(Baothanhhoa.vn) - Theo các cụ cao niên người Mường, người Thái kể lại, xa xưa người dân thường phải đi rừng, đi nương từ sáng sớm để lao động sản xuất, tìm kiếm thức ăn, cách nơi ở cả chục cây số. Việc đi lại không thuận tiện, bà con phải ở trong rừng chiều tối mới về nhà, thậm chí có hôm phải ngủ lại trong rừng. Do không thể mang theo những vật dụng nấu ăn, thực phẩm, gia vị nấu ăn, đồng bào các dân tộc Mường, Thái đã sáng tạo ra việc dùng ống luồng, ống nứa, cho gạo vào trong đem nướng trên lửa đến khi gạo trong ống chín thành cơm. Khi ăn, cơm có vị ngọt, bùi cùng mùi thơm của ống luồng, ống nứa nên người dân gọi là cơm lam.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw7p7MsagKDzDqsag4bq/w5nGoOG6tSnDmuG6rcagKeG6qeG7g8ag4bq/xq8yxqApNFXGoMOdMcag4bqtKeG6u+G7tsOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG6rCkjM8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tmPGoOG7tlUzxqAyPCYyxqAyKGXhuq88xqB2ZeG6rzIoT8agMihl4bqvPMag4bqsKcOaPMagICzGoDDhu6Q8T8ag4buHVcag4buHZVXGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuq0pZeG6rzIoxqDhurUp4bumPMagQDzGoOG6peG6uTIoT8agQDzGoDJlw6MyKMag4bqt4bq5xqDhuqfDmjIoxqDhuqfEgzHGoEAsxqAwVTPGoEDDoDIoxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtT8ag4bqtezHGoCA8PzHGoOG6rSnDqeG7tsagxq8yT8ag4bu2w5rhu7YpxqAyw6M8xqDhurfGoOG7tuG7psag4bu2KWPhu7bGoOG7tlbhu4PGoOG6p2HDk8ag4bq+PDvhu7bGoEA8xqAw4bukPMagICk5MijGoOG6rSnhuqlZMsag4bqtPDsyT8ag4bu0w5nGoOG7tjMyxqDhurUp4bumPMag4bq3xqDhuq3huqUzMijGoOG6peG6uTIoxqDhu7YpPDrhuqnGoOG6rWE8xqAxxIM8xqDhur86xqAyKcOZT8ag4bqtKVkxxqDhu7YpPsag4bu2NMagKTkxxqDhurUp4bumPMagMihkxqAw4bukPMag4bqt4bqlMzIoxqDhuqXhurkyKMOTxqDhu5UzxqAgKTkyKMag4bqtKSzGoDFVMijGoOG6rSkjM8agMinDqjIoxqDhur9Z4bqtxqDhu7hjMijGoDJX4bqpxqDGrzJPxqDhuq0p4bq74bu2xqDhurUpw50xT8agKDxVxqDhur99xqAyV+G6qcagxq8yT8agQMOhMijGoOG7tMOZM8ag4bu2w5rhu7bGoOG7uFYyxqDhuq3DoOG7tsagdmXhuq8yKE/GoOG6rCnDmjzGoEDFqMag4bqnw5oyKMag4bqt4bukM8ag4bqlVcag4bq/PDvhu7bGoOG7uGIyKMagYTIoxqAw4bqpw6EyKE/GoGEyKMagMsOpVU/GoOG7tikzxqAo4bukM8ag4bq/w5kzxqDhuq3huqUzMijGoEAjMcagMmXEgzIoxqDhuq3huqUmMsagMOG6vVXGoEA/MsagICk8xqAo4bukM8ag4bqt4bqlMzIoxqBhMijGoOG7tik+Msag4bqtKcOZMinGoOG7tsOjMcOTxqDhu60pPMagxq8yT8ag4bu2w6MxxqDhu7Y0xqDhur99xqAyKDbhuq1PxqDhu7RiPMag4bu2YjIoxqAxYjzGoOG6rSnDozHGoOG7tmRVxqBhMijGoDDhuqnDoTIoT8agYTIoxqAyw6lVxqAyJjLGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAoNjzGoDDDmcag4bu2w6MxxqAwVTHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhuq0j4buH4bqtLVUwPCgyTcag4bu2IzLhuq0j4bqlTuG7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBQVOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6JSL+G7ouG7oFDhu7hR4bucUuG7oOG7oFBQ4bqtU+G7muG7nFDhu5ww4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4buiUuG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bDunsyxqAoPMOqxqDhur/Dmcag4bq1KcOa4bqtxqAp4bqp4buDxqDhur/GrzLGoCk0Vcagw50xxqDhuq0p4bq74bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFBU4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7mcOjMcagMFUxxqBAZeG6seG7tsag4bu0w5nhu4PGoOG7tMOaMsag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoCAp4bqpxqDhu7jhuqnGoDB94bu2Kcag4bu2w6AyKMagQMOhMijGoCnhuqnhu4M7Msag4buTw5rGoOG6rCllxIPhu7bDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyjDmeG7g8agMlXhu4NPxqDhu7bhuqnDoOG7tsag4bqnYTIoxqDhu7ZkVcagQMOhMijGoOG7tMOZM8agdmXhuq8yKE/GoOG6rCnDmjzGoOG6t8agMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4buHw6nGoOG6rClVMinGoEDFqMag4bu2NMagMik8OuG6qcagQOG6oTzGoOG6rSlV4buDT8agMillMijGoDE0Msag4bu2w6MxxqAwVTHGoOG6v+G7sjLGoEBl4bqx4bu2xqBAw6EyKMag4bu0w5kzxqAoezLGoCg8w6rGoOG6v8OZxqDhurUpw5rhuq3GoCnhuqnhu4PDk8ag4buZw6MxxqAwVTHGoCApOTIoxqDhu7YpW8ag4bu0PD/huq3GoEA/MsagMillxqAxw6Dhuq3GoDE0Msagxq8yxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7ZPxqBAZeG6seG7tsag4bu2w5rhu7bGoCg8VcagQHsyKcagMMOZMcag4bqt4bqlMzIoxqDhu7bDmuG7tsag4bu4feG6tcagMC7GoOG6rT/huq1PxqDhuq08P+G6tcagICnDmuG7tilPxqAxw5nGoOG7tjUyxqBAZeG6seG7tsagMMOZMcagQCzGoDFVMijGoEA8xqAoPMSDPMag4bqtKTw74bqpT8ag4bqt4bqlZTIoxqDhu7TDmeG7g8ag4bq3xqDhu7bDmuG7tsagKcOgPMag4bu2KeG6sU/GoDAuxqApw6A8xqAwxIMyxqDhu7ZkVcag4bqtWzIpT8agKeG6qeG7gzsyw5PGoOG7l+G7sOG7tsag4bu0PDvhuq3GoOG7tsOjMcagMFUxxqDhuq3huqXhurfGoOG6rSnDmTIpxqAxNDLGoMavMsagQOG7sOG7tsag4bqn4bumMk/GoDE0Msagw6LhuqnDmcagKVfhurXGoOG7uOG7sjLGoOG7tinDqVXGoEDhursyKMag4bq/xq8yxqApNFVPxqDhuq17MinGoOG7tuG7pjHGoOG7tmRVxqBAw6EyKMag4bu0w5kzxqDhu7bDmuG7tsag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqB2ZeG6rzIoT8ag4bqsKcOaPMag4bu4w5kyKcag4bu2KTPGoOG7uOG6qcagICnDmuG7tinGoOG6rcSDPMagMTw6MsagMuG6qzzGoOG6rSlVMcagw6LhuqlVMk/GoOG6reG6peG7pjzGoDIoKTw7McOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5csxqAoezLGoCg8w6pPxqDhurUpw5rhuq3GoCnhuqnhu4PGoOG6v8avMsagKTRVxqDDnTHGoOG6rSnhurvhu7bGoDI0PMag4bu2KeG6qTIoxqDhur/DmcagMTQyxqDhu7bDozHGoDBVMcagMjQ8xqDhuqU8JjIoT8agMik8OuG6qcagKeG6qeG7gzsyxqAxPDoyxqAy4bqrPMagQMWoxqDhu7YpW8agQOG7pDPGoDIow5kyKcagKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoCllxIMyKMag4bu44buyMsag4bu2w5rhu7bGoDIpw5nGoOG6reG6pWXhuq8yKMagMMOhMijGoCgpPeG6tU/GoOG6rT7hu7YpxqAp4bqx4bq1xqDhur88O+G7tsagKDzDqsagKHsyxqDhur/Dmcag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoMOdMcag4bqtKeG6u+G7tsag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoOG6rSlhMijGoOG7tmRVxqBAw6EyKMag4bu0w5kzxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6rSk8LOG6qcag4bqnYcag4bqt4bqlMzIoxqDhu7bDmuG7tsag4bu0w5k8xqAoPOG7pjIoxqDhu7ZkVcag4bu0w6DGoDE5MsagICkzVcagKTbhu7bGoOG7h8WoxqApw6A8xqDhur/Dmcag4bu2w5rhu7bGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMagMigz4bukPMagICk0VcOTxqB3KVkyxqDhuq0pw6nhu7bGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqXDmuG7tinGoDIpPDsxxqDhuq3huqUzMijGoOG6vzw74bu2xqAoezLGoCg8w6rGoOG6v8OZxqDhurUpw5rhuq3GoCnhuqnhu4PGoOG7tsOa4bu2xqAoPMOaxqDhuq3huqV9xqDhur/GrzLGoCk0Vcag4bu2ZFXGoEDDoTIoxqDhu7TDmTPGoOG7tsOa4bu2xqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6rSk8LOG6qcag4bqnYU/GoOG7tsOa4bu2xqDhuq3huqVl4bqvMijGoCk24bu2xqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG7tsOa4bu2xqAp4bqp4buDOzLGoDE8OjLGoDLhuqs8T8agQOG7sOG7tsag4bu0PDvhuq3GoDDDmcag4bu2w5rhu7bGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqAyw6A8xqDhuq3huqXhuqvGoCnhuqnhu4M7MsagQMWoxqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bu2w5rhu7bGoCnDoDzGoOG6rSk8T8agKcOgPMag4bu4PC4yxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKWEyKE/GoOG6reG6pTMyKMagQDTGoOG7tjTGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMag4bqtKTzGoDJX4bqpxqDhu7bDozHGoDBVMcagKDzhuqvhurXGoCk24bu2xqDhuqc8MinGoCk8LOG6qcag4bqtKSYxxqDhur/GrzLGoCk0Vcagw50xxqDhuq0p4bq74bu2xqDhu7ZkVcag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqAxezIpw5PGoOG7kyYyxqDhu7bhu6QyKcagQDRPxqAyKTw64bqpxqAp4bqp4buDOzLGoDE8OjLGoDLhuqs8xqDhu7Y1Msag4bu2KVvGoEDhu6QzxqDhu7bDmuG7tsag4buHxahPxqDhuq0pfcag4bqt4bqlVzLGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhu7bDmuG7tsagMC7GoCnDoDzGoOG6v8avMsagKTRVxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKWEyKE/GoCnDoDzGoOG6rSk8xqAyV+G6qcag4bu2w5rhu7bGoDE0Msagxq8yxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKWEyKMag4bu2ZFXGoEDDoTIoxqDhu7TDmTPGoOG7uFYyxqDhuq3DoOG7tsag4bqtKTws4bqpxqDhuqdhw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG7pDzGoCnhuqnhu4M7Msag4buTw5rGoOG6rCllxIPhu7ZPxqDhu7bDozHGoDBVMcagICk5MijGoOG7tilbxqAww5nGoDE0Msagxq8yxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7ZPxqBAZeG6seG7tsag4bu2w5rhu7bGoCg8VcagQHsyKcagMihl4bqvPMagdmXhuq8yKE/GoOG6rCnDmjzGoDDDmTHGoEAsxqDhuq08P+G6tcagICnDmuG7tinGoEA/Msag4bu2KcOjPMagMinDmU/GoClV4buDxqDhu7bDmuG7tsag4bu4feG6tcagMC7GoOG6rT/huq3GoDHDmcag4bqt4bql4bq3xqDhuq0pw5kyKcagQOG7sOG7tsag4bqn4bumMsagMVUyKMag4bqtPjIpxqApw5kyKMagKTRVT8agQCMxxqAw4bukPMag4bqtKeG6qcagMilZ4bq1xqDhuqEyxqBAfTIpxqDhu7YpM8agMik8OuG6qcagKcOgxqDhu7hWMsag4bq3xqDhu7bDmuG7tsagICnhuqnGoOG7uOG6qcagMH3hu7YpxqDhu7bDoDIoxqBAw6EyKMOTxqDDrTIpxqDDucOZxqDhur7GrzLGoOG6rCll4bqx4bu2T8ag4bu2KWTGoCkzMSPhuqfhuq1V4buDxqDhuq3hu6Q8xqDhuq0pOTLGoOG7lzkyT8ag4buHxajGoOG6rCnDmTIpxqDhu69WMU/GoOG7tikzxqDhu7Q8P+G6rU3GoOKAnHY0Msag4bu2w6MxxqAwVTHGoEBl4bqx4bu2xqDhuqVX4bqtxqAyKTw64bqpxqDhu7jhuqnGoCApw5rhu7YpxqDhu7YpNjLGoDDhurtVxqBALMag4bqtKWXhurcyKMag4bqtKcOp4bu2xqDhur/DmcagMeG6qVXGoDDDmTHGoMOi4bqpw5nDk8ag4buXLMagQMOa4bq1xqDDqTIoxqBAZeG6seG7tsagMinhuqnGoOG7tljhuqnGoOG7tmRVxqDhu7jhuqnGoCApw5rhu7YpT8agKDxVxqBAezIpxqDhuq05PMag4bq1KeG7pjzGoEDhu7Dhuq3GoOG7tsOa4bu2xqApw6DGoOG6reG6pTMyKMag4bqtKTkyxqAww5kxw5PGoHcp4bqvxqAyKCk6xqAww5kxxqDhu7bDozHGoDBVMcagMik8OuG6qcagKcOgxqDhu7hWMsag4bqt4bqlMzIoxqDhuq0pOTLGoOG7tjTGoOG6rSkmMcag4bqtKeG6qcagMilZ4bq1T8ag4bu24bumPMag4bqtKTw7Msag4bu24bqpw6Dhu7bGoOG6p2EyKOKAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu7kyKMag4bqs4bqlZcOjMijGoOG6vsavMsagdjwyKU/GoOG6rOG6pWXhurcyKMag4bq0KTUyKMag4bq+xq8yxqApNFXGoOKAk8ag4bqsKTkyKMag4bqtPDLGoCnhuqnhu4M7Msag4buTw5rGoOG6rCllxIPhu7bGoOG7tikzxqDhu7Q8P+G6rU3GoOKAnOG6rOG6peG7pjzGoMOi4bqpVcag4bqtKeG6rzzGoCg8VTJPxqDhu7bDmuG7tsagKDzDmsag4bqt4bqlfcag4bq/Osag4bq/xq8yxqApNFXGoMOdMcag4bqtKeG6u+G7tsagMjQ8xqDhu7Yp4bqpMijGoOG6v8OZxqAxNDLGoOG7tsOjMcagMFUxxqAyNDzGoOG6pTwmMijGoDDhuqk5MsagQGXhurHhu7bGoEDDoTIoxqDhu7TDmTPGoOG7tsOa4bu2xqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoHZl4bqvMihPxqDhuqwpw5o8xqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoCnhuqnhu4M7MsagKHsyxqAoPMOqxqDhur/Dmcag4bq1KcOa4bqtxqAp4bqp4buDw5PGoMO5PDsyxqAyVeG7g0/GoDIpPDrhuqnGoCnDoMag4bu4VjLGoCApOTIoxqDhu7YpW8agMMOZMcag4bu2w6MxxqAwVTHGoOG6tSlj4bu2xqDhur9jxqDhu7YpM8agKDxVxqBAezIpxqDhuq3huqUzMijGoDIpw6oyKMagMijDmeG7g8agMC5PxqDhuq0/4bqtxqAxw5nGoOG7tjUyxqBALMag4bq1KWPhu7bGoOG6v2PGoCApw5rhu7YpxqDhu7jhuqnGoDB94bu2Kcag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoCAp4bqpxqDhu7jhuqnGoDB94bu2Kcag4bu2w6AyKMagQMOhMihPxqAoNOG6tcag4bq1KVgyxqDhuq3hu6QzxqDhur88O+G7tsagMMOZMU/GoOG6rcavMijGoOG6rSkmMcag4bqtKeG6qcagMilZ4bq14oCdw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rCnhuq88xqAoPFUyxqDhuq3EgzxPxqDhu7bDmuG7tsagQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG7tlgyxqDhuq08P+G6tcag4bqtY+G7tsag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyT8agMlYyKMag4bu2VTPGoDIpWTLGoOG6rSnDqeG7tsag4bu2ZFXGoEDDoTIoxqDhu7TDmTPGoOG7tsOa4bu2xqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6rSk8LOG6qcag4bqnYcag4bqt4bqlMzIoxqDhur88O+G7tsagKHsyxqAoPMOqxqDhur/Dmcag4bq1KcOa4bqtxqAp4bqp4buDxqDhur/GrzLGoCk0Vcagw50xxqDhuq0p4bq74bu2xqAo4buoMsag4bq/xIM8xqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsag4bu44bqpxqAwfeG7tilPxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcagMMOZxqDhu7jhuqnGoDB94bu2Kcag4bu2w6AyKMagQMOhMihPxqAoNOG6tcag4bq1KVgyxqDhuq3hu6QzxqDhur88O+G7tsagMMOZMU/GoDJWMijGoOG7tlUzxqDhuq0p4bqpxqAyKVnhurXGoOG7tikzxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMk/GoEDDoTIoxqDhuq0p4bqvPMagw6Lhuqnhu6YyKMag4bu0w5rGoOG6pcOgMijGoOG6pcWoPMag4bq/xq8yxqApNFXGoMOdMcag4bqtKeG6u+G7tsagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4buHw6nGoOG6rClVMinGoEA/Msag4bq/xIM8xqAgKcOa4bu2Kcag4bu44bqpxqAwfeG7tinGoOG6reG6pTMyKMag4bq/w5nGoDIoM8OZPMagMmXEg+G7tsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5Thu5PDmTzGoOG6v8OZxqDhu6YyKU3GoMO54bumPMagw60yKcOVL+G6tcOU

Bài và ảnh: Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]