuqN74bqnVsOsaSZWw6xpNuG6rVZZw5pXV1dWw6w84bqtVmfhuqMp4bqtVl3huqvhuq1WIiQiVuG6peG6qSrDo8Oaw5rDmlYi4bqj4bqpVuG6rWXhuq3huqFWICnhuq1WMD7hu4tWw6xtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrMOaVuG6oiXhuq3huqFW4bqtOuG6p1VWIiQiViI8Z1bhuqPhurvDo1Zn4bqjw6nDo1bhuqPhu4NnVuG7j+G7gcOjViIkIlYi4bq/Vmjhu4s94bqtViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6p2Xhuq1Ww6zhur1WIuG6o24iVsOsb1ZYWVYtVljhu7RW4bql4buBZ1bDrHtnVuG6o+G7izzhuq1VViLhuqPhu4vhu5Fh4bqtVuG6ocOjPeG6qVbDrMOjN+G6rVZd4bq7VsOi4bqj4bqpPVbhuqNjIlYtVsOixqFWw6zhuqPhu4t7w6xWIuG6o+G6qVbhuqE+4bqtVsOdw5rhu7RXV1bhuqVt4buDw6xWIiThuq1WXeG6u1VW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVuG6rWXhuq3huqFWICnhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buvbeG7gyJWw6wq4bqpVjDDozjhu4tWw6LDoznhuq1W4buPOFbhu4/DqeG6rVVW4bqjbeG7geG6reG6oVYgW+G6rVbDosahVsOs4bqj4buLe8OsVVZn4bqjKeG6rVZd4bqr4bqtw5rDmsOaVuG6rWXhuq3huqFWICnhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVuG6o+G7i+G7kTnhuq1WMD9Ww6zEgyLhuqNWIsOzIlYkZ1YgauG6reG6oVbDrMOjN+G6rVZd4bq7VsOi4bqj4bqpPVbhuqNjIlYtViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlW4buPJeG6qVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xWMGFW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbhuq064bqt4bqhVsOt4buLPMOsVVYi4bqjPMOsVuG6pW3hu4Phuq3huqFVVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFbDrOG6ozHhuqlW4bqjbeG7geG6reG6oVZdOOG6rVbhu4/hu43huq3huqFWMCbhuqdWXSbhuqlW4buPOVbDrcOj4bqt4bqjVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVsOs4bqjw7MiVmfhuqN94bqnVVbhuqE74bqtVuG7j+G7gcOjVl0m4bqpVuG7jzlW4bqnZcOjVsOsaW3hu4fhuq3huqHDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu0w51ZZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lZWCMvWCPhu7ggWVhAWeG7tuG7tFjDrOG7uOG7tuG7tOG7slfhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7gjWeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqs4bqhPVbDjeG6v+G6rVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiVm7huq3huqFWIGrhuq3huqFWw6LhuqPhuqk9VuG6o2MiVi1WImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjOVVW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw60m4bqtVsO04buLPMOs4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7TDnVnhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7r+G6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1bhu48lVjDhuqkl4bqtViJl4bqt4bqhVsOsJCJWw6zhuqM64bqnVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VsOsaT3huq3huqFWw6xpKsOjVsOs4bq94bqt4bqhVuG6o+G7g2dWIms9VuG6o+G6u1bhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1Y94bqt4bqjVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG7jjrhuq1W4bqixKnhuq3huqFW4buFVsO0P1bhuqzhuqE9VsOMKeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq9H4bqjJMOsVl3Do2Hhu4tWIuG6o+G6t1YwKuG6qVbDrCrDo1Zd4buL4bq9w6NW4bqlJeG6p1bhu4/DozkiVVbhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVsOs4bq34bqt4bqjVsOMaT7huq1W4bur4bqv4bqt4bqjVkjhu4sp4bqtVjA/ViLhuqPhurdWaT1W4bqn4bq7w6xWw63DqVbDrOG6ueG6rVbDrCrDo1VW4bqjKuG6rVYi4bqjN1bhuqclVuG6ouG6u8OjVuG6rGXhuq3huqFWICnhuq1W4bqj4buL4buROeG6rVYiPuG6rVbDouG6ozsiVmfhuqNqIlYwYVbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbhuqLhurvDo1bhu48lVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xpJeG6qVbhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVuG6pyrhuq3huqNW4bqnNVbhuqPhur/huq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buv4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVsOs4bq34bqt4bqjViJs4bqt4bqhVuG7kTbhu4tWIj7hu4tWIiQiViI8Z1bhuqPhurvDo1bhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqPhu4vhu5E54bqtViI+4bqtVjDhur3Do1bhuqfhu4HDo1bhuq3hurvDo1Yg4buL4bqt4bqhVVbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpViLhuqM8w6xW4bqlbeG7g+G6reG6oVVW4bqjw6M54buLVmjhu4smVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhViJrPVbDrOG6vVYi4bqjbiJW4bqi4bq7w6NW4bqhO+G6rVbhu4/hu4HDo1Zn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbhu48lVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlWIuG6ozzDrFbhuqVt4buD4bqt4bqhVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rcOaVuG7rz1WICrhuq3huqFW4bqj4bqrPVYiJCJW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOs4bqjbiJWw6x7Z1bhuqPhu4NnVVbDrOG6o+G7i1bhuqPhu4nDrFbhu48lVsOiN8OsVuG6rSpnVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rcOaVsOMw6M3Z1bDrGoiVjDhur3Do1bhuqfhu4HDo1bhuqPhuq/huq3huqNWw6zhuqNuIlbDrcOj4bqt4bqjVuG6o+G6qSrDrFYi4bqjw6NVVsOs4bq9VuG6ouG6u8OjVsOs4bqjMeG6qVbhuqNt4buB4bqt4bqhVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFW4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNWIuG6o8OjVVbDrOG6vVbhuqLhurvDo1bhuq3huqHhuqM4VuG6reG6oeG6o8OjOWdW4bqhO+G6rVbhu4/hu4HDo1bDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xW4buPJVYw4buHw6NWw63DqeG6reG6oVYiaz1W4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVVbhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7jnvhuq1WMOG6u+G6reG6oVbhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVuG6rWXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1VWw7Qp4buRViDDs+G6reG6oVbhuq1l4bqt4bqhVsOs4bqjZeG6rVbhuqfhu4HDo1bhu48lVuG6ocOjJuG6p1bhuq3huqHhuqPDqOG6qVZdOOG6rVbhu4/hu43huq3huqHDmlbhu6/hur3Do1bhuqfhu4HDo1bhu48lVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlW4bqjw6M54buLVmjhu4smViIkIlbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbDrG1W4buPPOG6rVVW4bqjw6pWw6xp4buDVVYg4bqxIuG6o1bhu49qVVYgKuG7kVbhuq3huqHhuqM4ViLhuqPhuqlW4bqtZeG6reG6oVYgKeG6rVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVVsOiw6Phuq3huqNWIOG6qT3huq3huqPDmlbDlCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVYiJCJW4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNWw6LDo+G6reG6o1bDrDdWIuG6q1bhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6rWXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1VW4bqtZeG6reG6oVbDrOG6o2Xhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu0w51ZZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lZWCMvWCPhu7ggWVhAWUDDnVjDrOG7tkBZQFfhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7RXWOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqLhurvDo1bhuqxl4bqt4bqhViAp4bqtVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqs4bqhPVbDjeG6v+G6rVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiVm7huq3huqFWIGrhuq3huqFWw6LhuqPhuqk9VuG6o2MiVi1WImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjOVVW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw60m4bqtVsO04buLPMOs4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7TDnVnhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7r+G6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1bhu48lVjDhuqkl4bqtViJl4bqt4bqhVsOsJCJWw6zhuqM64bqnVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6reG7i2XDo1bDrGXhuqdWw6zhuqM0ViLhuqMp4bqtVsOsaTvhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhVl1hViJrPVbhuqPhurtW4bqhw6M9VjDhuq/huq3huqNWZeG6reG6oVZH4bqjKuG6p1bhu4464bqtVkjhu4s94bqt4bqhVuG7hVbDtD9W4bqs4bqhPVbDjCnhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xpbeG7gSJWMOG6q1VWMOG6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1bhu48lVjDhuqkl4bqtViJl4bqt4bqhVsOsJCJWMD9Ww6xpw7MiVsOsw6M3Z1YwN+G6rVbDosOjYeG6p1bDrGk9VsOs4bqv4bqt4bqjVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xWw6wqw6NW4bqj4bq7VuG6ocOjPVYw4bqv4bqt4bqjVmXhuq3huqFWR+G6oyrhuqdW4buOOuG6rVZI4buLPeG6reG6oVbhu4VWw7Q/VuG6rOG6oT1Ww4wp4bqtVjA94bqt4bqhVuG6reG7i2XDo1bDrGXhuqdWw6zhuqM0ViLhuqMp4bqtVsOsaTvhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhVl1hVVZu4bqt4bqhViBq4bqt4bqhVsOsw6M34bqtVl3hurtWw6LhuqPhuqk9VuG6o2MiVi1Ww6LGoVbDrOG6o+G7i3vDrFbDrGk24bqtViDDoznhuq1Ww6zEgyLhuqNWw51V4bu0VuG6oz1VVuG6p8Oqw6NW4bqtOuG6p1bhuq3hu4tlw6NW4bu0VuG7j2pWw6xl4bqnVVbhuq064bqt4bqhVsOt4buLPMOsVlhZVsOsPOG6rS/hu49qVVYi4bqrVuG6reG6oeG7i+G6ueG6rVbDrOG6o+G7i1bDrGk24bqtVlhV4bu0VsOs4buXVjDhurnhuq3huqEv4bqtOuG6p1bhu6QwP1bDrGlvVuG6p2PDo1Yi4bqjw6NWZ+G6o8SD4bumVVbDrCrhuqlW4buPw6M5IlbhuqUl4bqnVsOs4bqjbeG7h+G6reG6oVbDtOG7i+G7kTbhuq1WIuG6o+G6qVZAVuG6pT3huqlWMOG6u+G6reG6oVbhu4/hu4HDo1bhuqduIlbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1ZYWVbDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6oS/huq3huqFt4buHw6Mvw6zhuqMk4bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r+G6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqsZeG6reG6oVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1YibOG6reG6oVYwP1bDrOG6ozrhuqdWw6xpPeG6reG6oVbDrGkqw6NWw6zhur3huq3huqFW4bqj4buDZ1Ygw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVuG7slXhu7RW4bqjPVbhuq3hu4tlw6NWw6xl4bqnVuG6ocOjw6nhuq3huqFWw6I3w6xW4bqj4buDZ1bDrGnhurnhuq3huqFWIG89VsO0w6M24bqnVVZdbeG7hcOjVVbhur3Do1VW4bqjJeG6reG6oVbhuq064bqnViLhuqPhuqlW4bqt4bqh4buL4bq54bqtVsOs4bqj4buLVlhVQFbDrOG7l1Yw4bq54bqt4bqhVuG7pDA/VsOsaW9WIuG6o8OjVmfhuqPEg+G7plVWw6wq4bqpVuG7j8OjOSJW4bqlJeG6p1bDrOG6o23hu4fhuq3huqFWw7Thu4vhu5E24bqtViLhuqPhuqlW4bu0VuG6pT3huqlWMOG6u+G6reG6oVbhu4/hu4HDo1bhuqduIlbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1YjVsOsacOjOeG7i1Yw4bq54bqt4bqhL+G6reG6oW3hu4fDoy/DrOG6oyThuq3huqFWIms9VuG6o+G6u1bhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1Y94bqt4bqjVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG7jjrhuq1W4bqixKnhuq3huqFW4buFVsO0P1bhuqzhuqE9VsOMKeG6rcOaVsOM4bqjOuG6p1bhu7Fl4bqt4bqhVsOs4buRVsOM4bqs4bqi4bqiVuG6pinhu5FWw6xpMVYwPeG6rVbhu47DoznDrFbhu5vhuq3huqNW4buFVsOs4bqjZeG6rVbhu7hVVsO0P1bhuqzhuqE9VuG7m+G6rVYi4bqj4buL4buRNuG6rVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xW4bqjJeG6reG6oVbhuqHDoz1WIGrhuq3huqFWw6xvVl0zViLhuqPhu4vDqcOjVVZdw6jhuqlWw6wp4buRVVYi4bqrw6NVVuG6oyXhuq3huqFW4bqtOuG6p1Yi4bqj4bqpVuG6reG6oeG7i+G6ueG6rVbDrOG6o+G7i1bhu7RXV1bDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6oVbhu6QwP1bDrGlvViLhuqPDo1Zn4bqjxIPhu6ZVVuG6o8OjOeG6rVYwPeG6reG6oVbDrCrhuqlW4buPw6M5IlbhuqUl4bqnViLhuqPhuqlWWcOaV1dXVuG6pT3huqlWMOG6u+G6reG6oVbhu4/hu4HDo1bhuqduIlbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1bhu7JWw6xpw6M54buLVjDhurnhuq3huqEv4bqt4bqhbeG7h8OjL8Os4bqjJOG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr+G6ouG6qSXDo1bhuqTDo+G6reG6o8WoL2fGrw==

Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]