(Baothanhhoa.vn) - Trước thông tin về giá dứa gai giảm xuông thấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa vừa có công văn khẩn số 1121/SNN&PTNT-TT (ngày 3-4-2019) yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình sản xuất dứa gai trên địa bàn năm niên vụ 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKa+G6t+G7mE3hu7jhu5gjTTkyw6FN4bu4I+G7lEZNQTVNdH0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03huqfhu5ZN4bu1QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTS59LuG7uE3DoUB9Lk3hu7jDoiNNxah9LuG7uE3huqfhu6IuTTpAw5kuTeG6q1fDoE3FqFXDoE3FqOG7lMWoTeG7qCXhu5hNN0DhurExLuG7uE3hu6bhu5QhTcWo4buUIU3DjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjC9AT+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buKw4E54bqxMsWoTcOhQH0u4bu4TcOhIy5N4bqnWU3hu7gj4buUTcav4bq34buYTeG7uOG7mCNN4bu4I+G7mixN4bqpw6B9LuG7uE3DoUBUN0ZNQTVNdH0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03huqfhu5ZN4bu1QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTXR9LuG7uE3DoUB9Lk3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG6p+G6s+G7mE3FqChNxah9LuG7uE3huqfhu6IuTTpAw5kuTWFbTU9Pw5NPL0F0dOG7gOG7tcOBdMOBLcOBw4FNSS7hu7jhu5bhuqtNw5It4buMLcOTTk/hu5LDjU3huqtXw6BNxahVw6BNw4DEqXRrTcWo4buUxahNQMOg4bqrw50uRk3DoUAlTeG6qeG7nEZNw6FA4buWLkBNN0BbTeG7puG7lCFNxajhu5QhTcOhJC5ATUAkLkBNYeG7mi5N4bqpw6BUw6FNxq/hurfhu5hN4bu44buYI03DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5NLuG7oixNLiNXLk3huqfDo03Dk05P4buSR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTTdq4buqLsOh4buqOUzhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TMavw6FAw6As4bumTSNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JNw5XDkuG7kjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buMw5Phu4434bqp4buETE1hOcWo4bq6TC8vxajGry5H4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS9P4buST8OSL09O4buOxq/hu4zDk05P4buS4buM4buQw6FP4buM4buQTsOSO05HPzfhu7jhu4Y54bq6w5RPw5JMTeG7mDvDoeG6ukxr4bq34buYTeG7uOG7mCNNOTLDoU3hu7gj4buURk1BNU10fS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG6p+G7lk3hu7VA4buUw6FNw6E5I+G7si5NLn0u4bu4TcOhQH0uTeG7uMOiI03FqH0u4bu4TeG6p+G7oi5NOkDDmS5N4bqrV8OgTcWoVcOgTcWo4buUxahN4buoJeG7mE03QOG6sTEu4bu4TeG7puG7lCFNxajhu5QhTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4p0fS7hu7hNxq9TLk3DoTldLuG7uE3Gr+G6t+G7mE3FqMSD4buYTWp9LuG7uE3DoeG6q03DgXThu5fhu5dNdH0u4bu4TcWofS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG7l+G7lk3DgTnDoC7hu7hNSTdA4bqxMy7hu7hNxKnhu57FqE1BMS5GTcOhQCVN4bqp4bucTcSpKixNQTEuw41N4buo4buYLuG7uE074buYIU3hu6jhu5ghTeG6p1lN4bu4I+G7lE3Gr+G6t+G7mE3huqnDoFsu4bu4TcOhQFQ3R8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOBQOG7qiFN4buoKEZNw6E5IS7hu7hNLkDhuqUu4bu4TS7hu7jhu5bhuqtNOMOg4buYRk3hu7gj4buUTcav4bq34buYTcOhxqAjTcWo4buUxahN4buoJeG7mE03QOG6sTEu4bu4TcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk3DoSouQE3hu7gj4buaLEZN4bu4I+G7lE3Gr+G6t+G7mE3DoUBUN03Gr+G7mCFN4buoIi7hu7hNw6HhurNNw5NH4buOTk7igJPDkkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uEdNw4E54bqxMsWoTcOhQH0u4bu4TcOhIy5Nw6E5Vy5GTUE1TXR9LuG7uE0u4bu4QCPDnTdN4bqn4buWTeG7tUDhu5TDoU3DoTkj4buyLk10fS7hu7hNw6FAfS5N4buoWU0u4bu4QCVNxajhu5TFqE1Aw6DhuqvDnS5GTcOhQCVN4bqp4bucRk3DoUDhu5YuQE03QFtNw6FAWy7hu7hNOldGTeG7puG7lCFNxajhu5QhTTpAw5kuTeG6p1lNxq8jw50uTcOhPcWoQE3DoTldLuG7uE3Gr+G6t+G7mE3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5GTeG7puG7mCFN4bu4XSxNxajhu5pNxq8jw50uTcOhPcWoQE3Gr+G6t+G7mE3FqMSD4buYTcWo4buUxahNLn0u4bu4TcOhOeG6sTMu4bu4Rk3FqH0u4bu4TcOh4bqrTeG7qCgu4bu4TcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLkdNw4E5IS7hu7hN4buoKEZNxagoTcavI8OdLk3DoT3FqEBNxq/hurfhu5hNxagoTeG7puG7mCFNw6EjV8OgTWHhu5ouTTdAw5ksTeG6pzIjTcWo4buUxahNxq8h4buYLkBNLuG7uEAjw5034buETcavI8OdLk3DoT3FqEBNxq/hurfhu5hNw6E5XS7hu7hNw6HhurVNN0Dhu5TDoUZNQCQuQE3DoUDhurfFqE3DoSNXw6BNw6FAw6NNw6HhurVNxq8hTcOhQOG7qiFNQCQuQE3DoUDhurfFqE3hu6bhu5QuTcWoQCFNw6FA4bqxMS7hu7hNO+G7lCNHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKxKlXLk3FqMagLkBN4buoKEZNxajhu5TFqE1Aw6DhuqvDnS5GTcOhQCVN4bqp4bucRk3DoUDhu5YuQE03QFtNN0Dhu5ojTeG7puG7lCFNxajhu5QhTS7hu6Iu4bu4TWHDoFTDoU3hu6YkLkBNOMOgUy5NScOhVC4vQOG7mMON4buETcOhIC7hu7hNYeG7mi5NO+G6sTQu4bu4Tcav4bq34buYTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk0u4buiLE3Dk05P4buS4buETeG7uCPhu5RNxq/hurfhu5hN4bumJC5ATTjDoFMuTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLkZNw6E5IS7hu7hN4buoKE3FqChN4bu4I+G7lE3Gr+G6t+G7mE07IcagI01P4buETSwiw6FNYVtN4bu4I+G7miNNN0Dhu5Q3TcOhOSEu4bu4TcWoQCpN4buoxqAhTWHhu5ouTeG6qcOgVMOhRk07I1cuTTpYw6FN4bum4buYIU3DoSNXw6BNYeG7mi5NN0DDmSxNxq/hurfhu5hNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTcOhOSEu4bu4TcOhQDMjTeG7uCPhu5guTeG6p+G6s+G7mE04w6Dhu5hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKQTVNdH0u4bu4TXThu7hAI8OdN03huqfhu5ZN4bu1QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTXR9LuG7uE3DoUB9Lk3FqOG6ry7hu7hN4buoWU0u4bu4QCVNw4DEqXRrTcWo4buUxahNQMOg4bqrw50uRk3DoUAlTeG6qeG7nEZNw6FA4buWLkBNN0BbTcWoKE3huqfhuqMu4bu4TS7hu7jDoOG6q1cuTTsjw53DoE3Gr+G6t+G7mE06QMOZLk3DoTnhurExLuG7uE3DoUBbLuG7uE06V0ZNw6EgLuG7uE1ANDdN4bum4buUIU3FqOG7lCFN4bqnWU1BNU10fS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG6p+G7lk3hu7VA4buUw6FNw6E5I+G7si5NdH0u4bu4TcOhQH0uTeG7qOG7sk3DoSAu4bu4TUA0N03hu6bhu5QhTcWo4buUIU3DgMSpdGtNw6EqLkBHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7isOMYcOhOSEu4bu44buK4buXIeG7li7hu7hN4buVI+G7mC7hu7jDjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjC834buK

Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]