(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào thi đua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới; giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, từ ngày 12 đến 18/4, Đồn Biên phòng Yên Khương đã triển khai thực hiện mô hình giúp một số hộ gia đình trên địa bàn xã Yên Khương trồng “sắn cao sản” cho năng suất cao.
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjMON4bukw4zhu5UgTGE4M0zGr1ss4bu2TOG7pOG7lC5M4bum4buY4bumTMWoUixMYV3hu6ZM4bukQFYsTOG7tkAxQEw24bu44buYYUxhOEDDnSxMP0As4bu4TGFXw40v4bukw4zDjS/hu7hOw4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu5Xhu6jhu5LFqEvDjEHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTDbhu7guLOG7tkxhOOG7lC5MYeG7uEBMxq/DoeG7kkzhu4ldTMavXUBM4buJQFYsTDbhu7goLOG7tkxI4buJa+G7ieG7s0lM4bum4bu4w6Es4bu2TDnhurHhu6ZM4bqtUuG6qUzFqOG6syzhu7ZMLHss4bu2TGHhu7h7LEw7MUDhu4JM4bu2QMOgNkzGr1ss4bu2TOG7pOG7lC5M4bum4buY4bumTMWoUixMYV3hu6ZMYThWLEzGryThu5JM4buk4buULEw24bu44buYYUxhOEDDnSxMP0As4bu4TGFX4buETOG6peG7nCxM4bu4LuG7mOG7hEzhuq3hu5pM4bu4XUDhu4RM4bqtLuG7mEzGryFA4buETOG7tkDGoDtMLOG7tuG7uMOoLuG7hExh4bq3TCzhu7bhu5ThuqlMTk9Mxq9XLExOw5Qvw5Lhu4RMa1ssTOG7iUBWLEw24bu4KCzhu7ZM4bqoVixMcOG7uOG6rzAs4bu2TMav4buaTGE4QMOdLEw/4bu44buSQExh4bu44bqz4bumTOG7uEBZLEw7e0zhu7g9LOG7uEzhu7ZAw6A2TDtdYUw5fUzhu7hdTOG7tkDhu5JMxq89LOG7uExhOFYsTMavJOG7kkzhu6Thu5QsTOG6reG7mkzhuqhWLExw4bu44bqvMCzhu7ZMYThbLOG7tkzigJw54buiLEzhu6bhu5IuTDnGoCzigJ1M4bum4bu4Lkws4bucLOG7tkw5w6FTYUzhu6bhu5IuRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUtMOWHhuqk64buo4bq4S2Hhu6jhuq1hLeG7kjpA4bu2LOG7hkzhu6bhu6gsYeG7qDjhu4JLw4zDjUA74bu2TOG7pjrhu5I5OeG6uEtAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOUTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7jMOTw5M24bqt4buCS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9Pw5JO4buOL0/DkuG7jMWo4buMTuG7jMOTT8OSw5Jh4buMw5Xhu4zDksOUOk1GJjbhu7bhu4A44bq4w5Phu5BPS0zhu5I6YeG6uEvhu5UgTGE4M0zGr1ss4bu2TOG7pOG7lC5M4bum4buY4bumTMWoUixMYV3hu6ZM4bukQFYsTOG7tkAxQEw24bu44buYYUxhOEDDnSxMP0As4bu4TGFXS0zhuqdAxahh4bu44bq4S8OUTU1LTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4bq4S+G7jMOTw5NLTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zEqeG7mCxM4bukXeG7hEzhu6bhu7hAVyxMOcSRTGtbLEzhu4lAVixMNuG7uCgs4bu2TOG6qFYsTHDhu7jhuq8wLOG7tkxh4bu44buSO0zhu7ZA4buSTOG7puG6oSzhu7ZM4bum4buY4bumTOG7uF1MxahSLExhOFss4bu2TDnhu6IsTOG7puG7ki5MOcagLEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu4nhuq8x4bumTMavVMOhTMavMCxM4bqlJEzhu6bhuqEs4bu2TOG7puG7mCxM4bukXUzhu6RAVixMNuG7uCgs4bu2TGHhu5ws4bu2TOG7puG6rzIs4bu2TOG7tkDDokzhu6bhu7jhurHhu6ZM4bql4bqjTOG7s+G7uCFM4buJI0xh4bu44bqvTGvGoCzhu7ZMw6PhuqlM4bqt4buaTMav4buaTOG7uCBMYTgzTE5NTeG6vEzhuqVYTOG7tkB9LOG7tuG7hEw24bu4UixM4bukISzhu4RM4bu44bqvMSzhu7ZMxajDmSxMP8SRTGHhu7jDoVVhTGE4Wyzhu7bhu4RM4bum4bu44bucO0w5IeG7pkw/4bu4LsagLOG7tkxOTeG7uOG7kkw54buiLEzhu6bhu5IuTDnGoCxGTGswLEzhuqUkTOG7psSDLOG7tkzGr+G7mkzhu6YhTD9XTOG7uC7hu5bhu6bhu7hMxq9Tw6FMO31ATOG7pOG7ki5MYUBWw6FMOcagLEw24bu4w5o7TD/hu7hATGHhu7jDoUzhu7gu4buW4bum4bu44buETMavw51M4bum4buY4bumTOG7uF1M4bu2QOG7kkzGrz0s4bu4TOG6qVYsTGFSO0w64buSLkzGr10s4bu2TDnGoCxM4bqtw6FTYeG7hExh4bq3LOG7tkzhu6Thuq8x4bumTCIsTMavJCzhu7hMP0As4bu4TGFXRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUtMOWHhuqk64buo4bq4S2Hhu6jhuq1hLeG7kjpA4bu2LOG7hkzhu6bhu6gsYeG7qDjhu4JLw4zDjUA74bu2TOG7pjrhu5I5OeG6uEtAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOUTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7jMOTw5M24bqt4buCS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9Pw5JO4buOL0/DkuG7jMWo4buMTuG7jMOTT+G7jMOVYcOV4buO4buQ4buO4buQOk1GJjbhu7bhu4A44bq4w5NPTktM4buSOmHhurhL4buVIExhODNMxq9bLOG7tkzhu6Thu5QuTOG7puG7mOG7pkzFqFIsTGFd4bumTOG7pEBWLEzhu7ZAMUBMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTD9ALOG7uExhV0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDlE1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvhu4zDk8OTS0wvw4zDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4SzbEqeG7kjZhQC4sS0w5YeG6qTrhu6jhurhLYeG7qOG6rWEt4buSOkDhu7Ys4buGTOG7puG7qCxh4buoOOG7gkvDjMSp4buYLEzhu6Rd4buETOG7puG7uEBXLEw5xJFMa1ssTOG7iUBWLEw24bu4KCzhu7ZM4bum4bq14buSTD/hu7jDmsOhTOG7tcOhfeG7pkxhV0xz4buSTHLDqC5M4bum4bqhLOG7tkxz4bu4UixMxahSLEzGryThu5JMNuG7uOG6rzAs4bu2TGE4Wyzhu7ZMO1UsTOG7uFXDoUzhu7kwLExx4buSRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUtMOWHhuqk64buo4bq4S2Hhu6jhuq1hLeG7kjpA4bu2LOG7hkzhu6bhu6gsYeG7qDjhu4JLw4zDjUA74bu2TOG7pjrhu5I5OeG6uEtAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOUTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7jk1NNuG6reG7gktMOTjhu6bhurhLLy/hu6bFqCxG4buk4buSLmHhu7jhu5Is4bu44bu4LuG7kkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT8OSTuG7ji9Pw5Lhu4zFqOG7jE7hu4zDk8OTT01h4buMTcOUTcOTOk1GJjbhu7bhu4A44bq4w5LDlOG7jktM4buSOmHhurhL4buVIExhODNMxq9bLOG7tkzhu6Thu5QuTOG7puG7mOG7pkzFqFIsTGFd4bumTOG7pEBWLEzhu7ZAMUBMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTD9ALOG7uExhV0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDlE1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvhu45NTUtML8OMw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2xKnhu5I2YUAuLEvDjMSp4buYLEzhu6RdTGtbLEzhu4lAVixMNuG7uCgs4bu2TOG6qFYsTHDhu7jhuq8wLOG7tkzhu7jhuq8xLOG7tkzFqMOZLExz4bu4UixMxahSLExhOFYsTMavJOG7kkzhu6Thu5QsTD/EkUxh4bu4w6FVYUxhOFss4bu2TDnhu6IsTOG7puG7ki5MOcagLEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xz4bu2LuG7lEBMOOG7kuG7hEws4bu24buU4bqpTE7hu44vw5JMw4Hhu4lzakzhuq3hu5pM4bu5MCxMQeG7uMOj4bqpTMav4buaTDbhu7h9QEzhu7gzNkzhu6bhuqEs4bu2TGtbLEzhu4lAVixMNuG7uCgs4bu2TOG7puG6teG7kkw/4bu4w5rDoUzhu7XDoX3hu6ZMYVdMc+G7kkxyw6guTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTGrhurNM4buYLExhOFss4bu2TOG7plLhuqlMO1UsTOG7uFXDoUzhu7kwLExx4buSTGHhu5ZATOG7pMagLExy4bqh4buSTOG6rMOhUixGTGtS4bqpTDrhu5RMxajhurNM4buYLExh4bu4w6Fd4bumTCzhu7bDoVssTOG6pX0sTOG7uCBMYTgzTDbhu7jhu5hhTGE4QMOdLEw5xqAsTOG6rcOhU2FMYTguLOG7tkw6Kizhu7hM4bql4bqz4bumTCx7LOG7tkws4bu24bu4QFk2TMSp4bu44bqvMCzhu7ZMYTg9LOG7uExyQeG7teG7mUzhu7ZAxqA7TCzhu7bhu7jDqC5M4bukWCxM4bqlw6Is4bu2TGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTCzhu5w7TE9NT8OTRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjGrhurNM4bum4bu4QOG7kkw64buUO0xPTOG7tkDhu5JATMavLuG7lizhu4ZM4buZQOG7kkBMxq8u4buWLExOTGE4Wyzhu7ZM4bumUuG6qUzFqCnhu6ZMYTjhuqPhu6ZMxq/huq8yLOG7tkzhu6RWTGF7LOG7tkwsXUBM4bukxqAsTGEjLOG7uExh4bq3TMavVMOhTOG7pMagLExy4bqh4buSTOG6rMOhUixM4bu44bqvMSzhu7ZMxKnhu7jhu6pMceG7lMOhTC1M4bqsI+G7kkxzKUBM4bumIUxhIizhu7ZM4bum4bu4QFjDoUzFqOG7lEBMP+G7uC7GoCzhu7ZMT+G7hE9MPzvhu4JM4bu2QOG7kkBMxq8u4buWLExPTGE4Wyzhu7ZM4bumUuG6qUzhuq3DoSzhu7ZMN8Oh4buSLOG7uEw/4bu4w6F7LEzhuqVAVixM4bql4bqvMixMLOG7uOG7lEzhu6bDo+G7kkzhu6bhu5jhu6ZM4bu4XUzFqFIsTOG7pMagLExy4bqh4buSTOG6rMOhUizhu4RM4bqlMUBMYSIs4bu2TDl9TOG7tlQsTE9MLOG7tuG7uD0sTOG7plLhuqlM4bu2QH0s4bu2RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNmXDoWHhu7guOEvDjOG7tcOhfeG7pkxBLsagLExIxKlB4bqkScONLzbDjA==

Quốc Toản (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]