(Baothanhhoa.vn) - Từ 15h00 chiều nay (1/8), giá xăng E5RON92 giảm 444 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 713 – 950 đồng/lít/kg.
YcOs4buR4bq24bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3lw4bqy4bqvYnnhu7Phu5HDreG7o+G7iS3hu7Phu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Ohw5Xhu5Fj4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq/DteG7kWXhu5/huq/hu7Phu5Fud+G6r8O04bup4buh4bqvw6LhurHhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/hurZv4bqv4buf4bqiw63huq/hurPDojbhuqfhurPhuqvhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7NhL8O04bq3w6FhL8Os4buR4bq2w6Fhw6zhu5Hhurbhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDeXDhurLhuq9ieeG7s+G7kcOt4buj4buJLcOsYuG7s+G7ieG6r2Lhu6Phu5HDteG7oS3hu5Hhu7Phu4nhu5/DvS3DreG7ieG7oeG7s+G7iXnEg8OhYcOs4buR4bq24bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3lw4bqy4bqvYnnhu7Phu5HDreG7o+G7iS3DveG7teG7n+G7n2J5w4LEg8OhYcOs4buR4bq24bqvw63hu6Niw73DvV3Eg8OtcOG7o8SDw6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Oh4buyw4Phuq/hurfhuqXDtOG6seG6seG6r8Otw7Thu5Fv4bu14bqv4buhYsOC4bqvOOG6ty/huqk5NeG6r8O14buRY+G6r+G6tOG6ueG7ocO14bqv4buI4bqlWVDhu6DhuqvhurPhuq/DteG7kWXhu5/huq/DosOiw6Lhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/DvXDhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DteG7kWPhuq/DtOG7kcOz4buh4bqvw7Rk4buhw7Q14bqvw7Xhu5Fj4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq9ZUOG7oOG6q+G6pS3hu5Dhu5Dhu5Dhuq/DteG7kWXhu5/huq/DouG6p+G6s+G6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7o+G7k+G7szThuq/DteG7kWPhuq/DrWPDreG6r+G7o3DEkeG7keG6r8Os4buF4bu14bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buzw4Phuq/huq3hurfhurXhuq/igJPhuq/huqvhuqXhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Mv4budw7U2YS93w6FhL8Os4buR4bq2w6FhL8Os4buR4bq2w6Fhw6zhu5Hhurbhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDeXDhurLEg8OhYcOs4buR4bq24bqvw63hu6Niw73DvV3Eg8OtcOG7o8SDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDw6zhu7PDtOG7teG7n2nhuq/hu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r8Oi4bql4bqxd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6teG6ty/hurfhurHhuqXDrOG6t+G6t+G6peG6t+G6t+G6s+G6s+G7s+G6s+G6seG6peG6teG7o+G6t+G6sS3hurZw4bq2LeG6tMOsYuG7tS3hurc24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSDw5Xhu5Fj4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq/DteG7kWXhu5/huq/hu7Phu5Fud+G6r8O04bup4buh4bqvw6LhurHhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/hurZv4bqv4buf4bqiw63huq/hurPDojbhuqfhurPhuqvhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7PEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg8Oi4bql4bqxxIPhuq8vw6FhL8Os4buR4bq2w6FhL8Os4buR4bq2w6Fhw6zhu5Hhurbhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDeXDhurLhuq9ieeG7s+G7kcOt4buj4buJLcOtcOG7oeG7s+G7ieG7oeG7s8SDw6Fhw6zhu5Hhurbhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDw61w4bujxIPDoWHDrOG7keG6tuG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu7Phu4nhurThu7Mt4bujcOG7ocO1xIPDoWEvw6zhu5HhurbDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bui4buRbeG7oeG6r0nhu6fhuq/DjcO64buhw7Xhuq/hu7LDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvLeG6r+G7smThu5Hhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/DrXHhuq/hu7PDtMO64buhw7Xhuq9pY3Dhuq/hu4vhu5Fv4bu14bqvw63DtOG7l+G7ocO04bqvw7Xhu5Fj4bqvaWPhu6Hhuq/hu6Nr4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq/DrOG7heG7teG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HhuqDhu6vDrTXhuq9jd+G6r8OsQeG7ocO14bqv4buzw4Phuq/hurfhuqXDtOG6seG6seG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bq3L+G6qTbhuq/hu7LDtOG7iXDhuq/hu4txNeG6r8O14buRY+G6r+G6tOG6ueG7ocO14bqv4buI4bqlWVDhu6DhuqvhurPhuq/DteG7kWXhu5/huq/DosOiw6Lhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/hurZk4bqvw7Xhu5Fj4bqvaWPhu6Hhuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrWJw4bqvw7Thu6nhu6Hhuq/hurPDojbhuqfhurPhuqvhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7M24bqvw5Xhu5Fj4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq9ZUOG7oOG6q+G6pS3hu5Dhu5Dhu5Dhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrWJw4bqvw7Thu6nhu6Hhuq/hurPhuqU24bqn4bqx4bqp4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buz4bqvOMO14buRZeG7n+G6r8Oi4bqn4bqz4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buz4bqvw71w4bqv4bq24bur4buR4bqvw7Xhu5Fj4bqvaWPhu6Hhuq/hu6Nr4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8O0ZOG7ocO0OTZhL3fDoWEvw6zhu5HhurbDoWEvw6zhu5HhurbDoWEvw6zhu5HhurbDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw5Xhu5Fj4bqvw6zhu4Xhu7Xhuq/DrOG7keG7iXrhu4nhu6Hhuq/hurE24bqx4bqlw53huq/DteG7kWXhu5/huq/huqvhuqXhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/hu7N54buv4bqv4bq2b+G6r+G7n+G6osOt4bqv4bqz4bq1NuG6q+G6seG6qeG6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7o+G7k+G7szbhuq/DleG7kWPhuq/DrOG7heG7teG6r8O0dGLhuq/DteG7kWXhu5/huq/huq3hurfhurXhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7Phuq/hurZk4bqvw7Xhu5Fj4bqvaWPhu6Hhuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/hu6Nk4bqv4bqzw6I24bql4bq14bq14bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buzNuG6r+G7nsOq4buz4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/DrOG7heG7teG6r+G7n2J64bu14buz4bqv4bq34bqp4bqxw43DneG7suG6r+G6tTbhuqXDneG6r8O14buR4bqw4bqv4buhw7Xhu7XDgm3hu6Hhuq/DteG7kWPhuq/hurfhuqc24bqlw6Lhuqnhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu53DtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bqx4bui4buRbeG7oeG6r0nhu6fhuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buzeeG7k8Otw7Thuq/hu6Nmd+G6r1jhu7Xhuqrhuq9JUMOV4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu5/DquG7s+G6r8O0ZOG7ocO14bqv4bq04bq54buhw7Xhuq/hu4jhuqVZUOG7oOG6q+G6s+G6r+G7r+G6r+G7n+G6osOt4bqv4bqp4bqx4bqx4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buz4bqvOOG7neG6puG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7o2Thuq/huqvhuqXhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7M5NOG6r+G6tOG6ueG7ocO14bqvWVDhu6DhuqvhuqXhuq/hu6/huq/hu5/huqLDreG6r+G6qeG6peG6seG6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7o+G7k+G7s+G6rzjhu53huqbhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu6Nk4bqv4bqr4bql4bqx4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buzOTXhuq/DrOG7heG7teG6r8Os4buR4buJw73hu4nhu6Phuq/hu6/huq/hu5/huqLDreG6r8Oi4bql4bqx4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buz4bqvOOG7neG6puG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7o2Thuq/huqXhuqXhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7M5NeG6r8Os4buF4bu14bqvw7R0YuG6r+G7r+G6r+G7n+G6osOt4bqv4bqn4bql4bqx4bqv4buL4bul4buhw7Uv4buj4buT4buz4bqvOOG7neG6puG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7o2Thuq/huq3hurHhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu6Phu5Phu7M54bqv4bq2ZOG6r8Os4buF4bu14bqv4bufYnrhu7Xhu7Phuq/hu6/huq/hu5/huqLDreG6r+G6reG6qeG6reG6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7ncO14bqvOOG7neG6puG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7o2Thuq/huqvhuqXhurHhuq/hu4vhu6Xhu6HDtS/hu53DtTk24bqv4buK4bul4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7kTXhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrcO04buR4bqvWOG7teG6quG6r0lQw5Xhuq/hu4vDueG7keG6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqv4bq04bq54buhw7Xhuq/DrOG7heG7tTYvNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoeG7ssO04buJcOG6rztQO2Evd8Oh

Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]